Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

NN 90/2018 (10.10.2018.), Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1759

Na temelju članka 46. stavka 9. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE I TEHNIČKE REAMBULACIJE

POGLAVLJE I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom (u daljnjem tekstu: katastarski podatci).

Članak 2.

(1) Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka (u daljnjem tekstu: izlaganje) započinje odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

(2) Izlaganje provodi Povjerenstvo Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ravnatelj, na prijedlog Pročelnika područnog ureda za katastar odnosno tijela nadležnog za katastarske poslove Grada Zagreba.

(3) Ravnatelj odlukom iz stavka 1. ovoga članka imenuje članove Povjerenstva, od kojih jedan koordinira radom Povjerenstva.

(4) Povjerenstvu iz stavka 2. ovoga članka pripada odgovarajuća naknada u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Članak 3.

(1) Izlaganje se provodi na području na kojem je provedena katastarska izmjera odnosno tehnička reambulacija.

(2) Mjesto izlaganja određuje se u dogovoru s nadležnim općinskim sudom i jedinicom lokalne samouprave na čijem području se izlaganje obavlja.

(3) Prije početka izlaganja Povjerenstvu, za potrebe izlaganja, Središnji ured Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Središnji ured) dostavlja potvrđeni elaborat katastarske izmjere, odnosno tehničke reambulacije (u daljnjem tekstu: elaborat izmjere) u analognom i digitalnom obliku, što predstavlja bazu podataka izlaganja (u daljnjem tekstu: Baza podataka izlaganja).

(4) Za rad Povjerenstva, a prije početka izlaganja, osigurava se potrebna informatička i komunikacijska oprema i edukacija.

(5) Prije početka izlaganja u svrhu organizacije izlaganja, može se održati pripremni sastanak u Središnjem uredu.

Članak 4.

(1) Podatci o katastarskim česticama i podatci o nositeljima prava na katastarskim česticama, kao i drugi potrebni podatci sadržani u elaboratu izmjere, pohranjuju se za potrebe izlaganja u Bazi podataka izlaganja.

(2) Upute za pohranjivanje podataka izlaganja u Bazi podataka izlaganja izdaje Središnji ured.

Članak 5.

Podatci o nositeljima prava na katastarskim česticama prikupljeni u katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji, pomoćni su podatci koji služe za potrebe izlaganja i za potrebe osnivanja, dopune i obnove zemljišne knjige.

Članak 6.

Na javni uvid izlažu se podatci prikupljeni katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom iskazani u popisnom listu.

Članak 7.

Izlaganje katastarskih podataka provodi se za cijelo područje obuhvaćeno katastarskom izmjerom, a može se provoditi i po dijelovima na zahtjev jedinica lokalne samouprave.

Članak 8.

Izlaganje katastarskih podataka na javni uvid obuhvaća:

– pripremne radove za izlaganje (ažuriranje Baze podataka izlaganja identifikaciju katastarskih čestica, izradu plana i rasporeda izlaganja, obavještavanje i pozivanje stranaka)

– izlaganje katastarskih podataka (izlaganje i evidentiranje suglasnosti nositelja prava na izložene podatke)

– dostavu obavijesti zemljišnoknjižnom Povjerenstvu

– radnje po prigovorima na izložene podatke (evidentiranje prigovora na izložene podatke, prikupljanje podataka potrebnih za odlučivanje o osnovanosti prigovora i upućivanje na daljnje postupanje, promjenu podataka u Bazi podataka izlaganja, evidentiranje prigovora na podatke za koje se utvrdi da je izdana suglasnost nositelja prava na predočene podatke)

– provedbu geodetskih elaborata

– vođenje iskaza promjena i pripadajućih zbirki (vođenje iskaza promjena, vođenje zbirke isprava izlaganja i vođenje zbirke dopunskih skica izmjere i geodetskih elaborata)

– provedbu nadzora nad izlaganjem na javni uvid katastarskih podataka

– kontrolu Baze podataka nakon izlaganja

– izradu završnog izvješća.

POGLAVLJE II.
PRIPREMNI RADOVI ZA IZLAGANJE

ODJELJAK A
AŽURIRANJE BAZE PODATAKA IZLAGANJA

Članak 9.

(1) Prije započinjanja izlaganja Baza podataka izlaganja ažurira se podatcima iz geodetskih elaborata koji nisu sadržani u elaboratu izmjere, a provedeni su u postojećem katastarskom operatu katastra zemljišta od trenutka započinjanja katastarske izmjere i tehničke reambulacije.

