Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

NN 96/2018 (31.10.2018.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1864

Na temelju odredbi članka 38. stavka 8., članka 40. stavka 7., članka 47. stavka 5., članka 48. stavka 3., članka 132. stavka 5. i članka 155. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. listopada 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje:

1. popis podataka i dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu

2. kriteriji za procjenu utjecaja dodatnih djelatnosti na obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

3. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku, uvjeti za izdavanje odobrenja i kriteriji za procjenu ispunjavanja tih uvjeta

4. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad podružnici društva iz treće zemlje

5. sadržaj, način i oblik vođenja registara osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala i

6. kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta za statusne promjene investicijskog društva.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

3. društvo za osiguranje je društvo za osiguranje kako je definirano propisima koji uređuju poslove osiguranja

4. poslovi zastupanja u osiguranju kako je definirano propisima koji uređuju poslove osiguranja

5. mirovinski program kako je definiran propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova odnosno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

Opseg primjene

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Pravilnika o odobrenju za rad investicijskog društva na odgovarajući način primjenjuju se i na kreditne institucije u postupku izdavanja prethodne suglasnosti prema članku 46. Zakona.

(2) Odredbe ovog Pravilnika o odobrenju za rad investicijskog društva na odgovarajući način se primjenjuju i na proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu i proširenje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji.

II. ODOBRENJE ZA RAD INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Podaci i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanima ovim Pravilnikom i Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/1943, pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. zahtjeve za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave investicijskog društva u skladu s Pravilnikom o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (dalje: Pravilnik o procjeni primjerenosti) i pripadajuću dokumentaciju.

2. ako je primjenjivo, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu i pripadajuću dokumentaciju, u skladu s Pravilnikom o procjeni primjerenosti.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se opće informacije o osnivaču i investicijskom društvu te sljedeća dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 41. Zakona:

1. osnovni podaci o osnivaču i investicijskom društvu u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika

2. podaci o kapitalu u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika

3. podaci o osobama u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika

4. financijski podaci u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika i

5. podaci o organizaciji iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(5) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.

Osnovni podaci o osnivaču i investicijskom društvu

Članak 5.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti opće podatke iz članka 1. Uredbe (EU) br. 2017/1943 odnosno sljedeće podatke i dokumentaciju o osnivaču i investicijskom društvu:

1. informacije o osobi ili osobama za kontakt vezano uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, i ako je primjenjivo, ime profesionalnog savjetnika koji je obavljao poslove povezane s osnivanjem investicijskog društva i pripremom zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, zajedno s podacima za kontakt,

2. podatke o investicijskom društvu i osnivaču:

a.     tvrtku, logotip i bilo koji naziv kojim se investicijsko društvo namjerava služiti u pravnom prometu i poslovanju

b. pravni oblik investicijskog društva te pravni oblik osnivača

c.     datum osnivanja i naziv države u kojoj je osnivač ili, ako je primjenjivo, investicijsko društvo, osnovano

d.     adresu sjedišta te mjesto gdje će investicijsko društvo pretežito obavljati poslovanje, ako je to mjesto različito od mjesta sjedišta, te navedene podatke i za osnivača

e.     podaci za kontakt osnivača i investicijskog društva, ako su različiti od podataka iz točke 1. ovog stavka

f.     naziv sudskog ili drugoga odgovarajućeg registra i broj pod kojim je osnivač upisan te, ako je investicijsko društvo već upisano u sudski ili drugi sličan registar, taj podatak i za investicijsko društvo te dokaz o upisu u sudski ili drugi sličan registar, kada je primjenjivo

g.     OIB osnivača i, ako je primjenjivo, investicijskog društva, ili neki drugi identifikacijski broj (ako su registrirani izvan Republike Hrvatske)

h.     datum s kojim završava poslovna godina osnivača i, kad je primjenjivo, investicijskog društva i

i.     internetsku stranicu osnivača i investicijskog društva, ako postoji.

3. osnivački akt osnivača i investicijskog društva u obliku javnobilježničke isprave

4. informacije o podružnicama i vezanim zastupnicima, pojedinosti o tome namjerava li ih koristiti i pojedinosti o tome gdje će isti poslovati

5. popis investicijskih usluga i aktivnosti, pomoćnih usluga, dodatnih usluga i financijskih instrumenata koji će se pružati i informacija o tome hoće li se držati financijski instrumenti ili novčana sredstva klijenata (čak i ako se isti namjeravaju držati na privremenoj osnovi) i

6. dokaz o plaćenoj naknadi.

Podaci o kapitalu

Članak 6.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti podatke o kapitalu iz članka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1943 odnosno podatke i dokaze o izvorima kapitala koji su mu na raspolaganju:

1. potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate inicijalnoga kapitala investicijskog društva i

2. ako u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad inicijalni kapital nije uplaćen u cijelosti, zahtjevu se prilaže plan uplate cijelog iznosa inicijalnoga kapitala, koji mora u cijelosti biti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati opis raspoloživih izvora sredstava te, kada je to moguće, dokaz o dostupnosti tih sredstava, uključujući:

1. popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora

2. opis pristupa financijskim tržištima, s detaljima financijskih instrumenata koji su izdani ili koji će biti izdani; ti podaci odnose se, ovisno o slučaju, na vrste kapitala navedene u Uredbi (EU) br. 575/2013, a posebno na to obuhvaća li kapital stavke redovnog osnovnog kapitala, stavke dodatnog osnovnog kapitala ili stavke dopunskog kapitala

3. kopije ugovora na temelju kojih se prikupljaju sredstva za inicijalni kapital, s detaljima o sredstvima koja su ili koja će tek biti pozajmljena, s podacima o korištenju sredstava i davatelju kredita ili zajma, a ako je davatelj kredita ili zajma kreditna ili financijska institucija koja nije subjekt supervizije ili nadzora, podaci o izvorima pozajmljenih sredstava i sredstava koja će biti pozajmljena i

4. tvrtku i sjedište institucije za platni promet preko koje će se izvršiti prijenos sredstava za inicijalni kapital.

Podaci o osobama

Članak 7.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti podatke koje se odnose na dioničare, upravljačko tijelo i osobe koje vode poslovanje investicijskog društva, u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 2017/1943 i ovim člankom. Za kandidate za članove uprave i namjeravane stjecatelje kvalificiranog udjela prilažu se zahtjevi i podaci propisani Pravilnikom o procjeni primjerenosti. Kada je primjereno, podaci iz ovoga članka dostavljaju se i za dioničare, odnosno imatelje poslovnih udjela koji nisu imatelji kvalificiranog udjela, članove nadzornog odbora, te nositelje ključnih funkcija u društvu.

