Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

NN 95/2018 (26.10.2018.), Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1843

Na temelju članka 35. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINIMA RASPOLAGANJA DIONICAMA I UDJELIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se načini raspolaganja dionicama i udjelima trgovačkih društava čiji su imatelji Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, te stjecanje dionica i udjela sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

Članak 2.

Načini raspolaganja dionicama i udjelima iz članka 1. ove Uredbe su:

– prodaja dionica i udjela

– druga raspolaganja dionicama i udjelima poput zalaganja dionica i udjela, fiducijarnog prijenosa vlasništva dionica i udjela, darovanja dionica i udjela, zamjena dionica i udjela, i sličnih pravnih radnji radi drugih stvarnopravnih i statusnopravnih raspolaganja dionicama i udjelima.

Članak 3.

(1) Načini prodaje dionica su:

– javna ponuda

– javno nadmetanje

– javno prikupljanje ponuda

– ponuda dionica na uređenom tržištu kapitala

– prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava

– istiskivanje manjinskih dioničara

– prijenos dionica u postupku povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala

– neposredna prodaja.

(2) Prodaja dionica može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 1. ovog članka.

(3) Načini prodaje udjela su:

– javno nadmetanje

– javno prikupljanje ponuda

– izravna ponuda za kupnju članovima društva u slučaju postojanja prava prvokupa

– neposredna prodaja.

(4) Prodaja udjela može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 3. ovog članka.

Članak 4.

Prodaja dionica i udjela iz članka 1. ove Uredbe provodi se u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon), ovom Uredbom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

Članak 5.

(1) Prije raspolaganja dionicama i udjelima, izvršit će se procjena njihove vrijednosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje procjene, neovisno o načinu i namjeri raspolaganja.

(2) Procjenu vrijednosti dionica i udjela pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavlja osoba koja je za to ovlaštena posebnim propisima i odlukom ministra nadležnog za poslove državne imovine.

(3) Procjenu vrijednosti dionica i udjela pravnih osoba koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavlja:

– osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanja i usluga vezanih uz spajanja i stjecanja udjela u društvima sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%, i koja je ovlaštena odlukom ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar)

– Centar, kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio do 25%, ili kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%, ako su troškovi procjene u nesrazmjeru s vrijednošću raspoložive imovine društva, ili ako troškovi procjene premašuju polovicu knjigovodstvene vrijednosti društva.

(4) Osoba iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima najmanje dva stalno zaposlena investicijska savjetnika, koji na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA), obavljaju poslove iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka

– da investicijski savjetnici iz podstavka 1. ovog stavka imaju najmanje dvije godine iskustva na poslovima investicijskog savjetnika, nakon stjecanja ovlaštenja HANFA-e

– da ima reference u obavljanju istih i/ili srodnih poslova.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, Centar nema obvezu izvršiti procjenu vrijednosti kada se dionice prodaju na uređenom tržištu kapitala.

Članak 6.

(1) Centar procjenjuje vrijednost dionica i udjela koji su predmet raspolaganja radi određivanja početne cijene za raspolaganje dionicama i udjelima primjenom pojedinih, ili kombinacijom sljedećih metoda procjene:

– temeljem knjigovodstvene vrijednosti

– temeljem vrijednosti nekretnina

– temeljem poslovanja društva (EBITDA)

– temeljem tržišne vrijednosti dionica uvrštenih na uređenom tržištu kapitala

– temeljem tržišne, fer vrijednosti

– temeljem dinamičke metode procjene vrijednosti društva

– temeljem tržišne vrijednosti nekretnina

– temeljem metode uspoređivanja.

(2) Kada Centar nije u mogućnosti procijeniti vrijednost dionica i udjela koji su predmet raspolaganja sukladno stavku 1. ovog članka (npr. nedostatak relevantne dokumentacije), početna cijena dionica i udjela odredit će se prema njihovoj nominalnoj vrijednosti.

Članak 7.

(1) Ako se postupak prodaje ili drugog raspolaganja državnom imovinom u obliku dionica i udjela ponavlja jer u prvom postupku raspolaganja nije pristigla niti jedna valjana ponuda, početna cijena ili naknada može se sniziti u odnosu na cijenu ili naknadu iz prvog postupka raspolaganja sukladno mišljenju ovlaštene osobe koja je obavljala procjenu vrijednosti dionica i udjela.