(2) Prije započinjanja izlaganja Baza podataka izlaganja ažurira se i podatcima geodetskih elaborata koji nisi sadržani u elaboratu izmjere, a ovjereni su prema podatcima katastra zemljišta, ako Povjerenstvo ocijeni da nema zapreke za njihovo provođenje u Bazi podataka izlaganja.

(3) Pri unosu podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podatci iz geodetskih elaborata prilagodit će se podatcima sadržanim u Bazi podataka izlaganja.

ODJELJAK B
IDENTIFIKACIJA ČESTICA

Članak 10.

(1) Identifikacija je iskazivanje veze između katastarskih čestica na katastarskom planu izrađenom u okviru katastarske izmjere ili tehničke reambulacije s katastarskim česticama na katastarskom planu prema kojem se vodi katastar zemljišta odnosno zemljišna knjiga.

(2) Identifikaciju iz stavka 1. ovoga članka izrađuje izvoditelj stručnih geodetskih poslova temeljem ugovorne obveze.

(3) U slučaju da ugovorna obveza iz stavka 2. ovoga članka ne postoji identifikaciju će izraditi nadležni područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Članak 11.

(1) Ukoliko se zemljišna knjiga temelji na numeraciji katastarskih čestica prema katastarskom planu koji se u katastarskom uredu više ne vodi kao službeni dio katastarskoga operata kažemo da se podatci katastarskoga operata i podatci zemljišne knjige vode na dvostrukom stanju s jednom numeracijom katastarskih čestica u katastru i drugom numeracijom katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi (u daljnjem tekstu: zemljišnoknjižne čestice).

(2) Za područje katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuje se identifikacija kojom se iskazuje veza između katastarskih čestica prikazanih na katastarskom planu koji je rezultat katastarske izmjere ili tehničke reambulacije i katastarskih čestica prikazanih na katastarskom planu koji odražava stanje onih podataka prema kojima se vodi zemljišna knjiga.

(3) Za zemljišnoknjižne čestice za koje se identifikacijom utvrdi da odgovaraju jednoj katastarskoj čestici u potpunosti se preuzimaju međe katastarske čestice, te se na predmetnu katastarsku česticu dodaje samo oznaka broja zemljišnoknjižne čestice.

(4) Ovaj integrirani katastarski i zemljišnoknjižni plan koristi se kao osnova za identifikaciju zemljišnoknjižnih čestica.

(5) U slučaju da zbog oštećenosti ili nečitkosti katastarskoga plana na temelju kojeg se vodi postojeći katastarski operat ili zemljišna knjiga, nije moguće dovoljno točno, ili uopće nije moguće izvršiti identifikaciju, Povjerenstvo će o tome sastaviti zabilješku u popisnom listu.

Članak 12.

(1) Identifikacije se izrađuju na način da se prava upisana u zemljišnoj knjizi koja se zatvara mogu nesmetano prenijeti u novu zemljišnu knjigu.

(2) Za katastarske čestice čije su granice na terenu iskazane u suglasju sa susjednim nositeljima prava, preklapanje katastarskih planova (strogo tehničko-prostorne identifikacije) koristi se samo kao pomoćno sredstvo za izradu identifikacija.

(3) Ako se identifikacijom utvrdi da katastarska čestica prikazana na katastarskom planu koji je rezultat elaborata izmjere, odgovara dijelu jedne ili više katastarskih čestica prikazanih na katastarskom planu na temelju kojeg se vodi postojeći katastarski operat ili zemljišna knjiga Povjerenstvo ne utvrđuje površine takvih dijelova čestica.

Članak 13.

(1) Povjerenstvo obavezno prije izlaganja pojedinačnih katastarskih čestica vrši i provjeru identifikacije sadržane u elaboratu izmjere.

(2) Provjerene identifikacije se unose u Bazu podataka izlaganja prije izlaganja pojedinačnih katastarskih čestica.

(3) Ukoliko se u tijeku izlaganja utvrdi da je identifikacije potrebno izmijeniti, promjene identifikacija u Bazi podataka izlaganja obavit će se tijekom samog izlaganja.

ODJELJAK C
IZRADA PLANA I RASPOREDA IZLAGANJA

Članak 14.

