Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

NN 96/2018 (31.10.2018.), Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1865

Na temelju odredbi članaka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11. i članka 34. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. listopada 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA UPRAVE, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I IMATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. opseg potrebnih podataka za potrebe odlučivanja o izdavanju suglasnosti stjecatelju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu i popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu

2. uvjeti za članstvo u upravi investicijskog društva

3. kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti članu uprave investicijskog društva

4. kriteriji za procjenu primjerenosti člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

5. kriteriji za procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu

6. sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave investicijskog društva, člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva i nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu

7. pojam dovoljnog vremena koje član uprave posvećuje obavljanju svojih funkcija, s obzirom na pojedinačne okolnosti i prirodu, opseg i složenost investicijskog društva i

8. pojmove odgovarajućih stručnih znanja, osposobljenosti i iskustva potrebnog za vođenje poslova investicijskog društva.

Definicije i područje primjene

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon je Zakon o tržištu kapitala.

postupci su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne odnosno upravne sankcije.

značajan poslovni odnos je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

– ako su ukupne obveze člana uprave investicijskog društva odnosno člana nadzornog odbora investicijskog društva i s njima povezanih osoba prema investicijskom društvu veće od ukupnih tražbina i ulaganja u to investicijsko društvo za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala investicijskog društva,

– investicijsko društvo ili s njim povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora ili

– ako društvo povezano s članom uprave investicijskog društva odnosno članom nadzornog odbora značajnog investicijskog društva ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga tom investicijskom društvu.

sukob interesa su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom investicijskog društva, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti

kandidat je osoba za koju su investicijsko društvo ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje na funkciju člana uprave odnosno osoba za koju se provodi procjena primjerenosti za člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva odnosno nositelja ključne funkcije.

uprava u smislu ovog Pravilnika uključuje i izvršne direktore kod onih društava koja imaju osnovan upravni odbor umjesto uprave i nadzornog odbora.

dioničar u smislu ovog pravilnika podrazumijeva i imatelja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

(2) ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicu iz treće zemlje.

(4) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te na nositelje ključnih funkcija u podružnici investicijskog društva iz treće zemlje.

II. STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U INVESTICIJSKOM DRUŠTU

Primjerenost i financijska stabilnost
namjeravanog stjecatelja

Namjeravani stjecatelj

Članak 3.

Hanfa će izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu stjecatelju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (dalje: namjeravani stjecatelj) za kojeg ocijeni da je primjeren i financijski stabilan. Primjerenim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji iz članka 21. Zakona, koji su detaljnije razrađeni člancima 4. do 10. ovoga Pravilnika.

Ugled namjeravanog stjecatelja

Članak 4.

Pri procjeni ugleda namjeravanog stjecatelja iz članka 21. stavka 1. točke 1. Zakona, Hanfa će procijeniti njegov integritet i stručnu osposobljenost u skladu s ovim Pravilnikom.

Integritet namjeravanog stjecatelja

Članak 5.

(1) Procjena integriteta namjeravanog stjecatelja obuhvaća i ugled posrednih ili neposrednih dioničara, ili članova društva namjeravanog stjecatelja, članova uprave i nadzornog odbora namjeravanog stjecatelja, suradnika namjeravanog stjecatelja i povezanih osoba s namjeravanim stjecateljem ili osoba koje imaju poslovne veze s namjeravanim stjecateljem.

(2) Integritet namjeravanog stjecatelja i drugih osoba iz stavka 1. ovoga članka procjenjuje se bez obzira na visinu kvalificiranog udjela koji namjerava steći u investicijskom društvu, uključenost u upravljanje investicijskim društvom i utjecaj koji planira izvršavati u odnosu na investicijsko društvo.

(3) Smatra se da integritet nema namjeravani stjecatelj:

1. koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 16. ovoga Pravilnika, odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 16. ovoga Pravilnika,

2. protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz točke 1. ovoga stavka, odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 16. ovoga Pravilnika, ako to može dovesti u sumnju ugled namjeravanog stjecatelja,

3. protiv kojega se osobno ili protiv društva u kojemu ima značajni vlasnički udio vodi istraga ili su doneseni nalazi nadzora izvršeni od strane nadležnih nadzornih tijela odnosno naložene mjere ili izrečene prekršajnopravne sankcije zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, investicijski i mirovinski fondovi ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih propisa, ako to može dovesti u sumnju ugled namjeravanog stjecatelja,

4. koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 3. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju ugled namjeravanog stjecatelja ili

5. za kojeg je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju integritet namjeravanog stjecatelja.

(3) Pri utvrđivanju okolnosti iz stavka 2. točaka od 2. do 4. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje integritet namjeravanog stjecatelja, Hanfa će uzeti u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili druge kaznenopravne sankcije, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će pritom voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti integritet namjeravanog stjecatelja.

(4) Pri utvrđivanju okolnosti iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje integritet namjeravanog stjecatelja, Hanfa uzet će u obzir podatke o svim relevantnim nalazima nadzora, zapisnicima, započetim ili vođenim postupcima nadzora te na temelju njih izrečenim mjerama ili prekršajnim kaznama, a u vezi s osobom ili društvom kojim namjeravani stjecatelj rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hanfa ili drugo nadležno tijelo zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost i drugih propisa, kao i druge podaci iz pouzdanih i vjerodostojnih izvora.

(5) Pri utvrđivanju okolnosti iz stavka 2. točke 5. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje integritet namjeravanog stjecatelja, Hanfa će analizirati podatke koje upućuju na nekorektno ponašanje osobe u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja odnosno ukidanja odobrenja odnosno suglasnosti za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

(6) Ako je namjeravani stjecatelj pravna osoba, smatra se da nema integritet ako Hanfa, ovisno o utjecaju na namjeravanog stjecatelja, a u skladu s odredbama ovoga članka, procijeni da posredni ili neposredni dioničari, članovi društva ili član uprave ili nadzornog odbora namjeravanog stjecatelja nemaju integritet u smislu ovoga članka.

(7) Smatra se da nema integritet namjeravani stjecatelj ako Hanfa, u skladu s odredbama ovog članka, procijeni da osobe povezane s namjeravanim stjecateljem ili osobe koje imaju poslovne veze s namjeravanim stjecateljem odnosno suradnik namjeravanog stjecatelja, ovisno o utjecaju na namjeravanog stjecatelja, nemaju integritet.

(8) Hanfa može, kada ocijeni da je to potrebno, podatke na osnovi kojih se može ocijeniti integritet namjeravanog stjecatelja zatražiti od drugih tijela u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

(9) Pri procjeni integriteta Hanfa će analizirati prikupljene podatke i ocijeniti upućuje li više manjih nedostataka koji inače pojedinačno ne bi utjecali na integritet namjeravanog stjecatelja u svojoj ukupnosti na to da namjeravani stjecatelj nema integritet.

Stručna osposobljenost

Članak 6.

(1) Stručna osposobljenost namjeravanog stjecatelja procjenjuje se s obzirom na osposobljenost u upravljanju (dalje: upravljačka osposobljenost) i osposobljenost u području usluga i aktivnost koje investicijsko društvo u kojemu se stječe kvalificirani udio obavlja (dalje: financijska stručnost), uključujući stručnu osposobljenost osobe zadužene za vođenje poslova ako je namjeravani stjecatelj pravna osoba.

(2) Pri procjeni upravljačke osposobljenosti Hanfa će uzeti u obzir je li namjeravani stjecatelj kao dioničar ili član društva ili kao član uprave ili nadzornog odbora ili rukovoditelj u pravnim osobama pokazao stručnost, savjesnost, dužnu pažnju i postupanje u skladu s primjenjivim propisima i pravilima struke.

(3) Pri procjeni financijske stručnosti Hanfa će uzeti u obzir je li namjeravani stjecatelj kao većinski dioničar ili imatelj udjela ili član uprave ili nadzornog odbora ili rukovoditelj kreditne ili financijske institucije ili drugog investicijskog društva pokazao stručnost, savjesnost, dužnu pažnju i postupanje u skladu s propisima i pravilima struke.

(4) Pri procjeni stručne osposobljenosti Hanfa uzima u obzir financijske i poslovne rezultate, utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti u poslovanju društva u kojem namjeravani stjecatelj jest ili je bio većinski dioničar odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, funkciju višeg rukovodstva ili funkciju člana nadzornog odbora, u razdoblju prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili nezakonitost u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje namjeravanog stjecatelja utjecalo na nastanak tih događaja.

(5) Pri procjeni stručne osposobljenosti Hanfa će analizirati i uzeti u obzir sljedeće okolnosti:

1. dovode li imovina i prihodi namjeravanog stjecatelja u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se namjeravani stjecatelj na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditni registri i sl.),

3. je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4. vode li se protiv namjeravanog stjecatelja parnični, prekršajni, stečajni, prestečajni, upravni ili značajni ovršni postupci koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

5. velika ulaganja, izloženosti i zaduženost namjeravanog stjecatelja.

