Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

NN 95/2018 (26.10.2018.), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1845

Na temelju članka 178. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), ministar nadležan za energetiku, uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo projektanta projekata građenja, revidenta, glavnog nadzornog inženjera, nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova, odgovornog voditelja probne eksploatacije, obvezni sadržaj i elementi projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja i označivanja projekta, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije, sadržaj programa probne eksploatacije i izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji, način obavljanja tehničkog pregleda te ostali detalji vezani za gradnju naftno-rudarskih objekata.

Članak 2.

Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i ovim Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa o gradnji.

GLAVA II.
GRAĐENJE NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

POGLAVLJE I.
SUDIONICI U GRAĐENJU

Članak 3.

(1) Pravna osoba koja izrađuje projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: pravna osoba) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru ima upisanu djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: projekti)

2. ima u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke i stručne spreme, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u skladu s ovim Pravilnikom

3. raspolaže odgovarajućom opremom za izradu projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna osoba za izradu posebnih dijelova projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka, koji su sastavni dio projekta, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu osobu koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu dijelova projekata u skladu sa posebnim propisima.

(3) Odgovorna stručna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima propisanima odredbama iz članka 178. Zakona.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

Projektant

Članak 4.

(1) Projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 154. Zakona i iz stavaka 1. i 2. članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da su naftno-rudarski objekti i postrojenja projektirani u skladu s provjerenim naftno-rudarskim projektima, lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja te da ispunjavaju temeljne zahtjeve za naftno-rudarske objekte i postrojenja i druge propisane zahtjeve i uvjete.

(3) Glavni projektant, projektant i ovlaštena osoba za izradu pojedinih dijelova projekata su fizičke osobe koje nose strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke i ispunjavaju uvjete propisane iz članka 154. Zakona i članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.

(2) Glavni projektant može biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta.

(3) Glavni projektant koji ispunjava uvjete propisane posebnim propisom, može prilikom izrade projekta biti koordinator zaštite na radu.

(4) Pravna osoba, mora prije početka izrade projekta odlukom imenovati glavnog projektanta, projektante i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova projekta.

(5) Pravna osoba mora imenovati glavnog projektanta odgovarajuće struke ovisno o vrsti radova koji prevladavaju prilikom gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(6) Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na građenju istih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Izvođač

Članak 6.

(1) Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Graditi ili izvoditi pojedine radove na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima može fizička osoba ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih radova.

(3) Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom i pri tome:

– povjeriti izvođenje radova građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

– radove izvoditi tako da se ispune propisani zahtjevi za naftno-rudarske objekte i postrojenja

– osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme

– propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja i

– sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

(4) Izvođač imenuje odlukom glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

(5) Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i ispunjava uvjete propisane posebnim propisima i pravilima struke određenog strukovnog područja.

Članak 7.

(1) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova te za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za:

– građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova povjereno osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

– izvođenje radova tako da se ispune temeljni zahtjevi za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i drugi zahtjevi i uvjeti za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– ugradnju proizvoda i opreme u skladu sa Zakonom i posebnim propisima

– osiguranje dokaza o svojstvima ugrađenih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova naftno-rudarskih objekata i postrojenja s temeljnim zahtjevima za naftno-rudarske objekte i postrojenja kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje postoji obveza prikupljanja

– osiguranje dokaza o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme

– gospodarenje s otpadom nastalim tijekom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom

– propisno zbrinjavanje građevinskog otpada nastalog tijekom građenja

– sastavljanja pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– koordiniranu primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova

– vođenje građevinskog dnevnika.

(3) Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu obveza iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

Nadzorni inženjer

Članak 8.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja u ime investitora provodi stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer te ispunjava uvjete propisane posebnim propisima i pravilima struke određenog strukovnog područja.

(2) Na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke čiji rad usklađuje glavni nadzorni inženjer.

(3) Za glavnog nadzornog inženjera ili nadzornog inženjera građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja može se imenovati osoba koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjava uvjete propisane posebnim propisima i pravilima struke određenog strukovnog područja.

(4) Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera i postrojenja određuje investitor.

(5) Investitor imenuje odlukom glavnog nadzornog inženjera.

Članak 9.

(1) Na građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

(2) Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(3) Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač radova na građenju istih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 10.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, nadzorni inženjer odgovoran je:

– nadzirati građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom, ovim Pravilnikom, posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i pravilima struke

– utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili pojedine radove uvjete propisane Zakonom, ovim Pravilnikom, posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i pravilima struke

– utvrditi je li iskolčenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

– odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova naftno-rudarskih objekata i postrojenja u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom i obveze provjere u pogledu proizvoda i/ili opreme

– bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu građenja i tijekom građenja, te o poduzetim mjerama obavijestiti investitora, naftno-rudarsku inspekciju i druge inspekcije

– sastaviti završno izvješće.

(2) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a posebice u slučaju ako:

– nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih proizvoda i/ili opreme

– izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom

– iskolčenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

(3) Provedba dužnosti iz stavka 1. ovoga članka i način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka upisuje se u građevinski dnevnik.

Članak 11.

Stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja provodi se prilikom građenja svih naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola.

Revident

Članak 12.