(1) Radi organizacije provođenja izlaganja Povjerenstvo u suradnji sa Zemljišnoknjižnim Povjerenstvom izrađuje plan i raspored izlaganja.

(2) Planom se utvrđuje izlaganje popisnih listova odnosno katastarskih čestica po danima, a rasporedom izlaganja vrijeme započinjanja izlaganja pojedinog popisnog lista, odnosno katastarske čestice.

Članak 15.

(1) Plan izlaganja sadrži i podatke o nositeljima prava prikupljenih u okviru katastarske izmjere koje će Povjerenstvo pozvati na izlaganje.

(2) Plan izlaganja izrađuje se tako da se pozvanim nositeljima prava omogući razuman rok za prikupljanje dokumentacije potrebne za izlaganje.

ODJELJAK D
OBAVJEŠTAVANJE I POZIVANJE

Članak 16.

(1) Radi obavješćivanja nositelja prava i zainteresiranih osoba na području za koje se provodi izlaganje katastarskih podataka katastarske izmjere, područni ured za katastar, zajedno s nadležnim općinskim sudom, na mjesno uobičajeni način objavljuje, mjesto i vrijeme izlaganja najmanje 30 dana prije početka izlaganja.

(2) Obavijest o izlaganju na javni uvid podataka katastarske izmjere obavezno sadrži: nazive tijela koje izdaju obavijest o izlaganju, ime jedinice lokalne samouprave na području koje će se izlaganje obavljati, ime katastarske općine za koju će se izlaganje obavljati, ime naselja za čije područje će se izlaganje obavljati, datum početka izlaganja, mjesto na kojem će se izlaganje obavljati i radno vrijeme Povjerenstva.

(3) Obavijest o izlaganju na javni uvid podataka katastarske izmjere se objavljuje na mjestima za oglašavanje jedinice lokalne samouprave i na oglasnoj ploči nadležnog područnog ureda za katastar, u lokalnim javnim glasilima, na internetskoj stranici Državne geodetske uprave te na drugi način djelotvornog obavješćivanja.

(4) Obavijest o izlaganju na javni uvid podataka katastarske izmjere iz ovoga članka smatra se javnom objavom.

Članak 17.

(1) Po objavi obavijesti o izlaganju na javni uvid podataka katastarske izmjere, osobama koje su u elaboratu katastarske izmjere, odnosno tehničke reambulacije, iskazane kao nositelji prava na nekretninama dostavlja se obavijest s prikupljenim katastarskim podatcima na predočenje (u daljnjem tekstu: obavijest) čiji je sastavni dio izvod iz Baze podataka izlaganja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nositeljima prava koji su u postupku izrade elaborata katastarske izmjere potpisali Izvješće o međama ili kojima su predočeni podatci elaborata katastarske izmjere odnosno nositeljima prava za koje Povjerenstvo utvrdi da su istovjetni onim upisanim u zemljišnim knjigama.

(3) Na podatke sadržane u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti prigovor propisan zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži ime katastarskoga ureda, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum obavijesti, ime i prezime odnosno naziv osobe kojoj se podatci predočavaju.

(5) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka obavezno se dostavlja izvod iz Baze podataka izlaganja (kopija popisnog lista i kopija katastarskoga plana).

Članak 18.

(1) Nositelji prava koji nisu u postupku izrade elaborata katastarske izmjere potpisali izvješće o međama ili kojima nisu predočeni podatci katastarske izmjere odnosno nositeljima prava za koje Povjerenstvo nije utvrdilo da su istovjetni onim upisanim u zemljišnim knjigama pozivaju se na izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji.

(2) Na izlaganje na javni uvid pozivaju se i osobe upisane u katastarski operat katastra zemljišta kada se izlaganje provodi u svrhu osnivanja odnosno obnavljanja zemljišne knjige.

(3) U pozivu iz stavka 1. ovoga članka obavezno se naznačuje ime katastarskoga ureda, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i datum poziva, ime i prezime odnosno naziv osobe koja se poziva, mjesto na kojem će se izlaganje obaviti, datum i sat izlaganja, te dokumentacija koju pozvana stranka treba donijeti na izlaganje.

(4) Uz poziv iz stavka 1. ovoga članka obavezno se dostavlja izvod iz Baze podataka izlaganja (kopija popisnog lista i kopija katastarskoga plana).

Članak 19.

