Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 92/2018 (17.10.2018.), Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

1799

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i uz prethodnu suglasnost ministra financija, te na temelju članka 139.a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), donosim

ODLUKU

O DODACIMA NA OSNOVNU PLAĆU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Državnim službenicima i namještenicima raspoređenim u službu u Ministarstvo obrane zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti utvrđuje se dodatak na osnovnu plaću u iznosu od 10%.

II.

Državnim službenicima i namještenicima raspoređenim na radna mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti osnovna plaća uvećava se za 10%.

III.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-957

Zagreb, 10. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.