(2) Podaci o dioničarima iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način odnose se na imatelje poslovnih udjela ako je investicijsko društvo osnovano ili se osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću i uključuju sljedeće:

1. zahtjeve svih fizičkih i pravnih osoba koje će, u slučaju dobivanja odobrenja za rad, imati kvalificirani udjel u investicijskom društvu i dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti za te osobe;

2. shematski prikaz vlasničke strukture investicijskog društva uključujući prikaz udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima i popis s imenima svih pravnih i fizičkih osoba koje će imati kvalificirani udio u investicijskom društvu s naznakom za svaku osobu:

a. broj i vrsta dionica ili udjela koji su upisani ili koji će biti upisani

b. nominalna vrijednost dionica

c. premija koja je plaćena ili će biti uplaćena

d.     eventualno postojanje založnog prava na dionicama s podacima osoba u čiju korist je upisano i

e.     izjave osnivača da će se investicijsko društvo pridržavati bonitetnih zahtjeva.

(3) Ako nakon osnivanja investicijskog društva nijedan osnivač neće biti imatelj kvalificiranog udjela, zahtjevu je potrebno priložiti popis svih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela s informacijama iz stavka 2. ovog članka i podatkom je li neki od tih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela subjekt supervizije odnosno nadzora od strane nekoga nadležnog nadzornog tijela.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj je dužan priložiti dokumentaciju koja uključuje podatke o osobama koje stvarno vode poslovanje investicijskog društva te njihovih povezanih ovlaštenja i svih opunomoćenika i to:

1. osobne podatke koji obuhvaćaju ime osobe, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu i podatke za kontakt

2. podatak o funkciji na koju je osoba imenovana ili će biti imenovana

3. životopis u kojem je navedeno relevantno obrazovanje i stručno osposobljavanje, profesionalno iskustvo, uključujući nazive svih organizacija za koje je osoba radila te prirodu i trajanje njezinih funkcija, a posebno za sve aktivnosti u okviru tražene funkcije; za funkcije u proteklih 10 godina, u opisu tih aktivnosti navode se sve delegirane ovlasti i interne ovlasti za donošenje odluka koje su se obnašale te područja djelovanja koja su bila pod kontrolom

4. uvjerenje o nekažnjavanju

5. izjava o kaznenim istragama i postupcima, relevantnim građanskim i upravnim predmetima i disciplinskim mjerama koje su protiv njih pokrenute (uključujući smjenjivanje s mjesta direktora društva, stečaj, postupak u slučaju insolventnosti ili slične postupke)

6. izjava o statusu postupaka koji se vode ili su vođeni pred Hanfom ili drugim mjerodavnim tijelom uz izdavanje/oduzimanje odnosno ukidanje odobrenja

7. podatak o raskidu ugovora o radu ili smjenjivanju s odgovornog položaja, raskidu povjereničkog odnosa ili sličnoj situaciji

8. informacije o tome je li procjena ugleda i iskustva namjeravanog stjecatelja ili osobe koja vodi poslovanje već provedena (uključujući datum procjene, identitet tog tijela i dokaze o ishodu te procjene)

9. opis svih financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa osobe i osoba usko povezanih s tom osobom s članovima rukovodećeg tijela i nositeljima ključnih funkcija u toj instituciji, matičnoj instituciji i društvima kćerima te s dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela u investicijskom društvu

10. pojedinosti o rezultatu svake procjene prikladnosti članova upravljačkog tijela, koju provodi sam podnositelj zahtjeva

11. informacije o minimalnom vremenu koje osoba treba posvetiti izvršavanju funkcija unutar društva (u godinama i mjesecima)

12. informacije o ljudskim i financijskim resursima namijenjenim obuci i osposobljavanju tih osoba (u godinama) i

13. popis izvršnih i neizvršnih direktorskih funkcija odnosno funkcija člana uprave i člana nadzornog odbora koje ta osoba trenutačno ima.

Financijski podaci

Članak 8.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti podatke koje se odnose na financijsku situaciju, u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2017/1943 i ovim člankom.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mora sadržavati projekcije financijskih pokazatelja investicijskog društva na pojedinačnoj osnovi odnosno, ako je primjenjivo, i na potkonsolidiranoj i na konsolidiranoj osnovi, a koje se zasnivaju na temeljnom i stresnom scenariju uključujući:

1. projekcije financijskih izvještaja najmanje za prve tri poslovne godine s detaljima za poslovne linije za svaku uslugu koju pruža i, ako je primjenjivo, za svaku državu ili zemljopisno područje na kojem investicijsko društvo namjerava poslovati, uključujući:

a. projekcije bilance

b.     projekcije računa dobiti i gubitka s fiksnim i varijabilnim troškovima i oznakama osjetljivosti na glavne pokazatelje (volumen, cijenu, izloženosti, zemljopisnu rasprostranjenost itd.) s obrazloženjem mjera za smanjenje izloženosti tim rizicima i

c. projekcije izvještaja o novčanim tokovima

2. pretpostavke za projekcije i objašnjenje iznosa iz točke 1. ovog stavka, kao i objašnjenja brojčanih podataka, uključujući očekivani broj i vrstu klijenata, očekivani obujam transakcija/naloga, očekivanu imovinu kojom se upravlja i

3. kada je primjenjivo, projekciju izračuna kapitalnih zahtjeva u skladu s Drugim dijelom Uredbe (EU) br. 575/2013, i projekciju stope solventnosti za prvu godinu.

(3) Ako izdavanje odobrenja za rad podnosi već osnovano trgo­vačko društvo, financijske informacije iz ovoga članka uključuju revi­dirane financijske izvještaje, na pojedinačnoj razini i, prema potrebi, na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj razini za posljednje tri poslovne godine ako su financijski izvještaji bili revidirani, uključujući:

1. bilancu

2. račun dobiti i gubitka i

3. godišnja izvješća i financijske priloge te sve ostale dokumente unesene u relevantan registar ili registrirane kod relevantnog tijela na konkretnom području koje je relevantno za financijske izvještaje društva, prema potrebi, izvješće revizora društva za posljednje tri godine ili od početka poslovanja.

(4) Projekcije financijskih pokazatelja moraju sadržavati i sljedeće podatke:

1. podatke o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada investicijskog društva zajedno s podacima o davatelju kredita ili zajma, dospijeću i ostalim uvjetima zaduživanja, te namjeni sredstava; ako davatelj kredita ili zajma nije kreditna ili financijska institucija koja je subjekt supervizije, potrebno je priložiti podatke o izvorima sredstava odobrenoga kredita ili zajma, odnosno kredita ili zajma koji bi trebao biti odobren investicijskom društvu

2. podatke o svim založnim pravima, garancijama i jamstvima te naknadama koje je investicijsko društvo izdalo ili za koje se očekuje da će ih izdati prije početka rada i

3. ako postoji, kreditni rejting osnivača odnosno, ako je primjenjivo, investicijskog društva, i grupe čiji bi član investicijsko društvo trebalo postati.

(5) Ako u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 3. i člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 postoji obveza investicijskog ili matičnog društva da se pridržava odredbi iz poglavlja 2. do 8. navedene Uredbe, potrebno je priložiti analizu obuhvata konsolidiranog nadzora slijedom zahtjeva za konsolidaciju, uključujući informacije o tome koje će članice grupe biti uključene u konsolidiranu superviziju te analizu učinka prijedloga za izuzeće ili poseban tretman od strane Hanfe u skladu s poglavljem 2. odjeljkom 1. navedene Uredbe.

