Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1780

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7., u svezi članka 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14), članaka 3. i 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 47. stavka 2., članka 50. stavka 1., članka 67. i članka 78. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 60. stavka 2., članka 63. stavka 1. i članka 72. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 128/17 i 51/18«) mijenja se članak 1. i sada glasi:

»Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju ovlaštenja propisanih:

– Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

– Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18),

– Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13),

– Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16),

– Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18),

– Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15),

– Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15 ),

– Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14),

– Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14),

– Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13)

– Zakonom o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13),

– Zakonom o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14, 41/16),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, broj 54/13, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe EMIR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine«, broj 44/16, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe CSDR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, broj 57/2018, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe o indeksima)«.

Članak 2.

Mijenja se članak 5. i sada glasi:

»(1) Obveznici su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz članka 430. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno članku 411. ZTK-a,
kao i izdavatelji iz članka 441. stavak 1. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje jedinstvenog prospekta izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira i odobrenje osnovnog prospekta – članak 433. ZTK-a30.000,00 kn
2.

Odobrenje podijeljenog prospekta – članak 433. ZTK-a

– Registracijski dokument

– Obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta

10.000,00 kn


20.000,00 kn

3.Odobrenje dopune prospekta vrijednosnih papira članak 440. stavak 1. ZTK-a15.000,00 kn
4.Odobrenje izostavljanja informacija iz prospekta – članak 420. ZTK-a10.000,00 kn
5.Odobrenje prospekta u svezi izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, izdavatelja sa sjedištem u trećoj državi – članak 444. ZTK-a35.000,00 kn
6.Postupanje po zahtjevu izdavatelja za dostavu obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina – članak 442. ZTK-a3.000,00 kn
7.Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera – članak 448. ZTK-a20.000,00 kn


(2) Obveznici su pravne osobe iz članka 6. ZTK-a te fizičke i pravne osobe iz članaka 17., 99., 127. 131. i 357. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 38. i 39. ZTK-a8.000,00 kn
2.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 2. – članak 38. i 39. ZTK-a12.000,00 kn
3.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske aktivnosti iz članka 5. stavak 1. točka 3. – članak 38. i 39. ZTK-a30.000,00 kn
4.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. – članak 38. i 39. ZTK-a25.000,00 kn
5.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 38. i 39. ZTK-a16.000,00 kn
6.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 6. – članak 38. i 39. ZTK-a35.000,00 kn
7.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 7. – članak 38. i 39. ZTK-a45.000,00 kn
8.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 8. – članak 38. i 39. ZTK-a60.000,00 kn
9.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 9. – članak 38. i 39. ZTK-a60.000,00 kn
10.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 38. i 39. ZTK-a5.000,00 kn
11.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a20.000,00 kn
12.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova ARM-a-članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a20.000,00 kn
13.Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a50.000,00 kn
14.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1.-članak 131. stavak 2. ZTK-a4.000,00 kn
15.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5.-članak 131. stavak 2. ZTK-a8.000,00 kn
16.Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 131. stavak 2. ZTK-a5.000,00 kn
17.Izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti osim onih iz članka 5. stavak 1. i 2. – članak 38. stavak 2. točka 2. i 39. ZTK-a5.000,00 kn
18.Odobrenje investicijskom društvu da član uprave značajnog investicijskog društva može zadržati jednu dodatnu poziciju člana nadzornog odbora odnosno neizvršnog direktora – članak 28. stavak 8. ZTK-a1.500,00 kn
19.Suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva – članak 29. ZTK-a5.000,00 kn
20.Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja – članak 99. stavak 2. ZTK-a1.500,00 kn
21.Suglasnost za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu – članak 12. stavak 1. ZTK-a10.000,00 kn
22.Naknada za vođenje registra vezanih zastupnika-članak 129. stavak 1. ZTK-a4.000,00 kn
23.Izdavanje odobrenja investicijskom društvu sa sjedištem u RH za otvaranje podružnice u drugoj državi članici EU – članak 140. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. – članak 38. i 39. ZTK-a2.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. – članak 38. i 39.ZTK-a4.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. – članak 38. i 39.ZTK-a7.000,00 kn
– sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a12.000,00 kn
24.Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti o promjeni podataka nadležnom tijelu države članice – članak 142. ZTK-a1.000,00 kn
25.Postupanje po obavijesti o namjeri neposrednog obavljanja investicijske aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. – članak 143. stavak 5. ZTK-a1.000,00 kn
26.Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva u trećoj državi – članak 143. stavak 1. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a2.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a4.000,00 kn
– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. ZTK-a12.000,00 kn
27.Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva iz treće zemlje – članak 155. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a10.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a15.000,00 kn
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. ZTK-a30.000,00 kn
– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a45.000,00 kn
28.Izdavanje odobrenja statusnih promjena investicijskog društva -članak 47. ZTK-a8.000,00 kn
29.

Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao stručnog ispita za stjecanje kvalifikacije koje organizira Hanfa, fizičkoj osobi – članak 99. stavak 3. ZTK-a

naknada za fizičku osobu koja traži priznavanje stečene kvalifikacije

1.000,00 kn
30.

Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao kvalifikacije osobi ili udruženju koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK

naknada za organizatora kvalifikacije, certifikata ili ispita za koji se traži priznavanje kao primjerene kvalifikacije

30.000,00 kn
31.

Priznavanje interne kvalifikacije investicijskom društvu koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK

naknada za investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za upravljanje koje prema članku 98. stavku 3. organizatora interne edukacije

10.000,00 kn
32.Izdavanje odobrenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik – članak 172. stavak 1. točka 1. ZTK-a4.000,00 kn
33.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire – članak 172. stavak 1. točka 2. ZTK-a4.000,00 kn
34.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik – članak 172. stavak 1. točka 3. ZTK-a4.000,00 kn
35.Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za vrednovanje opcija – članak 172. stavak 1. točka 4. ZTK-a4.000,00 kn
36.Izdavanje odobrenja za korištenje pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom – članak 172. stavak 1. točka 5. ZTK-a4.000,00 kn
37.Izdavanje odobrenja za korištenje drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – članak 172. stavak 1. točka 6. ZTK-a4.000,00 kn
38.Izmjena dobivenog odobrenja iz članka 172. stavak 1. točke 1. – 6. – članak 172. stavak 2. ZTK-a4.000,00 kn
39.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e – članak 358. ZTK-a40.000,00 kn
40.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave poslova ARM-a – članak 358. ZTK-a40.000,00 kn
41.Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 358. ZTK-a80.000,00 kn
42.Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e članak 359. ZTK-a20.000,00 kn
43.Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova ARM-a članak 359. ZTK-a20.000,00 kn
44.Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a članak 359. ZTK-a50.000,00 kn
(3) U slučaju izdavanja odobrenja novom investicijskom društvu za investicijske usluge iz članka 5. ZTK-a, naknada se naplaćuje najviše do iznosa od 75.000,00 kuna.

(4) Obveznik je burza iz članka 344. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) – članak 348. ZTK-a60.000,00 kn
2.Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Organiziranom trgovinskom platformom (OTP) – članak 348. ZTK-a60.000,00 kn
3.Izdavanje odobrenja za registraciju MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća – članak 352. ZTK-a20.000,00 kn
4.Odobrenje za oslobađanje od obveza transparentnosti prije ili poslije trgovanja – članak 344. stavak 7. ZTK-a1.000,00 kn


