Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 94/2018 (24.10.2018.), Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1827

Na temelju članka 51. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA RIBNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Članak 2.

U Registar se upisuju podaci o ribnjacima, kao proizvodno-
-tehnološkim cjelinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je namijenjeno uzgoju riba i drugih vodenih organizama.

Članak 3.

U Registar se upisuju sljedeći podaci o ribnjaku:

– jedinica regionalne samouprave,

– jedinica lokalne samouprave,

– katastarska općina,

– katastarska čestica (broj, katastarska kultura, površina),

– broj z.k. uloška,

– broj posjedovnog lista,

– sveukupna površina ribnjaka,

– tip ribnjaka (toplovodni(šaranski)/hladnokrvni/(pastrvski)

– status korištenja (zakup/dugogodišnji zakup/privremeno korištenje/bez posjednika)

– podaci o ugovoru (Klasa, Urbroj, zakupnik, datum sklapanja, početak i istek ugovora, promjene-dodaci ugovoru)

– ekološka mreža (da/ne)

– napomena (naznaka ukoliko se radi o ribnjaku koji je djelom u državnom i dijelom u privatnom vlasništvu).

Članak 4.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Podaci iz Registra su javni.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/34

Urbroj: 525-07/0362-18-7

Zagreb, 2. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur, v. r.