Kopija katastarskoga plana koja se dostavlja uz obavijest iz članka 17. i uz poziv iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži napomenu: »Ova kopija katastarskoga plana je izvod iz Baze podataka izlaganja i može se koristiti samo za potrebe izlaganja na javni uvid katastarskih podataka«.

Članak 20.

Za osobe koje se ne odazovu pisanom pozivu, kao i za druge osobe koje smatraju da imaju pravo štititi svoja prava ili pravne interese, a nisu poznate Povjerenstvu ili nije poznata njihova prava adresa, smatra se da su pozvane na izlaganje javnom obaviješću iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) U postupku izlaganja sudjeluje osoba koja je u elaboratu katastarske izmjere upisana kao nositelj prava na katastarskim česticama kao i osoba koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku izlaganja.

(2) Povjerenstvo je dužno svim osobama, koje dokažu pravni interes, omogućiti prisustvovanje izlaganju, bez obzira na to jesu li na izlaganje pozvane u skladu s člankom 17. ili 18. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
IZLAGANJE KATASTARSKIH PODATAKA

ODJELJAK A
IZLAGANJE

Članak 22.

(1) Izlaganje podataka ima svrhu upoznavanja nositelja prava s podatcima iskazanim u elaboratu katastarske izmjere odnosno Bazi podataka izlaganja.

(2) Nositelju prava koji je po pozivu pristupio izlaganju, izlažu se podatci sadržani u popisnom listu i na katastarskom planu, a po potrebi i podatci sadržani na skicama izmjere.

(3) Nositeljima prava se, na njihov zahtjev, daju potrebna objašnjenja vezana uz izložene podatke.

(4) Ako u postupku izlaganja podataka Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izvršiti tehnički ispravak podataka na katastarskom planu i u popisnom listu u Bazi podataka izlaganja, ono će promijeniti katastarski plan, sastaviti iskaz promjena i predočiti izmijenjeni katastarski plan i izmijenjeni popisni list.

(5) O svakom tehničkom ispravku, kojim se mijenja katastarski plan, Povjerenstvo će izraditi dopunsku skicu izmjere.

(6) Ako u postupku izlaganja podataka Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izvršiti tehnički ispravak podataka samo u popisnom listu, ono će sastaviti iskaz promjena i predočiti izmijenjeni popisni list.

(7) Kopija izmijenjenog katastarskoga plana i kopija izmijenjenog popisnog lista, koji su rezultat tehničkog ispravka, uručuje se nositelju prava prilikom izlaganja.

Članak 23.

Za nositelje prava za koje postoji dokaz o dostavi obavijesti iz članka 17. ovoga Pravilnika, a nisu izjavile prigovor i za osobe koje se nisu odazvale pozivu iz članka 18. ovoga Pravilnika, smatra se da su im podatci izloženi danom primitka obavijesti ili poziva.

ODJELJAK B
EVIDENTIRANJE SUGLASNOSTI NA IZLOŽENE PODATKE

Članak 24.

(1) Nositelj prava iskazuje suglasnost na izložene podatke, potpisivanjem izjave na popisnom listu koji se ispisuje iz Baze podataka izlaganja.

(2) Izjava na popisnom listu ima sljedeći sadržaj:

»Izjavljujem da su mi podatci o katastarskim česticama, sadržani u popisnom listu i na katastarskom planu izloženi te sam suglasan s istima.

(3) Popisni list potpisuje i član Povjerenstva koji je izložio podatke.

Članak 25.

Ako nositelj prava nakon izlaganja podataka odbije potpisati izjavu Povjerenstvo će o toj činjenici na popisni list staviti službenu zabilješku, te se smatra da su mu podatci izloženi danom sastavljanja zabilješke.

Članak 26.

(1) U slučaju kada se nositelji prava nisu odazvali pisanom pozivu iz članka 18. ovoga Pravilnika i svoj nedolazak nisu opravdali, a postoji dokaz da im je poziv uručen, Povjerenstvo na popisni list stavlja službenu zabilješku o toj činjenici.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka popisnom listu obavezno se prilaže i dokaz o obavljenoj dostavi poziva.

(3) U slučaju da Povjerenstvu nije poznata prava adresa neke osobe iskazane u popisnom listu, pa se iz tog razloga toj osobi nije mogao uručiti poziv, Povjerenstvo će o tim činjenicama staviti službenu zabilješku na popisni list.

POGLAVLJE IV.
DOSTAVA OBAVIJESTI ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POVJERENSTVU

Članak 27.