(2) Ako se postupak prodaje ili drugog raspolaganja državnom imovinom u obliku dionica i udjela i nakon njegova drugog ponavljanja dovrši bez uspjeha, navedenom državom imovinom neće se raspolagati prije ponovne procjene njezine tržišne vrijednosti.

(3) Procjenu iz stavka 2. ovoga članka ne može obaviti osoba koja je izvršila prvu procjenu.

(4) Odluku o postotku sniženja početne cijene ili naknade u ponovljenim postupcima prodaje donosi ono tijelo koje je donijelo odluku o prvom postupku prodaje ili drugog raspolaganja.

Članak 8.

Odluku o pokretanju postupka raspolaganja, načinu raspolaganja, uvjetima i početnoj cijeni, ovisno o procijenjenoj vrijednosti dionica i udjela donosi:

– ministar nadležan za poslove državne imovine za dionice i udjele pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, čija je procijenjena vrijednost niža ili jednaka novčanom iznosu od 7.500.000,00 kuna

– Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva državne imovine za dionice i udjele pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, čija je procijenjena vrijednost viša od novčanog iznosa od 7.500.000,00 kuna

– ravnatelj Centra za dionice i udjele koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a čija je procijenjena vrijednost niža ili jednaka iznosu od 1.000.000,00 kuna

– Upravno vijeće Centra, za dionice i udjele koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a čija je procijenjena vrijednost viša od novčanog iznosa od 1.000.000,00 kuna.

II. PRODAJA DIONICA

Javna ponuda

Članak 9.

(1) Javna ponuda dionica se provodi kao javni poziv na kupnju, upućen neodređenom krugu osoba, prema unaprijed objavljenim uvjetima, u skladu s odredbama propisa koji uređuju tržište kapitala, a koje se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti.

(2) Odluku o sudjelovanju u postupku javne ponude dionica donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Javno nadmetanje

Članak 10.

(1) Javno nadmetanje provodi se kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba koji će putem usmene javne dražbe ostvariti interes za kupnju ponuđenih dionica.

(2) Javnim nadmetanjem prodaju se dionice trgovačkih društava kojima se nije trgovalo na uređenom tržištu kapitala u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji i za koje se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, ne traži ispunjenje drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Radi određivanja početne cijene za prodaju dionica u postupku javnog nadmetanja, izvršit će se procjena vrijednosti dionica sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Javno nadmetanje se organizira i provodi sukladno odluci o prodaji dionica javnim nadmetanjem koju donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe, nakon izvršene procjene vrijednosti dionica trgovačkog društva.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju

– količinu i početnu cijenu dionica koje su predmet javnog nadmetanja te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva

– cjenovni korak nadmetanja

– rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u javnom nadmetanju

– odredbu o obvezi uplate jamčevine u iznosu od 10% početne cijene dionica

– mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

– odredbu da najbolji ponuditelj koji odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine

– odredbu o pravu Prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije tri radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web stranici Prodavatelja.

Članak 12.

(1) Cjenovni korak nadmetanja određuje se zaokruživanjem na više, za nadmetanje prema »gore« (podizanjem cijene na više), kako slijedi:

– korak povećanja cijene u visini od 1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa do 100.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 100,00 kuna

– korak povećanja cijene u visini od 0,5% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 100.001,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 1.000,00 kuna

– korak povećanja cijene u visini od 0,1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 1.000.001,00 kuna i više, ali korak ne može biti niži od 5.000,00 kuna.

(2) Cjenovni korak nadmetanja iz stavka 1. ovog članka zaokružuje se na višekratnik broja 100.

Članak 13.

(1) Javni poziv za prodaju dionica u postupku javnog nadmetanja objavit će u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web-stranici Prodavatelja.

(2) Javni poziv za sudjelovanje u postupku prodaje dionica javnim nadmetanjem sadrži podatke iz odluke o prodaji dionica javnim nadmetanjem kako je to navedeno u članku 11. ove Uredbe.

Članak 14.

(1) Prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja podnosi se putem Obrasca dostupnog na web stranici Prodavatelja najkasnije sedam radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja.

(2) Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog nadmetanja, imenovano do strane Prodavatelja, koje sastavlja izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja, temeljem kojeg se sklapa ugovor o prodaji i prijenosu dionica te daje nalog za povrat uplaćene jamčevine neuspješnim kupcima.

Članak 15.

(1) Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.

(2) Ukoliko najvišu iskličnu cijenu prihvati više ponuditelja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje cijene za sljedeći cjenovni korak utvrđen člankom 12. ove Uredbe, javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja cijene na način da se osnovni korak povećanja cijene podijeli sa brojem 10.

