Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

NN 90/2018 (10.10.2018.), Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1760

Na temelju članka 38. stavka 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE GEODETSKE POSLOVE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Članak 3.

(1) Kandidat Državnoj geodetskoj upravi podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu SI-SGP-1, dimenzije 210 × 297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za polaganje stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka i dokumentacija iz članka 4. ovoga Pravilnika, mogu se podnijeti Državnoj geodetskoj upravi neposredno u pisanom obliku, slanjem poštom, elektroničkom poštom i putem e-aplikacije dostupne na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Dokumentacija uz zahtjev za polaganje stručnog ispita

Članak 4.

Uz zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika kandidat obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta:

– dokaz o stručnoj spremi, o stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke (svjedodžba o završenoj školi, odnosno diploma o završenom studiju)

– dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i potvrda poslodavca o stručnim geodetskim poslovima koje je kandidat obavljao i

– dokaz o plaćenim troškovima za polaganje stručnog ispita (potvrda o uplati).

Članak 5.

Kandidat koji uz zahtjev za polaganje stručnog ispita ne priloži dokaze propisane ovim Pravilnikom i/ili koji priloženim dokazima ne dokaže ispunjavanje uvjeta za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita.

Način polaganja stručnog ispita

Članak 6.

Stručni ispit polaže se pismeno i usmeno.

Članak 7.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena kandidatu najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kandidat može pisanim podneskom predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) O prihvatu prijedloga iz stavka 3. ovoga članka, odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva, o čemu se kandidat obavještava.

(5) Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita po obavijesti iz stavaka 1. ili 4. ovoga članka, smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 8.

(1) Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odgoditi polaganje stručnog ispita, pod uvjetom da prijedlog za odgodu dostavi Državnoj geodetskoj upravi najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(2) Polaganje stručnog ispita se na način iz stavka 1. ovoga članka može odgoditi samo jednom.

(3) Kandidat može odgoditi polaganje stručnog ispita i zbog zdravstvenih razloga ili drugih ozbiljnih nepredviđenih razloga, pod uvjetom da prijedlog za odgodu dostavi Državnoj geodetskoj upravi i da razloge opravda odgovarajućim dokazom najkasnije u roku od pet dana od dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(4) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita na način iz stavka 1. i 3. ovoga članka, ponovo se dostavlja pisana obavijest iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 9.

(1) Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odustati od polaganja stručnog ispita, pod uvjetom da podnesak dostavi Državnoj geodetskoj upravi najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(2) Kandidat koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odustao od polaganja stručnog ispita, ima pravo na povrat troškova polaganja stručnog ispita, ako to zatraži pisanim putem.

(3) Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od šest mjeseci od dana kada je Državnoj geodetskoj upravi dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja stručnog ispita.

Članak 10.

Prije početka polaganja stručnog ispita, tajnik ispitnog povjerenstva obvezno utvrđuje identitet svakog kandidata te ga upoznaje s njegovim pravima i obvezama tijekom polaganja stručnog ispita.

Članak 11.

(1) O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SI-SGP-2, listova dimenzije 210 × 297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Pisani dio stručnog ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih stručnih geodetskih poslova iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, a ovisno o svojstvu u kojem će se obavljati navedeni poslovi nakon položenog stručnog ispita.

Članak 13.

Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o stručnim geodetskim poslovima iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti te provjere poznavanja važećih propisa iz ispitnih predmeta navedenih u članku 23. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Pisanu zadaću iz pisanog dijela stručnog ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka stručnog ispita, sukladno ispitnim predmetima i ovisno o svojstvu u kojemu će kandidat obavljati stručne geodetske poslove u skladu sa odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

(2) Pisana zadaća obuhvaća, u pravilu, osim teoretskog dijela i mogućnost rješavanja određenog pitanja ili problema u okviru provjere osposobljenosti za rad na stručnim geodetskim poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pismenim dijelom ispita kandidat treba pokazati da shvaća zadaću iz područja navedenih u članku 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, da je sposoban u kratkom roku uz korištenje dopuštenih pomoćnih sredstava riješiti predmetnu zadaću te da je sposoban sažeto i pregledno obrazložiti rezultat.

Članak 15.

Usmenim dijelom stručnog ispita kandidat treba pokazati stečena stručna znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti te pokazati razumijevanje i poznavanje važećih propisa.

Članak 16.

(1) Izrada pisane zadaće i usmeni dio stručnog ispita obavlja se u pravilu, na dan određen za polaganje stručnog ispita, a može se obavljati u trajanju i dužem od jednog dana.

(2) Izrada pisane zadaće može trajati najviše dva sata za pojedini ispitni predmet.