Za zgrade i druge građevine koje su evidentirane u Bazi podataka izlaganja nakon provedenoga izlaganja na javni uvid Povjerenstvo dostavlja obavijest zemljišnoknjižnom Povjerenstvu odnosno dostavlja rješenje o izvedenom stanju u svrhu upisa pozitivne odnosno negativne zabilježbe sukladno propisima kojima je uređeno područje gradnje.

Članak 28.

Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika dostavlja se za zgrade i druge građevine za koje je priložena uporabna dozvola ili akt koji se može smatrati uporabnom dozvolom.

Članak 29.

(1) Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika dostavlja se i za zgrade i druge građevine za koje nije priložena dokumentacija.

(2) Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika se ne dostavlja za zgrade i druge građevine iz članka 30. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Zgrade koje su već evidentirane na katastarskom planu, u popisno-knjižnom dijelu katastarskoga operata te u zemljišnoj knjizi, a čija se tlocrtna površina izračunata iz mjerenih koordinata ne razlikuje za više od 15% od tlocrtne površine zgrade iskazane u elaboratu katastarske izmjere, smatraju se nepromijenjenima odnosno iste se samo točnije evidentiraju.

Članak 31.

(1) Obavijest iz članka 27. ovoga Pravilnika sastavlja Povjerenstvo.

(2) Dokumentacija iz članka 28. ovoga Pravilnika temeljem koje je sastavljena obavijest iz stavka 1. ovoga članka prilaže se popisnom listu.

(3) Na kopiju dokumentacije iz članka 28. ovoga Pravilnika Povjerenstvo stavlja službenu zabilješku o istovjetnosti kopije s originalom.

POGLAVLJE V.
PRIGOVORI NA IZLOŽENE PODATKE

ODJELJAK A
EVIDENTIRANJE PRIGOVORA NA IZLOŽENE PODATKE

Članak 32.

Na izložene podatke iskazane u popisnom listu može se uložiti prigovor.

Članak 33.

(1) Prigovori se evidentiraju u knjizi prigovora i u Bazi podataka izlaganja.

(2) U knjigu prigovora upisuju se slijedeći podatci: redni broj prigovora, ime i prezime/naziv, adresa/sjedište osobe podnositelja prigovora, broj popisnog lista, datum podnošenja prigovora, postupak po prigovoru (odbijen/prihvaćen/odustao).

(3) Knjiga prigovora vodi se u Bazi podataka izlaganja.

ODJELJAK B
PRIKUPLJANJE PODATAKA

Članak 34.

(1) Po zaprimljenom prigovoru Povjerenstvo prikuplja podatke potrebne za rješavanje po prigovoru.

(2) Ukoliko se prigovor odnosi na podatke o međama i drugim granicama (položaj i oblik), površini i izgrađenosti katastarske čestice, Povjerenstvo određuje terenski uviđaj.

(3) Ukoliko se prigovor odnosi na točnost podataka o nositelju prava navedenom u popisnom listu (pogrešan ili nepotpun podatak ime/prezime/adresa i dr.), ili adresi katastarske čestice, Povjerenstvo će na osnovu dokaza o tom podatku izvršiti promjenu u Bazi podataka izlaganja navodeći ispravan podatak.

(4) Ukoliko se prigovor odnosi na podatke načina uporabe ili ako podnositelj prigovora dostavi dokaz kojim je moguće utvrditi osnovanost drugačijeg podatka od onog iskazanog u Bazi podataka izlaganja, Povjerenstvo može promijeniti način uporabe odnosno drugi podatak prema stvarnom stanju utvrđenom terenskim uviđajem.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Povjerenstvo sastavlja izvješće o obavljenom terenskom uviđaju koje sadrži vezu na broj prigovora i opis utvrđenog podatka.

(6) Ako su promjene podataka, koje se unose u Bazu podataka izlaganja sukladno stavku 2. i 4. ovoga članka, takvog karaktera da će doći do promjene podataka katastarskoga plana, Povjerenstvo izrađuje dopunsku skicu izmjere.

Članak 35.

(1) Popisni list na koji je podnesen prigovor, za čije rješavanje je potreban terenski uviđaj, Povjerenstvo dostavlja ugovornom izvoditelju.

(2) Na terenskom uviđaju obavljaju se potrebna terenska mjerenja, terensko prikupljanje podataka te se sastavlja izvješće o obavljenom terenskom uviđaju.