(1) Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata i mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi koja prema posebnom zakonu ima pravo na obavljanje poslova projektiranja u području kontrole projekta, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njegovih dijelova čija je kontrola obvezna sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

(3) Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvješće udovoljava zahtjevima iz zakona kojima se uređuje gradnja i propisa donesenih na temelju tih zakona, tehničkih specifikacija i pravila struke u pogledu kontroliranog svojstva.

(4) Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

POGLAVLJE II.
VRSTE PROJEKATA

Članak 13.

(1) Glavni projekt građenja, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja te projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: projekti) moraju biti izrađeni u skladu s odredbama Zakona, ovoga Pravilnika i posebnih propisa.

(2) Projekti moraju sadržavati sve propisane dijelove te moraju biti izrađeni tako da se ovisno o namjeni i razini razrade, ispunjava njihova svrha.

(3) Projekti moraju biti izrađeni na način iz kojeg je vidljivo da su projektirana rješenja gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja u skladu s:

– odredbama Zakona

– propisima donesenim na temelju odredbi Zakona

– odgovarajućim priznatim tehničkim pravilima

– propisima čija je obveza donošenja propisana posebnim zakonom, a kojima se izravno ili neizravno utječe na temeljne zahtjeve za naftno-rudarske objekte i postrojenja ili se na drugi način propisuju uvjeti za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– lokacijskom dozvolom.

(4) Svi projekti pojedinih struka koji čine glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili izvedbeni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili projekt izvedenog stanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja moraju biti međusobno usklađeni i moraju prikazivati cjelovite naftno-rudarske objekte i postrojenja u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

ODJELJAK A
GLAVNI PROJEKT GRAĐENJA

Članak 14.

(1) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: glavni projekt) je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građenja odnosno rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja, prikazuje smještaj naftno-rudarskih objekata i postrojenja u prostoru i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona i propisa kojima se uređuje gradnja, lokacijskih uvjeta, posebnih propisa i tehničkih specifikacija.

(2) Glavni projekt mora biti u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije odnosno dopunskim projektom razrade i eksploatacije.

(3) Glavni projekt je sastavni dio građevinske dozvole, a što na njemu mora biti navedeno i ovjereno od strane ministarstva nadležnog za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 15.

(1) Tekstualni dio glavnog projekta sadržava sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da naftno-rudarski objekti i postrojenja ispunjavaju temeljne zahtjeve za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, te druge uvjete koje naftno-rudarski objekti i postrojenja moraju ispunjavati.

(2) Svi podaci o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima odnosno njihovom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka u skladu sa posebnim propisima, sadržani su u projektima pojedinih struka i to u:

– tehničkom opisu

– proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr., te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da su naftno-rudarski objekti i postrojenja projektirani u skladu sa posebnim propisima

– programu kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja tijekom građenja i održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– troškovniku

– posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za postupanje s otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njihovog dijela i posebnim tehničkim uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja, odnosno pri uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja pojavljuje opasni otpad.

(3) U dijelovima projekta iz stavka 2. ovoga članka detaljno se, ako je primjenjivo, navode ili obrađuju:

– podaci o elaboratima koji su poslužili za izradu tog dijela glavnog projekta

– način održavanja

– podaci o faznom odnosno etapnom građenju

– podaci o pokusnom radu

– mogućnost uporabe dijelova izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja prije dovršetka cjelovitog naftno-rudarskog objekta i postrojenja.

(4) Glavni projekt obvezno sadržava:

1. Opći dio

2. Uvod

3. Projektna rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

4. Zaključak.

Članak 16.

Opći dio glavnog projekta iz članka 15. ovoga Pravilnika obvezno sadržava:

1. Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje projekte registrirana za izradu projekata građenja (u daljnjem tekstu: pravna osoba)

2. Projektni zadatak, zadan i potpisan od naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja u smislu Zakona (u daljnjem tekstu: investitor), s otiskom pečata investitora

3. Rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova projekta, s otiskom pečata pravne osobe

4. Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova projekta, sukladno odredbama posebnog propisa kojim su određeni poslovi sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u naftnom rudarstvu, stručna sprema i radno iskustvo, s dokaznicama sukladno odredbama posebnog propisa kojim su uređeni uvjeti za izradu projekata i građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

5. Važeće rješenje o dozvoli za istraživanje ili dozvoli za eksploataciju ili ugovor o eksploataciji ugljikovodika sukladno članku 6. točkama 5., 10., 96., 97. i 98. Zakona

6. Izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste

7. Izdane posebne uvjete propisane posebnim propisima na čiji djelokrug projektno rješenje iz glavnog projekta može imati utjecaj i ako je primjenjivo, uvjete koji se utvrđuju u postupku utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ako se za naftno-rudarske objekte i postrojenja ne izdaje lokacijska dozvola u skladu s posebnim zakonom

8. Provjereni projekt razrade i eksploatacije ili provjereni dopunski projekt razrade i eksploatacije

9. Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti glavnog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom

10. Izjavu iz točke 9. ovoga članka koja obvezno sadržava:

a) popis zakonskih propisa koji su primijenjeni u glavnom projektu

b) popis podzakonskih propisa koji su primijenjeni u glavnom projektu

c) popis normi koje su primijenjene u glavnom projektu

11. Ostalu dokumentaciju i akte bitne za glavni projekt, uključujući, ali ne isključivo:

a) ugovor o eksploataciji ugljikovodika ili ugovor o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovor o skladištenju prirodnog plina ili dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

b) građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju glavnog projekta

12. Izjavu potpisanu od investitora, s otiskom pečata investitora, o prihvaćanju tehničkih rješenja iz glavnog projekta.

Članak 17.