(3) Najbolji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

(4) U slučaju odustanka najboljeg ponuditelja od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu.

Članak 16.

Prodavatelj ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

Članak 17.

(1) Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od osam radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

(2) Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu Prodavatelja.

Članak 18.

(1) Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.

(2) Ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Članak 19.

U slučaju bezuspješne provedbe postupka javnog nadmetanja, može se organizirati novo javno nadmetanje sukladno članku 7. ove Uredbe, ili se može donijeti odluka o promijeni načina raspolaganja.

Javno prikupljanje ponuda

Članak 20.

(1) Javno prikupljanje ponuda provodi se kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za dostavu pisanih obvezujućih ponuda za kupnju dionica u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala.

(2) Javnim prikupljanjem ponuda prodaju se dionice u slučaju kada se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, traži ispunjenje i drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Radi određivanja početne cijene za prodaju dionica u postupku javnog prikupljanja ponuda, izvršit će se procjena vrijednosti dionica sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 21.

(1) Javno prikupljanje ponuda se organizira i provodi sukladno odluci o prodaji dionica javnim prikupljanjem ponuda koju donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe nakon izvršene procjene vrijednosti dionica trgovačkog društva.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju

– količinu i početnu cijenu dionica koje su predmet javnog prikupljanja ponuda te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva

– popis eventualno drugih obveza čije se ispunjenje traži

– odredbu o obveznom otkupu ponudbene dokumentacije

– rok za podnošenje obvezujuće ponude

– visinu ponudbenog jamstva (bankarska garancija poznate domaće ili strane banke odnosno uplata jamčevine na račun Prodavatelja)

– odredbu o pravu Prodavatelja da nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Članak 22.

(1) Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica objavit će se u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova i/ili stranih dnevnih listova i/ili na međunarodnom tržištu kapitala, te na web-stranicama Prodavatelja i ministarstva u čiju nadležnost spada djelatnost kojom se bavi trgovačko društvo.

(2) Javni poziv za dostavu obvezujuće ponude sadrži podatke iz odluke o prodaji dionica javnim prikupljanja ponuda kako je to navedeno u članku 21. ove Uredbe.

Članak 23.

(1) Ponuditelj je dužan svojoj obvezujućoj ponudi priložiti ponudbeno jamstvo, koje može biti u obliku ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke, na iznos određen odlukom o prodaji dionica javnim prikupljanjem ponuda, ili uplatiti iznos u novcu na račun Prodavatelja.

(2) Ponudbeno jamstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini 1% od početne cijene dionica.

Članak 24.

(1) Povjerenstvo imenovano od strane Prodavatelja otvara sve pravodobno pristigle ponude, odbacuje nepotpune ponude i sastavlja zapisnik o javnom otvaranju.

(2) Nakon što Povjerenstvo obavi poslove iz stavka 1. ovog članka, stručne službe Prodavatelja su obvezene izraditi Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda i Analizu zaprimljenih obvezujućih i valjanih ponuda u roku od 15 dana od dana otvaranja svih pravodobno pristiglih ponuda.

(3) Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i obvezuje se ispuniti druge obveze čije se ispunjenje traži.

(4) Najboljem ponuditelju koji je odustao od svoje obvezujuće ponude ili nije uplatio kupovnu cijenu u ugovorenom roku naplatit će se ponudbeno jamstvo.

Članak 25.

(1) Ugovor o prodaji i prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja, a koji rok se može produžiti odlukom Prodavatelja zbog nastalih objektivnih i obrazloženih razloga, na koje najbolji ponuditelj nije utjecao niti je mogao utjecati.

(2) Kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu za dionice koje su predmet prodaje, jednokratno, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

Članak 26.

U slučaju bezuspješne provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, može se organizirati novo javno prikupljanje ponuda sukladno odredbama članka 7. ove Uredbe, ili se može donijeti odluka o promjeni načina raspolaganja.

Ponuda dionica na uređenom tržištu kapitala

Članak 27.

(1) Na uređenom tržištu kapitala prodaju se dionice trgovačkih društava čijim dionicama se trgovalo na uređenom tržištu kapitala u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji.

(2) Prodaja dionica na uređenom tržištu kapitala obavlja se putem ovlaštenog investicijskog društva.