(6) Ako namjeravani stjecatelj podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za daljnje posredno ili neposredno povećanje kvalificiranog udjela u visini koja je jednaka ili veća od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u investicijskom društvu, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dužan je podnijeti ažuriranu dokumentaciju kojom dokazuje stručnu osposobljenost prilagođenu povećanom utjecaju i odgovornosti povezanoj s povećanim udjelom.

(7) Pri procjeni stručne osposobljenosti namjeravanog stjecatelja Hanfa će uzeti u obzir:

1. prethodno provedene vlastite procjene, procjene drugoga nadležnoga nadzornog tijela iz Republike Hrvatske ili izvan nje o tome ima li namjeravani stjecatelj odgovarajuća stručna znanja, osposobljenost i iskustvo za imatelja kvalificiranog udjela u drugom investicijskom društvu, kreditnoj ili financijskoj instituciji,

2. činjenicu je li namjeravani stjecatelj fizička osoba koja obavlja rukovodeće funkcije u istom investicijskom društvu ili drugoj kreditnoj ili financijskoj instituciji koju nadzire Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo iz Republike Hrvatske ili izvan nje,

3. činjenicu je li namjeravani stjecatelj pravna osoba koja je investicijsko društvo, kreditna ili financijska institucija koju nadzire Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo iz Republike Hrvatske ili izvan nje.

Ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo uprave, nadzornog odbora i članova višeg rukovodstva

Članak 7.

(1) Ako namjeravani stjecatelj namjerava imenovati nove osobe za člana uprave ili kada je primjenjivo, nadzornog odbora, dužan je dokazati da te osobe imaju dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo u skladu s uvjetima za člana uprave iz članka 28. Zakona odnosno nadzornog odbora značajnog investicijskog društva iz članka 34. Zakona.

(2) Ako namjeravani stjecatelj namjerava imenovati nove osobe koje će obavljati izvršne funkcije unutar investicijskog društva odgovorne za svakodnevno vođenje poslovanja, dužan je dokazati da te osobe raspolažu stručnim znanjima, osposobljenostima i iskustvom potrebnim za člana višeg rukovodstva investicijskog društva.

(3) Na procjenu ispunjavanja uvjeta iz ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o procjeni primjerenosti člana uprave i nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu i člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva.

Financijsko stanje

Članak 8.

(1) Pri procjeni financijskog stanja namjeravanog stjecatelja Hanfa će procijeniti njegovu financijsku snagu i financijsku stabilnost.

(2) Pod financijskim stanjem podrazumijeva se sposobnost namjeravanog stjecatelja da financira namjeravano stjecanje kao i sposobnost i spremnost da održi svoju financijsku stabilnost i financijsku stabilnost investicijskog društva. Financijsko stanje mora odgovarati opisanim ciljevima u odnosu na namjeravano stjecanje.

(3) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela stječe 50% ili više udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u investicijskom društvu ili ako bi stjecanjem investicijsko društvo postalo društvo kći namjeravanog stjecatelja, namjera namjeravanog stjecatelja za adekvatno povećavanje kapitala investicijskog društva radi održavanja odgovarajuće razine regulatornoga kapitala nakon stjecanja mora se jasno odražavati u poslovnoj strategiji i poslovnom planu i projekcijama financijskih izvješća investicijskog društva najmanje za prve tri godine nakon stjecanja.

(4) Hanfa prilikom procjene financijskog stanja:

1. procjenjuje je li namjeravani stjecatelj, u skladu s visinom udjela u investicijskom društvu, financijski stabilan i snažan u onoj mjeri koja je potrebna za dobro i razborito upravljanje investicijskim društvom najmanje prve tri godine nakon stjecanja kvalificiranog udjela

2. provjerava upućuju li izvori i način financiranja namjeravanog stjecanja i postojeći financijski odnosi između namjeravanog stjecatelja i investicijskog društva na postojanje sukoba interesa koji može negativno utjecati na stabilnost investicijskog društva te

3. razmatra utječe li zaduženost namjeravanog stjecatelja negativno na njegovu financijsku snagu te na osposobljenost i mogućnost investicijskog društva da ispunjava kapitalne zahtjeve, uključujući i moguće obveze koje se namjeravani stjecatelj obvezao preuzeti vezano uz ispunjavanje regulatornih zahtjeva investicijskog društva ili drugih obveza, ako je primjenjivo.

(5) Smatrat će se da namjeravani stjecatelj nema odgovarajuću financijsku stabilnost ako na temelju podataka kojima raspolaže Hanfa ocijeni da se može opravdano očekivati da će namjeravani stjecatelj tijekom stjecanja ili u bližoj budućnosti nakon stjecanja dospjeti u financijske poteškoće.

(6) Ako je namjeravani stjecatelj investicijsko društvo ili financijska institucija kojoj je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za provođenje nadzora nad namjeravanim stjecateljem nadležno drugo nadzorno tijelo, Hanfa će pri procjeni financijskog stanja namjeravanog stjecatelja voditi računa o procjeni financijske snage i financijske stabilnosti koju je izvršilo tijelo nadležno za provođenje nadzora nad tim namjeravani stjecateljem, kao i druge dokumente i podatke pribavljene od tog nadležnog tijela.

Ispunjavanje regulatornih zahtjeva

Članak 9.

(1) Hanfa će u obzir prilikom procjene primjerenosti namjeravanog stjecatelja uzeti mogući utjecaj stjecanja na mogućnost investicijskog društva da nakon provedenog stjecanja ispunjava regulatorne zahtjeve, uključujući kapitalne zahtjeve, zahtjeve u smislu likvidnosti i ograničenja velikih izloženosti, zahtjeve povezane sa sustavom upravljanja, sustavom unutarnjih kontrola, upravljanjem rizicima i usklađenošću poslovanja.

(2) Hanfa će uzeti u obzir namjere i ciljeve namjeravanog stjecatelja navedene u strategiji i poslovnom planu, posebno u odnosu na likvidnosnu i kapitalnu potporu investicijskom društvu te pitanja korporativnog upravljanja i razvoja investicijskog društva, kao i planove namjeravanog stjecatelja za eventualno daljnje stjecanje ili prodaju udjela u investicijskom društvu.

(3) Hanfa može prije donošenja odluke o zahtjevu zatražiti od namjeravanog stjecatelja preuzimanje obveza vezano uz ispunjavanje regulatornih zahtjeva, primjerice davanje financijske potpore u slučaju poteškoća s likvidnošću, solventnošću, upravljanjem rizicima te sustavom upravljanja općenito, te povećanje kapitala na adekvatnu razinu putem dokapitalizacija i drugih mjera za povećanje regulatornoga kapitala. Pri odlučivanju o zahtjevu namjeravanog stjecatelja za izdavanje suglasnosti Hanfa uzet će u obzir očitovanje o zahtjevu iz ovoga stavka.

(4) Ako će nakon stjecanja investicijsko društvo postati član grupe, Hanfa procjenjuje ima li ta grupa odgovarajuću organizacijsku strukturu, transparentan i jasan sustav korporativnog upravljanja i odgovarajuću razinu kapitala te sprječava li uska povezanost investicijskog društva s drugim fizičkim i pravnim osobama provođenje djelotvornog nadzora, djelotvornu razmjenu informacija između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti između nadležnih tijela. Pritom će uzeti u obzir sprječavaju li ili ograničavaju zemljopisna lokacija ili poslovne aktivnosti članica grupe ili osoba koje su ili će nakon stjecanja biti usko povezane s investicijskim društvom i propisi treće zemlje koji se primjenjuju na fizičku ili pravnu osobu koja je usko povezana s investicijskim društvom Hanfu u obavljanju nadzora.

(5) Ako namjeravani stjecatelj namjerava steći 50% ili više udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u investicijskom društvu ili ako će nakon stjecanja investicijsko društvo postati društvo kći namjeravanog stjecatelja, ispunjavanje regulatornih zahtjeva ocjenjuje se u vrijeme stjecanja i za prve tri poslovne godine nakon stjecanja na kontinuiranoj osnovi.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Članak 10.

(1) Hanfa će smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma u sljedećim slučajevima:

1. ako ima saznanja koja opravdano upućuju na sumnju da je namjeravani stjecatelj uključen ili je bio uključen u pranje novca ili pokušaj pranja novca, bez obzira na to je li to pranje novca bilo posredno ili neposredno povezano s planiranim stjecanjem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu,

2. ako ima saznanja koja opravdano upućuju na sumnju da je namjeravani stjecatelj uključen ili je bio uključen u terorističke aktivnosti ili financiranje terorizma, posebno ako je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ili

3. ako namjeravano stjecanje povećava rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

(2) Hanfa će procjenu iz stavka 1. ovog članka provesti obuhvaćajući i suradnike namjeravanog stjecatelja, povezane osobe ili osobe koje imaju poslovne veze s namjeravanim stjecateljem, uključujući i njegove neposredne ili posredne dioničare ili članove pravne osobe namjeravanog stjecatelja kao i fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja.