Podaci o organizaciji

Članak 9.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti podatke koje se odnose na organizaciju društva, u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 2017/1943 i ovim člankom i to:

1. poslovni plan

2. podatke o revizorima, ako su dostupni u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i

3. organizacijsku strukturu i strukturu unutarnjih kontrola.

(2) Poslovni plan investicijskog društva iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima investicijskog društva uključujući sljedeće:

1. detaljne informacije o zemljopisnoj rasprostranjenosti i uslugama koje će investicijsko društvo pružati preko svojih poslovnica, podružnica i društava kćeri u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama ili trećim zemljama, uključujući, ako je primjenjivo, informaciju o namjeri matičnog društva da neposredno pruža usluge u drugoj državi članici i planove širenja poslovanja u budućnosti, uključujući:

a.     prikaz ciljanih tržišta, segmentacije klijenata, proizvoda i usluga i distribucijskih kanala

b.     marketinške i promotivne aktivnosti i aranžmane, uključujući jezike dokumentacije o ponudi i promotivnih materijala, određenje država članica u kojima se marketinške aktivnosti namjeravaju provoditi najopsežnije i najučestalije i vrste promotivnih materijala

c.     identitet osoba koje za račun društva rade izravnu promidžbu (uključujući vezane zastupnike), savjetnika za financijska ulaganja i distributera, geografsku lokaciju njihove aktivnosti,

2. prikaz i detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma i objašnjenje kako će investicijsko društvo upravljati tim rizicima

3. provedbeni plan za razdoblje do potpune spremnosti investicijskog društva za početak rada i

4. opis strategije investicijskog društva, uključujući strateške ciljeve i prednosti, razloge osnivanja investicijskog društva i obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.

(3) Organizacijska struktura i sustav unutarnje kontrole iz stavka 1. točke 3. ovoga članka obavezno sadrže:

1. osobne podatke o osobama kojima su dodijeljene funkcije unutarnjih kontrola (upravljačke i nadzorne), uključujući detaljne životopise u kojima je navedeno relevantno obrazovanje i stručno osposobljavanje, profesionalno iskustvo

2. opis resursa (posebno ljudskih i tehničkih) dodijeljenih različitim planiranim aktivnostima

3. s obzirom na držanje financijskih instrumenata i sredstava klijenata, podatke u kojima se navode mjere zaštite imovine klijenta (posebno ako se financijski instrumenti i sredstva drže kod skrbnika, naziv skrbnika i povezanih ugovora)

4. opis načina na koji će društvo ispuniti svoje bonitetne zahtjeve i zahtjeve u pogledu poslovnog ponašanja

5. informacija o statusu zahtjeva za članstvo u Fondu za zaštitu ulagatelja

6. popis izdvojenih funkcija, usluga ili aktivnosti (ili onih koje se namjeravaju izdvojiti) te popis ugovora koji su sklopljeni ili predviđeni s vanjskim dobavljačima

7. opis mjera za utvrđivanje i sprečavanje ili upravljanje sukobima interesa u odnosu na usluge, aktivnosti i djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad

8. opis mehanizama za upravljanje proizvodima

9. opis sustava za praćenje aktivnosti društva, uključujući sustave za oporavak, ako su dostupni, i kontrole sustava i rizika ako se društvo želi baviti algoritamskim trgovanjem ili pružati izravan elektronički pristup

10. informacije o sustavima usklađenosti, unutarnje kontrole i upravljanja rizicima (sustav za praćenje, unutarnje revizije i funkcije savjetovanja i pomoći)

11. pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma

12. planove za kontinuitet poslovanja, uključujući sustave i ljudske resurse (ključno osoblje)

13. upravljanje evidencijom, vođenje evidencije i politike o čuvanju podataka

14. opis uputa za postupanje investicijskog društva i

15. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima.

(4) Informacija o organizacijskoj strukturi i kontrolnim funkcijama investicijskog društva mora sadržavati shematski prikaz organizacije i sljedeće informacije i dokumente:

1. poslovnik o radu uprave i, kada je primjenjivo, nadzornog odbora

2. detaljan opis ljudskih i tehničkih resursa dodijeljenih za svaku poslovnu aktivnost, uključujući informatičku tehnologiju, unutarnju reviziju ako je uspostavljena i funkciju usklađenosti

3. detaljan opis međusobnih odnosa između različitih funkcija ili organizacijskih dijelova investicijskog društva i

4. podatke o svim platnim sustavima i sustavima poravnanja i namire čijim članom investicijsko društvo namjerava postati u prvoj godini poslovanja.

(5) Informacije o sustavu unutarnjih kontrola moraju sadržavati sljedeće:

1. prikaz i detaljan opis unutarnje organizacije (uključujući namijenjena financijska sredstva i ljudske resurse), funkcije praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo funkcije kontrole rizika i funkcije unutarnje revizije, s opisom financijskih i ljudskih resursa i objašnjenjem kako investicijsko društvo namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

2. imena i životopise osoba koje će biti odgovorne za rad kontrolnih funkcija iz točke 1. ovog stavka

3. opis sustava praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo unutarnje kontrole i kontrole rizika, njihove interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i kada je primjenjivo nadzornom odboru

4. nacrte internih politika i procedura za sve usluge koje investicijsko društvo namjerava pružati koji će sadržavati sljedeće:

a.     politiku kojom se radnicima investicijskog društva omogućava prijava svake eventualne povrede propisa počinjene od strane odgovornih osoba ili drugih radnika investicijskog društva u skladu s člankom 74. Zakona

b. politiku rješavanja sukoba interesa

c. politiku rješavanja prigovora klijenata

d. politiku sprječavanja zlouporabe tržišta

e. politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

f. politiku primitaka radnika.

5. nacrt sustava i politika za upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma, uključujući nacrt ključnih procedura za sprječavanje korištenja investicijskog društva za počinjenje drugih kaznenih djela.

(6) Kada je primjenjivo, zahtjev mora sadržavati opis resursa unutarnje revizije i opis metodologije i plan rada unutarnje revizije za prve tri godine nakon dobivanja odobrenja za rad, uključujući reviziju izdvojenih poslovnih procesa.