(3) Terenski uviđaj se obavlja u roku od 30 dana od dana dostave prigovora ugovornom izvoditelju.

(4) U slučajevima, u kojima se prigovor odnosi na tijek međe katastarske čestice, na terenski se uviđaj pozivaju i osobe koje su susjedni nositelji prava.

(5) Poziv na terenski uviđaj dostavlja se nositeljima prava osam dana prije dana terenskoga uviđaja.

(6) U pozivu se nositelji prava pozivaju na obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, upućuje ih se da su na terenskom uviđaju dužne pokazati te granice i upozorava na posljedice koje će nastupiti u slučaju neobilježavanja i nepokazivanja granica.

Članak 36.

(1) Prilikom i tijekom terenskoga uviđaja sastavlja se izvješće o obavljenom terenskom uviđaju.

(2) Izvješće o obavljenom terenskom uviđaju sadrži podatak o broju prigovora i vezama na druge prigovore, datum obavljenog terenskoga uviđaja, popis osoba koje su se odazvale pozivu na terenski uviđaj, dokaze o tome da su osobe koje se nisu odazvale terenskom uviđaju pozvane, opis utvrđenog stanja na terenu, opis utvrđenog tijeka granica katastarskih čestica te potpise osoba koje su prisustvovale terenskom uviđaju.

(3) Ako neka od osoba odbije potpisati izvješće o obavljenom terenskom uviđaju, o toj činjenici će se na izvješće staviti zabilješka.

(4) U zabilješci će se navesti i razlozi zbog kojih osoba nije potpisala izvješće o obavljenom terenskom uviđaju.

(5) Ako se terenskim uviđajem utvrdi da se neka međa mora iskazati spornom, iako kao takva nije bila iskazana u elaboratu izmjere ni u Bazi podataka izlaganja, ovo se iskazivanje obavlja u skladu s propisima o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji.

(6) Ako je temeljem obavljenog terenskoga uviđaja potrebno promijeniti podatke katastarske izmjere sadržane u Bazi podataka izlaganja, ugovorni izvoditelj Povjerenstvu dostavlja dopunsku skicu izmjere i popis koordinata s pripadajućim atributima točaka u analognom i digitalnom obliku.

Članak 37.

Popisni listovi u kojima su temeljem podataka prikupljenih terenskim uviđajem po prigovoru promijenjeni podatci ponovno se izlažu na javni uvid ili se dostavlja obavijest iz članka 17. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK C
PROMJENA PODATAKA U BAZI PODATAKA IZLAGANJA

Članak 38.

(1) Promjena podataka u Bazi podataka izlaganja vrši se sastavljanjem iskaza promjene.

(2) Iskaz promjene sadrži redni broj promjene, podatke o katastarskoj čestici prije i poslije promjene, podatke o nositelju prava prije i poslije promjene te razlog mijenjanja podatka.

Članak 39.

(1) Promjenu podataka iz članka 38. ovoga Pravilnika obavlja Povjerenstvo.

(2) Promjene podataka u bazi podataka izlaganja može obavljati i ugovorni izvoditelj u skladu s ugovornom obvezom.

Članak 40.

(1) Ukoliko se iskaz promjena temelji na podatcima iz geodetskih elaborata iz članka 9. ovoga Pravilnika, u napomenu će se upisati broj elaborata i godina elaborata te: »Geodetski elaborat katastra zemljišta«.

(2) Ukoliko se iskaz temelji na tehničkom ispravku iz članka 22. stavka 4. ovoga Pravilnika, u iskaz promjena će se upisati redni broj dopunske skice izmjere/godina promjene, a u napomenu: »Tehnički ispravak katastarskoga plana«.

(3) Ukoliko se iskaz promjena temelji na tehničkom ispravku iz članka 22. stavka 6. ovoga Pravilnika u napomenu u iskazu promjena će se upisati: »Tehnički ispravak popisnog lista«.

(4) Ukoliko se iskaz promjena temelji na prigovoru u skladu s člankom 34. stavkom 2. ovoga Pravilnika, u iskaz promjena će se upisati: redni broj prigovora, redni broj dopunske skice izmjere/godina promjene, a u napomenu: »Promjena podataka temeljem prigovora«.

(5) Ukoliko se iskaz promjena temelji na prigovoru u okviru kojeg je obavljen terenski uviđaj iz članka 34. stavka 4. ovoga Pravilnika, u iskaz promjena će se upisati redni broj prigovora, redni broj dopunske skice izmjere/godina promjene, a u napomenu: »Promjena podataka temeljem izvješća o obavljenom terenskom uviđaju«.