Uvod glavnog projekta iz članka 15. ovoga Pravilnika obvezno sadržava:

1. Opis postojećeg stanja i razloge izrade glavnog projekta

2. Prikaz tehničkh rješenja

3. Odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 18.

(1) Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje naftno-rudarskog objekta i postrojenja i dokazuje ispunjenje temeljnih i drugih propisanih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja, a ovisno o vrsti i specifičnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja može sadržavati:

– opću mapu i troškovnik projektiranih radova s podacima potrebnim za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa te građevinske pristojbe

– tehničko-tehnološki projekt

– strojarski projekt

– građevinski projekt

– elektrotehnički projekt

– geodetski projekt

– elaborat zaštite od požara

– elaborat zaštite na radu

– elaborat zaštite prirode i okoliša.

(2) Osim projekata i elaborata iz stavka 1. ovoga članka, glavni projekt sadržava i druge vrste projekata odnosno, elaborata, ovisno o specifičnosti izvođenja radova prilikom građenja odnosno rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a osobito ako se naftno-rudarski objekti i postrojenja nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske odnosno epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.

(3) Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i prikaz uklapanja tehničkog rješenja u postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju te projektirani vijek uporabe naftno-rudarskih objekata i postrojenja i uvjete za njihovo održavanje.

(4) Ako naftno-rudarski objekt i postrojenje ima dio za koji je potrebno provoditi periodička ispitivanja, u glavnom projektu se mora navesti periodičnost i vrsta ispitivanja te isti postaje obvezni dio građevinske dozvole.

(5) Tehničko-tehnološkim projektom, strojarskim projektom, građevinskim projektom i elektrotehničkim projektom pobliže se obrađuju pojedini sklopovi i/ili dijelovi naftno-rudarskih objekata i postrojenja, odnosno oblikovanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, te se procjenjuju troškovi za njihovo građenje.

Članak 19.

(1) Zaključak iz ovoga Pravilnika obvezno sadržava zaključna razmatranja odgovornog projektanta glede glavnog projekta.

(2) Zaključak obvezno mora biti potpisan od odgovornog projektanta s otiskom pečata odgovornog projektanta.

Izvedbeni projekt građenja

Članak 20.

(1) Izvedbenim projektom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: izvedbeni projekt) detaljno se razrađuju tehnička rješenja iz glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja.

(3) Izvedbeni projekt se izrađuje za naftno-rudarske objekte i postrojenja koja se, radi svoje specifičnosti, ne mogu graditi ili rekonstruirati bez izvedbenog projekta.

(4) Ovisno o vrsti i karakteru izvedbenog projekta, isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi članaka 14. – 19. ovoga Pravilnika, odnosno sadržaju poglavlja koja se odnose na tehnička rješenja sukladno glavnom projektu.

(5) Izvedbeni projekt dužan je trajno čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik.

Projekt izvedenog stanja

Članak 21.

(1) Projektom izvedenog stanja detaljno se razrađuje i ucrtava stvarno izgrađeno stanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, za koje nije bilo potrebno ishoditi izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole.

(2) Projekt izvedenog stanja mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom, odnosno izvedbenim projektom.

(3) Projekt izvedenog stanja se izrađuje nakon gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja u slučaju kada izvedeno stanje naftno-rudarskog objekta i postrojenja nebitno odstupa od glavnog projekta/izvedbenog projekta, odnosno, kao tehnička podloga za provođenje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(4) Ovisno o vrsti i karakteru projekta izvedenog stanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi članaka 14. – 19. ovoga Pravilnika, odnosno sadržava poglavlja određena ovim Pravilnikom i poglavlja sukladno drugim propisima koja ovise o vrsti i karakteru projekta izvedenog stanja.

(5) Projekt izvedenog stanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja dužan je trajno čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik.

Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 22.

(1) Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja je projekt kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njegovih dijelova, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka naftno-rudarskih objekata i postrojenja na energetsku ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe ili zbrinjavanja otpada nastalog uklanjanjem naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mora biti usklađen s planom sanacije iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije odnosno dopunskog projekta razrade i eksploatacije.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se za trajno napuštanje svih vrsta bušotina koje su propisane Zakonom, a koje se provodi u skladu s člankom 135. stavkom 1. točkom 4. Zakona.

(4) Ovisno o vrsti i karakteru projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, isti se izrađuje odgovarajućom primjenom odredbi članaka 14. – 19. ovoga Pravilnika, odnosno sadržava poglavlja određena ovim Pravilnikom i poglavlja sukladno drugim propisima koja ovise o vrsti i karakteru tog projekta.

ODJELJAK B
NAČIN IZRADE PROJEKATA

Članak 23.