Nacrti internih akata

Članak 10.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti nacrte osnovnih internih akata investicijskog društva, a osobito:

1. okvir za upravljanje rizicima (strategija za identificiranje i upravljanje rizicima, uključujući rizik pranja novca i financiranja terorizma, s izjavom o razini rizika koje je investicijsko društvo spremno prihvatiti i mjerama za usklađivanje procijenjenih rizika s razinom rizika koje je spremno prihvatiti)

2. politiku upravljanja proizvodima

3. politiku zaštite potrošača

4. politiku i plan kontinuiteta poslovanja,

5. računovodstvene politike i

6. kada je primjenjivo, opis postupka izrade plana oporavka.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad potrebno je priložiti sljedeće informacije o namjeravanom izdvajanju operativnih funkcija:

1. informacije o izdvajanju operativnih funkcija unutar i izvan grupe za potrebe obavljanja poslovnih aktivnosti ili kontrolnih funkcija, uključujući podatke o pružateljima usluga, njihovim vezama s investicijskim društvom, lokaciji, razlozima izdvajanja, ljudskim resursima i sustavu unutarnjih kontrola za upravljanje izdvajanjem te planove kontinuiteta poslovanja za slučaj da pružatelj izdvojene usluge ne može osigurati kontinuitet pružanja usluge i funkcije koje se odnose na izdvojene funkcije

2. opis načina nadzora svake materijalno značajne operativne funkcije koju investicijsko društvo planira izdvojiti

3. kopije svih nacrta ugovora i predugovora o izdvajanju poslovnih procesa i

4. opis informacijske tehnologije (u nastavku teksta: IT) investicijskog društva, uključujući sustav koji će se koristiti, aranžmane s pružateljima usluga, organizaciju funkcije IT koja sadržava strukturu, strategiju, upravljanje, sigurnosne politike i procedure i sustave i kontrole koji će se uspostaviti za potrebe pružanja mrežnih usluga.

Proširenje odobrenja za rad i odobrenje za pružanje usluga dostave podataka

Članak 11.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika o sadržaju i podnošenju zahtjeva za izdavanja odobrenja za rad na odgovarajući način odnose se na sadržaj i podnošenje zahtjeva za proširenje odobrenja za rad u smislu članka 39. Zakona, primjereno opsegu novih investicijskih usluga, aktivnosti ili dodatnih djelatnosti.

(2) Kada se zahtjev za proširenjem odobrenja za rad odnosi na obavljanje usluga dostave podataka u skladu sa stavkom 2. člankom 39. Zakona, na sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu na odgovarajući način odnose se odredbe Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga dostave podataka.

(3) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad prilažu se oni podaci odnosno promjene podataka iz članaka 5. do 10. ovoga Pravilnika koji se odnose na obavljanje usluge ili aktivnosti za koju se proširenje traži, uz jasnu naznaku izmjena ili dopuna dokumentacije kojom Hanfa već raspolaže.

(4) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

Prethodna suglasnost i proširenje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji obavezno sadrži podatke iz članka 7. stavka 4. i članaka 9. do 11. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odnosi na usluge dostave podataka prema odredbama glave IV. Dijela drugog Zakona, zahtjev obavezno sadrži i podatke propisane Pravilnikom o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga dostave podataka.

Dodatne djelatnosti investicijskog društva

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti podnosi investicijsko društvo koje ima odobrenje Hanfe za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti iz članka 5. Zakona.

(2) Ako odredbama ovoga članka i članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, na postupak izdavanja odobrenja za dodatne djelatnosti i sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona i ovoga Pravilnika o proširenju odobrenja za rad.

(3) Odobrenje za obavljanje dodatne djelatnosti, kao naknadno odobrenje, smatrat će se sastavnim dijelom odobrenja za rad investicijskog društva.

(4) Zahtjevu iz stavka 1. prilaže se:

1. izjava o načinu ispunjavanja uvjeta iz članka 14. ovog Pravilnika i odgovarajući dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. toga članka, u slučaju da Hanfa ne raspolaže takvim dokazima,

2. izjava o planiranom načinu obavljanja dodatnih djelatnosti u kojoj će biti navedeno najmanje:

a. osobe koje će obavljati dodatne djelatnosti,

b. osobe odgovorne za obavljanje dodatnih djelatnosti,

c.     osobe odgovorna za procjenu utjecaja dodatnih djelatnosti na pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga.

(5) Osim dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi postoje li stručni, organizacijski i tehnički kapaciteti za obavljanje dodatnih djelatnosti ili okolnosti koje mogu biti od negativnog utjecaja na ispunjavanje obveza društva propisanih Zakonom i provedbenim propisima.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se Hanfi dostavlja elektroničkim putem, u skladu s člankom 36. ovoga Pravilnika.

Odlučivanje o zahtjevu za obavljanje dodatnih djelatnosti

Članak 14.

(1) Investicijsko društvo uz odobrenje Hanfe može obavljati sljedeće dodatne djelatnosti:

1. organiziranje i provođenje izobrazbe namijenjene sudionicima i korisnicima na tržištu kapitala

2. obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, u skladu s posebnim propisima

3. obavljanje poslova ponude mirovinskih programa, u skladu s posebnim propisima

4. druge djelatnosti čije obavljanje prema procjeni Hanfe ne bi imalo negativan utjecaj na ispunjavanje obaveza propisanima Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

(2) Hanfa će odobriti zahtjev iz članka 13. ovog Pravilnika ako u postupku utvrdi da su ispunjeni uvjeti može obavljati dodatne djelatnosti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti (kriteriji) za procjenu utjecaja dodatnih djelatnosti na obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti:

1. ako investicijsko društvo na odgovarajući i učinkovit način prepoznaje i upravlja sukobima interesa koji mogu proizaći iz istovremenog obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i dodatnih djelatnosti

2. ako obavljanje dodatne djelatnosti nema negativan utjecaj na ispunjavanje obveza investicijskog društva propisanih Zakonom i drugim relevantnim propisima i

3. ako investicijsko društvo raspolaže stručnim, organizacijskim i tehničkim kapacitetima za obavljanje tih djelatnosti te ako ispunjava sve uvjete za obavljanje tih poslova koji su propisani posebnim propisima iz točaka 2. i 3. stavka 1. ovoga članka.

(3) Investicijsko društvo dužno je dodatne djelatnosti obavljati u skladu s posebnim propisima koji ih uređuju, voditi evidenciju o svim dodatnim djelatnostima koje obavlja te čuvati poslovnu dokumentaciju na način i u rokovima kako je propisano općim propisima o računovodstvu poduzetnika ili posebnim propisima.

(4) Funkcija praćenja usklađenosti u društvu dužna je utvrđivati i provoditi redovitu procjenu ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ovog članka, uključiti iste u program praćenja usklađenosti te o nalazima i mjerama pravovremeno izvještavati upravu investicijskog društva.

(5) O svim promjenama informacija na temelju kojih je odobrenje za obavljanje dodatnih djelatnosti izdano investicijsko društvo dužno je obavijestiti Hanfu najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

(6) Kada Hanfa u bilo kojem trenutku utvrdi da investicijsko društvo ne ispunjava uvjete navedene u stavku 2. ovog članka ukinut će izdano odobrenje primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku.

Početak obavljanja djelatnosti

Članak 15.

(1) Investicijsko društvo može početi obavljati dodatne djelatnosti nakon što dobije odobrenje Hanfe iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, ako je posebnim propisom za obavljanje pojedine djelatnosti propisan poseban uvjet kao što je rješenje nadležnog tijela ili upis u sudski registar, investicijsko društvo može početi obavljati tu djelatnost nakon što su takvi uvjeti ispunjeni.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, investicijsko društvo dužno je Hanfu obavijestiti o danu početka obavljanja dodatne djelatnosti u roku koji odredi Hanfa svojim rješenjem.