(3) Pri procjeni povećava li namjeravano stjecanje rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma Hanfa će uzeti u obzir pribavljene podatke, ocjene, procjene i izvješća međunarodnih organizacija i tijela nadležnih za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i predikatnih kaznenih djela povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma (npr. Transparency International, OECD, Svjetska banka), kao i javno dostupne podatke i podatke iz medija.

(4) Hanfa može smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da bi namjeravano stjecanje moglo povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i u slučaju kada prema podacima iz kaznene evidencije namjeravani stjecatelj nije kažnjavan ili nema saznanja na temelju kojih se opravdano može sumnjati da je namjeravani stjecatelj sudjelovao u pranju novca ili financiranju terorizma ako, primjerice, namjeravani stjecatelj ima sjedište na području države koju je Stručna skupina za financijsku akciju protiv pranja novca i financiranje terorizma (dalje u tekstu: FATF) ili Europska komisija identificirala kao države čiji regulatorni nedostaci čine značajan rizik za međunarodni financijski sustav ili ako je riječ o trećoj zemlji koja ne dopušta provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koje primjenjuje Europska unija, odnosno ima osobne ili poslovne veze s tom zemljom.

(5) Pri procjeni izvora sredstava za financiranje namjeravanog stjecanja Hanfa će ocjenjivati iz kojih poslovnih aktivnosti potječu ta sredstva i kojim putem je izvršen ili se namjerava izvršiti prijenos sredstava, kako bi se utvrdilo postoji li rizik od pranja novca i financiranja terorizma. U tu svrhu Hanfa će provjeriti:

1. jesu li platne transakcije kojima se provodi financiranje namjeravanog stjecanja obavljene putem kreditnih ili financijskih institucija koje su pod nadzorom nadležnih tijela koja, među ostalim, nadziru i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Europskoj uniji ili u trećim zemljama koje imaju i učinkovito primjenjuju propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u skladu s Preporukama FATF-a,

2. podatke o poslovnim aktivnostima iz kojih potječu sredstva namijenjena financiranju namjeravanog stjecanja, uključujući povijesne podatke o poslovnim aktivnostima namjeravanog stjecatelja i vjerodostojnost financijske konstrukcije i primjerenost kupoprodajne cijene dionica odnosno udjela koji su predmet stjecanja i

3. dokaze imaju li sredstva namijenjena financiranju namjeravanog stjecanja neprekinuti niz platnih transakcija od izvora ili druge podatke koji mogu otkloniti bilo koju sumnju u zakonitost izvora financiranja.

(6) Ako Hanfa ne može utvrditi izvor financiranja na način iz stavka 5. ovoga članka, ocijenit će je li objašnjenje namjeravanog stjecatelja uvjerljivo, opravdano i vjerodostojno, s obzirom na rezultate procjene dobrog ugleda namjeravanog stjecatelja.

(7) Ako je dokumentacija o izvorima sredstava nepotpuna, nedovoljna ili sadržava podatke koje upućuju na sumnju u zakonitost izvora sredstava (primjerice nedostatak dokaza o kretanju kapitala, prekogranična promjena sjedišta, promjene uprave ili dioničara ili člana društva namjeravanog stjecatelja pravne osobe, ranija povezanost dioničara ili uprave društva s osobama osuđenima za počinjenje kaznenih djela) Hanfa će zatražiti dodatne podatke. Ako ti dodatni podaci ne otklone sumnju da su sredstva namijenjena financiranju stjecanja kvalificiranog udjela stečena i prenesena na nezakonit način, smatrat će se da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma.

Zajedničko djelovanje

Okolnosti na temelju kojih se utvrđuje zajedničko djelovanje

Članak 11.

(1) U smislu članka 12. stavka 1. Zakona okolnostima koje upućuju na zajedničko djelovanje mogu se smatrati sljedeće okolnosti:

1. postojanje osobne ili ekonomske povezanosti između više dioničara i predloženog člana nadzornog odbora,

2. ako dioničari zajednički predlažu odluku o izboru i imenovanju jednog ili više članova nadzornog odbora,

3. ako su dioničari već ranije surađivali pri predlaganju izbora i imenovanja jednog ili više članova nadzornog odbora,

4. broj članova nadzornog odbora koje dva ili više dioničara zajednički predlažu,

5. omogućuje li izbor i imenovanje predloženog člana nadzornog odbora ostvarivanje odlučujućeg utjecaja u radu nadzornog odbora,

6. postojanje drugih okolnosti sličnih okolnostima iz točaka od 1. do 5. ovoga stavka, pod uvjetom da okolnosti upućuju na suradnju koja dovodi do trajne i značajne promjene u poslovnoj strategiji društva.

(2) U smislu ovoga članka zajedničkim djelovanjem između dioničara neće se smatrati sljedeći oblici uobičajene suradnje:

1. podnošenje zahtjeva za uvrštavanje određene točke na dnevni red glavne skupštine i prijedloga odluke koje na njoj treba donijeti, osim odluke o imenovanju i izboru članova nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka,

2. podnošenje zahtjeva za sazivanje glavne skupštine,

3. istovjetno glasanje o prijedlozima odluka uvrštenih na dnevni red glavne skupštine kao što su: odluka o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala, upotrebi dobiti, odluka o financijskim izvješćima društva, odluka o imenovanju ovlaštenih revizora i druga pitanja o kojima glavna skupština odlučuje u skladu s ovlastima iz zakona kojim je uređeno osnivanje trgovačkih društava, osim o izboru članova nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hanfa može rješenjem utvrditi postojanje zajedničkog djelovanja između osoba za koje utvrdi da njihovi međusobni odnosi, ciljevi, postupci i učinci tih postupaka upućuju na postojanje šire strateške suradnje koja prelazi okvire uobičajenih oblika suradnje između dioničara navedenih u stavku 2. ovog članka.

(4) Osobe za koje je utvrđeno postojanje zajedničkog djelovanja u smislu ovoga članka dužne su u roku od 30 dana od dostave rješenja iz stavka 3. ovog članka podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Ako osobe za koje je utvrđeno postojanje zajedničkog djelovanja ne podnesu zahtjev iz stavka 4. ovog članka u roku od 30 dana od dostave rješenja, Hanfa će postupiti u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona.

Značajan utjecaj

Okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja

Članak 12.

(1) U smislu članka 3. točke 51. Zakona kvalificiranim udjelom smatra se i svako neposredno ili posredno stjecanje dionica investicijskog društva koje čini manje od 10% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u investicijskom društvu, ako takav udio omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tim investicijskim društvom.

(2) Hanfa procjenjuje postojanje značajnog utjecaja odnosno bi li realizacijom namjeravanog stjecanja nastala mogućnost za ostvarivanje značajnog utjecaja namjeravanog stjecatelja na upravljanje investicijskim društvom uzimajući u obzir sljedeće okolnosti:

1. značajne i učestale transakcije između namjeravanog stjecatelja i investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2. odnos između namjeravanog stjecatelja i investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio,

3. ako namjeravani stjecatelj uživa dodatna prava ili pogodnosti koja nemaju svi dioničari pod jednakim uvjetima, na temelju odredbi osnivačkog akta investicijskog društva u kojemu se stječe kvalificirani udio ili ugovora,

4. je li namjeravani stjecatelj član uprave ili nadzornog odbora investicijskog društva u kojemu se stječe kvalificirani udio, odnosno je li na njegov prijedlog imenovan član nadzornog odbora ili ima pravo na imenovanje člana nadzornog odbora,

5. ukupna vlasnička struktura investicijskog društva u kojemu se stječe kvalificirani udio ili njegovog matičnog društva, posebno ako je riječ o disperziranoj dioničkoj strukturi s velikim brojem manjih dioničara,

6. osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnos namjeravanog stjecatelja s dioničarima investicijskog društva u kojemu se stječe kvalificirani udio ili postojanje dioničarskog sporazuma koji omogućuje namjeravanom stjecatelju ostvarivanje značajnog utjecaja na investicijsko društvo u kojemu se stječe kvalificirani udio,

7. položaj namjeravanog stjecatelja unutar grupe čiji je član investicijsko društvo u kojemu se stječe kvalificirani udio,

8. mogućnosti sudjelovanja namjeravanog stjecatelja u poslovnom i financijskom strateškom odlučivanju u investicijskom društvu u kojemu se stječe kvalificirani udio,

9. razinu uključenosti namjeravanog stjecatelja u dosadašnje upravljanje investicijskim društvom u kojemu se stječe kvalificirani udio,

10. druge okolnosti koje upućuju na ostvarenje ili mogućnost ostvarenja značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom u kojemu se stječe kvalificirani udio.

