Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

NN 95/2018 (26.10.2018.), Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1846

Na temelju članka 139. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18) (dalje u tekstu: Zakon) ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK

O NAFTNO-RUDARSKIM PROJEKTIMA I POSTUPKU PROVJERE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se: sadržaj naftno-rudarskih projekata iz članka 131. Zakona, sadržaj zahtjeva za davanje suglasnosti, izdavanje potvrda i provjeru naftno-rudarskih projekata, bitna i nebitna odstupanja od naftno-rudarskih projekata, rad povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata, postupanje povjerenstva tijekom provjere naftno-rudarskih projekata, sadržaj suglasnosti i potvrde te sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskih projekta.

GLAVA II.
NAFTNO-RUDARSKI PROJEKTI

Članak 2.

(1) Za izvođenje naftno-rudarskih radova i za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz Zakona izrađuju se naftno-rudarski projekti.

(2) Naftno-rudarski projekti iz stavka 1. ovog članka su:

– idejni projekt

– projekt razrade i eksploatacije

– dopunski projekt razrade i eksploatacije

– projekt izrade bušotine i

– pojednostavnjeni projekt.

(3) Za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka izrađuje se projekt geofizičkog snimanja.

(4) Dopunski projekti razrade i eksploatacije iz stavka 2. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski naftno-rudarski projekti.

(5) O određivanju tipskog naftno-rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva nadležnog za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Pri izradi projekata iz stavka 2. ovoga članka, odgovorni projektant, projektanti i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta dužni su obvezno primjenjivati odredbe Zakona, odredbe drugih zakona i propisa za njihovo provođenje, glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: geotermalne vode) ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, mjera zaštite okoliša i prirode.

(7) Odgovorni projektant je odgovoran za usklađenost naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom.

POGLAVLJE I.
IDEJNI PROJEKT

Članak 3.

(1) Idejni projekt izrađuje se:

– za sve naftno-rudarske projekte kao stručna podloga za: prethodnu ocjenu prihvatljivosti naftno-rudarskog zahvata na ekološku mrežu, izradu elaborata o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš, izradu studije o utjecaja na okoliš za procjenu utjecaja naftno-rudarskog zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole, a kako je primjenjivo

– za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona, dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona, projekt izrade bušotine iz članka 135. Zakona, pojednostavnjeni projekt iz članka 136. Zakona i projekt geofizičkog snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka.

(2) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. Zakona ili dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. Zakona sukladno se primjenjuju članci 4. – 23. ovog Pravilnika.

(3) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za projekt izrade bušotine iz članka 135. Zakona sukladno se primjenjuju odredbe članaka 26. – 40. ovog Pravilnika.

(4) Ako se idejni projekt izrađuje kao stručna podloga za pojednostavnjeni projekt iz članka 136. Zakona sukladno se primjenjuju odredbe članaka 5. – 23. ovog Pravilnika.

(5) Idejni projekt mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

Članak 4.

(1) Ako se idejni projekt izrađuje kao projekt geofizičkog snimanja, on se može izraditi kao:

1. Projekt snimanja seizmičkih podataka

2. Projekt snimanja gravimetrijskih podataka

3. Projekt snimanja magnetometrijskih podataka.

(2) Projekt geofizičkog snimanja mora sadržavati, uključujući, ali ne isključivo sljedeća poglavlja:

1. Uvod

2. Prijedlog i opseg snimanja

3. Predloženi dizajn i parametri snimanja

4. Vremenski plan i program snimanja

5. Planirani troškovi

6. Mjere sigurnosti i zaštite i glavni rizici projekta

7. Zaključak.

(3) Poglavlje Uvod mora sadržavati geografski smještaj područja, pregled dosadašnjih snimljenih podataka i opis glavnog objekta snimanja.

(4) Poglavlje Prijedlog i opseg snimanja mora sadržavati, uključujući, ali ne isključivo:

– lokaciju područja snimanja i topografiju područja

– geodetski referentne parametre i

– koordinate poligona snimanja i/ili koordinate linija i/ili točaka.

(5) Točke 2-6 navedene u stavku 2. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

POGLAVLJE II.
PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE

Članak 5.

(1) Projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za izvođenje naftno-rudarskih radova odnosno za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Projekt razrade i eksploatacije obvezno sadržava:

1. Opći dio

2. Uvod

3. Geofizički pregled eksploatacijskog polja

4. Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

5. Geološki odnosi

6. Procjena petrofizikalnih parametara

7. Procjena volumena rezervi/resursa

8. Karakterizacija ležišta i svojstva fluida

9. Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve

10. Izrada i opremanje bušotina

11. Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme ugrađene u bušotinu

12. Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

13. Plan sanacije

14. Mjere zaštite i sigurnosti

15. Projektni vremenski plan i rizici projekta

16. Ekonomska evaluacija

17. Zaključak.

Opći dio

Članak 6.

Poglavlje Opći dio obvezno sadržava:

– Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje naftno-rudarske projekte (dalje u tekstu: pravna osoba) registrirana za izradu naftno-rudarskih projekata

– Projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

– Rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, s otiskom pečata pravne osobe

– Dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, sukladno članku 130. Zakona

– Važeće rješenje o dozvoli za istraživanje ili dozvoli za eksploataciju ili ugovor o eksploataciji ugljikovodika sukladno članku 6. točkama 5., 10., 96., 97. i 98. Zakona

– Izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste

– Važeće rješenje o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, ili važeće rješenje o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida,

– Izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti naftno-rudarskog projekta s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom koja obvezno sadržava: popis zakonskih i podzakonskih propisa te normi koje su primijenjene u naftno-rudarskom projektu,

– Ostalu dokumentaciju i akte bitne za naftno-rudarski projekt, uključujući, ali ne isključivo: građevinsku(e) dozvolu(e), uporabnu(e) dozvolu(e) i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta.

– Izjava potpisana od odgovorne osobe investitora, s otiskom pečata, o prihvaćanju projektnih rješenja iz projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije.

Uvod

Članak 7.

(1) Poglavlje Uvod obvezno sadržava:

1. Kratki opis projekta razrade i eksploatacije te razloge izrade istog

2. Geografski smještaj eksploatacijskog polja i opće podatke o eksploatacijskom polju

3. Hidrografske i klimatske prilike

4. Povijest istraživanja i/ili razrade eksploatacijskog polja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Geofizički pregled eksploatacijskog polja

Članak 8.

