Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN 94/2018 (24.10.2018.), Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Ministarstvo poljoprivrede

1825

Na temelju članka72. stavak 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA KOD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE IZRAVNOM POGODBOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom (u daljnjem tekstu: prodaje).

Članak 2.

Postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod prodaje provodi se ako je više osoba podnijelo zahtjev za kupnju izravnom pogodbom istog poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Javno nadmetanje organizira i provodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Ministarstvo dostavlja sudionicima iz članka 2. ovoga Pravilnika poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju.

(2) Poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju sadrži:

– Klasu obavijesti o zaprimljenom zahtjevu za kupnju izravnom pogodbom nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na javnom nadmetanju iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku da se ponuda dostavlja preporučeno poštom Ministarstvu,

– napomenu da će se nedostavljanje ponude na javno nadmetanje smatrati odustajanjem od ponude,

– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Članak 5.

Ponuda na javnom nadmetanju sadrži:

– podatke o sjedištu pravne osobe te ime, prezime i adresu za fizičke osobe, OIB za fizičke i OIB i MB za pravne osobe,

– klasu obavijesti o zaprimljenom zahtjevu i podatke o nekretnini koja je predmet javnog nadmetanja (k.o.i k.č.br.),

– iznos cijene koja se nudi na javnom nadmetanju.

Članak 6.

Početna cijena na javnom nadmetanju je najviša ponuđena cijena za nekretninu koja je predmet javnog nadmetanja

Članak 7.

(1) Najpovoljniji ponuditelj na javnom nadmetanju je ponuditelj za kojeg Ministarstvo utvrdi da je ponudio najvišu cijenu na javnom nadmetanju.

(2) Ako dva ponuditelja ponude jednaku cijenu na javnom nadmetanju, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj čija je ponuda na javnom nadmetanju ranije zaprimljena.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/32
Urbroj: 525-07/0362-18-7
Zagreb, 2. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur, v. r.