(3) Ako utvrdi postojanje neke od okolnosti iz stavka 2. ovog članka, Hanfa može rješenjem utvrditi postojanje značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom u kojemu se stječe kvalificirani udio i naložiti dioničaru da u roku od 30 dana od dostave rješenja podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. Pri procjeni postojanja značajnog utjecaja dovoljno je utvrditi da je riječ o udjelu koji omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja, neovisno o tome je li takav utjecaj doista ostvaren.

(4) Ako dioničar ne podnese zahtjev iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dostave rješenja, Hanfa će postupit u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona.

Način utvrđivanja visine udjela posrednog namjeravanog stjecatelja

Posredno stjecanje

Članak 13.

(1) Posredno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu može nastati u slučaju da:

1. fizička ili pravna osoba stječe ili povećava neposredni ili posredni udio u postojećem imatelju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ili

2. fizička ili pravna osoba ima neposredni ili posredni udio u osobi koja stječe ili povećava neposredni udio u investicijskom društvu.

(2) Posredno stjecanje kvalificiranog udjela utvrđuje se na temelju kriterija kontrole i multiplikacijskoga kriterija za svakoga posrednog namjeravanog stjecatelja, na način da se najprije primjenjuje kriterij kontrole, a ako se utvrdi da osoba koja posredno stječe kvalificirani udio u investicijskom društvu ne stječe neposredno ili posredno kontrolu nad postojećim imateljem ili namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela, primjenjuje se multiplikacijski kriterij.

(3) Smatra se da je primjenom kriterija kontrole posredni namjeravani stjecatelj u investicijskom društvu:

1. svaka fizička ili pravna osoba koja neposredno ili posredno stječe kontrolu nad postojećim neposrednim ili posrednim imateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

2. svaka fizička ili pravna osoba koja neposredno ili posredno kontrolira neposrednog namjeravanog stjecatelja u investicijskom društvu.

(4) U stavku 3. ovoga članka točke 1. i 2. uključuju i fizičku osobu ili subjekta koji je krajnji namjeravani stjecatelj.

(5) Visinom posrednog udjela svakoga posrednog namjeravanog stjecatelja utvrđenog primjenom kriterija kontrole smatra se visina udjela postojećeg imatelja kvalificiranog udjela nad kojim je posredni namjeravani stjecatelj stekao kontrolu, odnosno visina udjela namjeravanog stjecatelja nad kojim posredni namjeravani stjecatelj ima kontrolu.

(6) Multiplikacijski kriterij primjenjuje se u slučaju da nije utvrđeno postojanje odnosa kontrole opisanog u stavku 3. ovog članka, a sastoji se u izračunu udjela svakoga posrednog namjeravanog stjecatelja ovisno o visini njegova udjela u neposrednom ili posrednom namjeravanom stjecatelju ili imatelju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu.

(7) Posredni udio u investicijskom društvu računa se primjenom multiplikacijskoga kriterija na način da se množe udjeli u društvima duž korporativnog lanca, počevši od neposrednog udjela u investicijskom društvu, koji se zatim množi s udjelom u društvu koje je neposredno iznad neposrednog namjeravanog stjecatelja, odnosno imatelja udjela u investicijskom društvu i tako dalje prema krajnjem namjeravanom stjecatelju, sve dok rezultat ne iznosi najmanje 10%.

(8) Primjenom multiplikacijskoga kriterija smatra se da su posredno stekle kvalificirani udio u investicijskom društvu:

1. svaka osoba čiji posredni udio u investicijskom društvu nakon izračuna u skladu sa stavkom 7. ovog članka iznosi najmanje 10% i

2. sve osobe koje neposredno ili posredno kontroliraju osobu ili osobe iz točke 1. ovog stavka.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Dokumentacija i podaci o stjecanju

Članak 14.

(1) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu prilažu se dokumenti i podaci kako je propisano Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/1946 od 11. srpnja 2017. o dopuni direktiva 2004/39/EZ i 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za iscrpan popis informacija koje namjeravani stjecatelji moraju uključiti u obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (SL L 276/32, 26. 10. 2017., dalje: Uredba (EU) 2017/1946).

(2) Dokumentacija i podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi se na obrascu Zahtjeva (Prilog I. ovoga Pravilnika) zajedno sa svim prilozima potrebnima za odlučivanje kako je propisano Uredbom (EU) 2017/1946.

(2) Fizičke osobe namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja zahtjevu za izdavanje suglasnosti prilažu Upitnik za fizičku osobu koja je namjeravani stjecatelj u investicijskom društvu ili koja je povezana s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (Priloga II. ovog Pravilnika) zajedno sa svim pripadajućim prilozima.

(3) Pravne osobe namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela zahtjevu za izdavanje suglasnosti prilažu Upitnik za pravnu osobu koja je namjeravani stjecatelj u investicijskom društvu (Prilog III. ovog Pravilnika) zajedno sa svim pripadajućim prilozima.

II. PROCJENA PRIMJERENOSTI ČLANA UPRAVE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA, ČLANA NADZORNOG ODBORA ZNAČAJNOG INVESTICIJSKOG DRUŠTVA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

Uvjeti za članstvo u upravi investicijskog društva i nadzornom odboru značajnog investicijskog društva

Dobar ugled člana uprave investicijskog društva i člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Članak 16.

(1) Dobar ugled u smislu odredbi članka 28. stavka 1. točke 2. i članka 34. stavka 4. točke 1. Zakona nema kandidat:

1. kojemu je zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela

2. protiv kojega je pokrenuta istraga odnosno protiv kojega se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) ili Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13)

3. koji je pravomoćno osuđen, protiv kojega je izrečena mjera ili protiv kojega nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se uređuje tržište kapitala, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se sprečava pranje novca, korupcija, manipulacija na tržištu, zloupotreba povlaštenih informacija, zelenaštvo, ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata

4. protiv kojega je pokrenuta istraga ili protiv kojega je potvrđena optužnica odnosno protiv kojega se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, koji je pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XI. – kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12)

5. protiv kojega je pokrenuta istraga ili protiv kojega je potvrđena optužnica odnosno protiv kojega se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,57/11, 125/11 i 144/12) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka,

6. koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih djela iz ovoga članka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 4. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled te osobe

7. za kojega postoje podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama ESA-a, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o podnesenim pravnim lijekovima u vezi s tim mjerama i ishodima tih pravnih lijekova.

8. koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

9. čiji poslovni rezultati ugrožavaju njegov ugled,

10. čija financijska stabilnost ugrožava njegov ugled,

11. za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar ugled.

(2) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

(3) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi, uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(4) Dodatno, prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hana ili drugo nadležno tijelo.

(5) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 8. ovoga članka Hanfa će analizirati podatke koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili ukidanja odnosno oduzimanja odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge za smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela kao i sve druge podaci ili dokaze koje upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(6) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 9. i 10. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a pogotovo u trgovačkom društvu u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak ovih događaja.

(7) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka 10. i 11. ovoga članka uzet će se u obzir financijska stabilnost kandidata i njezin moguć utjecaj na ugled kandidata. Pritom će se analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),

3. je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u stavku 1. ovoga članka, te vodi li se protiv kandidata građanski ili upravni postupak u kojima je isti stranka

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak

6. velika ulaganja, izloženost i zaduženost kandidata.

Stručna znanja i sposobnosti članova uprave i članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Članak 17.

(1) Hanfa će u smislu članka 28. stavka 1. točke 3. odnosno članka 34. stavka 4. točke 2. Zakona odgovarajućim stručnim znanjima smatrati najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(2) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. ekonomija i srodna područja (npr. financije, poslovodstvo)

2. pravo i srodna područja (npr. uprava)

3. matematika, fizika, informatika, elektrotehnika ili srodna područja

(3) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

1. financijskim tržištima,

2. računovodstvenom okviru i analizi financijskih podataka,

3. regulatornom okviru i regulatornim zahtjevima

4. strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

5. upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika investicijskog društva)

6. korporativnom upravljanju, uključujući i sustav unutarnjih kontrola.

(4) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata za člana uprave u smislu članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona procjenjivati njegovu sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Prilikom procjene uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat odgovoran te dužnosti i sposobnosti koje njegova pozicija u upravi zahtijeva.

(5) Društvo je dužno prilikom procjene stručnih kvalifikacija i sposobnosti kandidata za člana nadzornog odbora u smislu članka 34. stavka 4. Zakona ocijeniti njegovu sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja društva i rizika kojima je izloženo te odlučnost, stratešku viziju, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prilikom procjene stručnih znanja člana uprave tržišnog posrednika, Hanfa će procjenjivati stručna znanja iz stavka 3. ovoga članka, neovisno o postignutom stupnju obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka.

Iskustvo člana uprave

Članak 18.