(1) Poglavlje Geofizički pregled eksploatacijskog polja obavezno sadržava sljedeća podpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Gravimetrijski i magnetometrijski podaci

2. Seizmički podaci

3. Seizmička interpretacija i dodatne analize

4. Dubinska konverzija i

5. Plan seizmičkih aktivnosti.

(2) Svaka točka navedena u stavku 1. ovog članka mora sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

Članak 9.

Poglavlje Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja obvezno sadržava pregled analiziranih geokemijskih podataka i analize plinova, nafte, kondenzata, slojne vode i/ili geotermalne vode.

Geološki odnosi

Članak 10.

(1) Poglavlje Geološki odnosi obvezno sadržava sljedeća podpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Stratigrafski pregled

2. Strukturno-tektonski pregled

3. Pregled bušotina i

4. Geološki opis ležišnih stijena.

(2) Poglavlje Geološki odnosi kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Geotermijska obilježja ležišta

(3) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Procjena petrofizikalnih parametara

Članak 11.

(1) Poglavlje Procjena petrofizikalnih parametara obvezno sadržava sljedeća podpoglavlja, uključujući, ali ne isključivo:

1. Procjena formacije

2. Podaci o karotažnim mjerenjima

3. Analize jezgara – poroznost, propusnost, gustoća zrna

4. Interpretacija poroziteta iz karotažnih mjerenja

5. Procjena volumena šejla

6. Zasićenje vodom

7. Određivanje parametara potrebnih za Granični kriteriji (engl. cut offs)

8. Klasifikacija i procjena fraktura

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Procjena volumena resursa

Članak 12.

Poglavlje Procjena volumena resursa obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća podpoglavlja:

1. Parametri procjene i

2. Metoda procjene.

Karakterizacija ležišta i ležišnih fluida

Članak 13.

(1) Poglavlje Karakterizacija ležišta i ležišnih fluida obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća podpoglavlja:

1. Početni tlak i temperatura

2. Karakteristike ležišnih fluida i PVT odnosi ležišnih fluida, te

3. Hidrodinamička karakterizacija ležišta.

(2) Poglavlje Karakterizacija ležišta i ležišnih fluida kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Obujamska specifična toplina vode

2. Obujamska masa stijena

3. Specifična toplina stijena

4. Obujamska specifična toplina stijena

5. Toplinska vodljivost stijena

6. Obujamska specifična toplina ležišta.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Dinamika pridobivanja ležišnih fluida i pridobive rezerve

Članak 14.

(1) Poglavlje Dinamika pridobivanja ležišnih fluida i pridobive rezerve obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća podpoglavlja:

1. Raskrivanje ležišta po bušotinama

2. Dinamika pridobivanja – koja je izrađena po bušotinama i/ili ležištima s prikazom izrade budućih bušotina koje će biti uključene u razradu eksploatacijskog polja

3. Predviđene ili postojeće metode ostvarivanja dodatnog iscrpka i

4. Konačni iscrpak.

(2) Poglavlje Dinamika pridobivanja ležišnih fluida i pridobive rezerve kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za geotermalne vode, uz navedeno mora sadržavati:

1. Količine geotermalne vode koje se mogu pridobiti uz konstantnu temperaturu

2. Dinamika promjene temperature u proizvodnim bušotinama

3. Toplinska snaga i dinamika proizvodnje topline.

(3) Poglavlje Dinamika pridobivanja ležišnih fluida i pridobive rezerve kada se projekt razrade i eksploatacije izrađuje za podzemno skladištenje prirodnog plina, uz navedeno mora sadržavati:

1. Dinamika utiskivanja i povlačenja plina iz ležište

2. Formiranje i održavanje plinskog jastuka

(4) Predviđena davanja bušotina moraju biti potkrepljena s mjerenjima u bušotini ili u analognoj bušotini na temelju koje se došlo do početnog davanja svake pojedine bušotine.

(5) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Izrada i opremanje bušotina

Članak 15.

(1) Poglavlje Izrade i opremanja bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća podpoglavlja:

1. Kratki opis i karakteristike bušaćeg postrojenja

2. Izrada bušotina:

a) konstrukcija bušotine s dubinom ugradnje, promjerom, kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi

b) tip bušotinskih glava

c) tehnologija izrade bušotina

d) vrsta, količina i kakvoća radnih fluida (isplaka, cementna kaša) koji se koriste pri izradi kanala bušotina

e) način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi

f) hidraulički proračun ispiranja i cementiranja

g) popratni radovi pri izradi bušotina

3. Opremanje bušotina:

a) raskrivanje i odvajanje odabranih intervala

b) ispitivanje i opremanje bušotina

c) proračun i odabir podzemne i nadzemne opreme bušotine i

d) popratni radovi pri opremanju bušotina

4. Prikaz predviđenog utroška materijala, goriva, maziva i energije tijekom izrade i opremanja bušotina

5. Opis bušotinskog radnog prostora s zonama opasnosti od eksplozije

6. Predviđene vrste i količine otpada tijekom izrade i opremanja bušotina i njegovo zbrinjavanje i

7. Posebne mjere zaštite tijekom izrade i opremanja bušotina.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika, geotermalnih voda, te skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 16.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje ugljikovodika, geotermalnih voda obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo sljedeća podpoglavlja

1. Tehničko-tehnološko rješenje sustava za pridobivanje i sabiranje ugljikovodika ili geotermalnih voda s proračunom kapaciteta i odabirom opreme ili za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama s proračunom kapaciteta i odabirom opreme

2. Smještaj naftno-rudarskih objekata i postrojenja s označenim pristupnim putevima

3. Transport lokalnim cjevovodima od bušotina do točke isporuke

4. Predviđene vrste i količine otpada tijekom pridobivanja i sabiranja te njegovo zbrinjavanje

5. Opskrba pogonskom energijom

6. Opskrba električnom energijom s prikazom:

– postojeće elektroenergetske mreže

– proračuna potrebne snage izvora napajanja

– lokacija priključaka na izvore napajanja

– shema napajanja elektroenergijom

– karakteristika glavnih transformatorskih stanica

– proračuna, razrada i karakteristika visoko naponske mreže

– proračuna, razrada i karakteristika nisko naponske mreže do pojedinih trošila

– odabira i proračuna zaštite pri korištenju električne energije.

7. Rješenje rasvjete, signalizacije i sistem veza

8. Organizacija rada, sredstva rada i radna snaga

9. Upravljanje i nadziranje procesa

10. Posebne mjere zaštite tijekom eksploatacije.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 17.

(1) Poglavlje Tehničko-tehnološka rješenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja obvezno sadržava sljedeća podpoglavlja:

1. Detaljni opis tehničko-tehnološkog procesa

2. Građevinski dio

3. Strojarski dio

4. Elektroenergetski dio

5. Vođenje procesa i instrumentacije

6. Geodetski dio i

7. Prikaz mjera sigurnosti i zaštite.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta poglavlje sadrži i ostalu dokumentaciju, te odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Plan sanacije

Članak 18.

(1) Poglavlje Plan sanacije osobito mora sadržavati uređenje naftno-rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova razrade ležišta i eksploatacije ugljikovodika, geotermalne vode, te skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida mora biti izrađeno u suglasju s lokacijskom dozvolom.

(2) Poglavlje Plan sanacije mora sadržavati vremenski plan aktivnosti i troškova sanacije naftno-rudarskih objekata i/ili postrojenja.

Mjere sigurnosti i zaštite

Članak 19.

(1) Poglavlje Mjere sigurnosti i zaštite obvezno sadržava sljedeća podpoglavlja:

1. Opći dio

2. Zaštita na radu

3. Zaštita od požara i eksplozije

4. Zaštita okoliša i prirode

5. Procjena vjerojatnosti pojave akcidentnih situacija i postupanje u slučaju akcidenta.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju naftno-rudarskog projekta, vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje Mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Poglavlje Mjere sigurnosti i zaštite mora obraditi svaku pojedinu točku navedenu u stavku 1. ovog članka za svako poglavlje iz članka 5. ovog Pravilnika te za naftno-rudarske zahvate iz članka 16., 17. i 18. i to tijekom pripreme, korištenja i nakon prestanka njihova korištenja.

Projektni vremenski plan i rizici projekta

Članak 20.

Poglavlje Projektni vremenski plan i rizici projekta sadržava detaljni vremenski plan izvršenja naftno-rudarskih radova prikazanih u projektu razrade i eksploatacije, te analizu rizika projekta.

Ekonomska evaluacija projekta

Članak 21.

Ekonomska evaluacija uključuje, bez ograničenja, pretpostavke budućih financijskih uvjeta koji se odnose na:

1. investicijska ulaganja u razradu ležišta i eksploataciju

2. troškovi vezani uz eksploataciju

3. cijene ugljikovodika ili geotermalne energije

4. zakonske uvjete

5. trošak sanacije eksploatacijskog polja razrađen po svakom pojedinom naftno-rudarskom objektu ili postrojenju

6. poreze i ostala davanja

7. načini financiranja projekta i odluka, potpisana od odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, s otiskom pečata ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja, o davanju suglasnosti za realizaciju projekta

8. izračun dobiti

9. ocjenu rentabilnosti investicijskog zahvata

10. analizu osjetljivosti projekta

11. zaključak ekonomske analize.

Zaključak

Članak 22.

(1) Poglavlje Zaključak obvezno sadržava zaključna razmatranja odgovornog projektanta glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika ili geotermalne vode ili podzemnog skladištenje prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanje ugljikovog dioksida, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te financijsko-ekonomskih pokazatelja.

(2) Zaključak obvezno potpisuje odgovorni projektant.

Grafička dokumentacija

Članak 23.

(1) Grafička dokumentacija koja se prilaže uz projekt razrade i eksploatacije iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezno sadržava:

1. Kartografski prikaz šireg područja s označenim vršnim točkama istražnog prostora ili eksploatacijskog polja ugljikovodika ili geotermalnih voda, ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, s tumačem (topografska karta, mjerilo do 1 : 200 000)

2. Kartografski prikaz istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s ucrtanim ležištem ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida s ucrtanim prostiranjem rezervi i s naznačenim bušotinama i svim pojedinostima koje bi mogle biti od značaja pri istraživanju ili eksploataciji, s tumačem, (mjerilo 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

3. Strukturne dubinske karte po krovini i podini ležišta ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, s tumačem (mjerilo 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000 ili odgovarajućeg mjerila

4. Karte efektivnih debljina ležišta ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, s tumačem (mjerilo 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

5. Kartografski prikaz istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s naznačenjem zemljišnih čestica, s katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i iskazanim površinama zemljišnih čestica unutar istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja, s analitičkim podacima i tumačem, (mjerilo 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000 ili odgovarajućeg mjerila)

6. Karakteristični poprečni i uzdužni geološki profil kroz ležište ugljikovodika, geotermalne vode ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, odgovarajućeg mjerila.

(2) Ovisno o vrsti i sadržaju projekta razrade i eksploatacije, drugu potrebnu grafičku dokumentaciju koja ovisi o vrsti fluida ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida odgovarajućeg mjerila.

POGLAVLJE III.
DOPUNSKI PROJEKT RAZRADE I EKSPLOATACIJE

Članak 24.

(1) Dopunski projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za bitna odstupanja od projekta razrade i eksploatacije pri izvođenju naftno-rudarskih radova, odnosno pri građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Bitnim odstupanjima od projekta razrade i eksploatacije osobito se smatra:

– promjena tehnologije izrade i opremanja bušotina,

– promjena konstrukcije kanala bušotine

– promjena tehnologije sabiranja

– promjena tehničko-tehnološkog procesa pridobivanja,

– izrada dodatnih bušotina kojima će se ostvariti dodatan iscrpak ležišta ili kojima bi se privela eksploataciji ležišta koja nisu bila planirana projektom razrade i eksploatacije

– promjena sigurnosnog sustava nadzora naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(3) Dopunski projekt razrade i eksploatacije izrađuje se na način da se sukladno primjenjuju članci 5. – 23. ovog Pravilnika.

(4) Uz sadržaj propisan stavkom 3. ovog članka dopunski projekt razrade i eksploatacije obvezno sadržava i:

1. Obrazloženje potrebe izrade dopunskog projekta razrade i eksploatacije

2. Prikaz uklapanja tehničko-tehnološkog rješenja iz dopunskog projekta razrade i eksploatacije u postojeće provjerene projekte razrade i eksploatacije, odnosno navođenja poglavlja koja se preuzimaju

3. Opći dio dopunskog projekta razrade i eksploatacije sadržava i presliku naslovnice i sadržaja svih prethodno provjerenih projekata razrade i eksploatacije i dopunskih projekata i eksploatacije.

(5) Naziv dopunskog projekta razrade i eksploatacije obvezno sadržava broj dopune.

(6) Dopunski projekt razrade i eksploatacije mora biti potpisani od strane odgovornog projektanta.

(7) O određivanju bitnog odstupanja od provjerenog projekta razrade i eksploatacije u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

POGLAVLJE IV.
PROJEKTI IZRADE BUŠOTINE

Članak 25.

(1) Projekt izrade bušotine izrađuje se za:

1. izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju

2. izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju

3. izradu razradne/eksploatacijske bušotine u razdoblju eksploatacije

4. trajno napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja ili eksploatacije

(2) Projekti izrade bušotine u svom uvodnom dijelu obavezno sadržavaju:

– izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravna osoba registrirana za izradu naftno-rudarskih projekata.

– projektni zadatak, zadan i potpisan od odgovorne osobe investitora, s otiskom pečata investitora

– rješenje pravne osobe o imenovanju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, s otiskom pečata pravne osobe,

– dokaznice o ispunjavanju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta, sukladno članku 130. Zakona.

– izvršnu lokacijsku dozvolu, sa sastavnim dijelovima iste,

– izjavu odgovornog projektanta o usklađenosti projekta izrade bušotine s projektnim zadatkom, važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normama, pravilima struke i lokacijskom dozvolom koja obvezno sadržava popis zakonskih, podzakonskih propisa i normi koje su primijenjene u naftno-rudarskom projektu

– kopiju naslovnice provjerenog projekta razrade i eksploatacije i svih provjerenih dopunskih projekta razrade i eksploatacije, ako je primjenjivo.

(3) Projekti izrade bušotine moraju biti potpisani od strane odgovornog projektanta.

(4) Ukoliko do završetka izrade projekta izrade istražne bušotine nije ishođena lokacijska dozvola, a proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, temeljem kojeg je pokrenut zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, postupak provjere od strane povjerenstva može biti proveden, ali izdavanje Rješenja o obavljenoj provjeri uvjetovano je prilaganjem izvršne lokacijske dozvole.

Istražna bušotina

Članak 26.

Projekt izrade istražne bušotine izrađuje se za izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju i obvezno sadržava sljedeća poglavlja:

1. Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina

2. Tehnološko-tehnički projekt izrade bušotine

3. Plan sanacije istražne bušotine i

4. Mjere sigurnosti i zaštita okoliša.

Članak 27.

(1) Poglavlje Geološki i geofizički pregled istražne bušotine i okolnog područja na kojem se nalazi istražna bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Opći podaci o lokaciji bušotine – s koordinatama ušća bušotine, nadmorskom visinom, tipu trajektorije bušotine, prognozirana konačna dubina bušotine, prognozirana dubina krovine ležišta

2. Geološka građa – opis stratigrafskih odnosa

3. Strukturno-tektonski odnosi – seizmička interpretacija

4. Geokemijska analiza

5. Prognozni geološki profil bušotine – litostratigrafske jedinice s prognoziranim dubinama, prognozirane vrijednosti tlakova i temperatura

6. Primarni i sekundarni cilj bušotine s proračunom perspektivnih resursa predmetnog prospekta

7. Program radova u kanalu bušotine – uzorkovanje krhotina, detekcija ugljikovodika, mjerenja u kanalu bušotine, jezgrovanja, karotažna mjerenja, ispitivanje ležišta.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 28.

(1) Poglavlje Tehnološko-tehnički projekt izrade istražne bušotine obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Program bušaćih radova po fazama izvođenja – transport, montaža i demontaža naftno-rudarskog bušaćeg postrojenja, opis faza po promjeru kanala bušotine, prijedlog sastava alata za izradu bušotine u svakoj fazi, karotažna mjerenja, opis ugradnje zaštitnih cijevi s kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi, tip bušotinskih glava, vrstu, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotine, način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi

2. Program ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja i

3. Pregled predviđenih troškova izrade bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 29.

Poglavlje Plan sanacije istražne bušotine obvezno sadržava opis trajnog napuštanja bušotine u slučaj negativnosti i opis uređenja naftno-rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova i trošak sanacije istražne bušotine.

Članak 30.

(1) Poglavlje Mjere sigurnosti i zaštita okoliša obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Zaštita na radu

2. Zaštita od požara i eksplozije i

3. Zaštitu okoliša i prirode

4. Procjena rizika izrade istražne bušotine

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Ocjenska bušotina

Članak 31.

Projekt izrade ocjenske bušotine izrađuje se za izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju sukladno člancima 26. do 30. ovog Pravilnika.

Razradna/eksploatacijska bušotina

Članak 32.

(1) Projekt izrade razradne/eksploatacijske bušotine izrađuje se za izradu bušotine u razdoblju eksploatacije i obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća poglavlja:

1. Geološki i geofizički pregled razradne/eksploatacijske bušotine i okolnog područja u kojem se nalazi razradno/eksploatacijska bušotina

2. Tehnološko-tehnički projekt izrade bušotine

3. Hidrodinamička mjerenja

4. Opremanje bušotine za eksploataciju

5. Opremanje i održavanje bušotina

6. Plan sanacije bušotine

7. Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša.

(2) Za sve radove u bušotini, a koji nisu navedeni u članku 24. stavak 2. ovog Pravilnika izrađuje se projekt izrade razradne/eksploatacijske bušotine s uključenim odgovarajućim poglavljima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

(1) Poglavlje Geološki i geofizički pregled razradne/eksploatacijske bušotine i okolnog područja u kojem se nalazi razradno/eksploatacijska bušotina obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Opći podaci o lokaciji bušotine – koordinate ušća bušotine, nadmorska visina, tip trajektorije bušotine, prognozirana konačna dubina bušotine, prognozirana dubina krovine ležišta

2. Geološka građa – opis stratigrafskih odnosa

3. Strukturno-tektonski odnosi – seizmička interpretacija

4. Geokemijska analiza

5. Prognozni geološki profil bušotine – litostratigrafske jedinice s prognoziranim dubinama, prognozirane vrijednosti tlakova i temperatura

6. Primarni i sekundarni cilj bušotine s procjenom rezervi

7. Program radova u kanalu bušotine – uzorkovanje krhotina, detekcija ugljikovodika, mjerenja u kanalu bušotine, jezgrovanja, karotažna mjerenja, ispitivanje ležišta.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 34.

(1) Poglavlje Tehnološko-tehnički projekt izrade razradno/eksploatacijske bušotine obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Program bušaćih radova po fazama izvođenja – transport, montaža i demontaža naftno-rudarskog bušaćeg postrojenja, opis faza po promjeru kanala bušotine, sastav alata za izradu bušotine u svakoj fazi, karotažna mjerenja, opis ugradnje zaštitnih cijevi s kakvoćom i osnovnim proračunom naprezanja zaštitnih cijevi, tip bušotinskih glava, vrstu, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotina, način ugradnje i cementiranja zaštitnih cijevi, hidraulički proračun ispiranja i cementiranja

2. Program ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja i

3. Pregled predviđenih troškova izrade bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 35.

(1) Poglavlje Hidrodinamička mjerenja obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Intervali odabrani za mjerenja

2. Tehničko-tehnološki opis osvajanja i ispitivanja bušotine-opis naftno-rudarskog postrojenja koje će se koristiti, opis ugrađene ispitne opreme, način otvaranja intervala, način zatvaranja intervala, način privremenog ili trajnog napuštanja bušotine, radni fluidi korišteni pri osvajanju i ispitivanju bušotine, upravljanje rizicima pri osvajanju i ispitivanju bušotine

3. Opis hidrodinamičkih mjerenja – opis vrste mjerenja koja će se provoditi, bušotinska oprema, shema ugradnje opreme, površinska oprema za prihvat pridobivenih fluida, tretman fluida pridobivenog mjerenjem

4. Uvjeti hidrodinamičkih mjerenja – uvjeti na kojima će se izvoditi mjerenje, količine fluida koje se očekuju, mjere sigurnosti i zaštite

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 36.

(1) Poglavlje Opremanje bušotine za eksploataciju obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja

1. Tehničko-tehnološki opis opremanja bušotine za eksploataciju – opis radova u bušotini, vrsta i način ugradnje proizvodne opreme u bušotinu, način spajanja bušotine na sabirno-transportni sustav

2. Pregled predviđenih troškova opremanja bušotine i vremenski plan izrade bušotine.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 37.

(1) Poglavlje Opremanje i održavanje bušotina za eksploataciju obvezno sadržava, uključujući, ali ne isključivo, sljedeća podpoglavlja:

1. Uvod – navedeni razlozi izvođenja radova kojima se mijenja konstrukcija bušotine

2. Tehničko-tehnološki opis radova – opis radova u bušotini, vrsta i način ugradnje proizvodnoj opreme u bušotinu

3. Pregled predviđenih troškova i vremenski plan radova u bušotini.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 38.

Poglavlje Plan sanacije bušotine sadrži opis trajnog napuštanja bušotine i opis uređenja naftno-rudarskim radovima zahvaćenog prostora tijekom i nakon završetka izvođenja naftno-rudarskih radova, s troškovima trajnog napuštanja bušotine.

Članak 39.

(1) Poglavlje Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša mora sadržavati:

1. Zaštitu na radu

2. Zaštitu od požara i eksplozije

3. Zaštitu okoliša i prirode.

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Projekt trajnog napuštanja bušotine

Članak 40.

Projekt trajnog napuštanja bušotine izrađuje se za napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja ili eksploatacije i sadržava:

1. Uvod

2. Tehnološko-tehnički projekt napuštanja bušotine

3. Plan sanacije bušotine

4. Trošak trajnog napuštanja bušotine

5. Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša.

Članak 41.

(1) Poglavlje Uvod mora sadržavati opće podatke o bušotini, koordinate ušća bušotine, nadmorsku visinu, tip trajektorije bušotine, konačnu dubinu bušotine te namjenu bušotine prije napuštanja.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 42.

(1) Poglavlje Tehnološko-tehnički projekt napuštanja bušotine sadržava, uključujući, ne isključivo:

1. Opis postojeće opreme u bušotini

2. Mjerenja koja će se obaviti u bušotini prije napuštanja

3. Opis trajnog napuštanja s točnim opisom načina izolacije pojedinih ležišta, upotrebom radnog fluida te uklanjanjem nadzemnog dijela bušotinske opreme.

(2) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

Članak 43.

Poglavlje Plan sanacije bušotine sadrži opis uređenja bušotinskog radnog prostora nakon napuštanja bušotine, s troškovima trajnog napuštanja bušotine.

Članak 44.

(1) Poglavlje Mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša mora sadržavati:

1. Zaštitu na radu

2. Zaštitu od požara i eksplozije

3. Zaštitu okoliša i prirode.

(2) Ovisno o vrsti fluida, opsegu i karakteru naftno-rudarskih radova, poglavlje mjere sigurnosti i zaštite mora sadržavati i druge mjere sigurnosti i zaštite.

(3) Točke navedene u stavku 1. ovog članka moraju sadržavati odgovarajuću grafičku dokumentaciju u obliku tabličnog i/ili slikovnog prikaza.

POGLAVLJE V.
POJEDNOSTAVNJENI PROJEKT

Članak 45.

(1) Pojednostavnjenim projektom obrađuju se nebitna odstupanja od provjerenog naftno-rudarskog projekta, a njegov sadržaj i obim ovisi o vrsti i karakteru nebitnog odstupanja odgovarajućem primjenom odredbi članka 5. – 23. ovog Pravilnika.

(2) Nebitnim odstupanjima od provjerenog naftno-rudarskog projekta smatraju se naftno-rudarski radovi u kojima neće doći do:

– promjene tehnologije sabiranja

– promjene tehničko-tehnološkog procesa pridobivanja,

– promjene sigurnosnog sustava nadzora naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(3) Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka pojednostavnjeni projekt sadržava obvezno i:

1. Obrazloženje potrebe izrade pojednostavnjenog projekta,

2. Prikaz tehničkog rješenja,

3. Prikaz uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavnjenog projekta u postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju.

(4) Uz obvezni sadržaj propisan stavkom 1. i stavcima 2. i 3. ovog članka pojednostavnjeni projekt, ovisno o vrsti i karakteru nebitnog odstupanja, sadržava i druga poglavlja određena ovim Pravilnikom.

(5) Pojednostavnjeni projekt mora biti potpisan od strane odgovornog projektanta.

(6) O određivanju nebitnog odstupanja od provjerenog naftno-rudarskog projekta u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Članak 46.

(1) Radovi tekućeg održavanja bušotina, bušotinske opreme, alata i uređaja, a temeljem kojih ne dolazi do trajne izmjene konstrukcije i namjene bušotine kao i radovi mjerenja u kanalu bušotine, a koji su prethodno obrađeni u provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji, mogu se izvoditi temeljem programa izvođenja naftno-rudarskih radova.

(2) Radovi iz stavka 1. ovog članka uključuju:

– elektrokarotažne radove – mjerenja, perforiranja, reperforiranja, postavljanje čepova radi izolacije zavodnjenih ležišta, rezanje uzlaznih cijevi, oslobađanje zaglavljene opreme

– ispitivanja bušotina radi utvrđivanja količine i vrste dotoka fluida te uzimanje uzoraka za analize

– hidrodinamička mjerenja – mjerenje tlaka i temperature te mjerenja količina pridobivenih fluida

– radovi s postrojenjem za rad na žici – ugradnja i vađenje mjernih instrumenata i čepova, otvaranje i zatvaranje kliznih vrta, uzimanje dubinskih uzoraka, provjera prohodnosti opreme

– radovi sa savitljivim tubingom i tekućim dušikom

– stimulacijski radovi – kemijsko pranje perforacija, kemijska obrada

– cementacijski radovi – postavljanje cementnih čepova, cementacije pod tlakom otvorenih intervala, sanacija oštećenja zaštitnih cijevi

– ugradnja opreme pješčanih zasipa i opreme modificiranih pješčanih zasipa

– radovi sa remontnim naftno-rudarskim postrojenjem – vađenje i ugradnja raznih alata, ispitne i proizvodne opreme, sanacija ušća, instrumentacija opreme u bušotini

(3) Radovi iz stavka 1. ovog članka izvode se temelje programa izvođenja radova, koji sadržava, uključujući, ali ne isključivo:

– uklapanje radova u provjerene naftno-rudarske projekte

– razlog izvođenja radova, te

– odgovarajuća poglavlja sukladno člancima 5. – 23. ovog Pravilnika

(4) Investitor je dužan u radnom programu i budžetu sukladno članku 118. Zakona dostaviti plan radova koji će se izvoditi sukladno stavku 1. ovog članka te podnositi izvješća o izvedenim radovima.

(5) Program izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka izrađuju osobe koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 130. i 138. Zakona.

(6) O određivanju radova koji spadaju pod radove tekućeg održavanja, u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva.

Probna eksploatacija

Članak 47.

(1) Investitor može obaviti probnu eksploataciju ako tijekom građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskog objekta i postrojenja postoji potreba ispitivanja temeljnih zahtjeva naftno-rudarskih objekata i postrojenja, određivanja eksploatacijskih parametara i drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja.

(2) Probna eksploatacija koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja mora biti u skladu s provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(3) Program probne eksploatacije izrađuje se sukladno pravilniku iz članka 139. Zakona te sadržava – naziv naftno-rudarskog objekta i postrojenja na kojem se provodi probna eksploatacija

– potrebu i razloge za provođenjem ispitivanja temeljnih zahtjeva za naftno-rudarske objekte i postrojenja ili određivanja eksploatacijskih parametara ili drugih spoznaja koja proizlaze iz takvih ispitivanja

– provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi probna eksploatacija

– količine ugljikovodika ili geotermalne vode, prirodnog plina ili ugljikova dioksida koje se namjeravaju eksploatirati ili utisnuti prilikom probne eksploatacije

– izvješće o vremenskom trajanju provođenja i vrsti ispitivanja

– provedene mjere osiguranja prilikom izvođenja probne eksploatacije

– podatke o imenovanju odgovornog voditelja probne eksploatacije.

POGLAVLJE VI.
NAČIN IZRADE NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 48.

(1) Projekti moraju biti napisani latiničnim pismom, na hrvatskom jeziku u skladu s hrvatskim pravopisom i gramatikom.

(2) Jezik i stil projekta mora biti jasan, razumljiv, znanstven, pravopisno i gramatički ispravan.

(3) Projekti mogu, osim sadržaja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, sadržavati i tekst na stranom jeziku.

(4) Ako je to potrebno, dijelovi projekata koji imaju formu grafičkog prikaza mogu biti uvezani u projekt na stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih grafičkih prikaza, potrebno uvezati jedan prevedeni grafički prikaz s naznakom na koje se grafičke prikaze u nizu koji slijede on odnosi.

(5) U slučaju spora, za naftno-rudarske projekte iz stavka 2. odnosno za grafičke prikaze iz stavka 3. ovoga članka, mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Članak 49.

(1) Naftno-rudarski projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se na papiru, drugom odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje.

(2) Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom.

(3) Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi dijelova projekata uvezani i izrađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili elektronički zapis izrađen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 50.

(1) Naftno-rudarski projekti izrađuju se i opremaju tako da se što lakše može pratiti njihov sadržaj, odnosno isti moraju biti pregledni kao cjelina i/ili pojedinačni dijelovi naftno-rudarskih projekta.

(2) Grafički dijelovi, dokumentacijski materijal i drugi prilozi izvan cjelovitog teksta moraju biti izrađeni i uvezani tako da su razumljivi i da je jednostavno rukovati s istima.

Članak 51.

(1) Stranice tekstualnog dijela projekta označavaju se brojevima, počevši od broja 1 na sredini dna stranice i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi.

(2) Osnovno uređenje stranice teksta projekta je sljedeće:

1. Margine: 3 cm, (lijevo desno, gore, dolje),

2. Font: Arial – crni (Black) veličina 11,

3. Prored: 1,15,

4. Tekst pisan s poravnanjem lijeve i desne margine.

Članak 52.

Naslovna stranica naftno-rudarskih projekata obvezno sadržava:

1. Naziv naftno-rudarskog projekta

2. Ime ili naziv naručitelja/naftno-rudarskog gospodarskog subjekta,

3. Naziv pravne osobe,

4. Ime i prezime, te potpis odgovorne osobe pravne osobe, otisak pečata pravne osobe,

5. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta,

6. Broj projekta i datum izrade,

7. Prostor dimenzije 9 × 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice projekta bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri Ministarstva.

Članak 53.

Naftno-rudarski projekti iza naslovne stranice obvezno sadrže:

1. Puni naziv pravne osobe

2. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, ime i prezime, te potpis projektanata pojedinih dijelova naftno-rudarskih projekta, ime i prezime, te potpis ostalih suradnika na izradi naftno-rudarskih projekata, otisak pečata pravne osobe

3. Početnu stranicu

4. Sadržaj tekstualnog dijela

5. Popis dokumentacijskog materijala

6. Popis tablica

7. Popis slika

8. Popis grafičkih priloga

9. Popis upotrijebljene literature

10. Popis upotrijebljenih zakonskih propisa

11. Popis upotrijebljenih podzakonskih propisa

12. Popis upotrijebljenih normi.

Članak 54.

(1) Grafička dokumentacija iz ovoga Pravilnika treba biti izrađena sukladno važećim hrvatskim normama za izradu grafičke dokumentacije i umetnuta u plastične košuljice.

(2) Grafički prilozi iz ovoga Pravilnika trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja obvezno sadržava:

1. Naziv naftno-rudarskog projekta

2. Naziv priloga

3. Redni broj priloga (označava se brojevima, počevši od broja 1.)

4. Ime i prezime, te potpis odgovornog projektanta, projektanta, te suradnika koji su učestvovali u izradi grafičkih priloga, otisak pečata pravne osobe

5. Mjesto i datum izrade priloga

6. Mjerilo

7. Tumač.

(3) Na nacrtu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica, a nevažeće sastavnice precrtavaju se dijagonalnom crtom na način da ostanu vidljivi podaci sadržani u njoj.

Članak 55.

(1) Naslovnu stranicu naftno-rudarskog projekta te pojedini tekstualni dio ili grafički prikaz potpisuje odgovorni projektant.

(2) Potpisom naslovne stranice projekta, projektant i odgovorna osoba u pravnoj osobi preuzimaju odgovornosti sukladno odredbama Zakona i drugim propisima.

POGLAVLJE VII.
PROVJERA NAFTNO-RUDARSKIH PROJEKATA

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju naftno-rudarske projekte

Članak 56.

(1) Pravna osoba koja izrađuje naftno-rudarske projekte (u daljnjem tekstu: pravna osoba) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata

2. imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete propisane člankom 130. stavkom 2. i člankom 138. stavcima 2. i 3. Zakona.

(2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz naftnog rudarstva, tj. odgovorna osoba mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama iz članka 130. Zakona i ovim člankom Pravilnika.

(3) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom propisano posebnim propisima ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade naftno-rudarskih projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

Povjerenstvo za provjeru naftno-rudarskih projekata

Članak 57.

(1) Provjeru naftno-rudarskih projekata u skladu s odredbom članka 137. Zakona obavlja povjerenstvo za provjeru naftno-rudarskih projekata Ministarstva (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i tajnika povjerenstva imenuje rješenjem ministar nadležan za energetiku iz redova Ministarstva, Agencije za ugljikovodike te prema potrebi može imenovati znanstvene i stručne djelatnike iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostale stručnjake iz redova znanstvene i stručne javnosti.

(3) Sva pismena – primjerice: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, rješenja, ugovorne odnose, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano uz rad povjerenstva potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.

(4) Tajnik povjerenstva izrađuje sva pismena iz stavka 3. ovoga članka i sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 58.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi povjerenstva moraju biti stručne osobe s odgovarajućim položenim stručnim ispitom iz naftnog rudarstva i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika nakon položenog stručnog ispita iz naftnog rudarstva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, član povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata i za provjeru posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata iz članka 55. stavka 3. ovoga Pravilnika, mora biti stručna osoba s položenim stručnim ispitom po posebnom propisu i s najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenoga ispita.

Zahtjev za provjeru naftno-rudarskih projekata

Članak 59.

(1) Naftno-rudarski gospodarski subjekt (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi povjerenstvu zahtjev za provjeru naft­no-rudarskog projekta za izvođenje naftno-rudarskih radova.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je, uz pisani zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta, dostaviti povjerenstvu najmanje dva primjerka naftno-rudarskog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak u elektroničkom obliku.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva može nakon uvida u zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta odrediti podnositelju zahtjeva da dostavi i više od dva primjerka naftno-rudarskog projekta.

Postupak provjere naftno-rudarskih projekata

Članak 60.

(1) Nakon primitka zahtjeva iz članka 59. ovog Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva, ovisno o vrsti naftno-rudarskih radova, odlukom određuje broj i sastav članova povjerenstva za provjeru svakoga pojedinačnoga naftno-rudarskog projekta iz redova osoba imenovanih rješenjem iz članka 57. stavka 2. ovoga Pravilnika, koji su dužni obaviti provjeru naftno-rudarskog projekta sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika te predsjedniku ili zamjeniku predsjednika povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta u dva primjerka u roku ne dužem od 30 dana od dana primitka naftno-rudarskog projekta.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se podnositelju zahtjeva i članovima povjerenstva.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka određuje se i predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta, rok u kojem podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam kao i način na koji podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o uplati predujma.

(4) Rok u kojem podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U slučaju da podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne uplati predujam za troškove postupka provjere naftno-rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka, povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 61.

(1) Povjerenstvo iz članka 60. stavka 1. ovog Pravilnika ima predsjednika ili zamjenika predsjednika te do četiri člana.

(2) Član povjerenstva ne može biti osoba koja:

– je u bilo kakvom ugovornom odnosu s pravnom osobom ili podnositeljem zahtjeva, kao niti osoba koja je takav odnos s pravnom osobom ili podnositeljem zahtjeva imala u prethodne dvije godine

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili podnositelja zahtjeva, kao niti osoba s kojom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su kao privatne osobe vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu pravne osobe ili podnositelja zahtjeva

– je kao odgovorni projektant naftno-rudarskog projekta, projektant dijela naftno-rudarskog projekta ili suradnik u izradi naftno-rudarskog projekta u protekle dvije godine sudjelovala u izradi naftno-rudarskih projekata

– obavlja upravljačke poslove u pravnim osobama koje izrađuju naftno-rudarske projekte ili rudarskim gospodarskim subjektima.

(3) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa svaki član povjerenstva mora potpisati prije donošenja odluke iz članka 60. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga naftno-rudarskog projekta.

Članak 62.

(1) Članovi povjerenstva u postupku provjere naftno-rudarskog projekta mogu iz razloga bitnih za utvrđivanje ispravnosti pojedinih tehničkih rješenja iz naftno-rudarskog projekta zatražiti od predsjednika ili zamjenika predsjednika povjerenstva obavljanje uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju.

(2) Odluku o obavljanju uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju iz stavka 1. ovog članka donosi zaključkom predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je podmiriti putne troškove i dnevnice članova povjerenstva u visini određenoj posebnim propisima.

Članak 63.

(1) Nakon primitka izvješća iz članka 61. stavka 1. ovoga Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva zaključkom određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva i o tome obavještava članove povjerenstva i podnositelja zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati nazočnost odgovornog projektanta/projektanata i po potrebi suradnika koji su sudjelovali u izradi naftno-rudarskog projekta na sjednicama povjerenstva.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati nazočnost odgovorne osobe za izradu tehno-ekonomske analize.

(4) Predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva uz poziv na sjednicu podnositelju zahtjeva dostavlja i po jedan primjerak pisanog izvješća svakog člana povjerenstva.

Članak 64.

(1) Sjednicu povjerenstva vodi predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva.

(2) Članovi povjerenstva obrazlažu izvješća o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta na sjednici povjerenstva.

(3) Povjerenstvo na sjednici donosi zaključak većinom glasova svih članova o:

– prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom,

– potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom,

– odbijanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom.

(4) O radu povjerenstva na sjednici povjerenstva, tajnik povjerenstva izrađuje zapisnik.

(5) U zapisnik o radu povjerenstva se unosi:

– mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva

– ime i prezime članova povjerenstva

– ime i prezime ovlaštenih predstavnika podnositelja zahtjeva

– ime i prezime odgovornog projektanta/projektanata i suradnika

– opis tijeka sjednice

– davanje iskaza članova povjerenstva o broju sati utrošenih za provjeru naftno-rudarskog projekta

– zaključak povjerenstva.

(6) Zapisnik o radu povjerenstva potpisuju svi članovi povjerenstva, te ga predsjednik ili zamjenik predsjednika povjerenstva uručuje predstavniku podnositelja zahtjeva, a isti svojim potpisom potvrđuje primitak zapisnika.

(7) Zapisnik o radu povjerenstva je sastavni dio spisa predmeta provjere projekta razrade i eksploatacije, provjere dopunskog projekta razrade i eksploatacije i projekta izrade istražne bušotine.

(8) U slučaju članka 25. stavka 4. u zapisnik se obavezno unosi status ishođenja lokacijske dozvole i obveza dostave iste prije izdavanja rješenja iz članka 66. ovog Pravilnika.

Sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri
naftno-rudarskog projekta

Članak 65.

(1) Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika, o prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te usklađenosti s odredbama Zakona i drugim zakonima i propisima za njihovo provođenje, na naftno-rudarski projekt se stavlja izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta, koju potpisuju svi članovi povjerenstva.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na naslovnu stranicu provjerenoga naftno-rudarskog projekta, iza popisa priloga i iza zaključka odgovornog projektanta naftno-rudarskog projekta.

Članak 66.

(1) Na temelju izjave iz članka 65. stavka 1. ovoga Pravilnika, povjerenstvo donosi rješenje o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta.

(2) Rješenje o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta sadrži:

– naznačenje izjave iz članka 65. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– ime ili naziv podnositelja zahtjeva,

– naziv, mjesto i datum izrade naftno-rudarskog projekta.

Članak 67.

(1) Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika, o potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom, podnositelj zahtjeva dužan je obaviti ispravke i dopune naftno-rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika o radu povjerenstva i u roku određenom u zapisniku.

(2) Rok u kojem je potrebno obaviti ispravke i dopune naftno--rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika ne može biti duži od 60 dana od dana održavanja sjednice povjerenstva.

(3) Provjeru ispravaka i dopuna naftno-rudarskog projekta provjerava svaki član povjerenstva ponaosob.

(4) Članovi povjerenstva dužni su predsjedniku ili zamjeniku predsjednika povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenom naknadnom uvidu u naftno-rudarski projekt u roku od 15 dana od dana zaprimanja ispravljenog i dopunjenog naftno-rudarskog projekta.

(5) Kada se naknadnim uvidom utvrdi da je naftno-rudarski projekt ispravljen i dopunjen u skladu sa zaključkom iz zapisnika, na naftno-rudarski projekt se stavlja izjava iz članka 65. stavka 1. i donosi rješenje iz članka 66. ovoga Pravilnika.

(6) Ako podnositelj zahtjeva ne obavi ispravke i dopune naft­no-rudarskog projekta u rokovima iz stavka 2. ovoga članka povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 68.

Na temelju zaključka povjerenstva iz članka 64. stavka 3. ovoga Pravilnika, o odbijanju projektnih rješenja predviđenih naftno-rudarskim projektom, povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 69.

(1) Izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta, stavlja se na najmanje tri primjerka provjerenog naftno-rudarskog projekta, od kojih se jedan pohranjuje u zbirci projekata Ministarstva, dok se dva primjerka dostavljaju podnositelju zahtjeva u prilogu rješenja o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta.

(2) Provjereni naftno-rudarski projekt ne može se dostaviti podnositelju zahtjeva do ispunjenja obveza iz članka 70. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Troškovi i naknada

Članak 70.

(1) Troškove rada povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva sukladno odredbama članka 137. stavka 6. Zakona.

(2) Iznos troškova postupka provjere naftno-rudarskog projekta utvrđuje zaključkom povjerenstvo nakon održane sjednice povjerenstva.

(3) Zaključkom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se troškovi rada povjerenstva, rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada povjerenstva, kao i način na koji podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o podmirenju troškova rada povjerenstva.

(4) Rok u kojem podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada povjerenstva ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja zaključka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Troškovi rada povjerenstva uključuju naknade određene člankom 72. i člankom 64. stavkom 5. ovoga Pravilnika, te poreze, prireze i doprinose.

(6) U slučaju da podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne podmiri troškove iz stavka 2. ovoga članka, povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta.

Članak 71.

Predsjedniku ili zamjeniku predsjednika, članovima i tajniku povjerenstva pripada naknada za rad u povjerenstvu.

Članak 72.

Visinu naknade za rad povjerenstva, posebnom odlukom određuje ministar nadležan za energetiku.

Pravna zaštita

Članak 73.

(1) Protiv rješenja iz članka 60. stavka 5., članka 66. stavka 1., članka 67. stavka 6., članka 68. te članka 70. stavka 6. ovoga Pravilnika žalba je dopuštena.

(2) Podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za energetiku u roku od 15 dana, računajući od dana primitka rješenja iz članka 60. stavka 5., članka 66. stavka 1., članka 67. stavka 6., članka 68. te članka 70. stavka 6. ovoga Pravilnika. Žalba se podnosi putem povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata Ministarstva.

GLAVA III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Ministar nadležan za energetiku donijet će rješenje iz članka 57. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ministar nadležan za energetiku donijet će odluku iz članka 72. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 75.

Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovih Pravilnika.

Članak 76.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ministarstvo nadležno za energetiku prestaje primjenjivati Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 61/14) i Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 150/13).

Članak 77.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/18-03/20

Urbroj: 517-06-3-1-18-1

Zagreb, 13. rujna 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.