(5) Obveznik je društvo iz članka 254. stavka 3. ZTK-a odnosno Operater za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja iz članka 281. i 263. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja – članak 254. stavak 3. ZTK-a25.000,00 kn
2.Odobrenje naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja Operateru za upravljanje Fondom – članak 281. stavak 3. ZTK-a3.000,00 kn
3.Odobrenje pravila Fonda za zaštitu ulagatelja i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 263. stavak 2. ZTK-a8.000,00 kn
4.Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila Fonda za zaštitu ulagatelja manjeg obima i/ili značaja2.000,00 kn
5.Odobrenje za korištenje sredstava prikupljenih na ime naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja u druge svrhe – članak 281. stavak 5. ZTK-a2.000,00 kn
6.Odobrenje za ulaganje sredstava Fonda za zaštitu ulagatelja u druge financijske instrumente – članak 280. stavak 5. ZTK-a2.000,00 kn


(6) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 286. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za rad burzi – članak 307. ZTK-a60.000,00 kn
2.Proširenje odobrenja za rad burzi – članak 309. ZTK-a15.000,00 kn
3.Odobrenje za uvrštenje dionica burze u trgovanje na uređeno tržište – članak 286. stavak 7. ZTK-a1.000,00 kn
4.Prethodna suglasnost za imenovanje člana uprave burze – članak 291. ZTK-a5.000,00 kn
5.Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela burze – članak 293. ZTK-a10.000,00 kn
6.Odobrenje pravila burze i uređenog tržišta i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 305. ZTK-a32.000,00 kn
7Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila burze i uređenog tržišta manjeg obima i/ili značaja4.000,00 kn
8.Odobrenje za oslobođenje od obveze transparentnosti prije ili poslije trgovanja – članak 296. stavak 8. ZTK-a4.000,00 kn
9.Prethodno odobrenje za izdvajanje poslovnih procesa burze koji su bitni za njezino poslovanje ili rad uređenog tržišta sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/584 – članak 296. stavak 4. ZTK-a8.000,00 kn


(7) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 3. točkom 120., člankom 536., 558. i 628. ZTK-a te člankom 4. Zakona o provedbi Uredbe CSDR i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire – članak 536. ZTK-a (ukoliko se sustav ne odobrava sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe EMIR)25.000,00 kn
2.Odobrenje za rad središnjeg klirinško depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) – članak 662. ZTK-a60.000,00 kn
3.Proširenje odobrenja SKDD-u – članak 664. ZTK-a15.000,00 kn
4.Suglasnost za imenovanje člana uprave SKDD-a – članak 633. ZTK-a5.000,00 kn
5.Suglasnost članu uprave SKDD-a za imenovanje članom uprave trgovačkog društva unutar iste grupe – članak 632. ZTK-a4.000,00 kn
6.Suglasnost za stjecanje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela SKDD-a – članak 639. i 641. ZTK-a10.000,00 kn
7.Odobrenje akata i cjenika SKDD-a i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a – članak 660. i 661. ZTK-a32.000,00 kn
7.aOdobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a manjeg obima i/ili značaja4.000,00 kn
8.Odobrenje pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda SKDD-u – članak 670. ZTK-a32.000,00 kn
9.Odobrenje za odabir drugog sustava poravnanja i/ili namire – članak 541. i 546. ZTK-a8.000,00 kn
10.Odobrenje za rad središnjeg depozitorija – članak 559. ZTK-a i članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR50.000,00 kn
11.Proširenje odobrenja za rad središnjeg depozitorija – članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR17.000,00 kn
12.Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija – članak 566. ZTK-a32.000,00 kn
13.Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnjeg depozitorija kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 566. ZTK-a2.000,00 kn
14.Suglasnost za imenovanje člana uprave središnjeg depozitorija – članak 573. ZTK-a5.000,00 kn
15.Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnjeg depozitorija mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članka 571. ZTK-a2.000,00 kn
16.Odobrenje za stjecanje i promjenu kontrolnog udjela središnjeg depozitorija vrijednosnih papira – članak 579. ZTK-a10.000,00 kn(8) Obveznici su pravne osobe iz članka 499. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a27.000,00 kn
2.Odobrenje za uvođenje promjene u službenom registru propisanih informacija – članak 499. ZTK-a13.000,00 kn
3.Odobrenje naknade i izmjene naknade voditelju službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a4.000,00 kn