Projektna tehnička rješenja koja čine glavni projekt građenja ili izvedbeni projekt ili projekt izvedenog stanja ili projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata moraju biti izrađena u skladu sa sljedećim zahtjevima:

– uvezuju se u knjige složene na format 210 × 297 mm, s numeracijom stranica, a zamjena sastavnih dijelova knjiga mora biti onemogućena na pouzdani način

– mogu biti uvezana u jednu ili više knjiga.

Članak 24.

Radi identifikacije projekata i osoba odgovornih za njihovu izradu, projekti u općem dijelu obvezno sadrže:

– naslovnu stranicu

– popis suradnika

– popis svih knjiga projekta

– sadržaj svake pojedine knjige.

Članak 25.

(1) Naslovna stanica svake knjige obvezno sadržava:

– naziv projekta

– naziv knjige

– naziv i sjedište, te OIB pravne osobe koja je izradila projekt

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB investitora

– lokacije građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– zajedničku oznaku projekta

– redni broj knjige u nizu knjiga koje čine projekt

– razinu razrade projekta

– strukovnu odrednicu projekta

– ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu

– ime, OIB te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je izradila projekt, u originalu

– mjesto i datum izrade projekta

– prostor dimenzije 9×9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice projekta bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri nadležnog tijela za naftno-rudarstvo koje izdaje građevinsku dozvolu.

(2) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno naslovna stranica svake knjige obvezno sadržava i ime, te potpis i otisak pečata glavnog projektanta u originalu.

Članak 26.

(1) Grafički prilozi moraju imati sastavnicu smještenu uz donji desni rub grafičkog prikaza, koja sadržava:

– naziv naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– naziv pravne osobe

– ime, potpis i otisak pečata projektanta

– naziv projekta

– sadržaj grafičkog prikaza

– mjerilo

– oznaku nacrta

– redni broj nacrta

– mjesto i datum izrade.

(2) Na nacrtu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica, a nevažeće sastavnice precrtavaju se dijagonalnom crtom na način da ostanu vidljivi podaci sadržani u njoj.

Članak 27.

(1) Naslovnu stranicu projekta odnosno pojedinu knjigu koja je sastavni dio projekta te pojedini tekstualni dio ili grafički prikaz potpisuje projektant koji za njega odgovara.

(2) Pojedini dio projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje tehničkih rješenja potpisuje i glavni projektant.

(3) Glavni projektant potpisuje i naslovnu stranicu projekta, odnosno svaku knjigu koja je sastavni dio projekta.

(4) Potpisom naslovne stranice projekta ili knjige koja je sastavni dio projekta, projektant, glavni projektant i odgovorna osoba u pravnoj osobi preuzimaju odgovornost sukladno odredbama Zakona i drugim propisima.

Članak 28.

(1) Projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(2) Jezik i stil projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(3) Projekti mogu, osim sadržaja na hrvatskom jeziku i latiničnim pismu, sadržavati i tekst na stranom jeziku.

(4) Ako je to potrebno, dijelovi projekata koji imaju formu grafičkog prikaza mogu biti uvezani u projekt na stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih grafičkih prikaza, potrebno uvezati jedan prevedeni grafički prikaz s naznakom na koje se grafičke prikaze u nizu koji slijedi on odnosi.

(5) U slučaju spora, za naftno-rudarske projekte iz stavka 2. odnosno za grafičke prikaze iz stavka 3. ovoga članka, mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Članak 29.

(1) Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom.

(2) Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi dijelova projekata uvezani i izrađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili elektronički zapis izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 30.

(1) Projekti se izrađuju i opremaju tako da se lako prati njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni u cjelini i/ili pojedinačnim dijelovima.

(2) Grafički dijelovi, dokumentacijski materijal i drugi prilozi izvan cjelovitog teksta moraju biti izrađeni i uvezani tako da su razumljivi i da je jednostavno rukovati s istima.

(3) Stranice tekstualnog dijela projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(4) Osnovno uređenje stranice teksta projekta je sljedeće:

1) Margine: 3 cm ( lijevo, desno, gore, dolje )

2) Font: Arial – crni (Black) veličina 11

3) Prored: 1,15

4) Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine.

Članak 31.

Projekti iza naslovne stranice obvezno sadržavaju:

1. Početnu stranicu

2. Sadržaj tekstualnog dijela

3. Popis dokumentacijskog materijala

4. Popis tablica

5. Popis slika

6. Popis grafičkih priloga

7. Popis upotrijebljene literature.

Članak 32.

Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije i po potrebi umetnuta u plastične košuljice.

POGLAVLJE III.
GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Članak 33.

Građevinski dnevnik je dokument o tijeku gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s tehničkim rješenjima i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja, projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, propisa i normi.

Članak 34.

(1) O gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.

(2) Ako u građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja sudjeluju dva ili više izvođača, građevinski dnevnik vodi glavni izvođač, koji je određen od investitora i odgovoran je za međusobno usklađivanje radova.

Članak 35.

(1) Građevinski dnevnik vodi se tijekom gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja u cjelini od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka građevinski dnevnik vodi se i za dijelove naftno-rudarskih objekata i postrojenja, ako su ti dijelovi određeni građevinskom dozvolom.

Članak 36.