(1) Hanfa će u smislu članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona odgovarajućim iskustvom kandidata, smatrati:

1. iskustvo članstva u upravi investicijskog društva odnosno osobe koja je prema odredbama Zakona ovlaštena obavljati investicijske usluge i aktivnosti ili

2. iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama investicijskog društva ili osobe koja je prema odredbama Zakona ovlaštena obavljati investicijske usluge ili aktivnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hanfa može u smislu članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona odgovarajućim iskustvom smatrati također:

1. iskustvo članstva u upravi kreditne institucije, društva za upravljanje ili druge financijske institucije

2. iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike

3. rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave ili tijelu nadležnom za nadzor kreditnih ili financijskih institucija

4. iskustvo prokurista investicijskog društva odnosno osobe koja je prema odredbama Zakona ovlaštena obavljati investicijske usluge i aktivnosti kreditne ili druge financijske institucije.

(3) Hanfa može pri procjeni iskustva iz stavka 2. ovoga članka posebno analizirati radno iskustvo pojedinog kandidata u vezi s:

1. financijskim tržištima,

2. regulatornim okvirom i zahtjevima,

3. strateškim planiranjem i poznavanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

4. upravljanjem rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika),

5. procjenom djelotvornosti postupaka i mjera investicijskog društva, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole i

6. tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama.

(4) Pod iskustvom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva u istom društvu ili istoj grupi investicijskog društva u posljednjih deset godina. Pod iskustvom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva u istoj instituciji ili istoj grupi ili tijelu u posljednjih deset godina.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka uvjet kontinuiranog iskustva u posljednjih deset godina ne mora biti ispunjen ako investicijsko društvo dokaže da je najmanje tri odnosno pet godina kontinuiranog iskustva kandidat stekao kroz dovoljno dugo vremensko razdoblje.

(6) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje tri odnosno pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. odnosno 2. ovoga članka.

(7) Pored kriterija iz stavaka 1. do 5. ovoga članka, Hanfa će s obzirom na funkciju i društvo u koje se kandidat imenuje iskustvo kandidata dodatno procjenjivati prema sljedećim kriterijima:

1. vrsti rukovodeće funkcije i njezinom položaju u hijerarhiji, uključujući i vremensko trajanje obnašanja funkcije u organizacijskoj strukturi

2. prirodi i složenosti poslova koje je kandidat obavljao, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj je obavljao poslove

3. opseg nadležnosti, ovlasti za donošenje odluka i odgovornosti

4. broj podređenih radnika

5. stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji.

(8) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, prilikom procjene iskustva člana uprave tržišnog posrednika, Hanfa će dostatnim iskustvom u smislu članka 132. stavka 2. točke 3. Zakona smatrati i iskustvo vođenja trgovačkog društva koje je obavljalo poslove koje obavlja tržišni posrednik prije stupanja na snagu Zakona.

Iskustvo člana nadzornog odbora značajnog
investicijskog društva

Članak 19.

(1) U smislu članka 34. stavka 4. točke 2. Zakona odgovarajućim iskustvom kandidata smatraju se sljedeći poslovi:

1. iskustvo u upravi ili nadzornom odboru investicijskog društva, kreditne institucije odnosno ostalih financijskih institucija

2. rad u tijelu nadležnom za nadzor nad investicijskim društvima, kreditnim institucijama i ostalim financijskim institucijama

3. iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom

4. iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti

5. dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u financijskim institucijama koje su bitne za obavljanje njihove djelatnosti,

6. iskustvo rukovođenja podružnicom financijske ili kreditne institucije, prokurista ili savjetnika uprave financijske ili kreditne institucije,

7. iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima kako je uređeno zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje tri godine iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji i ostalim financijskim institucijama, odnosno pet godina iskustva na ostalim poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prilikom procjene iskustva kandidata za člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva investicijsko društvo je dužno utvrditi znanja, iskustva i sposobnost člana nadzornog odbora da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu investicijskog društva te ispunjavati druge zadaće propisane primjenjivim propisima.

Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova uprave investicijskog društva i članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Članak 20.

(1) Član uprave investicijskog društva odnosno član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva mora biti u mogućnosti iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje posjedovanje sljedećih sposobnosti:

1. odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi uprave odnosno nadzornog odbora i

2. sposobnost nepriklanjanja utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u upravi odnosno nadzornom odboru.

(2) Pri procjeni posjeduje li kandidat sposobnosti iz stavka 1. ovoga članak, uzima se u obzir njegovo prijašnje i sadašnje poslovno ponašanje.

(3) Smatra se da postoji sukob interesa u smislu članka 28. stavka 1. točke 4. odnosno članka 34. stavka 4. točke 3. Zakona kojim investicijsko društvo ne može upravljati ako:

1. član uprave odnosno nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s investicijskim društvom

2. ako je član uprave investicijskog društva ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske

3. ako je član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave drugog investicijskog društva, kreditne ili druge financijske institucije, mješovitog financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje nisu dio iste grupe kojoj pripada i to investicijsko društvo, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od točaka 2. i 3. stavka 3. ovoga članka, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim investicijsko društvo ne može upravljati ako je član uprave odnosno nadzornog odbora ujedno i član uprave odnosno nadzornog odbora njenih društava kćeri ili društava koje pripadaju istoj grupi.

(5) Pri procjeni postojanja sukoba interesa, procjenjuje se najmanje sljedeće:

1. osobni, profesionalni i drugi odnos povezanosti sa imateljima kvalificiranog udjela investicijskog društva, društva kćeri ili podružnica

2. osobni, profesionalni i drugi odnos sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija društva i društva kćeri

3. radna mjesta na kojima je kandidat radio u financijskim institucijama i trgovačkim društvima u proteklih pet godina

4. posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na investicijsko društvo, ukoliko takvo stjecanje nije posljedica programa nagrađivanja ili stjecanja na temelju zahtjeva primjenjivih propisa

5. politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama.

(6) Investicijsko društvo dužno je od kandidata zatražiti sve podatke o činjenicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka.

(7) Temeljem procjene iz stavka 3. i 5. ovoga članka investicijsko društvo je dužno svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati, te po potrebi poduzeti mjere za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

(8) Ako utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 3. ovoga članka, investicijsko društvo je o istome bez odgađanja dužno obavijestiti Hanfu.

Neovisnost članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Članak 21.

U smislu članka 34. stavka 3. Zakona smatra se da je član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva neovisan:

1. ako nije većinski dioničar tog investicijskog društva ni s njim povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara

2. ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u tom investicijskom društvu ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

3. ako nije zaposlenik većinskog dioničara investicijskog društva ili ako nije na neki drugi način povezan s njime

4. ako nije zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

5. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u investicijskom ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi

6. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koji ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu

7. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge investicijskom društvu ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji je ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama

8. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave investicijskog društva član nadzornog odbora

9. ako nije povezana osoba s članom uprave investicijskog društva ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,

10. ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora tog investicijskog društva više od 12 uzastopnih godina i

11. ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent investicijskog društva ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s investicijskom društvom.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 22.

(1) Prilikom procjene može li kandidat za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti procjenjuje se sljedeće:

1. broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja.

2. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika,

3. zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije,

4. broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu,

5. sastanke uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama

6. pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva,

7. druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti

8. broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i

9. vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(2) U smislu članka 28. stavka 7. Zakona, u obzir se ne uzimaju funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana isključivo sa svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave, člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da njima član uprave ili član nadzornog odbora ne mora svakodnevno upravljati te sličnim organizacijama ili subjektima.

(3) Iznimno od stavka 3. članka 28. Zakona, u skladu sa stavkom 8. članka 28. Zakona, Hanfa može odobriti članu uprave odnosno nadzornog odbora značajnog investicijskog društva da obnaša jednu dodatnu poziciju neizvršnog direktora odnosno člana nadzornog odbora, ako iz okolnosti koje su utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka proizlazi da to neće imati negativan utjecaj na ispunjavanje dužnosti člana uprave značajnog investicijskog društva odnosno člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva.

Kolektivna primjerenost uprave investicijskog društva odnosno nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Članak 23.

(1) U smislu članka 26. stavka 3. Zakona uprava investicijskog društva mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno vođenje poslova investicijskog društva, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika investicijskog društva.

(2) U smislu članka 26. stavka 4. Zakona nadzorni odbor značajnog investicijskog društva mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika investicijskog društva.

(3) Članovi uprave investicijskog društva odnosno članovi nadzornog odbora značajnog investicijskog društva moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja investicijskog društva te imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar uprave odnosno nadzornog odbora.

(4) Uprava mora imati dovoljan broj članova s dovoljnim stručnim znanjem o najmanje svakom od sljedećih područja:

1. uslugama i aktivnostima koje investicijsko društvo obavlja i glavnih rizika povezanih s time,

2. financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,

3. računovodstvu i izvještavanju,

4. dužnostima kontrolnih funkcija,

5. informacijskim tehnologijama i sigurnosti,

6. lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,

7. pravnom i regulatornom okviru,

8. upravljačkim sposobnostima i iskustva,

9. strateškom planiranju,

10. upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

Nositelji ključnih funkcija

Članak 24.