(9) Obveznici prema članku 683. ZTK-a su:

a) Investicijsko društvo iz članka 683. stavka 1. točke (h) i podružnica investicijskog društva iz članka 683. stavka 1. točke (d) ZTK-a,

b) Kreditna institucija, odnosno financijska institucija iz članka 683. stavka 1. točke (i), kao i podružnica kreditne institucije iz članka 683. stavka 1. točke (e) ZTK-a,

c) Društvo za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (j) i podružnica društva za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (f) ZTK-a.

d) Tržišni operater, operater MTP-a i operater sustava poravnanja i/ili namire te operater središnjeg depozitorija i središnjeg registra, sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i/ili izricanje nadzornih mjera20.000,00 kn«


Članak 3.

Mijenja se članak 6. i sada glasi:

»Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR i članka 3. točke 120. ZTK i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Postupanje po obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 5. točka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a u svezi s člankom 11. stavkom 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju5.000,00 kn
2.Odobrenje za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR50.000,00 kn
3.Odobrenje proširenja za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR17.000,00 kn
4.Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi Uredbe EMIR8.000,00 kn
5.Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za sklapanje ugovora o međudjelovanju sukladno članku 5. točka 23. Zakona o provedbi Uredbe EMIR17.000,00 kn
6.Procjena prikladnost i financijske sigurnosti kvalificiranih ulagatelja suladno članku 5. točka 20. Zakona o provedbi Uredbe EMIR8.000,00 kn
7.Odobrenje izmijenjene procjene prikladnog vremenskog razdoblja za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a temeljem članka 14. stavak 4. Uredbe EMIR, u svezi s člankom 16. stavak 3. Uredbe EMIR i člankom 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane8.000,00 kn
8.Suglasnost za imenovanje člana uprave središnje druge ugovorne strane – članak 550. i 573. ZTK-a5.000,00 kn
9.Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnje druge ugovorne strane mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članak 550. i 571. ZTK-a2.000,00 kn
10.Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija – članak 551. i 566. ZTK-a32.000,00 kn
11.Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnje druge ugovorne strane kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 551. i 566. ZTK-a2.000,00 kn«


Članak 4.

Mijenja se članak 7. i sada glasi:

»Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (ključne vrijednosti (čl. 20. Uredbe o indeksima) i značajne vrijednosti (čl. 24. Uredbe o indeksima)) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima30.000,00 kn
2.Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (neznačajne vrijednosti (čl. 26. Uredbe o indeksima) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima15.000,00 kn
3.Odlučivanje o zahtjevu za izuzeća od posebnih zahtjeva za značajne referentne vrijednosti – članak 5. stavak 1. točka 33. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima4.000,00 kn
4.Odlučivanje o zahtjevu za priznanjem administratora smještenog u trećoj zemlji – članak 5. stavak 1. točka 41. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima15.000,00 kn«Članak 5.

U članku 10. stavku 1. mijenja se točka 5. i sada glasi:

»5.Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 27. stavak 1. ZOMF-a100.000,00 kn«


Članak 6.

U članku 12. stavku 1. mijenja se točka 9.a i sada glasi:

»9.aNova obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici, a koja se odnosi na proširenje djelatnosti – članak 63. stavak 2. ZOS-a1.000,00 kn«


Članak 7.

Članak 17. mijenja se i sada glasi:

»Obveznici su sve ostale stranke koje se na temelju ZTK-a, ZOMF-a, ZDMF-a ili ZMOD-a obraćaju Hanfi sa zahtjevom za usluge kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.

Pohađanje obrazovnog programa za:

– polaganje ispita za stjecanje kvalifikacija za pružanje investicijskih usluga – članak 99. stavak 2. ZTK-a

– stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 31. stavak 7. ZOMF-a i članak 42. stavak 7. ZDMF-a

– stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 38. stavak 7. ZMOD-a

5.000,00 kn«


Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika, riječ »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-08/02

Urbroj: 326-01-220-221-18-3

Zagreb, 4. listopada 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.