III. ODOBRENJE ZA RAD TRŽIŠNOG POSREDNIKA

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad tržišnog posrednika

Članak 16.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanima ovim Pravilnikom, pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se opće informacije o osnivaču i Društvu te sljedeća dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 132. stavka 2. Zakona:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se Društvo osniva u obliku dioničkog društva, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se Društvo osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću

2. poslovni plan za prve dvije poslovne godine koji uključuje Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) i Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka), planirane vrste usluga, odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu društva, računovodstvene politike te organizaciju internih kontrola

3. popis članova društva, njihova imena, prezimena, OIB i prebivalište odnosno tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, kao i količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima odnosno dioničarima u temeljnom kapitalu društva

4. zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 12. Zakona, uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti

5. zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave tržišnog posrednika uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti

6. popis članova nadzornog odbora ako društvo ima nadzorni odbor

7. popis relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 3. stavka 1. točke 103. Zakona odnosno članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 2017/565

8. dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital društva u osnivanju

9. dokaz o sklopljenoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti

10. izjavu i opis Društva da su ustrojeni svi mehanizmi koji osiguravaju ispunjavanje uvjeta koji se odnose na upravljanje sukobom interesa i vođenje poslovne dokumentacije na način i u opsegu kako je propisano člankom 133. Zakona

11. dokaz o plaćenoj naknadi.

(3) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(4) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(5) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.

Proširenje odobrenja za rad tržišnom posredniku

Članak 17.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika o sadržaju i podnošenju zahtjeva za izdavanja odobrenja za rad na odgovarajući način odnose se na sadržaj i podnošenje zahtjeva za proširenje odobrenja za rad tržišnog posrednika, primjereno opsegu novih investicijskih usluga.

(2) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad prilažu se oni podaci odnosno promjene podataka iz članka 16. ovoga Pravilnika koji se odnose na obavljanje usluge ili aktivnosti za koju se proširenje traži, uz jasnu naznaku izmjena ili dopuna dokumentacije kojom Hanfa već raspolaže.

(3) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

IV. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RAD PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE

Članak 18.

(1) Društvo iz treće zemlje na području Republike Hrvatske može osnovati podružnicu ako dobije odobrenje Hanfe za rad podružnice u skladu s odredbama članka 155. Zakona.

(2) Hanfa će prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad podružnice poduzeti sve radnje potrebne za sklapanje sporazuma o suradnji sa nadležnim tijelom treće zemlje u kojoj se nalazi sjedište investicijskog društva, koji sporazum uključuje odredbe o razmjeni podataka za potrebe očuvanja integriteta tržišta i zaštite ulagatelja.

(3) Hanfa će prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad podružnice poduzeti sve radnje potrebne za sklapanje sporazuma sa trećom zemljom u kojoj je sjedište investicijskog društva, koji je u potpunosti usklađen sa standardima utvrđenim u članku 26. Model-konvencije OECD-a o porezu na dohodak i imovinu te koji osigurava djelotvornu razmjenu podataka u poreznim stvarima, uključujući, ako postoje, multilateralne porezne sporazume.

Upravljanje podružnicom

Članak 19.

(1) Društvo iz treće zemlje određuje najmanje jednu osobu odgovornu za upravljanje podružnicom koja mora ispunjavati uvjete za članstvo u upravi investicijskog društva iz članka 28. Zakona, što dokazuje na način kako je propisano Pravilnikom o procjeni primjerenosti.

(2) Osoba odgovorna za upravljanje podružnicom dužna je voditi poslove podružnice s područja Republike Hrvatske.

(3) Osoba odgovorna za upravljanje podružnicom mora poznavati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu kako bi mogla upravljati podružnicom, te imati prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

(4) Osoba odgovorna za upravljanje podružnicom mora upravljati podružnicom u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s investicijskim društvom iz treće zemlje.

Kapital podružnice

Članak 20.

Investicijsko društvo iz treće zemlje dužno je osigurati podružnici dovoljno inicijalnog kapitala, propisanog odredbama Zakona o minimalnom inicijalnom kapitalu, u ovisnosti o investicijskim uslugama i aktivnostima koje podružnica obavlja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice

Članak 21.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva iz treće zemlje.

(2) Zahtjev mora sadržavati podatke iz članka 155. stavka 4. Zakona, odnosno:

1. podatke o društvu iz treće zemlje:

a.     naznaku tijela nadležnog za nadzor u trećoj zemlji, te, ako je za nadzor odgovorno više tijela, detalje o njihovim područjima nadležnosti,

b.     odobrenje za pružanje investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga koje je investicijskom društvu iz treće zemlje izdalo nadležno tijelo,

2. odluku investicijskog društva iz treće zemlje o osnivanju podružnice,

3. odobrenje nadležnog tijela iz treće zemlje za osnivanje podružnice ili izjavu tog tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta,

4. izvod iz službenog registra (sudski ili drugi odgovarajući registar) države u kojoj investicijsko društvo iz treće zemlje ima sjedište/ako je investicijsko društvo osnovano u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj ima registrirano sjedište, koji sadrže:

a. naziv i pravni oblik

b. sjedište i adresu društva

c. popis članova upravljačkog tijela i opseg njihovih ovlasti

d. popis imatelja poslovnih udjela/dioničara

e. podatak o temeljnom kapitalu

5. poslovni plan za prve tri poslovne godine, koji mora sadržavati:

a.     opis investicijskih usluga i/ili aktivnosti kao i pomoćnih usluga koje se namjeravaju pružati u podružnici,

b. organizacijsku strukturu podružnice i

c.     opis svih izdvajanje važnih poslovnih procesa trećim stranama,

6. revizorsko izvješće investicijskog društva iz treće zemlje za posljednje tri poslovne godine,

7. prijepis osnivačkog akta investicijskog društva iz treće zemlje javno ovjeren prema propisima te države,

8. izjavu društva da će se poslovanje podružnice voditi na hrvatskom jeziku,

9. podatak o inicijalnom kapitalu koji je na raspolaganju u podružnici, dokaz o tome da su navedena sredstva izdvojena za rad podružnice

10. odgovarajuće podatke iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika

11. izjavu društva iz treće zemlje o tome da podružnica ima ustrojene sve mehanizme koji osiguravaju ispunjavanje organizacijskih uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti, upravljanja rizicima, adekvatnosti kapitala i kapitalnih zahtjeva te u pogledu transparentnosti mjesta trgovanja, zahtjeva transparentnosti za sistematske internalizatore i investicijska društva koji trguju izvan uređenog tržišta, izvješćivanje o transakcijama

12. podatke o osobi koja će upravljati podružnicom, kako je propisano Pravilnikom o procjeni primjerenosti za člana uprave investicijskog društva

13. kada je podružnica uključena u sustav zaštite ulagatelja u trećoj zemlji, podatke o sustavu zaštite ulagatelja u koje je podružnica društva iz treće zemlje uključena, i to najmanje: dokaz o tome da su tražbine klijenata podružnice zaštićena sustavom zaštite ulagatelja i detaljne podatke o razini i opsegu zaštite koju sustav osigurava

14. kada podružnica nije uključena u sustav zaštite ulagatelja u trećoj zemlji, ili je opseg ili razina zaštite manja nego ona koju pruža Fond za zaštitu ulagatelja, dokaz o pristupanju u Fond za zaštitu ulagatelja.