(3) Na uređenom tržištu kapitala dionice se mogu prodavati putem trgovine unutar knjige ponuda i/ili van knjige ponuda sukladno važećim Pravilima Zagrebačke burze.

(4) Izbor ovlaštenog investicijskog društva iz stavka 2. ovog članka vrši se na temelju javno objavljenog natječaja.

Članak 28.

(1) Početna cijena dionica koje se prodaju na uređenom tržištu kapitala je zadnja poznata prosječna dnevna cijena na uređenom tržištu kapitala, objavljena na web-stranicama Zagrebačke burze, prije davanja naloga ovlaštenom investicijskom društvu.

(2) U slučaju da se u roku od pet trgovinskih dana ne realizira prodaja dionica po utvrđenoj početnoj cijeni iz stavka 1. ovog članka, svakih pet trgovinskih dana može se vršiti korekcija cijene na niže.

(3) Korekcije cijene na niže sukladno odredbi stavka 2. ovog članka vrši se sukladno ponudi i potražnji na tržištu, smanjenjem početne cijene za po maksimalno 3%, ukoliko se radi o likvidnim dionicama kojima se trgovalo u posljednja tri mjeseca prije donošenja odluke o prodaji, odnosno za po maksimalno 6%, ukoliko se radi o nelikvidnim dionicama kojima se nije trgovalo u posljednja tri mjeseca prije donošenja odluke o prodaji.

(4) Korekcija cijene na niže sukladno odredbi iz stavka 3. ovog članka vrši se do konačne prodaje dionica, ili promjene načina raspolaganja.

(5) Odluku o prodaji dionica na uređenom tržištu kapitala donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava

članak 29.

(1) Prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava koristi se kao način prodaje dionica u slučajevima predviđenim odredbama propisa koji uređuju preuzimanje dioničkih društava.

(2) Odluku o prihvatu ponude iz stavka 1. ovog članka donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Istiskivanje manjinskih dioničara

Članak 30.

(1) Prijenos dionica manjinskih dioničara koristi se u slučajevima predviđenim odredbama propisa koji uređuju trgovačka društva.

(2) Radi ocjene primjerenosti iznosa otpremnine koju je odredio glavni dioničar, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, može se angažirati ovlaštena osoba iz članka 5. ove Uredbe.

Prijenos dionica u postupku povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala

Članak 31.

(1) Prijenos dionica u postupku povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala provodi se sukladno odredbama propisa kojima se uređuje tržišta kapitala.

(2) Na skupštini trgovačkog društva, u slučaju opravdanosti, može se glasovati protiv povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

(3) Radi ocjene opravdanosti donošenja odluke o načinu glasanja o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, može se angažirati ovlaštena osoba iz članka 5. ove Uredbe.

(4) Odluku o načinu glasanja o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Neposredna prodaja

Članak 32.

(1) Neposredna prodaja dionica može se provesti kada na dva uzastopna postupka prodaje dionica javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda nije došlo do prodaje dionica.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka mogu se kontaktirati predstavnici trgovačkog društva čije su dionice predmet prodaje, drugi dioničari te zaposlenici društva čije su dionice predmet prodaje, potencijalni investitori koji su ranije iskazali interes za društva u srodnoj djelatnosti i po potrebi drugi potencijalno zainteresirani radi pokretanja postupka neposredne prodaje.

(3) Nakon što osobe iz stavka 2. ovog članka pisanim putem iskažu interes za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje, izvršit će se procjena vrijednosti dionica sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 33.

(1) Neposredna prodaja se organizira i provodi sukladno odluci o prodaji dionica neposrednom prodajom koju donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe nakon izvršene procjene vrijednosti dionica trgovačkog društva.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju

– količinu i početnu cijenu dionica koje su predmet neposredne prodaje te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva

– cjenovni korak nadmetanja

– rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje

– visinu jamčevine

– mjesto i vrijeme održavanja postupka neposredne prodaje

– odredbu da najbolji kupac koji odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine

– odredbu o pravu Prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije održavanja postupka neposredne prodaje, ali najkasnije 24 sata prije održavanja postupka neposredne prodaje.

Članak 34.

Sve osobe iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe pozivaju se pisanim putem da pristupe postupku neposredne prodaje, a koji poziv sadrži podatke iz odluke iz članka 33. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 35.

(1) Postupak neposredne prodaje je postupak u kojem se sve osobe iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe nadmeću za kupnju ponuđenih dionica na način da se provodi postupak diskontiranja utvrđene početne cijene, tzv. nadmetanje prema »dolje« sniženjem početne cijene za cjenovni korak nadmetanja.