Članak 41.

(1) Evidentiranje posebnih pravnih režima na katastarskim česticama u Bazi podataka izlaganja provodi se i u postupku izlaganja katastarskih podataka, na temelju službenih dokumenata kojima su ti posebni pravni režimi uspostavljeni kroz iskaz promjena.

(2) Ukoliko je iskaz promjena iz stavka 1. ovoga članka sastavljen na temelju dokumenta o uspostavljanju posebnog pravnog režima, u iskaz promjena upisuje se redni broj pod kojim je dokument o uspostavljenom pravnom režimu pohranjen u zbirku isprava izlaganja.

(3) Povjerenstvo putem identifikacija, utvrđuje jesu li svi podatci o posebnim pravnim režimima iskazani u katastarskom operatu katastra zemljišta, pridruženi odgovarajućim katastarskim česticama u Bazi podataka izlaganja i u tom smislu sastavlja iskaze promjena.

(4) Iskazu promjena iz stavka 3. ovoga članka prilažu se kopije dokumenata o uspostavljenom pravnom režimu preuzete iz katastarskoga operata katastra zemljišta ukoliko iste postoje, te se pohranjuju u zbirku isprava izlaganja.

ODJELJAK D
PRIGOVORI NA PODATKE U POPISNIM LISTOVIMA

Članak 42.

Ukoliko prigovor bude podnijet na podatke o katastarskim česticama u popisnim listovima na koje je nositelj prava u postupku izlaganja već izdao suglasnost na izložene podatke, Povjerenstvo će predložiti rješenje o odbijanju prigovora.

Članak 43.

Povjerenstvo upućuje prigovor na daljnje postupanje donošenja rješenja o odbijanju prigovora u slučaju:

– ako je razlog prigovora iskazana sporna međa u elaboratu izmjere

– ako se na terenskom uviđaju utvrdi spornost međe iskazane u elaboratu izmjere

– ako na terenskom uviđaju nije moguće utvrditi spornost međe.

Članak 44.

Ako u tijeku postupka po prigovoru podnositelj pismeno odustane od prigovora Povjerenstvo predlaže donošenje rješenja o obustavi postupka.

POGLAVLJE VI.
PROVEDBA GEODETSKIH ELABORATA IZRAĐENIH NAKON ZAPOČINJANJA IZLAGANJA NA JAVNI UVID KATASTARSKIH PODATAKA

Članak 45.

Na području za koje je započeto izlaganje na javni uvid katastarskih podataka, geodetski elaborati obavezno se izrađuju i prema stanju podataka sadržanom u bazi podataka izlaganja.

Članak 46.

(1) Promjenu podataka o katastarskim česticama u Bazi podataka izlaganja na temelju pregledanih i potvrđenih geodetskih elaborata iz članka 45. ovoga Pravilnika, vrši Povjerenstvo, sastavljanjem iskaza promjena u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) U iskazu promjena iz stavka 1. ovoga članka upisuje se redni broj elaborata, godina i napomena: »Promjena podataka temeljem geodetskog elaborata izrađenog nakon započinjanja izlaganja«.

Članak 47.

Podatci u popisnim listovima, koji su promijenjeni sukladno članku 46. ovoga Pravilnika, izlažu se na način propisan člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE VII.
VOĐENJE ISKAZA PROMJENA I PRIPADAJUĆIH ZBIRKI

ODJELJAK A
VOĐENJE ISKAZA PROMJENA

Članak 48.

(1) Iskaz promjena vodi se u Bazi podataka izlaganja.

(2) Iskaz promjena sadrži i druge podatke određene ovim Pravilnikom.

(3) Brojevi Iskaza promjena dodjeljuju se promjenama redom sastavljanja iskaza promjena i sastoje se od rednog broja promjene i godine promjene.

ODJELJAK B
VOĐENJE ZBIRKE ISPRAVA IZLAGANJA

Članak 49.

(1) U zbirku isprava izlaganja ulažu se popisni listovi na koje su stranke dale suglasnost na stanje izloženih podataka, kao i drugi popisni listovi, koji se smatraju izloženim u smislu ovoga Pravilnika, zajedno s dokazima.

(2) Uz popisne listove, koji su ponovo izlagani na javni uvid temeljem uloženog prigovora, prilažu se izvješća o terenskom uviđaju.