(3) HANFA može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad podružnice iz treće zemlje.

V. REGISTAR OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA

Članak 22.

(1) Hanfa vodi registar osoba koje su prema članku 6. Zakona ovlašteni obavljati usluge i aktivnosti iz članka 5. Zakona, i to:

1. registar investicijskih društava kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad (oznaka: ID)

2. registar kreditnih institucija kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad na temelju prethodne suglasnosti Hanfe (oznaka: KI)

3. registar podružnica društava iz trećih zemalja kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad (oznaka: PD)

4. registar investicijskih društava iz država članica ovlaštenih izravno obavljati investicijske usluge ili aktivnosti u Republici Hrvatskoj (oznaka: NOT I)

5. registar podružnica iz država članica ovlaštenih obavljati investicijske usluge ili aktivnosti u Republici Hrvatskoj (oznaka: NOT P)

6. registar tržišnih posrednika kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad (oznaka: TP)

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka (dalje u tekstu: registar) vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga dijela Pravilnika, a pojedini podaci iz registra dostupni su na službenoj internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti društava i po službenoj dužnosti.

(4) Agencija će kronološkim redoslijedom izdavanja odobrenja odnosno upisa u registar svakom subjektu upisa prilikom upisa u odgovarajući registar dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj subjekta upisa (dalje u tekstu: RBS).

Registar investicijskih društava i kreditnih institucija ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti

Članak 23.

(1) U registar investicijskih društava osoba ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti koji se vode u elektronskom obliku nalaze se sljedeći podaci:

1. tvrtka

2. sjedište

3. OIB

4. registarski broj subjekta (RBS)

5. datum izdavanja odobrenja za rad

6. datum ukidanja odobrenja za rad

7. temeljni kapital

8. popis investicijskih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo odobrenja za rad i instrumenti u odnosu na koje se odobrenje odnosi

9. oznaka da li je društvo ovlašteno držati novaci/ili financijske instrumente klijenata

10. popis ovlaštenih osoba u smislu članka 97. Zakona s identifikacijskim brojevima (OIB)

11. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 5. Zakona

12. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 5. Zakona

13. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad

14. podaci za kontakt (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks)

15. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum ukidanja odobrenja)

16. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)

17. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)

18. revizor (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta)

19. članovi društva (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, vlasnički udjel u postotku)

20. brisanje društva.

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 8., 10.,12. i 14. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Registar notificiranih ovlaštenih investicijskih društava iz država članica

Članak 24.

(1) U registru notificiranih ovlaštenih investicijskih društava iz država članica koji se vode u elektronskom obliku nalaze se sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa

2. naziv i adresa sjedišta društva iz države članice

3. ovlaštenje za pružanje usluga po Direktivi 2014/65/EU

4. datum primitka notifikacije

5. datum prestanka pružanja usluga

6. nadležni regulator

7. vezani zastupnici ili podružnica (naziv i adresa vezanog zastupnika/podružnice i ovlaštenje za usluge sukladno Direktivi 2014/65/EU, datum primljene obavijesti, datum prestanka pružanja usluga)

(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hanfa će objavljivati na svojim internetskim stranicama.

(3) Podaci iz ovoga članka upisuju se isključivo na temelju obavijesti nadležnog tijela države članice o namjeri investicijskog društva iz države članice da izravno ili putem podružnica obavlja investicijske usluge i aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Unos podataka po službenoj dužnosti

Članak 25.

HANFA po službenoj dužnosti u registru iz članka 23. i članka 24. ovoga Pravilnika upisuje:

1. datum izdavanja odobrenja za rad

2. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 5. Zakona

3. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad

4. datum ukidanja odobrenja članu uprave ili izvršnom direktoru

5. brisanje društva iz registra

6. datum ukidanja odobrenja za rad.

Dostava podataka u registar

Članak 26.

(1) Investicijsko društvo dužno je u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, Hanfi dostaviti podatke iz članka 23. ovoga Pravilnika koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti.

(2) Točne i ažurne podatke iz članka 23. ovoga Pravilnika investicijsko društvo i dostavlja pisanim ili elektroničkim putem, a posljednja stranica zahtjeva za upis u registar treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje društva.

Promjena podataka u registru

Članak 27.

(1) Podaci koji se upisuju u registar trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 23. odnosno članka 24. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, investicijsko društvo je dužno o tome bez odlaganja obavijestiti Hanfu i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Investicijsko društvo dužno je bez odgađanja obavijestiti Hanfu o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

VI. STATUSNE PROMJENE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 28.

(1) Investicijsko društvo uključeno u spajanje ili podjelu društva ili drugu statusnu promjenu prema odredbama zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava mora za spajanje, podjelu ili drugu statusnu promjenu prije upisa iste u sudski registar dobiti prethodno odobrenje Hanfe u skladu sa Zakonom.

(2) Ako uslijed statusne promjene u kojoj sudjeluje investicijsko društvo nastane novo društvo koje namjerava obavljati investicijske usluge i aktivnosti, to društvo mora dobiti odobrenje za rad u skladu s odredbama Zakona.

(3) Društvo preuzimatelj mora imati najmanje dozvolu za obavljanje onih investicijskih poslova koje ima Društvo koje se pripaja radi osiguranja izvršavanja obveza pripojenog investicijskog društva.

Kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta

Članak 29.

(1) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za statusne promjene iz članka 47. Zakona voditi računa o sljedećem:

1. očuvanju financijske stabilnosti i poslovnog ugleda društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove investicijskog društva

2. poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove investicijskog društva

3. hoće li društvo preuzimatelj, odnosno društvo koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove investicijskog društva biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. Zakona i drugim odredbama Zakona, posebno hoće li grupacija čijim članom postane investicijsko društvo imati strukturu koja će omogućavati provođenje efikasnog nadzora, efikasnu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i

4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.

(2) Hanfa će o zahtjevu za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika, sadržava sve propisane podatke i ako je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

Zahtjevi za statusnu promjenu investicijskog društva

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje

Članak 30.

