Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1781

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavaka 5. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/2018), članka 157.b Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. (»Narodne novine«, broj 128/17 i 51/18), u članku 2. stavku 1. mijenja se točka 2. i sada glasi:

»2. burze iz članka 284. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, u daljnjem tekstu: ZTK)«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. mijenja se točka 3. i sada glasi:

»3. središnja klirinška depozitarna društva iz članka 628. ZTK-a«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. mijenja se točka 4. i sada glasi:

»4. središnje druge ugovorne strane iz članka 536. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Hanfe«.

Članak 4.

U članku 2. stavku 1. mijenja se točka 5. i sada glasi:

»5. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i tržišni posrednici)«.

Članak 5.

U članku 6. mijenja se stavak 5. i sada glasi:

»5) Središnja druga ugovorna strana iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda iz poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i ukupno ostvarenih financijskih prihoda iz ulaganja vlastite imovine, osim prihoda ostvarenih od upravljanja kolateralom sudionika u sustavu poravnanja (članova središnje druge ugovorne strane), te 0,5‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti kolaterala sudionika u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja«.

Članak 6.

U članku 6. mijenja se stavak 6. i sada glasi:

»6) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule: prihode od poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i prihode iz ulaganja vlastite imovine pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti kolaterala pomnožen sa 0,5 ‰ (tisućinki)«.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 1. točke 4. ZTK-a, dužne su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije osim izvedenica te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

2) Kreditna institucija iz druge države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

3) Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

4) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun investicijskog društva, osim izvedenica te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

5) Investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

6) Investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj, preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

7) Društva za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 6. stavka 2. točke 2. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja, te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

8) Tržišni posrednici iz članka 6. stavka 2. točke 3. ZTK-a dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja.

9) Pod ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti sukladno odredbama članka 5. ZTK-a ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

10) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

11) Pod iznosom vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije iz stavka 1. i investicijskog društva iz stavka 4. podrazumijeva se knjigovodstvena vrijednost pozicija financijskih instrumenata (članak 3. točka 24. ZTK-a) u vlastitom portfelju društva, osim izvedenica, klasificirano prema MSFI 9 vrednovana na izvještajni datum sukladno primijenjenim računovodstvenim politikama (prikazana u obrascu VP_Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

12) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun osim izvedenica pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

13) Naknada iz stavaka 2. i 3. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,7‰ (tisućinki).

14) Naknada iz stavka 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰; dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun osim izvedenica pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti port­felja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

15) Naknada iz stavaka 5. i 6. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki).

16) Naknada iz stavka 7. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od investicijskog savjetovanja pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki), te dodati iznos vrijednosti portfelja do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001 ‰ (tisućinki)

17) Naknada iz stavka 8. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki) te dodati prihode od investicijskog savjetovanja pomnožene sa 0,7 ‰ (tisućinki).

18) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 8. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

19) Osobe iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

20) Osobe iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovog članka naknade Hanfi plaćaju kvartalno u roku od mjesec dana od završetka kvartala za koji se naknada obračunava«.

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika, riječ »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-08/03

Urbroj: 326-01-220-221-18-3

Zagreb, 4. listopada 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.