Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 92/2018 (17.10.2018.), Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1798

Na temelju članka 113. stavka 7. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18) donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Državnom službeniku kojem služba prestane istekom roka raspolaganja pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje za svaku godinu provedenu u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljem tekstu Oružane snage).

Namješteniku kojem prestane radni odnos zbog preustroja ili smanjenja snaga pripada pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa za svaku godinu provedenu u službi odnosno u radnom odnosu u Ministarstvu obrane.

Državnom službeniku i namješteniku pripada i otpremnina u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje odnosno otkazivanja rada zbog preustroja i smanjenja snaga za svaku godinu radnog staža u državnoj službi prije stupanja u službu odnosno radni odnos u Ministarstvo obrane.

Državnom službeniku i namješteniku koji je imao status djelatne vojne osobe pripada otpremnina iz stavaka 1., 2. i 3. ove Odluke za svaku godinu službe ostvarene u tom statusu u Ministarstvu obrane odnosno Oružanim snagama.

II.

Državnom službeniku i namješteniku kojem prestaje služba odnosno radni odnos u Ministarstvu obrane zbog stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju pripada pravo na otpremninu u visini tri proračunske osnovice.

III.

Državnom službeniku i namješteniku iz ove Odluke, koji ima status hrvatskog branitelja pripada i pravo na uvećanje otpremnine za svaki puni mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu u visini 525,00 kuna neto.

IV.

Iznosi za isplatu otpremnine propisani ovom Odlukom su neto iznosi.

V.

Državni službenik i namještenik iz ove Odluke dužan je do donošenja akta o prestanku službe odnosno radnog odnosa podmiriti sve obveze prema Ministarstvu obrane.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga (»Narodne novine«, br. 121/16).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-958

Zagreb, 10. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.