(1) Zahtjev za izdavanje statusne promjene Hanfi podnosi društvo preuzimatelj za pripajanje drugog društva mora sadržavati:

1. predmet zahtjeva s naznakom tvrtke sjedišta i OIB-a podnositelja i investicijskog društva koje se pripaja i

2. obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(2) Uz zahtjev je društvo preuzimatelj dužno dostaviti:

1. podatak je li povezana osoba s društvom koje se pripaja u smislu članka 3. stavka 1. točke 115. Zakona, a ako jest s detaljnim opisom povezanosti

2. nacrt ugovora o pripajanju sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima

3. izvješće uprave društva o pripajanju, kada je primjenjivo,

4. izvješće revizora o obavljanoj reviziji o pripajanju, osim ako isto nije potrebno sukladno odredbama zakona o trgovačkim društvima

5. izvješće nadzornog odbora društva o namjeravanom pripajanju, osim ako isto nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. zapisnik s glavne skupštine društva na kojoj je donesena Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, osim kada se glavna skupština ne mora održati sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

7. izjavu društva o obvezi objavljivanja prospekta u smislu odredbi Zakona odnosno izjavu o izuzeću od navedene obveze uz obrazloženje ispunjenja uvjeta za navedeno izuzeće te naznaku dokumenta koji sadrži informacije koje treba sadržavati prospekt i načina na koji je taj dokument učinjen dostupnim ulagateljima, a koje trebaju biti potpisane od strane ovlaštenih osoba za zastupanje,

8. ako društvo zbog pripajanja namjerava izdvojiti poslove ili funkcije na pružatelja usluge u smislu odredbe članka 59. Zakona, dokaze da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 31. Uredbe (EU) br. 2017/565,

9. izjavu investicijskog društva koje se pripaja da je suglasno s podnesenim zahtjevom odnosno s nacrtom ugovora o pripajanju iz točke 2. ovog stavka,

10. dokaz o plaćenoj naknadi

11. na traženje Hanfe i drugu dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje društava propisanih Zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja investicijskog društva iz druge države članice ili treće države mora najmanje sadržavati:

1. predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB podnositelja zahtjeva i investicijskog društva koje pripaja i

2. obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se pripajanjem žele postići.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovog stavka društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka osim nacrta ugovora o pripajanju iz stavka 2. točke 2. ovog članka

2. nacrt zajedničkog plana pripajanja izrađen u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima

3. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra društva koje se pripaja, a ako isti ne sadrže podatak o članovima odnosno dioničarima društva tada i ispis dioničara odnosno podatke o članovima društva

4. druge podatke na traženje Hanfe.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe mora sadržavati:

1. predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB podnositelja zahtjeva i društva koje se pripaja i

2. obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za zadnje dvije godine prije podnošenja zahtjeva odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi.

3. druge podatke na traženje Hanfe.

(7) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe izvan Republike Hrvatske mora sadržavati:

1. predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

2. obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koje se namjeravaju postići pripajanjem.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovoga članka, osim nacrta ugovora o pripajanju,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za zadnje dvije godine prije podnošenja zahtjeva odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi.

3. nacrt zajedničkog plana pripajanja u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. ovjereni izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg društva koje se pripaja, a ako isti ne sadrže podatke o članovima društva tada i ispis iz registra dionica odnosno podatke o članovima društva,

5. druge podatke na traženje Hanfe.

(9) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi društvo koje se pripaja društvu preuzimatelju sa sjedištem izvan Republike Hrvatske na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog dijela Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje

Članak 31.

Na zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje investicijskih društava na odgovarajući način se primjenjuju odredbe iz članka 30. ovog Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem

Članak 32.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, Hanfi podnosi društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine na način da svoju imovinu prenosi na jedno ili više novih investicijskih društava koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB podnositelja zahtjeva, koji je potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje u kojem će se obrazložiti razlozi za podjelu te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. društvo je dužno dostaviti:

1. nacrt plana podjele koji će minimalno sadržavati podatke propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

2. zapisnik s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o podjeli koja kao sastavni dio sadrži plan podjele,

3. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, osim u slučaju ako su se svi članovi društva odrekli tog izvješća sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. izvješće revizora podjele, osim u slučaju ako su se svi članovi društva odrekli tog izvješća sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

5. reviziju osnivanja novih društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora ako takav postoji, osim u slučaju ako su se svi članovi društva odrekli tog izvješća sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

7. sve potrebne suglasnosti članova društva koje su potrebne sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

8. izjavu društva o obvezi objavljivanja prospekta u smislu odredbi Zakona odnosno izjavu o izuzeću od navedene obveze uz obrazloženje ispunjenja uvjeta za navedeno izuzeće te naznaku dokumenta koji sadrži informacije koje treba sadržavati prospekt i načina na koji je taj dokument učinjen dostupnim ulagateljima , a koje trebaju biti potpisane od strane ovlaštenih osoba za zastupanje,

9. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe, koji se plaća uz zahtjev

10. na traženje Hanfe i drugu dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje društava propisanih Zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem koje podnosi društvo koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više investicijskih društava izvan Republike Hrvatske mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, u kojem će se obrazložiti razlozi razdvajanja te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka društvo je dužno dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. točkama 1. do 9. ovog članka.

2. na traženje Hanfe i drugu dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje društava propisanih Zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja investicijskih društava s osnivanjem

Članak 33.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem koje Hanfi podnosi društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenosi na jedno ili više investicijskih društava koja se osnivaju radi provođenja odvajanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane ovlaštenih osoba u kojem će se obrazložiti razlozi za odvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići odvajanjem.

(2) Na zahtjev iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuje odredbe članka 32. stavka 1.,2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem podnosi društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih na jedno ili više investicijskih društava koja se osnivaju sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, u kojem će se obrazložiti razlozi za odvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići odvajanjem.

(4) Na zahtjev iz stavka 3. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 32. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje
razdvajanja i odvajanja
s preuzimanjem

Članak 34.

Na sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz zahtjev na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o razdvajanju i odvajanju s osnivanjem pri čemu se plan podjele nadomješta ugovorom o podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobilježničke isprave sklapaju uprave odnosno izvršni direktori društva koji se dijeli i društva preuzimatelja, a novo se društvo nadomješta društvom preuzimateljem.

Članak 35.

(1) Hanfa će prije donošenja odluke o podnesenim zahtjevima iz ovoga Pravilnika razmijeniti informacije s drugim nadležnim tijelima, kada je to primjenjivo.

(2) Sva dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenim preslikama i to ne starija od 3 mjeseca, a strane isprave dostavljaju se i prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

VII. DOSTAVA ZAHTJEVA
I PODATAKA

Članak 36.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za investicijska društva.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (»Narodne novine« 117/13), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti (»Narodne novine« 05/09) i Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava (»Narodne novine« 98/14).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/18-01/05

Urbroj: 326-01-330-332-18-7

Zagreb, 25. listopada 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu

Referentni broj:………………………………….

Datum:……………………………………………

POŠILJATELJ:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:


(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:PRIMATELJ:

Država članica: Republika Hrvatska

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavještavanje ili pružanje informacija predviđenih člankom 7. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta primjene članka 7. stavka 2. te Direktive te u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/2018.) u prilogu se nalazi zahtjev za odobrenje.

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.