(3) Uz popisne listove, na čije je podatke izjavljen prigovor, prilažu se rješenja donesena u prvom i drugom stupnju rješavanja po prigovoru.

(4) Uz popisne listove prilaže se i druga dokumentacija temeljem koje je mijenjan sadržaj podataka u popisnom listu.

(5) Uz popisne listove prilažu se svi akti o gradnji prikupljeni u postupku izlaganja ili rješavanja po prigovoru.

(6) U zbirku isprava izlaganja ulažu se i odluke o uspostavljenim pravnim režimima na zemljištu.

ODJELJAK C
VOĐENJE ZBIRKE DOPUNSKIH SKICA IZMJERE I GEODETSKIH ELABORATA

Članak 50.

(1) U zbirku dopunskih skica izmjere i geodetskih elaborata ulažu se skice izmjere zajedno s pripadajućim popisima koordinata te geodetski elaborati temeljem kojih je izvršena promjena u Bazi podataka izlaganja.

(2) Prilikom ulaganja u zbirku, dopunske skice izmjere i geodetski elaborati označavaju se rednim brojem iz zbirke i godinom.

(3) Prije ulaganja u zbirku, dopunske skice izmjere, na naslovnu stranicu geodetskog elaborata upisat će se redni broj promjene iz iskaza promjena i broj popisnog lista na koji je dana suglasnost.

POGLAVLJE VIII.
NADZOR NAD IZLAGANJEM NA JAVNI UVID KATASTARSKIH PODATAKA

Članak 51.

Stručni nadzor nad postupkom izlaganja na javni uvid katastarskih podataka provode osobe koje za to ovlasti ravnatelj Državne geodetske uprave.

Članak 52.

Osobe iz članka 51. ovoga Pravilnika nadziru provedbu radnji iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 53.

(1) U provedbi nadzora nad radnjama iz članka 52. ovoga Pravilnika vodi se zapisnik.

(2) Ako se nadzorom utvrdi da se izlaganje na javni uvid katastarskih podataka ne obavlja u skladu sa zakonom koji uređuje državnu izmjeru i katastar nekretnina i ovim Pravilnikom, nalažu se mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

POGLAVLJE IX.
KONTROLA BAZE PODATAKA IZLAGANJA

Članak 54.

Po završetku izlaganja podataka sadržanih u Bazi podataka izlaganja vrši se kontrola usklađenosti pisanih podataka s podatcima katastarskoga plana.

POGLAVLJE X.
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Članak 55.

Nakon završenog izlaganja svih katastarskih čestica za koje su osnovani novi zemljišnoknjižni ulošci i izvršene kontrole iz članka 54. ovoga Pravilnika Povjerenstvo izrađuje završno izvješće koje se dostavlja u Središnji ured.

Članak 56.

U završnom izvješću iz članka 55. ovoga Pravilnika iskazuje se da su Podatci o katastarskim česticama iskazani u popisnim listovima izloženi na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 57.

U završnom izvješću iskazuju se brojčani i drugi pokazatelji Baze podataka izlaganja vezani za provedeni postupak izlaganja.

Članak 58.

Dostavom završnog izvješća Središnjem uredu stekli su se uvjeti za donošenje odluke ravnatelja o stavljanju u primjenu katastarskoga operata katastra nekretnina. (2) Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja.

Članak 59.

(1) Podatci sadržani u Bazi podataka izlaganja preuzimaju se u Katastarski operat katastra nekretnina, osim podataka o nositeljima prava na nekretninama koji nisu izvorni katastarski podatci, nego podatci zemljišne knjige koji se u katastarski operat katastra nekretnina preuzimaju.

(2) Elaborat geodetske osnove, digitalni ortofotoplan i digitalni model reljefa u Katastarski operat katastra nekretnina preuzimaju se iz elaborata katastarske izmjere.

(3) Nakon donošenja odluke iz članka 58. ovoga Pravilnika podatci popisno-knjižnog dijela katastarskoga operata sadržani u Bazi podataka izlaganja pohranjuju se u Središnjoj bazi izlaganja.

(4) Središnja baza izlaganja povezana je sa sustavom digitalne arhive Državne geodetske uprave.

POGLAVLJE XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta (»Narodne novine«, broj 41/1978).

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/21
Urbroj: 541-04/1-18-23
Zagreb, 17. rujna 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.