Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

NN 93/2018 (19.10.2018.), Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

Općina Jasenice

1812

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Jasenice na 10. sjednici održanoj 5. listopada 2018. donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE JASENICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jasenice, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) u daljnjem tekstu: Zakon.

II. OPĆINSKI POREZI

Članak 2.

Općinski porezi Općine Jasenice jesu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Jasenice.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Jasenice.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Jasenice, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 3. stavak 3. ove Odluke.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu.

Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je obračunsko razdoblje jednako razdoblju poslovanja.

Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati je na obrascu PP-MI-PO, koji, osim podataka o obvezniku poreza, sadrži i podatke o mjestu obavljanja djelatnosti za koje se prijava poreza podnosi, podatke o obračunskom razdoblju, osnovici poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi poreza na potrošnju.

Porezni obveznik dužan je prijavu poreza na potrošnju, iz članka 3. stavak 3. ove Odluke, dostaviti tijelu iz članka 9. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Jasenice.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, tj. manje od 180 dana u godini.

Službenu evidenciju kuća za odmor na području Općine Jasenice vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice.

Jedinstveni upravni odjel dužan je periodično, a najmanje dva puta u godini vršiti radnje terenskih izvida radi redovitog ažuriranja službene evidencije kuća za odmor o čemu se sastavlja službena zabilješka komunalnog redara ili komunalnog izvidnika.

Vlasnik kuće može najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu zatražiti brisanje iz službene evidencije kuća za odmor pri čemu mora dokazati da se kuća ne koristi povremeno ili sezonski, tj. da se koristi više od 180 dana u godini. Uz zahtjev za brisanje iz službene evidencije nije dovoljno priložiti dokaze o službenoj prijavi prebivališta i/ili boravišta već obveznik mora dokazati činjenicu da se kuća stvarno koristi više od 180 dana u godini prilaganjem i drugih odgovarajućih dokaza kao što su dokaz o tome gdje su zaposleni vlasnici odnosno mogućnost putovanja na posao ako stvarno stanuju u navedenoj kući, mjestu školovanja djece, mjestu u kojemu je poslovnica banke u kojoj je obveznik otvorio račun, podatke o tome gdje mu žive ostali članovi obitelji, visina troška električne energije, telefona i drugih režijskih troškova, prijem poštanske pošiljke, izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja poreznih prijava i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,

– na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

– na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade namijenjene obavljanju poljoprivredne djelatnosti koje služe za smještaj stoke, poljoprivrednih strojeva i oruđa.

Kada pravna ili fizička osoba ima u vlasništvu dvije ili više kuća ili dva ili više stanova na području Općine Jasenice, od kojih jedno koristi za stanovanje u mjestu prebivališta a u drugom ili istom naselju ima kuću ili stan koji koristi povremeno ili sezonski, te ostale kuće ili stanovi, odnosno suvlasnički udio u istima smatraju se kućom za odmor i za iste se plaća porez na kuće za odmor.

Ako se kuća za odmor koristi i kao gospodarski objekt za iznajmljivanje i kao kuća za odmor u kojoj se povremeno odnosno sezonski boravi, onda se to smatra kućom za odmor i na nju se plaća porez na kuće za odmor.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Visina poreza iz st. 1. ovog članka iznosi 15,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za kuću koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan) porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju tijelu iz čl. 9. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor odnosno mjesto gdje se nalaze objekti te korisnu površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana od datuma nastanka promjene.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 9.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2., točka 1. za Općinu Jasenice obavlja Porezna uprava Područni ured Zadar, Ispostava Benkovac, Ante Starčevića 9 Obrovac. Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda. Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Jasenice dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi iz prethodnog stavka obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2., točka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice.

Na postupak utvrđivanja poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve postupovne radnje primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima i odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o porezima Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice broj 1/17, 6/17.).

Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama propisa koji su važili u trenutku njihovog započinjanja.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i »Glasniku Općine Jasenice«.

Klasa: 010-10/18-01/1

Urbroj: 2198/21-01-18-1

Jasenice, 5. listopada 2018.

Predsjednik
Šime Maruna, v. r.