(1) O gradnji tehničko-tehnološkog dijela naftno-rudarskih objekata i postrojenja, odnosno o izvođenju pojedinih radova (dijelovi naftno-rudarskih objekata i postrojenja izrađeni izvan mjesta ugradbe, ugradnja opreme, radovi pojedinih izvođača i sl.), izvođač može voditi zasebni građevinski dnevnik kao sastavni dio građevinskog dnevnika za naftno-rudarske objekte i postrojenja u cjelini, tj. može priložiti tehničke specifikacije za opremu izrađenu izvan mjesta gradnje te ugrađenu na mjestu izvođenja naftno-rudarskih radova (dalje u tekstu: tehnička specifikacija).

(2) Ako se vodi zasebni građevinski dnevnik, isti je potrebno voditi od dana početka gradnje tehničko-tehnološkog dijela naftno-rudarskih objekata i postrojenja, odnosno početka izvođenja pojedinih radova do dana završetka te gradnje odnosno radova.

(3) O zasebnom građevinskom dnevniku obvezno se u građevinski dnevnik za naftno-rudarske objekte i postrojenja u cjelini upisuju podaci:

– naziv odnosno opis tehničko-tehnološkog dijela naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno radova

– naziv i sjedište izvođača te ime odgovorne osobe koja vodi gradnju

– naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor te ime nadzornog inženjera odnosno imena glavnog i drugih nadzornih inženjera

– datum početka i završetka vođenja zasebnog građevinskog dnevnika.

Članak 37.

(1) Građevinski dnevnik odnosno zasebni građevinski dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenja).

(2) Ako se umjesto zasebnog građevinskog dnevnika prilaže tehnička specifikacija potrebno je priložiti ovjerenu potvrdu proizvođača kojom se jamči usklađenost proizvoda sa zahtjevima naftno-rudarskog objekta i postrojenja te usklađenost ugrađenog dijela mora biti ovjerena i od odgovorne osobe koja vodi građenje.

(3) Građevinski dnevnik može voditi i osoba koju odredi upisom u građevinski dnevnik odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

(1) Osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na tehnička rješenja i zahtjeve iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja, projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i tehničkih propisa, a osobito podatke o:

– elaboratu o iskolčenju naftno-rudarskog objekta i postrojenja i osobi koja je provela iskolčenje

– roku izrade i porijeklo gradiva, građevinskih proizvoda i opreme koja se ugrađuje, s dokazima o njihovoj uporabljivosti

– promjenama vremenskih i drugih uvjeta za izvođenje radova

– predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova

– obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezno upisuje u građevinski dnevnik, odmah po nastanku, podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevinske dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova.

(3) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:

– utvrđuje usklađenost iskolčenja s elaboratom o iskolčenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i projektom odobrava početak izvođenja radova na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima

– ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima odnosno tehničkim rješenjima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja, projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i tehničkih propisa

– odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih neusklađenosti.

(4) Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor prema posebnom propisu upisuju u dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.

Članak 39.

(1) Građevinski dnevnik se vodi u dva primjerka koji moraju biti identični.

(2) Oblik i sadržaj prve i ostalih stranica građevinskog dnevnika prikazan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 40.

(1) Glavni inženjer gradilišta i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u građevinski dnevnik.

(2) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer uzima i pohranjuje primjerak svake ovjerene stranice građevinskog dnevnika odmah po ovjeri.

(3) Upis u građevinski dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren potpisima osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Nadzorni inženjer daje primjerak završenog zasebnog građevinskog dnevnika glavnom nadzornom inženjeru radi sastavljanja građevinskog dnevnika za naftno-rudarske objekte i postrojenja u cjelini.

(5) Glavni nadzorni odnosno nadzorni inženjer po završetku gradnje daje investitoru na trajno čuvanje primjerak uvezanog građevinskog dnevnika.

(6) Građevinski dnevnik mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.

POGLAVLJE IV.
OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA
NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 41.

(1) Tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja obavlja povjerenstvo koje zaključkom osniva Ministarstvo u skladu s odredbama članka 170. Zakona.

(2) Ministarstvo imenuje predsjednika povjerenstva te određuje članove povjerenstva.

(3) Predsjednik i članovi povjerenstva su stručni djelatnici i predstavnici tijela i osoba koji su izdali potvrde iz članka 158. Zakona, predstavnici drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te neovisni stručnjaci koje odredi osnivač povjerenstva.

(4) Tijela i osobe iz stavka 3. ovoga članka dužni su osigurati sudjelovanje svog predstavnika u radu povjerenstva.

(5) Član povjerenstva ne može biti osoba koja je sudjelovala u projektiranju, stručnom nadzoru ili građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja za koje je zatražena uporabna dozvola.

(6) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(7) U slučaju nepotpunog zahtjeva Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu.

Članak 42.

(1) Glavni projektant, odnosno projektant dijela glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja dužan je na tehničkom pregledu dati pisano mišljenje o usklađenosti izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova, s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole.

(2) Ako koji od sudionika u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja ne pristupi tehničkom pregledu, predsjednik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta, predsjednik povjerenstva može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja određenog sudionika u gradnji, dostatno njegovo pisano mišljenje.

Članak 43.

(1) Tijekom provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja jesu li naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom, povjerenstvo obavlja očevid na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima za koje je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je sukladno Zakonu, investitor dužan dati na uvid povjerenstvu.

