Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 92/2018 (17.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1801

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 8, PODMJERE 8.5 POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 31/18) u članku 2. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) i njenim izmjenama, te u skladu s člankom 7. stavkom 1. za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi troškovi moraju biti opravdani dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 5. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 1303/2013« dodaju se riječi: »te ako su izuzeti u skladu s Uredbom (EU) br. 702/2014«.

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Prihvatljivi troškovi za ulaganja će biti određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja, a u skladu s člankom 35. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 702/2014 uključuju:

a) pripremne radove

b) ugradnju, postavljanje i nabavu

c) završne radove

d) izradu, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala.«.

Članak 4.

U članku 27. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zahtjev za potporu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv i veličinu poduzetnika

b) opis projekta ili djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka

c) mjesto održavanja projekta ili djelatnosti

d) popis prihvatljivih troškova

e) vrstu (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt/djelatnost.«.

Članak 5.

U članku 36. stavku 4. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše dvije rate pri čemu se za izračun pripadajućeg iznosa potpore primjenjuje diskontiranje u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 702/2014, uz kamatnu stopu koja se primjenjuje na datum dodjele potpore«.

U stavku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše tri rate, a iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava javne potpore pri čemu se za izračun pripadajućeg iznosa potpore primjenjuje diskontiranje u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe br. (EU) 702/2014, uz kamatnu stopu koja se primjenjuje na datum dodjele potpore«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/22
Urbroj: 525-08/1525-18-6
Zagreb, 5. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.