(3) Za vrijeme izrade pisane zadaće kandidat može koristiti tehnička i stručna pomagala koja odobri ispitno povjerenstvo.

(4) Kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita, za vrijeme trajanja stručnog ispita ne smije koristiti mobitel te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa stručnog ispita u kojem slučaju se smatra da stručni ispit nije položio.

Članak 17.

(1) Uspjeh na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio« odnosno »nije položio«.

(2) Za svaki ispitni predmet koji se polaže upisuje se ocjena »zadovoljio« odnosno »nije zadovoljio«.

(3) Za svaki ispitni predmet, kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je ispitno povjerenstvo steklo uvjerenje da je na pisanom i usmenom dijelu stručnog ispita pokazao zadovoljavajuća znanja potrebna za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i poznavanje važećih propisa obuhvaćenih pojedinim ispitnim predmetom.

(4) Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta, na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora, ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

(5) Ocjenu stručnog ispita zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta stručnog ispita sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 18.

(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji tijekom ispita odustane od polaganja ili koji bude udaljen s ispita radi korištenja tehničkih i stručnih pomagala koje ispitno povjerenstvo nije odobrilo.

(3) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije položio dva ili više ispitnih predmeta.

Članak 19.

(1) Iznimno od članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako kandidat tijekom stručnog ispita odustane od njegova polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu polaganja stručnog ispita za toga kandidata. Ova odluka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o prekidu polaganja stručnog ispita odlučeno.

(2) Kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita može nastaviti polaganje stručnog ispita u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o prekidu.

(3) Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 20.

(1) Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojemu kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojega polaže popravni ispit.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuju na polaganje popravnog ispita.

(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

Članak 21.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Propisi koji su predmetom stručnog ispita

Članak 22.

(1) Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz područja navedenih u članku 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i drugih propisa važnih za primjenu toga Zakona.

(2) Stručni ispit se polaže iz ispitnih predmeta navedenih u članku 23. ovoga Pravilnika.

(3) Osoba koja je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u određenom svojstvu niže razine stručnog obrazovanja, za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu za kojeg je potrebna viša razina stručnog obrazovanja, polaže stručni ispit iz ispitnih predmeta navedenih u članku 23. ovoga Pravilnika, u obuhvatu i sadržaju za višu razinu stručnog obrazovanja.

Članak 23.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

1. Katastarski sustav Republike Hrvatske

2. Topografska izmjera i izrada državnih karata

3. Državna izmjera

4. Geodetski poslovi za tehničke potrebe

5. Posebni postupci u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 24.

Gradivo ispitnog predmeta »Katastarski sustav Republike Hrvatske« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Osnivanje katastra nekretnina

– Održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina

– Katastar nekretnina kao informacijski sustav

– Povezivanje katastarskih podataka sa zemljišnom knjigom i drugim državnim evidencijama

– Katastar infrastrukture

– Registar zgrada

– Vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva

– Geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta

– Prostorno planiranje i gradnju

– Geodetske usluge i proizvode za potrebe drugih djelatnosti i

– Povijesni razvoj.

Članak 25.

Gradivo ispitnog predmeta »Topografska izmjera i izrada državnih karata« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Obavljanje poslova topografske izmjere

– Snimanje iz zraka

– Hrvatski topografski informacijski sustav (CROTIS)

– Temeljnu topografsku bazu (TTB)

– Izradu i održavanje službenih državnih karata u analognom i digitalnom obliku

– Izradu tematskih karata

– Korištenje i primjenu službenih državnih karata

– Topografske informacijske sustave i

– Povijesni razvoj.

Članak 26.

Gradivo ispitnog predmeta »Državna izmjera« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Obavljanje poslova državne izmjere

– Uspostavu, održavanje i obnovu polja stalnih točaka geodetske osnove

– Službene geodetske datume, koordinatne sustave i ravninske kartografske projekcije

– Hrvatski pozicijski sustav za satelitsko pozicioniranje (CROPOS) i

– Povijesni razvoj.

Članak 27.

Gradivo ispitnog predmeta »Geodetski poslovi za tehničke potrebe« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja

– Obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje

– Obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe hidrogafske izmjere

– Obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe civilnog zrakoplovstva

– Upravljanje prostornim informacijama i

– Geodetske poslove u Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Članak 28.

Gradivo ispitnog predmeta »Posebni postupci u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Službene državne evidencije o prostoru Državne geodetske uprave

– Evidencije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

– Prava, obveze i odgovornosti osoba u obavljanju stručnih geodetskih poslova

– Kodeks strukovne etike, Standard geodetskih usluga, stegovnu odgovornost ovlaštenih inženjera geodezije

– Nadzor nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova

– Postupanje u obavljanju stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina i održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina i

– Čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Članak 29.

(1) Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ima:

1. završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv magistar inženjer geodezije, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na stručnim geodetskim poslovima

2. završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na stručnim geodetskim poslovima

3. stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na stručnim geodetskim poslovima.

(2) Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja je završila školu ili studij izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je obveza polaganja stručnog ispita određena u sklopu postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije prema posebnom propisu.

Članak 30.

Popis važećih propisa iz područja navedenih u članku 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i drugih propisa važnih za primjenu tog Zakona, iz kojih se polaže stručni ispit, objavljuje se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Visina naknade za troškove stručnog ispita

Članak 31.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

(2) Visinu troškova polaganja stručnog ispita te način uplate tih troškova određuje ravnatelj posebnom odlukom.

(3) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita.

(4) Troškovi polaganja popravnog ispita, plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat ili njegov poslodavac.

Način rada i sastav ispitnog povjerenstva

Članak 32.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Državne geodetske uprave.

Članak 33.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od pet osoba koje čine predsjednik i članovi te tajnik ispitnog povjerenstva.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.

(3) Ispitno povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 34.

(1) Predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva i njihove zamjenike, rješenjem imenuje ravnatelj.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj određuje koje će ispitne predmete ispitivati osobe imenovane u ispitno povjerenstvo.

Članak 35.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici imenuju se iz redova državnih službenika Državne geodetske uprave.

(2) Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima, mogu se imenovati osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij, ako su tijekom cijelog svog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz ispitnog predmeta koje ispituju.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati položen državni stručni ispit.

Članak 36.

(1) Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 37.

(1) Administrativne poslove u vezi s polaganjem stručnog ispita obavlja Državna geodetska uprava.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja sve administrativne poslove vezane uz provođenje stručnog ispita, upisa uvjerenja o položenom stručnom ispitu u evidenciju položenih stručnih ispita i upisa u evidenciju priznatih stručnih ispita.

(3) Administrativni poslovi iz stavka 2. ovoga članka uključuju osobito:

– provjeru jesu li zahtjevu za polaganje stručnog ispita priloženi svi dokumenti iz članka 4. ovoga Pravilnika

– provjeru jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva i

– provjeru ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

Članak 38.

(1) Ispitivači i tajnik ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za održani stručni ispit.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ravnatelj posebnom odlukom.

Evidencije o položenom ili priznatom stručnom ispitu

Članak 39.

(1) O položenom stručnom ispitu Državna geodetska uprava izdaje uvjerenje.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SI-SGP-3, dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 40.

(1) Državna geodetska uprava vodi evidenciju položenih stručnih ispita i evidenciju priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2) Evidencija položenih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova se vodi prema obrascu SI-SGP-4, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Evidencija priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova se vodi prema obrascu SI-SGP-5, pobliže propisanom u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Evidencije iz stavaka 2. i. 3. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

Članak 41.

Evidencija položenih stručnih ispita i evidencija priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova sadrži:

− ime, prezime i OIB osobe koja je položila stručni ispit odnosno kojoj je priznat stručni ispit

− klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu odnosno klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum potvrde o priznavanju stručnog ispita

− oznaku dokumenta na temelju kojeg je donesena potvrda o priznavanju stručnog ispita i

− odjeljak za napomene i promjene.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 42.

(1) Osobe koje su prijavile stručni ispit do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13).

(2) Ispitno povjerenstvo imenovano prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13), nastavlja s radom do polaganja stručnih ispita prijavljenih kandidata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sa stručnim ispitom koji se polaže sukladno odredbama ovoga Pravilnika izjednačuje se stručni ispit položen po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Smatrat će se da je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika i osoba geodetske struke koja je državni stručni ispit položila po posebnim propisima, nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika i o tome dostavi dokaz (uvjerenje, svjedodžba ili dr.) Državnoj geodetskoj upravi radi upisa u evidenciju iz članka 40. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Smatra se da je osoba iz stavka 4. ovoga članka položila stručni ispit za onu stručnu spremu odnosno razinu stručnog obrazovanja za koju je položila državni stručni ispit prema posebnom propisu.

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, podaci upisani u Registre koje je Državna geodetska uprava vodila u skladu sa člankom 40. stavcima 1. i 3. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13), preuzimaju se u evidencije koje se vode u skladu s člankom 40. ovoga Pravilnika.

Članak 44.