(2) Predsjednik povjerenstva vodi tehnički pregled i upravlja radom povjerenstva.

(3) Pojedine radnje najkasnije na dan tehničkog pregleda mogu obaviti i pojedine stručne osobe koje nisu članovi povjerenstva, odnosno predstavnici ustanova i trgovačkih društava koja su u tijeku izgradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja provodila neposredan nadzor u pogledu pridržavanja posebnih uvjeta građenja.

(4) Po provedbi radnji iz stavka 1. ovoga članka članovi povjerenstva daju pisano mišljenje o tome jesu li naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom i važećim zakonskim propisima, te ovisno o tome daju pisano mišljenje o tome mogu li se izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Članak 44.

(1) Predsjednik povjerenstva o obavljenom tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unose i pisana mišljenja članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(2) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg naftno-rudarski objekt i postrojenje ne ispunjavaju jedan ili više temeljnih zahtjeva za naftno-rudarski objekt i postrojenje, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom građenja, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta građenja, određuje se primjereni rok za otklanjanje takvog nedostatka koji ne može biti duži od 90 dana.

(3) Nakon uklanjanja nedostataka iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, investitor je dužan o tome izvijestiti Ministarstvo i člana povjerenstva za tehnički pregled koji je nedostatke utvrdio prilikom tehničkog pregleda.

(4) U roku od 15 dana od primitka obavijesti član povjerenstava za tehnički pregled koji je utvrdio nedostatke mora Ministarstvu dostaviti pisano mišljenje jesu li utvrđeni nedostaci uklonjeni ili nisu te da li se uporabna dozvola može izdati ili ne.

(5) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg naftno-rudarski objekt i postrojenje ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva za naftno-rudarski objekt i postrojenje, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom građenja, a taj se nedostatak ne može otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta građenja, Ministarstvo će postupiti sukladno članku 174. stavku 3. Zakona.

(6) U slučaju da predstavnik tijela ili osobe iz stavka 4. ovoga članka ne dostavi pisano mišljenje u predviđenom roku, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

(7) Iznimno, u slučaju da su nedostaci iz stavka 2. ovoga članka takve naravi da je nemoguće utvrditi da li su utvrđeni nedostaci uklonjeni bez terenskog uvida, tada Ministarstvo postupa sukladno odredbama članaka 170. i 171. Zakona te obavlja naknadni tehnički pregled, ali samo za dijelove naftno-rudarskog objekta i postrojenja za koje su utvrđeni nedostaci, odnosno ponovno se ne utvrđuju činjenice koje su utvrđene prilikom prethodnog tehničkog pregleda.

(8) Ako predstavnik tijela ili osobe, određenih člankom 41. ovoga Pravilnika, nije prisustvovao tehničkom pregledu, niti je u roku od osam dana od dana određenog za obavljanje tehničkog pregleda dostavio tijelu nadležnom za naftno-rudarstvo pisano mišljenje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

Članak 45.

(1) Zapisnik o tehničkom pregledu, osim pisanih mišljenja članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola, sadržava:

– vrijeme, mjesto, tijek i način rada povjerenstva

– imena prisutnih članova povjerenstva i prisutnih predstavnika sudionika u gradnji

– podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornim inženjerima, revidentu) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– podatke o procijenjenim troškovima gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja te podatke o uplaćenim upravnim pristojbama

– podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njezin sastavni dio i njihovim izmjenama i/ili dopunama

– popis svih izvedbenih projekata s podacima o pisanom mišljenju projektanta odnosno glavnog projektanta glavnog projekta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom

– podatke o iskolčenju građevine prema geodetskom projektu ili elaboratu iskolčenja te podatke o geodetskom elaboratu za evidentiranje građevine u katastru, odnosno geodetskom elaboratu vodova (infrastrukture)

– podatak o prijavi početka građenja

– popis građevinskih dnevnika

– podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru

– podatke o prijavi probnog rada

– podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera i izjavi izvođača

– podatke o izjavi ovlaštenog inženjera geodezije da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s geodetskim projektom ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se izrađuje geodetski projekt ili da su naftno-rudarski objekti i postrojenja smješteni na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt i

– druge podatke određene ovim Pravilnikom te druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima, te lokacijskih uvjeta, kao što su:

– jesu li naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni prema građevinskoj dozvoli i sa kojim izmjenama i dopunama, ako ih je bilo

– kojim se ispravama dokazuje na koji su način i pod kakvim uvjetima izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja, naznaka tijela koje je takve isprave izdalo i bitni podaci iz njihova sadržaja, odnosno poziv na popis tih isprava priložen u izjavi izvođača iz članka 48. ovoga Pravilnika

– ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i mogu li se naftno-rudarski objekti i postrojenja i bez tih neizvedenih radova koristiti odnosno staviti u pogon

– ima li na izgrađenim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima nedostataka koji se mogu otkloniti i u kojem se roku moraju otkloniti

– ima li na izgrađenim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima nedostataka koji se ne mogu otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole

– pisano mišljenje projektanta o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole i

– završno pisano mišljenje povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(3) Zapisnik o tehničkom pregledu potpisuju svi članovi povjerenstva koji su prisustvovali tehničkom pregledu.