(2) Cjenovni korak nadmetanja određuje se zaokruživanjem na više, kao višekratnik broja 100, za nadmetanje prema »dolje« (sniženje cijene), kako slijedi:

– korak sniženja cijene u visini od 1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa do 100.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 100,00 kuna

– korak sniženja cijene u visini od 0,5% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 100.001,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 1.000,00 kuna

– korak sniženja cijene u visini od 0,1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 1.000.001,00 kuna i više, ali korak ne može biti niži od 5.000,00 kuna.

Članak 36.

(1) Postupku neposredne prodaje mogu pristupiti samo osobe iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe koje prijave sudjelovanje u postupku i izvrše uplatu jamčevine. Jamčevina iznosi 10% početne cijene dionica i mora biti evidentirana na računu Prodavatelja najkasnije tri dana prije održavanja postupka neposredne prodaje.

(2) Prijava za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje podnosi se Prodavatelju putem Obrasca dostupnog na web-stranici Prodavatelja najkasnije sedam radnih dana prije održavanja postupka neposredne prodaje.

(3) Prodavatelj ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da netko od osoba iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe, koje su uplatile jamčevinu, odustane od kupnje, a odustanak od sudjelovanja u postupku neposredne prodaje ne prijavi Prodavatelju pisanim putem najkasnije 24 sata prije održavanja postupka neposredne prodaje.

Članak 37.

(1) Najboljim kupcem smatra se kupac koji prihvati najvišu iskličnu cijenu dionica.

(2) Ukoliko najvišu iskličnu cijenu prihvati više kupaca istovremeno, postupak neposredne prodaje nastavit će se na način da se sa navedenim kupcima započinje postupak povećanja prihvaćene isklične cijene.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, cjenovni korak nadmetanja za postupak povećanja prihvaćene isklične cijene iznosi 10% utvrđenog cjenovnog koraka iz članka 35. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 38.

(1) Kupac koji prihvati najvišu iskličnu cijenu dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica u roku od tri radna dana od dana održavanja postupka neposredne prodaje.

(2) Kupac iz stavka 1. ovog članka dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od tri radna dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica, u koju cijenu se uračunava uplaćena jamčevina.

(3) Ostalim potencijalnim kupcima vraća se uplaćena jamčevina u roku od 15 radnih dana od dana održavanja neposredne prodaje.

(4) Prodavatelj ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da kupac odustane od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

Članak 39.

(1) Postupak neposredne prodaje provodi Povjerenstvo za provedbu postupka neposredne prodaje, imenovano od strane Prodavatelja koje sastavlja izvješće o provedenom postupku temeljem kojeg se sklapa ugovor o prodaji i prijenosu dionica te daje nalog za povrat uplaćene jamčevine neuspješnim kupcima.

(2) Prodavatelj može, kada to ocijeni opravdanim, odrediti najnižu cijenu ispod koje se dionice ne mogu prodati u postupku neposredne prodaje. Utvrđena najniža cijena predstavlja poslovnu tajnu, ne objavljuje se javno već se u zatvorenoj omotnici predaje predsjedniku Povjerenstva na početku postupka neposredne prodaje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Povjerenstva prekida postupak neposredne prodaje ukoliko nitko od prisutnih potencijalnih kupaca nije prihvatio najnižu cijenu iz stavka 2. ovog članka.

Članak 40.

U slučaju bezuspješne provedbe postupka neposredne prodaje, može se organizirati nova neposredna prodaja sukladno članku 7. ove Uredbe ili se može donijeti odluka o promijeni načina raspolaganja.

III. PRODAJA UDJELA

Javno nadmetanje

Članak 41.

(1)Javno nadmetanje provodi se kao javni poziv upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, koje će putem usmene javne dražbe ostvariti interes za kupnju ponuđenih udjela.

(2) Javnim nadmetanjem prodaju se udjeli u društvima s ograničenom odgovornošću za koje se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, ne traži ispunjenje drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Javno nadmetanje za prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 10. do 19. ove Uredbe.

Javno prikupljanje ponuda

Članak 42.

(1) Javno prikupljanje ponuda provodi se kao javni poziv upućen neodređenom ili određenom krugu osoba za dostavu pisanih ponuda za kupnju udjela.