(1) Investicijsko društvo dužno je u skladu s člankom 35. Zakona, u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova te organizacijom odrediti ključne funkcije u investicijskom društvu.

(2) Nositeljima ključnih funkcija ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova i organizacijom poslovanja smatraju se barem sljedeće osobe: osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, osobe odgovorne za vođenje poslovanja, osobe koje vode poslovanje podružnica društva i ostale osobe koje obavljaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje investicijskim društvom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora.

(3) Uprava investicijskog društva dužna je u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu.

(4) Prilikom procjene primjerenosti nositelja ključnih funkcija investicijsko društvo dužno je primjenjivati kriterije propisane ovim člankom.

(5) Smatra se da je nositelj ključnih funkcija primjeren ako:

1. ima dobar ugled,

2. ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,

3. nije u sukobu interesa u odnosu na investicijsko društvo, članove nadzornog odbora, ako ih ima, članove uprave i više rukovodstvo investicijskog društva

4. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5. zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti, ako su isti propisani primjenjivim propisima.

(6) Prilikom procjene primjerenosti nositelja ključnih funkcija, investicijsko društvo je dužno uzeti u obzir posebnosti položaja kojeg nositelj ključne funkcije obavlja.

(7) Investicijsko društvo dužno je provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu prije imenovanja na tu funkciju.

Sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti za članove uprave, nositelje ključnih funkcija investicijskog društva i članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva

Politika za izbor i procjenu primjerenosti

Članak 25.

(1) Investicijsko društvo je dužno usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave sukladno članku 28. stavku 2. Zakona, nositelje ključnih funkcija u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona i, kada je primjereno, članove nadzornog odbora značajnog investicijskog društva.

(2) Politika iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća minimalno:

1. ciljanu strukturu uprave odnosno nadzornog odbora značajnog investicijskog društva s obzirom na:

a. vrstu, opseg i složenost poslova investicijskog društva,

b. profil rizičnosti investicijskog društva i

c. poslovnu strategiju investicijskog društva.

2. postupak procjene primjerenosti koji obuhvaća minimalno:

a. opis postupka procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvještavanje o rezultatima postupka

b. kriterije i standarde prema kojima će se procjenjivati primjerenost i prikladnost

c. stručnu osobu odgovornu za provedbu procjene primjerenosti

d. podatke i dokumentaciju koju kandidat treba dostaviti investicijskom društvu za provedbu procjene

e. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog kandidata

f. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti

(3) Investicijsko društvo dužno je s obzirom na ciljanu strukturu uprave i kada je to primjenjivo, nadzornog odbora, politikom iz stavka 1. ovoga članka detaljno propisati uvjete za članove uprave i, kada je primjenjivo, članove nadzornog odbora uključujući:

1. njihovu specifičnu nadležnost,

2. odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

3. zahtjev za uvodnu i kontinuiranu edukaciju, njihove ciljeve zasebno za upravu i nadzorni odbor kao cjelinu i njihove članove pojedinačno, stručne službe odgovorne za razvoj programa uvodne i kontinuirane edukacije, ljudske i financijske resurse potrebne za njihovu provedbu kao i postupak koji uređuje pravo svakog člana uprave odnosno nadzornog odbora da može zatražiti edukaciju,

4. zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti, uključujući i analizu koju investicijsko društvo mora obaviti radi utvrđivanja može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti,

5. situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa,

6. zahtjev za promicanje raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

7. planove sukcesije, politike i procedure investicijskog društva za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana uprave odnosno nadzornog odbora s njihovih funkcija.

(4) Prilikom procjene dobrog ugleda i sukoba interesa investicijsko društvo je dužno voditi računa o tome da članovi uprave, članovi nadzornog odbora kada je primjereno te nositelji ključnih funkcija trebaju u svakom trenutku imati dobar ugled i ne smiju biti u sukobu interesa, te je dužno razmotriti sve dostupne podatke koji bi mogli dovesti u sumnju dobar ugled odnosno upućivati na potencijalni sukob interesa tih osoba.

(5) Prije donošenja odluke o imenovanju i provođenja postupka procjene primjerenosti u skladu s člankom 26. ovog Pravilnika, investicijsko društvo dužno je izraditi popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata pri čemu se trebaju uzeti u obzir i ciljevi raznolikosti utvrđeni politikom iz stavka 3. točke 6. ovog članka o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora.

(6) Investicijsko društvo dužno je izraditi plan sukcesije za imenovanje na funkciju u upravi i nadzornom odboru u svrhu osiguranja kontinuiteta odlučivanja i funkcioniranja uprave i nadzornog odbora, kada je to primjenjivo. Pri izradi plana sukcesije potrebno je uzeti u obzir ciljeve utvrđene u politici za promicanje raznolikosti uprave i nadzornog odbora investicijskog društva.

(7) Nadzorni odbor odnosno članovi investicijskog društva dužni su u suradnji s funkcijom upravljanja ljudskim resursima aktivno sudjelovati u izboru kandidata za funkcije u upravi investicijskog društva.

(8) Procjenu primjerenosti člana nadzornog odbora provodi stručna osoba iz stavka 2. točke 2. c. ovoga članka. Na temelju rezultata procjene primjerenosti uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan na očitovanje. Skupština, glavna skupština odnosno članovi društva kada je primjenjivo donose odluku o primjerenosti člana nadzornog odbora.

(9) Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti člana uprave priprema stručna osoba iz stavka 2. točke 2. c. ovoga članka. Uprava prijedlog odluke dostavlja na očitovanje nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan. Odluku o primjerenosti člana uprave donosi nadzorni odbor odnosno članovi društva.

(10) Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema stručna služba. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi nadzorni odbor odnosno članovi društva kada je primjenjivo.

(11) Politiku iz stavka 1. ovoga članka za upravu donosi uprava uz suglasnost nadzornog odbora, kada je primjenjivo odnosno članova društva, a za nadzorni odbor donosi skupština, glavna skupština odnosno članovi društva kada je primjenjivo.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene primjerenosti

Članak 26.

(1) Investicijsko društvo dužno je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti članu uprave i prije imenovanja člana nadzornog odbora u značajnom investicijskom društvu te nositelja ključnih funkcija, provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata.

(2) Investicijsko društvo dužno je provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu prije imenovanja na tu funkciju. Iznimno, investicijsko društvo može provesti postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije nakon što je imenovan na dužnost ako okolnosti imenovanja nisu dopustile procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije dužno je provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja. Ako investicijsko društvo utvrdi da kandidat za nositelja ključne funkcije nije primjeren, takav kandidat ne može biti imenovan, odnosno ako je imenovan mora biti opozvan.

(3) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje provoditi postupak redovne ponovne procjene primjerenosti članova uprave te nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu i članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani. Pri provođenju redovne godišnje procjene primjerenosti članova uprave odnosno nadzornog odbora investicijsko društvo dužno je voditi računa o primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora u cjelini.

(4) Investicijsko društvo dužno je bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koje imaju značajan učinak na dobar ugled ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se vrši procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za člana uprave odnosno nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija utvrdi da se nalaze u sukobu interesa, te u slučaju kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

(5) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka investicijsko društvo nije u obvezi provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti i korektivne mjere investicijskog društva

Članak 27.

(1) Investicijsko društvo će kao kandidata za člana uprave predložiti odnosno kao člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva ili nositelja ključne funkcije imenovati kandidata kojeg je procijenilo primjerenim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako investicijsko društvo u postupku naknadne procjene primjerenosti pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora utvrdi da član uprave ili član nadzornog odbora više nije primjeren, dužan je zamijeniti tu osobu u skladu s odredbama Zakona. Iznimno, ako investicijsko društvo ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, investicijsko društvo može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka investicijsko društvo dužno je u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hanfu o rezultatima procjene i svojoj odluci te korektivnim mjerama koje je odlučilo poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku investicijsko društvo dužno je obrazložiti.

(4) Ako investicijsko društvo u postupku naknadne procjene primjerenosti utvrdi da nositelj ključne funkcije u investicijskom društvu više nije primjeren, dužan ga je zamijeniti. Iznimno, ako investicijsko društvo ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, investicijsko društvo može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog nositelja ključne funkcije.

(5) Korektivne mjere koje investicijsko društvo može poduzeti za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti primjena mjera za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija članova uprave ili nadzornog odbora ili nositelja ključnih funkcija odnosno uprave ili nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora investicijskog društva.

(6) Investicijsko društvo dužno je sve postupke procjene primjerenosti, pojedinih članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u investicijskom društvu adekvatno dokumentirati.

(7) Investicijsko društvo dužno je obvezati članove uprave, članove nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija da ga obavijeste o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 28.

(1) Pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora značajnog investicijskog društva investicijsko društvo treba usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću u skladu s člankom 26. Zakona i ciljanom strukturom uprave i nadzornog odbora utvrđenu politikom iz članka 25. ovog Pravilnika. Pri tome investicijsko društvo treba uzeti u obzir i rezultate primjerenosti pojedinačnih članova uprave i nadzornog odbora kada je to primjereno.