Članak 46.

(1) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole i podnošenja novog zahtjeva za izdavanje iste, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole ponovno se provodi tehnički pregled.

(2) Na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka ne provode se radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, kojima je na ranijem tehničkom pregledu utvrđeno da su naftno-rudarski objekti i postrojenja ili njihov dio sukladni građevinskoj dozvoli.

(3) Radnje i dokazi iz stavka 2. ovoga članka koje se ne provode ponovno, navode se u zapisniku o tehničkom pregledu.

Članak 47.

(1) Za dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja za koji je glavnim projektom, koji je sastavni dio građevinske dozvole, predviđeno da se može početi koristiti prije dovršetka naftno-rudarskih objekata i postrojenja u cjelini, na temelju izdane fazne građevinske dozvole, može se izdati uporabna dozvola ako povjerenstvo nakon provedenog tehničkog pregleda utvrdi da se taj dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja može koristiti odnosno staviti u pogon i prije dovršetka naftno-rudarskih objekata i postrojenja u cjelini.

(2) Na tehničkom pregledu za preostali dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja ne provode se radnje odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, koje su provedene odnosno koji su prikupljeni i izvedeni na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U zapisniku o tehničkom pregledu preostalog dijela naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz stavka 2. ovoga članka navodi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum uporabne dozvole izdane za dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja koji su se počeli koristiti prije dovršetka naftno-rudarskih objekata i postrojenja u cjelini, te podaci iz tog zapisnika bitni za izdavanje uporabne dozvole za preostali dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(4) U uporabnoj dozvoli za preostali dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja navodi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja uporabne dozvole izdane za dio naftno-rudarskih objekata i postrojenja koji se počeo koristiti prije dovršetka naftno-rudarskih objekata i postrojenja u cjelini.

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 48.

(1) Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržava:

– naziv naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova i klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole po kojoj su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni

– podatke o izvođenim radovima i odgovarajućem glavnom projektu i izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, te podatke o imenovanju odgovornih osoba koje vode građenje odnosno pojedine radove i glavnog inženjera gradilišta

– izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za naftno-rudarske objekte i postrojenja, te lokacijskih uvjeta

– izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevinskih i/ili ostalih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s obzirom na izvedeno stanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, ugrađene građevinske i/ili ostale proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete

– izvješće o izmjenama tijekom građenja u odnosu na glavni projekt građenja te podatke o izmjenama i/ili dopunama građevinske dozvole

– očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje te o njihovom utjecaju na uporabljivost naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– druge podatke značajne za održavanje ovisno o vrsti naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvedenim radovima (uvođenje u posao, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.).

(2) Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevinskih proizvoda ili ostalih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova naftno-rudarskih objekata i postrojenja bitnim zahtjevima za naftno-rudarske objekte i postrojenja i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa posebnim propisima, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno posebnim propisima u skladu s kojima su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni.

(3) Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima.

(4) Izjave izvođača do podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu čuva odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno glavni inženjer gradilišta kada je imenovan.

(5) U slučaju kada je određen izvođač koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova (u daljnjem tekstu: glavni izvođač), izjava glavnog izvođača sadržava podatke o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti radova, te popis izjava svih izvođača koji su sudjelovali u građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(6) Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz stavaka 1. – 4. ovoga članka potvrđuje inženjer gradilišta odnosno glavni inženjer gradilišta potpisom izjave izvođača odnosno glavnog izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja.

(7) Glavni inženjer gradilišta supotpisuje i sve izjave izvođača koji su sudjelovali u građenju.

Članak 49.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi naftno-rudarskih objekata i postrojenja sadržava:

– naziv naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja građevinske dozvole po kojoj su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni

– podatke o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu

– izjavu o usklađenosti građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom i posebnim propisima, te izjavu o usklađenosti iskolčenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s glavnim projektom

– izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenima tijekom građenja, kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika

– izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i dopunama građevinske dozvole

– izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden

– izvješće o pokusnom opterećenju ako je provedeno

– očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.).

(2) Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentaciji od prethodnih nadzornih inženjera.

(3) Zapisnik o primopredaji radova i dokumentaciji iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati elemente potrebne za izradu završnog izvješća.

(4) Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera sadržava podatke o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe naftno-rudarskih objekata i postrojenja s građevinskom dozvolom, kao i popis izvješća svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

(5) Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i žigom ovlaštenog inženjera.

Izjava ovlaštenog inženjera geodezije

Članak 50.

(1) Izjavom ovlaštenog inženjera geodezije se izjavljuje da je naftno-rudarski objekt i postrojenje izgrađeno u skladu s geodetskim projektom, odnosno smješteno na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt.

(2) Za potrebe izrade izjave, a ovisno o vrsti naftno-rudarskog objekta i postrojenja, ovlašteni inženjer geodezije je dužan prikupiti podatke u fazi izvođenja građevinskih radova te podatke nakon dovršetka gradnje naftno-rudarskog objekta i postrojenja o izvedenom stanju istoga na način da se položajno snime sve točke naftno-rudarskog objekta i postrojenja prema nacrtu iskolčenja, te da se položajno i visinski snime poprečni profili i glavne linije istoga te glavne točke pojedinih vodova i sl.

