Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1775

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 48/18) u članku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura.«

Članak 2.

U članku 51. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U podmjerama 7.2 i 7.4 moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava potpore. Uz zahtjev za isplatu predujma korisnik je u obvezi dostaviti garanciju banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma, osim ako je korisnik javnopravno tijelo.«

Članak 3.

U članku 57. na kraju rečenice, iza riječi: »pravilnika« briše se točka i dodaju riječi:

»osim u dijelu koji se odnosi na obvezu dostave garancije banke ili zadužnice za koje će se postupak dovršiti po odredbama ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/02

Urbroj: 525-08/1714-18-16

Zagreb, 4. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.