Ime i prezime:Funkcija:Potpis podnositelja zahtjeva: _________________________________


 

– Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

– Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

☐ Odobrenje

☐ Izmjena već izdanog odobrenja


SADRŽAJ

Opće informacije o društvu koje podnosi zahtjev

……………………………………………………………………………...…

[unesite informacije iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1943 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije i uvjete za izdavanje odobrenja za rad investicijskim društvima. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o kapitalu

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943 i članka 6. ovoga Pravilnika. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o dioničarima

…………………………………………………………………………...……

[unesite informacije iz članka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943 i članka 7. ovoga Pravilnika. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o upravljačkom tijelu i osobama koje upravljaju poslovanjem

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije iz članka 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943 i članka 7. ovoga Pravilnika. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Financijske informacije

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/194 i članka 8. ovoga Pravilnika. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o organizaciji

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943 i članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

 


PRILOG II.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku

Referentni broj: ………………………………….

Datum: ………………...…………………………

POŠILJATELJ:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:


PRIMATELJ:

Država članica: Republika Hrvatska

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

Podnosimo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/2018.)

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis podnositelja zahtjeva: ________________________________

– Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

– Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

☐ Odobrenje

☐ Izmjena već izdanog odobrenja


SADRŽAJ

Opće informacije o društvu koje podnosi zahtjev

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:


1. informacije o tržišnom posredniku i osnivaču:

a. tvrtku, logotip i bilo koji naziv kojim se tržišni posrednik namjerava služiti u pravnom prometu i poslovanju

b. pravni oblik tržišnog posrednika te pravni oblik osnivača, dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital u osnivanju

c. datum osnivanja i naziv države u kojoj je osnivač ili, ako je primjenjivo, tržišni posrednik, osnovano

d. adresu sjedišta te mjesto gdje će tržišni posrednik pretežito obavljati poslovanje, ako je to mjesto različito od mjesta sjedišta, te navedene podatke i za osnivača

e. podaci za kontakt osnivača i tržišnog posrednika, ako su različiti od podataka iz ovog zahtjeva

f. naziv sudskog ili drugoga odgovarajućeg registra i broj pod kojim je osnivač upisan te, ako je tržišni posrednik već upisan u sudski ili drugi sličan registar, taj podatak i za tržišnog posrednika te dokaz o upisu u sudski ili drugi sličan registar, kada je primjenjivo

g. OIB osnivača i, ako je primjenjivo, tržišnog posrednika, ili neki drugi identifikacijski broj (ako su registrirani izvan Republike Hrvatske)

h. datum s kojim završava poslovna godina osnivača i, kad je primjenjivo, tržišnog posrednika i

i. internetsku stranicu osnivača i tržišnog posrednika, ako postoji.

2. osnivački akt osnivača i tržišnog posrednika u obliku javnobilježničke isprave

3. popis investicijskih usluga i aktivnosti i financijskih instrumenata koji će se pružati

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o osobama

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:

1. zahtjev i informacije o imatelju/stjecatelju kvalificiranog udjela i relevantne priloge vezano za procjenu u smislu Pravilnika o procjeni primjerenosti

2. zahtjev i informacije o imatelju/stjecatelju kvalificiranog udjela i relevantne priloge vezano za procjenu u smislu Pravilnika o procjeni primjerenosti

3. popis članova nadzornog odbora, ako je primjenjivo

4. popis članova društva sa podacima iz članka 16. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika

5. popis relevantnih osoba

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]Financijske informacije

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije o sklopljenoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]Informacije o organizaciji

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:

1. Poslovni plan iz članka 16. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

2. Izjavu iz članka 16. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]PRILOG III.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnici društva iz treće zemlje

Referentni broj:………………………………….

Datum:………………………………………...…

POŠILJATELJ:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:


(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:


PRIMATELJ:

Država članica: Republika Hrvatska

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

Podnosimo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice iz treće zemlje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/2018.)

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.


Ime i prezime:


Funkcija:


Potpis podnositelja zahtjeva: _________________________________

– Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

– Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

☐ Odobrenje

☐ Izmjena već izdanog odobrenja


SADRŽAJ

Informacije o društvu iz treće zemlje

………………………………………………………………………………

[unesite sljedeće informacije:

1. naznaku tijela nadležnog za nadzor u trećoj zemlji, te, ako je za nadzor odgovorno više tijela, detalje o njihovim područjima nadležnosti,

2. odobrenje za pružanje investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga koje je investicijskom društvu iz treće zemlje izdalo nadležno tijelo,

3. odluku investicijskog društva iz treće zemlje o osnivanju podružnice,

4. odobrenje nadležnog tijela iz treće zemlje za osnivanje podružnice ili izjavu tog tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta,

5. izvod iz službenog registra (sudski ili drugi odgovarajući registar) države u kojoj investicijsko društvo iz treće zemlje ima sjedište/ako je investicijsko društvo osnovano u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj ima registrirano sjedište, koji sadrže:

a. naziv i pravni oblik

b. sjedište i adresu društva

c. popis članova upravljačkog tijela i opseg njihovih ovlasti

d. popis imatelja poslovnih udjela/dioničara

e. podatak o temeljnom kapitalu

6.     revizorsko izvješće investicijskog društva iz treće zemlje za posljednje tri poslovne godine,

7. prijepis osnivačkog akta investicijskog društva iz treće zemlje javno ovjeren prema propisima te države

8. dokaz o usklađenost sa standardima utvrđenim u članku 26. Model-konvencije OECD-a o porezu na dohodak i imovinu

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o podružnici za koju se traži odobrenje za rad

………………………………………………………………………………

[unesite sljedeće informacije:

1. poslovni plan za prve tri poslovne godine, koji mora sadržavati:

a.     opis investicijskih usluga i/ili aktivnosti kao i pomoćnih usluga koje se namjeravaju pružati u podružnici,

b. organizacijsku strukturu podružnice i

c. opis svih izdvajanje važnih poslovnih procesa trećim stranama,

2. izjavu društva da će se poslovanje podružnice voditi na hrvatskom jeziku,

3. podatak o inicijalnom kapitalu koji je na raspolaganju u podružnici, dokaz o tome da su navedena sredstva izdvojena za rad podružnice

4. odgovarajuće podatke iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika

5. izjavu društva iz treće zemlje o tome da podružnica ima ustrojene sve mehanizme koji osiguravaju ispunjavanje organizacijskih uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti, upravljanja rizicima, adekvatnosti kapitala i kapitalnih zahtjeva te u pogledu transparentnosti mjesta trgovanja, zahtjeva transparentnosti za sistematske internalizatore i investicijska društva koji trguju izvan uređenog tržišta, izvješćivanje o transakcijama

6. podatke o osobi koja će upravljati podružnicom, kako je propisano Pravilnikom o procjeni primjerenosti za člana uprave investicijskog društva

7. kada je podružnica uključena u sustav zaštite ulagatelja u trećoj zemlji, podatke o sustavu zaštite ulagatelja u koje je podružnica društva iz treće zemlje uključena, i to najmanje: dokaz o tome da su tražbine klijenata podružnice zaštićena sustavom zaštite ulagatelja i detaljne podatke o razini i opsegu zaštite koju sustav nudi

8. kada podružnica nije uključena u sustav zaštite ulagatelja u trećoj zemlji, ili je opseg ili razina zaštite manja nego ona koju pruža Fond za zaštitu ulagatelja, dokaz o pristupanju u Fond za zaštitu ulagatelja.

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]