(2) Javnim prikupljanjem ponuda prodaju se udjeli u društvima s ograničenom odgovornošću u slučaju kada se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, traži ispunjenje i drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Javno prikupljanje ponuda za prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 20. do 26. ove Uredbe.

Izravna ponuda za kupnju članovima društva u slučaju postojanja prava prvokupa

Članak 43.

(1) Izravna ponuda za kupnju udjela društva s ograničenom odgovornošću provest će se samo ako je aktom o osnivanju društva ugovoreno pravo prvokupa, u kojem slučaju se izravna ponuda podnosi ostalim članovima društva sukladno odredbama akta o osnivanju društva.

(2) Postupak prodaje udjela društva s ograničenom odgovornošću čijim je aktom o osnivanju društva ugovoreno pravo prvokupa, a koji postupak je započeo sukladno odredbama članaka 41. ili 42. ove Uredbe, zastat će nakon izbora najboljeg ponuditelja.

(3) Kupovna cijena, rok plaćanja i ostali uvjeti koje je ponudio najbolji ponuditelj bit će sastavni dio izravne ponude koja se podnosi ostalim članovima društva sukladno odredbama akta o osnivanju društva.

(4) Postupak iz stavka 2. ovog članka miruje do proteka roka predviđenog aktom o osnivanju društva za prihvat ponude članovima društva za kupnju po pravu prvokupa ili, ako rok nije predviđen aktom o osnivanju društva, do proteka roka od 30 dana za prihvat ponude.

(5) U slučaju prihvaćanja izravne ponude za kupnju udjela korištenjem prava prvokupa od strane ostalih članova društva, Prodavatelj će sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu udjela sukladno pravu prvokupa.

(6) U slučaju neprihvaćanja izravne ponude za kupnju udjela korištenjem prava prvokupa od strane ostalih članova društva, Prodavatelj će sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu udjela sa najboljim ponuditeljem iz postupka započetog sukladno odredbama članaka 41. ili 42. ove Uredbe.

(7) Ukoliko u postupku prodaje udjela društva s ograničenom odgovornošću sukladno odredbama članaka 41. i 42. ove Uredbe, čijim je aktom o osnivanju društva ugovoreno pravo prvokupa, nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda, izvršiti će se izravna ponuda članovima društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.

Neposredna prodaja

Članak 44.

(1) Neposredna prodaja udjela društva s ograničenom odgovornošću može se provesti kada na dva uzastopna postupka prodaje javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda. U ovom slučaju početna cijena će se utvrditi sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

(2) Neposredna prodaja udjela društva s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 32. do 40. ove Uredbe.

IV. DRUGA RASPOLAGANJA DIONICAMA I UDJELIMA

Članak 45.

(1) Druga raspolaganja dionicama i udjelima obuhvaćaju postupke poput zalaganja dionica i udjela, fiducijarnog prijenosa vlasništva dionica i udjela, darovanja dionica i udjela, zamjena dionica i udjela i sličnih pravnih radnji radi drugih stvarnopravnih i statusnopravnih raspolaganja dionicama i udjelima.

(2) Prije raspolaganja dionicama i udjelima na način iz stavka 1. ovog članka, izvršit će se procjena njihove vrijednosti sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe, osim u slučaju kada Zakonom ili drugim posebnim propisom nije propisana obveza procjene vrijednosti dionica i udjela.

(3) Odluku o drugim raspolaganjima dionicama i udjelima, sukladno odredbama članaka 28., 29. ili 30. Zakona, donosi ministar nadležan za poslove državne imovine, Vlada Republike Hrvatske ili ovlašteno tijelo Centra, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(4) Postupak drugog načina raspolaganja dionicama i udjelima, različitim od prodaje, provodi se u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

V. STJECANJE DIONICA I UDJELA

Članak 46.

(1) Republika Hrvatska može stjecati dionice i udjele sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

(2) Prije stjecanja dionica i udjela, izvršit će se procjena njihove vrijednosti sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

(3) Odluku o stjecanju dionica i udjela donosi ministar nadležan za poslove državne imovine, Vlada Republike Hrvatske ili ovlašteno tijelo Centra, primjenjujući na odgovarajući način odredbe članaka 22., 23., 28. ili 29. Zakona, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (»Narodne novine«, br. 129/13 i 66/14).

(2) Postupci započeti prema odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13, 18/16 i 89/17) dovršit će se sukladno odredbama Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (»Narodne novine«, br. 129/13 i 66/14).

Članak 48.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/75

Urbroj: 50301-26/09-18-2

Zagreb, 24. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.