Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 94/2018 (24.10.2018.), Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1826

Na temelju članka 55. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Članak 2.

U Registar se upisuju podaci, sukladno Programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje donose jedinice lokalne samouprave za svoje područje, o proizvodno-tehnološkim cjelinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi.

Članak 3.

U Registar se upisuju sljedeći podaci o zajedničkom pašnjaku:

– jedinica regionalne samouprave,

– jedinica lokalne samouprave,

– katastarska općina,

– katastarska čestica (broj, kultura, površina),

– broj z.k. uloška,

– broj posjedovnog lista,

– sveukupna površina zajedničkog pašnjaka,

– stvarno stanje katastarske kulture – što u naravi predstavlja (pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište),

– napomena (minski sumnjivo područje, zapušteno ili obraslo višegodišnjim raslinjem, obuhvaćeno ekološkom mrežom).

Članak 4.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Podaci iz Registra su javni.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/30

Urbroj: 525-07/0362-18-7

Zagreb, 2. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur, v. r.