(3) Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izrađuje se i analiza izvedenog naftno-rudarskog objekta i postrojenja u pogledu položajnog i vertikalnog odstupanja naftno-rudarskog objekta u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke, ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva naftno-rudarskog objekta i postrojenja i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima.

(4) Prikupljeni podaci i obavljena mjerenja izvedenog stanja naftno-rudarskog objekta i postrojenja, za potrebe izrade izjave ovlaštenog inženjera geodezije, ne podliježu pregledu i potvrđivanju te ovjeri nadležnih tijela.

POGLAVLJE V.
PROBNA EKSPLOATACIJA ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

Članak 51.

(1) Investitor može obaviti probnu eksploataciju ako tijekom građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskog objekta i postrojenja postoji potreba ispitivanja temeljnih zahtjeva naftno-rudarskih objekata i postrojenja, određivanja eksploatacijskih parametara i drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja.

(2) Probna eksploatacija koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja mora biti u skladu s provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(3) Detaljnije objašnjenje probne eksploatacije, temeljni zahtjevi i razlozi probne eksploatacije, vrijeme trajanja probne eksploatacije i mjere osiguranja za vrijeme trajanja probne eksploatacije koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja, kao i drugi potrebni parametri, obrađuju se u glavnom projektu građenja naftno-rudarskog objekta i postrojenja, čije se naznačenje dostavlja Ministarstvu uz zahtjev za odobrenje probne eksploatacije.

(4) Naftno-rudarski gospodarski subjekt dužan je Ministarstvu dostaviti jedan primjerak programa probne eksploatacije, s prikazom uklapanja tehničkog rješenja iz programa probne eksploatacije u glavni projekt građenja i postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju.

(5) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dostave programa probne eksploatacije iz stavka 4. ovoga članka utvrditi je li program probne eksploatacije izrađen u skladu sa provjerenom naftno-rudarskom projektnom dokumentacijom i glavnim projektom građenja i o tome naftno-rudarskom gospodarskom subjektu izdati odobrenje.

(6) Naftno-rudarski gospodarski subjekt, nakon ishođenog odobrenja Ministarstva iz stavka 5. ovoga članka, može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema programu probne eksploatacije.

(7) Naftno-rudarski gospodarski subjekt dužan je početak i završetak izvođenja probne eksploatacije prijaviti Ministarstvu i naftno-rudarskoj inspekciji.

(8) Probna eksploatacija mora biti u skladu s lokacijskom dozvolom.

Članak 52.

(1) Zahtjev za odobravanjem probne eksploatacije sadržava:

– ime eksploatacijskog polja na kojem se planira izvoditi probna eksploatacija

– provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi probna eksploatacija

– trajanje probne eksploatacije

– program probne eksploatacije

– imenovanje odgovornog voditelja probne eksploatacije

– dokumentaciju kojom investitor dokazuje da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni sukladno propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zašite zdravlja ljudi, prirode i okoliša.

(2) Na temelju urednog zahtjeva, Ministarstvo će investitoru izdati odobrenje za probnu eksploataciju u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva.

(3) Vrijeme trajanja probne eksploatacije ne može biti duže od godine dana, a može se produžiti na zahtjev investitora ukoliko nisu ispunjeni temeljni zahtjevi i razlozi probne eksploatacije s navedenim objašnjenjima sukladno stavku 3. ovoga članka.

Članak 53.

(1) Izvješće o probnoj eksploataciji sadržava:

– naziv naftno-rudarskog objekta i postrojenja na kojem se provodi probna eksploatacija

– podatke o izvedenim ispitivanjima temeljnih zahtjeva naftno-rudarskih objekata, podatke o ispunjavanju temeljnih zahtjeva naftno-rudarskog objekta i postrojenja ili podatke o određivanju eksploatacijskih parametara ili drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja

– izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta građenja i/ili izvedbenog projekta i provjerenog projekta razrade i eksploatacije glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za naftno-rudarske objekte i postrojenja, te lokacijskih uvjeta – očitovanje o eventualnim nepravilnostima ili neispunjavanju temeljnih zahtjeva naftno-rudarskog objekta i postrojenja sa navedenim razlozima

– količine ugljikovodika ili geotermalne vode, prirodnog plina ili ugljikova dioksida koje su pridobivene ili utisnute prilikom probne eksploatacije

– izvješće o vremenskom trajanju provođenja i vrsti ispitivanja

– provedene mjere osiguranja propisane uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i drugim mjerama zaštite ljudi, prirode i okoliša prilikom izvođenja probne eksploatacije

– potpis izvješća odgovornog voditelja probne eksploatacije.

(2) Uz pisanu prijavu završetka probne eksploatacije koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti završeno izvješće o obavljenoj probnoj eksploataciji.

GLAVA III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ministarstvo nadležno za energetiku prestaje primjenjivati: Pravilnik o uvjetima za izradu projekta i građenje rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 79/14), Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 79/14), Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, br. 142/13) i Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 142/13).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/96

Urbroj: 517-06-3-1-18-3

Zagreb, 13. rujna 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

OBRAZAC

1. stranica građevinskog dnevnika

2. stranica građevinskog dnevnika

OBRAZAC

Stranica građevinskog dnevnika