Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 92/2018 (17.10.2018.), Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1800

Na temelju članka 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica koje su predmet javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak),

c) posjedovni listovi (e-izvadak),

d) Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu,

e) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

f) Očitovanje ministarstva nadležnog za poslove razminiranja o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima.

h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite

i) očitovanje jedinica lokalne samouprave o zonama sanitarne zaštite

j) očitovanje Hrvatskih autocesta da li se katastarske čestice nalaze na trasi buduće autoceste

k) očitovanje Hrvatskih cesta da li se katastarske čestice nalaze na trasi buduće ceste

l) očitovanje Hrvatskih željeznica da li se katastarske čestice nalaze na trasi buduće željeznice.

Članak 3.

(1) Tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana.

(2) Informacija o natječajima iz stavaka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Članak 4.

(1) Sudionici javnog natječaja za prodaju iz članka 2. ovoga Pravilnika su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja

– očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta

– izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

– izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je kupio po provedenim natječajima

– gospodarski program.

(2) Sudionici javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 2. koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

(1) Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Popis svih ponuditelja u natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u tablici 1. koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Ukoliko županija umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem sukladno članku 49. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018), tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi i mrežnoj stranici županije u trajanju od 30 dana.

(2) Stručne poslove u svezi s provedbom natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka obavlja upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu.

(3) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka i Odluku izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka pročelnik i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta

(5) Na osnovi sklopljenog ugovora o prodaji iz stavka 4. ovoga članka kupca uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu sukladno članku 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/20

Urbroj: 525-07/0362-18-7

Zagreb, 13. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

Tablica 1.

OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OD
K.O.
K.Č. BR.
KRITERIJPONUDITELJ 1PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. DOSADAŠNJI POSJEDNIKMIRNI POSJED NA TEMELJU UGOVORA KOJI SU ISTEKLI
ISPUNIO SVE OBVEZE IZ UGOVORA KOJI JE ISTEKAO
2. MLADI POLJOPRIVREDNIKNOSITELJ OPG-a/VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA
DO OBJAVE NATJEČAJA NIJE NAVRŠIO 41 GODINU
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKAT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS
3. POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOSTNOSITELJ OPG-A
POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST
UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA NAJMANJE 3 GODINE

4. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE

S PODRUČJA JLS

3 GODINE DO OBJAVE NAJTEČAJA IMA PREDBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDENE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS
5. ZADRUGE I TRGOVAČKA DRUŠTVAREGISTRIRANI ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
6. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM KRAĆE OD 3 GODINE DO OBJEVE JAVNOG NATJEČAJA
7. OSTALE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE NAMJERAVAJU BAVITI POLJOPRIVREDNOM PROZVODNJOM
DODATNI KRITERIJI
1. EKONOMSKA VRIJEDNOST PG 8 000 – 100.000 E
2. VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEPOVRTLARSTVO
VOĆARSTVO (OSIM ORAHA)
VINOGRADARSTVO
MASLINARSTVO
3. SJEMENSKA PROIZVODNJA
4. OBRAZOVANJE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE
5. NOSITELJ OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOJI JE HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA, ILI JE DIJETE SMRTNO STRADALOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA
6. VEĆI BROJ ČLANOVA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
7. DULJE VRIJEME UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
CIJENA
NAPOMENA
PRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJAČlanovi Povjerenstva:

Tablica 2.

R. br.DokazujeIzvor dokumentaNaziv dokumenta
1.Nositelj OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
2.Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
3.Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra
4.Poljoprivreda primarna djelatnost

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Nadležni trgovački sud

Državni zavod za statistiku (DZS)

Transakcija 117

Ili Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u

5.Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji
6.Dosadašnji posjednikPodnositelj ponudeUgovor
7.Mlađi od 41 godPodnositelj ponudeOsobna iskaznica
8.Datum upisa u upisnik PGPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG
9.Bavi poljoprivrednom proizvodnjomPodnositelj ponudeUpisnik poljoprivrednih proizvođača
10.Ekonomska vrijednost PGHrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna službaOčitovanje Hrvatske poljoprivredno-šumarska savjetodavna službe
11.Vrsta poljoprivredne proizvodnjePodnositelj ponudeGospodarski program
12.ObrazovanjePodnositelj ponudeDiploma ili svjedodžba
13.Hrvatski braniteljPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
14.Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog braniteljaPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
15.Broj članova OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG