Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN 96/2018 (31.10.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Ministarstvo financija

1861

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/2014) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) Raspored računa dopunjuje se na sljedeći način:

– u podskupini 351 dodaju se odjeljak 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte i odjeljak 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

– u podskupini 352 dodaje se odjeljak 3522 – Prihodi od institucija i tijela EU

– u podskupini 353 dodaje se odjeljak 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

– u podskupini 355 dodaje se odjeljak 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

– u podskupini 371 dodaje se odjeljak 3713 – Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 3714 – Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

– u podskupini 451 dodaje se odjeljak 4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava

– u podskupini 452 dodaje se odjeljak 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava

– u podskupini 471 dodaje se odjeljak 4713 – Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 4714 – Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte.

Članak 2.

Naziv Popisa stopa amortizacije koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) mijenja se i glasi: »Stope amortizacije dugotrajne imovine«.

Članak 3.

Računski plan koji je bio sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) zamjenjuje se novim Računskim planom koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/05

Urbroj: 513-05-03-18-3

Zagreb, 26. listopada 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.


RAČUNSKI PLAN
Razred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
0

Nefinancijska imovina
01

Neproizvedena dugotrajna imovina

011
Materijalna imovina – prirodna bogatstva


0111Zemljište


0112Rudna bogatstva


0113Ostala prirodna materijalna imovina

012
Nematerijalna imovina


0121Patenti


0122Koncesije


0123Licence


0124Ostala prava


0125Goodwill


0126Osnivački izdaci


0127Izdaci za razvoj


0128Ostala nematerijalna imovina

019
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine


0191Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
02

Proizvedena dugotrajna imovina

021
Građevinski objekti


0211Stambeni objekti


0212Poslovni objekti


0213Ostali građevinski objekti

022
Postrojenja i oprema


0221Uredska oprema i namještaj


0222Komunikacijska oprema


0223Oprema za održavanje i zaštitu


0224Medicinska i laboratorijska oprema


0225Instrumenti, uređaji i strojevi


0226Sportska i glazbena oprema


0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

023
Prijevozna sredstva


0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu


0232Ostala prijevozna sredstva

024
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


0241Knjige u knjižnicama


0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)


0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti


0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

025
Višegodišnji nasadi i osnovno stado


0251Višegodišnji nasadi


0252Osnovno stado

026
Nematerijalna proizvedena imovina


0261Ulaganja u računalne programe


0262Umjetnička, literarna i znanstvena djela


0263Ostala nematerijalna proizvedena imovina

029
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine


0291Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

031
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti


0311Plemeniti metali i drago kamenje


0312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
04

Sitni inventar

041
Zalihe sitnog inventara


0411Zalihe sitnog inventara

042
Sitni inventar u uporabi


0421Sitni inventar u uporabi

049
Ispravak vrijednosti sitnog inventara


0491Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi
05

Nefinancijska imovina u pripremi

051
Građevinski objekti u pripremi


0511Građevinski objekti u pripremi

052
Postrojenja i oprema u pripremi


0521Postrojenja i oprema u pripremi

053
Prijevozna sredstva u pripremi


0531Prijevozna sredstva u pripremi

054
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi


0541Višegodišnji nasadi u pripremi


0542Osnovno stado u pripremi

055
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi


0551Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

056
Ostala nefinancijska imovina u pripremi


0561Ostala nefinancijska imovina u pripremi
06

Proizvedena kratkotrajna imovina

061
Zalihe za obavljanje djelatnosti


0611Zalihe za preraspodjelu drugima


0612Zalihe materijala za redovne potrebe


0613Zalihe rezervnih dijelova


0614Zalihe materijala za posebne potrebe

062
Proizvodnja i proizvodi


0621Proizvodnja u tijeku


0622Gotovi proizvodi

063
Roba za daljnju prodaju


0631Roba za daljnju prodajuRazred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
1

Financijska imovina
11

Novac u banci i blagajni

111
Novac u banci


1111Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka


1112Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka


1113Prijelazni račun

112
Izdvojena novčana sredstva


1121Izdvojena novčana sredstva

113
Novac u blagajni


1131Glavna blagajna

114
Vrijednosnice u blagajni


1141Vrijednosnice u blagajni
12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

121
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama


1211Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama


1212Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

122
Jamčevni polozi


1221Jamčevni polozi

123
Potraživanja od radnika


1231Potraživanja od radnika

124
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose


1241Potraživanja za više plaćene poreze


1242Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika


1243Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe


1244Potraživanja za više plaćene ostale poreze


1245Potraživanja za više plaćene doprinose

129
Ostala potraživanja


1291Potraživanja za naknade koje se refundiraju


1292Potraživanja za naknade štete


1293Potraživanja za predujmove


1294Ostala nespomenuta potraživanja
13

Zajmovi

131
Zajmovi građanima i kućanstvima


1311Zajmovi građanima i kućanstvima

132
Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost


1321Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

133
Zajmovi ostalim subjektima


1331Zajmovi ostalim subjektima

139
Ispravak vrijednosti danih zajmova


1391Ispravak vrijednosti danih zajmova
14

Vrijednosni papiri

141
Čekovi


1411Čekovi – tuzemni


1412Čekovi – inozemni

142
Komercijalni i blagajnički zapisi


1421Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzem­ni


1422Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

143
Mjenice


1431Mjenice – tuzemne


1432Mjenice – inozemne

144
Obveznice


1441Obveznice – tuzemne


1442Obveznice – inozemne

145
Opcije i drugi financijski derivati


1451Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni


1452Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

146
Ostali vrijednosni papiri


1461Ostali tuzemni vrijednosni papiri


1462Ostali inozemni vrijednosni papiri

149
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira


1491Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
15

Dionice i udjeli u glavnici

151
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija


1511Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija


1512Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

152
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava


1521Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava


1522Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

159
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici


1591Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
16

Potraživanja za prihode

161
Potraživanja od kupaca


1611Potraživanja od kupaca

162
Potraživanja za članarine i članske doprinose


1621Članarine i članski doprinosi

163
Potraživanja za prihode po posebnim propisima


1631Potraživanja za prihode po posebnim propisima

164
Potraživanja za prihode od imovine


1641Potraživanja za prihode od financijske imovine


1642Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

165
Ostala nespomenuta potraživanja


1651Ostala nespomenuta potraživanja

169
Ispravak vrijednosti potraživanja


1691Ispravak vrijednosti potraživanja
19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

191
Rashodi budućih razdoblja


1911Rashodi budućih razdoblja

192
Nedospjela naplata prihoda


1921Nedospjela naplata prihodaRazred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
2

Obveze
24

Obveze za rashode

241
Obveze za radnike


2411Obveze za plaće – neto


2412Obveze za naknade plaća – neto


2413Obveze za plaće u naravi – neto


2414Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća


2415Obveze za doprinose iz plaća


2416Obveze za doprinose na plaće


2417Ostale obveze za radnike

242
Obveze za materijalne rashode


2421Naknade troškova radnicima


2422Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično


2423Naknade volonterima


2424Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa


2425Obveze prema dobavljačima u zemlji


2426Obveze prema dobavljačima u inozemstvu


2429Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

244
Obveze za financijske rashode


2441Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire


2442Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove


2443Obveze za ostale financijske rashode

245
Obveze za prikupljena sredstva pomoći


2451Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći

246
Obveze za kazne i naknade šteta


2461Obveze za kazne, penale i naknade šteta

249
Ostale obveze


2491Obveze za poreze


2492Obveze za porez na dodanu vrijednost


2493Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
25

Obveze za vrijednosne papire

251
Obveze za čekove


2511Obveze za čekove – tuzemne


2512Obveze za čekove – inozemne

252
Obveze za mjenice


2521Obveze za mjenice – tuzemne


2522Obveze za mjenice – inozemne

259
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire


2591Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
26

Obveze za kredite i zajmove

261
Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora


2611Obveze za kredite u zemlji


2612Obveze za kredite iz inozemstva

262
Obveze za robne i ostale zajmove


2621Obveze za zajmove u zemlji


2622Obveze za zajmove iz inozemstva

269
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove


2691Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

291
Odgođeno plaćanje rashoda


2911Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

292
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja


2921Unaprijed plaćeni prihodi


2922Odgođeno priznavanje prihoda


Razred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
3

Prihodi
31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

311
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga


3111Prihodi od prodaje roba


3112Prihodi od pružanja usluga
32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

321
Prihodi od članarina i članskih doprinosa


3211Članarine


3212Članski doprinosi
33

Prihodi po posebnim propisima

331
Prihodi po posebnim propisima


3311Prihodi po posebnim propisima iz proračuna


3312Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
34

Prihodi od imovine

341
Prihodi od financijske imovine


3411Prihodi od kamata za dane zajmove


3412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima


3413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju


3414Prihodi od zateznih kamata


3415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika


3416Prihodi od dividendi


3417Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima


3418Ostali prihodi od financijske imovine

342
Prihodi od nefinancijske imovine


3421Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine


3422Ostali prihodi od nefinancijske imovine
35

Prihodi od donacija

351
Prihodi od donacija iz proračuna


3511Prihodi od donacija iz državnog proračuna


3512Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


3513Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte


3514Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

352
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija


3521Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija


3522Prihodi od institucija i tijela EU

353
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba


3531Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba


3532Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

354
Prihodi od građana i kućanstava


3541Prihodi od građana i kućanstava

355
Ostali prihodi od donacija


3551Ostali prihodi od donacija


3552Ostali prihodi od donacija za EU projekte
36

Ostali prihodi

361
Prihodi od naknade štete i refundacija


3611Prihodi od naknade šteta


3612Prihodi od refundacija

362
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine


3621Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

363
Ostali nespomenuti prihodi


3631Otpis obveza


3632Naplaćena otpisana potraživanja


3633Ostali nespomenuti prihodi
37

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

371
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija


3711Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija


3712Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija


3713Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte


3714Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
39

Raspored prihoda

391
Raspored prihoda


3911Raspored prihoda

Razred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
4

Rashodi
41

Rashodi za radnike

411
Plaće


4111Plaće za redovan rad


4112Plaće u naravi


4113Plaće za prekovremeni rad


4114Plaće za posebne uvjete rada

412
Ostali rashodi za radnike


4121Ostali rashodi za radnike

413
Doprinosi na plaće


4131Doprinosi za zdravstveno osiguranje


4132Doprinosi za zapošljavanje


4133Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac


4134Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
42

Materijalni rashodi

421
Naknade troškova radnicima


4211Službena putovanja


4212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život


4213Stručno usavršavanje radnika

422
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično


4221Naknade za obavljanje aktivnosti


4222Naknade troškova službenih putovanja


4223Naknade ostalih troškova


4224Ostale naknade

423
Naknade volonterima


4231Naknade za obavljanje djelatnosti


4232Naknade troškova službenih putovanja


4233Naknade ostalih troškova


4234Ostale naknade

424
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa


4241Naknade za obavljanje aktivnosti


4242Naknade troškova službenih putovanja


4243Naknade ostalih troškova


4244Ostale naknade

425
Rashodi za usluge


4251Usluge telefona, pošte i prijevoza


4252Usluge tekućeg i investicijskog održavanja


4253Usluge promidžbe i informiranja


4254Komunalne usluge


4255Zakupnine i najamnine


4256Zdravstvene i veterinarske usluge


4257Intelektualne i osobne usluge


4258Računalne usluge


4259Ostale usluge

426
Rashodi za materijal i energiju


4261Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


4262Materijal i sirovine


4263Energija


4264Sitni inventar i auto gume

429
Ostali nespomenuti materijalni rashodi


4291Premije osiguranja


4292Reprezentacija


4293Članarine


4294Kotizacije


4295Ostali nespomenuti materijani rashodi
43

Rashodi amortizacije

431
Amortizacija


4311Amortizacija
44

Financijski rashodi

441
Kamate za izdane vrijednosne papire


4411Kamate za izdane mjenice

442
Kamate za primljene kredite i zajmove


4421Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora


4422Kamate za primljene robne i ostale zajmove


4423Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

443
Ostali financijski rashodi


4431Bankarske usluge i usluge platnog prometa


4432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula


4433Zatezne kamate


4434Ostali nespomenuti financijski rashodi
45

Donacije

451
Tekuće donacije


4511Tekuće donacije


4512Tekuće donacije iz EU sredstava


4513Stipendije

452
Kapitalne donacije


4521Kapitalne donacije


4522Kapitalne donacije iz EU sredstava
46

Ostali rashodi

461
Kazne, penali i naknade štete


4611Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama


4612Penali, ležarine i drugo


4613Naknade šteta radnicima


4614Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

462
Ostali nespomenuti rashodi


4621Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine


4622Otpisana potraživanja


4623Rashodi za ostala porezna davanja


4624Ostali nespomenuti rashodi
47

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

471
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija


4711Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija


4712Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija


4713Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte


4714Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte
49

Raspored rashoda

491
Raspored rashoda


4911Raspored rashodaRazred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
5

Vlastiti izvori
51

Vlastiti izvori

511
Vlastiti izvori


5111Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

512
Revalorizacijska rezerva


5121Revalorizacijska rezerva
52

Rezultat poslovanja

521
Utvrđivanje rezultata poslovanja


5211Obračun prihoda i rashoda

522
Višak/manjak prihoda


5221Višak prihoda


5222Manjak prihoda


Razred/ SkupinaPod­skupinaOdjeljakNaziv
6

Izvanbilančni zapisi
61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

611
Tuđa materijalna imovina


6111Tuđa materijalna imovina

612
Prava


6121Prava

613
Vrijednosni papiri


6131Vrijednosni papiri

614
Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva


6141Ostali izvanbilančni zapisi
62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

621
Obveze za tuđu materijalnu imovinu


6211Obveze za tuđu materijalnu imovinu

622
Obveze za prava


6221Obveze za prava

623
Obveze za primljene vrijednosne papire


6231Obveze za primljene vrijednosne papire

624
Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva


6241Ostali izvanbilančni zapisi