(1) Obvezuje se ravnatelj donijeti odluke iz članka 31. stavka 2. i članka 38. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Obvezuje se ravnatelj donijeti rješenje iz članka 34. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/18-01/09

Urbroj: 541-1-18-9

Zagreb, 21. rujna 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.

PRILOG 1.

Obrazac SI – SGP-1

_____________________________

Ime i prezime

_____________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Gruška 20, 10000 Zagreb


Na temelju odredbe članka 38. stavka 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) i članka 3. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 90/2018.), podnosim sljedeći

ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih
geodetskih poslova

1.Ime i prezime:
2.Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:
3.Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i gdje, OIB:
4.Adresa stanovanja i telefon:
5.Stručna sprema stečena školovanjem, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem, struka:
6.Podaci o radnom iskustvu u struci:
7.Svojstvo u kojem će obveznik polaganja stručnog ispita obavljati stručne geodetske poslove nakon položenog stručnog ispita

a) stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv magistar inženjer geodezije, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke)

b) stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke)

c) suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (geodetski tehničar, razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira)

8.Posebna napomena: kandidat ima već položen stručni ispit (navesti pojedinosti)Priloženo (navesti):

________________________________

Potpis kandidata

PRILOG 2.

Obrazac SI-SGP-2

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

ISPITNO POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

ZAPISNIK

O polaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova pred ispitnim povjerenstvom Državne geodetske uprave imenovanih rješenjem ravnatelja KLASA: _______, URBROJ: _________, od ____________ u sastavu:

1. ______________________ predsjednik ispitnog povjerenstva

2. ______________________ član ispitnog povjerenstva

3. ______________________ član ispitnog povjerenstva

4. ______________________ član ispitnog povjerenstva

5. ______________________ član ispitnog povjerenstva

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv)

rođen/rođena _______________________________________

(datum i mjesto rođenja)

OIB _________________ polaže dana ___________________.

(datum)

stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu:

__________________________________________________

po ispitnim predmetima sukladno članku 23. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 90/2018.)

stranica zapisnika: 1/n

Podaci o tijeku stručnog ispita:

Pisana zadaća: _______________________________________

Ispitni predmetPitanjaZabilješka ispitivača i ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)Ime i prezime, potpis
ispitivača
Katastarski sustav Republike Hrvatske
Topografska izmjera i izrada državnih karata
Državna izmjera
Geodetski poslovi za tehničke potrebe
Posebni postupci u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina


PODACI O POPRAVNOM ISPITU:

Kandidat polaže _________________ popravni ispit iz predmeta:

__________________________________________________

Podaci o tijeku popravnog ispita:

Ispitni predmetPitanjaZabilješka ispitivača i ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)Ime i prezime, potpis ispitivača


Nakon završenog stručnog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da kandidat:

Stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu __________________________________________________

po ispitnim predmetima sukladno članku 23. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 90/2018.)

za ________________________________________________

(stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv kandidata)

__________________________________________________

(je položio/nije položio)

što kandidatu temeljem ovoga zapisnika, odmah po održanom stručnom ispitu usmeno objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva, a kandidat objavu navedenih rezultata stručnog ispita potvrđuje vlastoručnim potpisom ovoga zapisnika.

Kandidat: __________________________________________

Tajnik ispitnog povjerenstva: ____________________________

Članovi ispitnog povjerenstva: ___________________________

____________________________

____________________________

Predsjednik ispitnog povjerenstva: ________________________

stranica zapisnika: n/n

PRILOG 3.

Obrazac: SI-SGP-3

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA


Na temelju članka 39. stavka 1. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 90/2018.), Državna geodetska uprava izdaje

UVJERENJE o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih geodetskih poslova

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv)

rođen/rođena _______________________________________

(datum i mjesto rođenja),

OIB _________________ položio/položila je dana ___________

(datum)

stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu

__________________________________________________

(stručni suradnik/suradnik ovlaštenog inženjera geodezije)

za ________________________________________________

(stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv kandidata)

….. 00001

KLASA:

URBROJ:

U Zagrebu ________

PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA

_________________________________

PRILOG 4.

Obrazac SI-SGP-4

Stranica br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

EVIDENCIJA POLOŽENIH STRUČNIH ISPITA za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Obrazac SI-SGP-4

Stranica br. __

Redni brojIme, prezime i OIB kandidataKlasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispituDokument temeljem kojega je priznat stručni ispitNapomene i promjene
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


PRILOG 5.

Obrazac SI-SGP-5

Stranica br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

EVIDENCIJA PRIZNATIH STRUČNIH ISPITA za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Obrazac SI-SGP-5

Stranica br. __

Redni brojIme, prezime i OIB kandidataKlasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispituDokument temeljem kojega je priznat stručni ispitNapomene i promjene