(2) Za procjenu kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora investicijsko društvo dužno je razviti vlastitu metodologiju.

(3) Investicijsko društvo dužno je provesti procjenu kolektivne primjerenosti u slučajevima kada se član uprave odnosno član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva imenuje prvi put, kod ponovnog imenovanja te osobe ako mu se promijenilo područje nadležnosti, te prilikom značajne promjene poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategije rizika investicijskog društva ili promjena u strukturi grupe.

(4) Investicijsko društvo je za procjenu kolektivne primjerenosti uprave dužno koristiti obrazac koji je prilog Smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (ESMA71-99-598, EBA/GL/2017/12 od 21. ožujka 2018.

Raznolikost uprave i nadzornog odbora

Članak 29.

(1) Prilikom imenovanja članova uprave i nadzornog odbora investicijsko društvo mora voditi računa da je njihova struktura dovoljno raznolika.

(2) Investicijsko društvo dužno je donijeti politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora koja omogućuje da se pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi uprave i nadzornog odbora moraju imati prilikom odlučivanja i nadziranja.

(3) Politika promicanja raznolikosti treba uzeti u obzir različite aspekte poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi i zemljopisnog porijekla.

(4) Značajno investicijsko društvo dužno je odrediti ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru te strategiju i vremenski okvir za postizanje tog cilja. U okviru redovne procjene primjerenosti uprave i nadzornog odbora značajno investicijsko društvo dužno je ocijeniti svoju usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova slabije zastupljenog spola. Ako navedeni cilj nije ispunjen, značajno investicijsko društvo mora pružiti obrazloženje neispunjavanja cilja, mjere koje će poduzeti i vremenski okvir za njegovo postizanje.

(5) Investicijsko društvo će pri procjeni odgovarajuće raznolikosti strukture uprave i nadzornog odbora voditi računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje investicijsko društvo obavlja i rizicima kojima je ili kojima bi mogao biti izloženo.

(6) Pri procjeni raznolikosti strukture uprave i nadzornog odbora uzima se u obzir raznolikost s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

Uvodna i kontinuirana edukacija

Članak 30.

(1) Investicijsko društvo dužno je osigurati uvodnu edukaciju za člana uprave te člana nadzornog odbora značajnog investicijskog društva koji se prvi put imenuju na funkciju u tom investicijskom društvu radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja te njihove uloge u investicijskom društvu. Uvodna edukacija mora se održati unutar šest mjeseci od imenovanja predsjednika, člana uprave, te člana nadzornog odbora na tu funkciju.

(2) Investicijsko društvo dužno je donijeti politiku i utvrditi postupak za uvodnu i kontinuiranu edukaciju, članova uprave, članova nadzornog odbora, u svrhu osiguranja trajne prikladnosti njihovih stručnih znanja. Politika, procedure i planovi za uvodnu i kontinuiranu edukaciju moraju se ažurirati te uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje investicijsko društvo nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira.

(3) Investicijsko društvo dužno je osigurati odgovarajuće ljudske i financijske resurse potrebne za provođenje uvodne i kontinuirane edukacije, članova uprave i članova nadzornog odbora.

(4) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti postupak za utvrđivanje poslovnih područja i ključnih funkcija za koje procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom uprave i nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora.

Zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 31.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti sukladno članku 29. stavku 1. Zakona podnosi nadzorni odbor odnosno članovi društva, na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženu odluku o imenovanju kandidata te najmanje sljedeće:

1. odluku o imenovanju kandidata za predsjednika odnosno člana uprave i nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, s naznačenim datumom početka obnašanja funkcije i trajanjem mandata

2. pri inicijalnom imenovanju kandidata za obnašanje funkcije ili člana uprave i nadzornog odbora, navesti opseg njegove nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti

3. podatak o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave koju je proveo podnositelj zahtjeva i obrazloženje procjene

(3) U prilogu Zahtjevu iz stavka 2. obvezno se dostavlja i:

1. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent, državljanstvo i druge osobne podatke,

2. podatke o obrazovanju, uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3. podatke o stručnom usavršavanju, uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licenci i slično,

4. za strane državljane podatke i dokaze o razini znanja hrvatskog jezika,

5. plan i sadržaj uvodne edukacije te podatke o osobama koje provode edukaciju i planirani datum završetka edukacije,

6. podatke o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

7. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

• vrsta rukovodeće funkcije i položaj u hijerarhiji

• opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

• organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

• opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

• broj podređenih radnika

8. pri inicijalnom imenovanju u tom investicijskom društvu podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član društva, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti,

9. podatak o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 16. ovoga Pravilnika, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

10. podatak o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje platni promet ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

11. podatak o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 10. ovoga stavka, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

12. podatak o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

13. podatak o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u parničnom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost i njegov ugled

14. podatak o financijskom stanju kandidata uključujući i podatak o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

15. podatak o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i podatak o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

16. opis svih financijskih (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskih interesa ili profesionalnih, poslovnih ili osobnih odnosa kandidata i s njime povezanih osoba s investicijskim društvom (uključujući i matično društvo i društvo kći tog investicijskog društva) i njegovim članovima uprave i nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na investicijsko društvo (uključujući i matično društvo i društvo kći investicijskog društva), sve postojeće financijske obveze prema investicijskom društvu, njegovom matičnom društvu i društvima kćerima i odnose s političkim izloženim osobama,

17. ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati, mjere za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa,

18. podatak o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

19. podatke potrebne radi procjene ispunjava li kandidat kriterij dovoljne posvećenosti ispunjavanju dužnosti zajedno s podacima iz članka 22. ovoga Pravilnika,

20. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo investicijsko društvo koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo, posvećenost ispunjavanju dužnosti i neovisnosti mišljenja i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanju cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata.

(4) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente kojima Hanfa već raspolaže.

(5) Osim dokumenata kojima se dokazuju podaci iz stavka 3. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(6) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave pod točkom 2. stavka 4. dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(7) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

(8) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(9) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, Hanfa će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

Program vođenja poslova investicijskog društva

Članak 32.

(1) Program vođenja poslova investicijskog društva za mandatno razdoblje iz članka 29. stavka 9. Zakona dostavlja se Hanfi u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. kratak opis stanja u investicijskom društvu te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

2. opis okruženja u kojem investicijsko društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

3. detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije), uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

4. projekcije financijskih izvještaja i adekvatnosti kapitala investicijskog društva za mandatno razdoblje, i to:

i. u obliku poslovnih i financijskih izvješća investicijskih društava propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava,

ii. kao podatke o kapitalu iz »Obrasca o adekvatnosti kapitala investicijskih društava« (Obrazac K), koji je sastavni dio Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava,

5. opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

6. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem adekvatnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u investicijskom društvu,

7. opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave investicijskog društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje i postupanje,

8. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa, plan budućeg postupanja za slučaj insolventnosti investicijskog društva koju namjerava provoditi,

9. opis predviđenog sustava unutarnjih kontrola i kontrolnih funkcija,

10. pregled nadzornih mjera koje je Hanfa eventualno naložila te postupanje po istima,

11. opis plana izdvajanja poslovnih procesa i

12. u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova investicijskog društva potrebno je u programu iz stavka 1. ovog Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave

Članak 33.

(1) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave ocijeni da je potrebno da kandidat predstavi program vođenja poslova, pozvat će kandidata na predstavljanje programa u skladu sa člankom 29. stavkom 10. Zakona.

(2) Hanfa provodi ocjenjivanje programa vođenja poslova vodeći računa osobito o:

1. realnosti pretpostavki programa,

2. predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva,

3. planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

4. usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(3) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova investicijskog društva vodeći osobito računa o:

1. poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

2. poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje investicijskih društava i tržište kapitala,

3. poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo investicijsko društvo,

4. poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa investicijskog društva,

5. poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja investicijskog društva,

6. poznavanju poslovanja investicijskog društva i poznavanju gospodarskog okruženja.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 34.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Hanfa donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja investicijskog društva.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 32. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Ažuriranje podataka i izvještavanje Hanfe

Članak 35.

(1) Investicijsko društvo dužno je kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta članova uprave, članova nadzornog odbora značajnog investicijskog društva i nositelja ključnih funkcija.

(2) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, Hanfi za članove uprave dostaviti ažurirani upitnik iz Priloga V. ovoga Pravilnika i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako dođe do promjene podataka iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, investicijsko društvo dužno je o tome bez odgađanja obavijestiti Hanfu, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

VI. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 36.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za investicijska društva.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Prijelazne i završne odredbe

Stupanje na snagu i primjena

Članak 37.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva (NN 31/2014) i Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN 05/09).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Investicijsko društvo dužno je Hanfi prvi put dostaviti ažurirani upitnik iz Priloga V. ovoga Pravilnika i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti za člana uprave do 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/05
Urbroj: 326-01-330-332-18-5
Zagreb, 25. listopada 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

1.Ime i prezime / tvrtka i adresa / sjedište podnositelja zahtjeva
2.Tvrtka i sjedište investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio
3.Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva (broj priloga u kojem se nalazi punomoć)
4.Ime i prezime osobe za kontakt
5.Broj telefona osobe za kontakt
6.Adresa elektroničke pošte osobe za kontakt
7.Telefaks osobe za kontakt
8.Broj i vrsta dionica koje su predmet stjecanja
9.Nominalna vrijednost dionica koje su predmet stjecanja
10.Podaci o premiji koja jest ili će biti isplaćena na temelju dionica koje su predmet stjecanja, ako postoje
11.Kupoprodajna cijena dionica koje su predmet stjecanja (broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ugovora ili predugovora o kupoprodaji dionica na temelju kojeg se neposredno ili posredno stječe kvalificirani udio u investicijskom društvu)
12.Na temelju kojih kriterija je određena kupoprodajna cijena (ako postoji razlika između tržišne cijene i kupoprodajne cijene, potrebno je priložiti obrazloženje)?
13.Postotni udio u temeljnom kapitalu investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio
14.Broj glasačkih prava koja nose dionice koje su predmet stjecanja
15.Ako postoje založna prava na dionicama koje su predmet stjecanja, podaci o broju založenih dionica, ugovoru ili drugoj osnovi na temelju čega su založene i osobi u čiju je korist osnovano založno pravo (ime i prezime, odnosno tvrtka, adresa, oib)
16.Ako je provedeno dubinsko ispitivanje (engl. Due diligence) investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio, broj priloga u kojem se nalazi izvješće o provedenom dubinskom ispitivanju
17.Podatak je li stjecatelj već imatelj dionica investicijskog društva koje je predmet stjecanja (broj i vrsta dionica, njihova nominalna vrijednost i udio u temeljnom kapitalu)
18.Broj priloga u kojem se nalazi prikaz dioničke strukture investicijskog društva prije i poslije namjeravanog stjecanja s obzirom na udio u temeljnom kapitalu i udio u glasačkim pravima s nominalnom i tržišnom vrijednošću dionica
19.Podatak o tome djeluje li stjecatelj ili namjerava djelovati zajednički s drugim dioničarima ili drugim stjecateljima (navesti popis tih osoba, njihov udio u financiranju stjecanja ili kapitalu investicijskom društvu i priložiti ovjerenu kopiju, odnosno ovjereni prijevod sporazuma kojim se uređuju međusobni odnosi stjecatelja, odnosno dioničara koji djeluju zajednički)
20.Broj priloga u kojem se nalazi opis poslovnih razloga za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu i strategija stjecatelja u odnosu na predmetno stjecanje, uključujući razdoblje u kojem namjerava držati udjele u investicijskom društvu, namjeru za povećanje, smanjenje ili zadržavanje visine ulaganja u sljedećih pet godina
21.Izjava stjecatelja namjerava li i zašto djelovati kao aktivni manjinski dioničar (samo za stjecatelje koji stječu manje od 50% udjela u investicijskom društvu)
22.Broj priloga u kojem su opisane namjere stjecatelja u odnosu na investicijsko društvo nakon stjecanja kvalificiranog udjela i namjeravanom utjecaju na financijski položaj investicijskog društva, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava investicijskog društva (za stjecatelja više od 20%, a manje od 50% udjela u kapitalu investicijskog društva)
23.Izjava stjecatelja namjerava li nakon stjecanja ulagati dodatna sredstva u kapital investicijskog društva ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća
24.Analiza o tome hoće li uska povezanost stjecatelja s investicijskim društvom nakon realizacije namjeravanog stjecanja imati utjecaj na mogućnost investicijskog društva da pruži pravodobne i točne informacije i izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
25.Ako stjecatelj namjerava steći više od 50% udjela u kapitalu investicijskog društva ili ako će nakon stjecanja investicijsko društvo postati društvo kći, broj priloga u kojem se nalazi poslovni plan investicijskog društva za sljedeće tri godine
26.Ako stjecatelj namjerava imenovati nove članove uprave ili nadzornog odbora, zahtjevu se prilažu dokumenti propisani odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u investicijskom društvu.
27.Broj priloga u kojem se nalazi popis osoba povezanih sa stjecateljem zajedno s opisom načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe osoba povezanih sa stjecateljem
28.Imate li kakve veze s politički izloženim osobama? Ako je odgovor pozitivan, navesti o kojim se osobama radi, koju funkciju obavljaju, odnosno koju funkciju su obavljali i način povezanosti.
29.Opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem, a koje su prethodile podnošenju zahtjeva
30.

Broj priloga u kojem se nalazi detaljno objašnjenje izvora financiranja namjeravanog stjecanja sa sljedećim podacima:

a. izvor i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje načina kako su sredstva stečena, te, ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje, te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti, kao i o tome kada je i kako ta imovina stečena

b. način plaćanja (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu)

c. detalji o pristupu izvorima kapitala i financijskim tržištima uključujući detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani

d. ako je izvor sredstava kredit ili zajam, broj priloga u kojem se nalaze ugovori o kreditu s podacima o vjerovniku, uvjetima kreditiranja, dospijeću, sredstvima osiguranja i informaciju o izvoru prihoda kojim će se koristiti za povrat tih kredita

e. ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobivena od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, broj priloga u kojem se nalaze dokazi o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam za stjecanje udjela u investicijskom društvu

f. informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima investicijskog društva koja je predmet stjecanja

g. ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala investicijskog društva, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja


PRILOG II.

Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

1.Ime i prezime u vrijeme podnošenja zahtjeva i u vrijeme rođenja (ako se razlikuju)
2.Datum i mjesto rođenja
3.Adresa stanovanja (prebivalište)
4.Broj telefona/mobilnog telefona
5.Broj telefaksa
6.Adresa elektroničke pošte
7.Državljanstvo
8.Osobni identifikacijski broj
9.Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice)
10.

Obrazovanje:

a. godina stjecanja stručne spreme

b. trajanje obrazovanja

c. naziv školske institucije i obrazovnog programa (smjer)

d. stečeno zvanje

11.

Stručno usavršavanje:

a. godina pohađanja stručnog usavršavanja

b. naziv organizatora

c. tema stručnog usavršavanja

d. je li stručno usavršavanje završilo polaganjem ispita, izdavanjem certifikata, licenci i sl. i kojih

12.

Radno iskustvo, uključujući članstvo u nadzornim odborima:

a. razdoblje obavljanja funkcije

b. tvrtka i sjedište poslodavca

c. djelatnost poslodavca

d. naziv funkcije s opisom položaja u organizacijskoj hijerarhiji poslodavca

13.

Popis funkcija koje trenutačno obavljate

(članstvo u nadzornim odborima, komisijama, državnim tijelima, tijelima udruga i sl.)

14.

Popis svih trgovačkih društava u kojima ste imali ili u kojima imate udio u kapitalu sa sljedećim podacima:

a. tvrtka i sjedište društva

b. djelatnost društva

c. visina udjela u kapitalu

d. razdoblje u kojem ste imali, odnosno otkada imate udio

15.

Je li vam nadležno tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili za obavljanje funkcije, odnosno ukinulo ili poništilo odobrenje, suglasnost, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe?

Je li vas profesionalno ili strukovno udruženje isključilo iz članstva?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite okolnosti i razloge i priložite dokumentaciju o tom slučaju.

16.

Je li protiv vas ili protiv pravne osobe u kojoj ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili drugu rukovodeću funkciju ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina vođen kazneni, prekršajni postupak ili izrečena kazna ili druga mjera za kaznena djela ili prekršaje, ili ste bili odgovorni zbog propusta u vođenju odgovarajućih politika ili procedura radi sprječavanja takvih djela?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite svoju osobnu odgovornost i ulogu u konkretnom slučaju i priložite dokumentaciju o tom slučaju.

17.Broj priloga u kojem je uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv vas kazneni postupak (ne starija od tri mjeseca)
18.Broj priloga u kojem je potvrda iz kaznene evidencije o osuđivanosti za kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 16. stavka 4. ovog Pravilnika i prekršajne evidencije o prekršajnoj osuđivanosti ne starija od tri mjeseca (samo za strane državljane) odnosno izjava o tome (ako nije moguće pribaviti potvrdu)
19.Je li nad vašom imovinom i nad pravnim osobama u kojima ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina pokrenut ili otvoren stečajni postupak? Priložiti broj priloga s dokazom o navedenom.
20.

Je li se protiv vas ili društva nad kojim ste imali ili imate kontrolu ili u kojem ste obavljali ili obavljate rukovodeću funkciju vodi parnični, upravni, ovršni ili neki drugi sudski ili arbitražni postupak, istraga, te je li vam izrečena mjera ili naloženo izvršenje neke druge odluke koja bi mogla biti važna pri odlučivanju o zahtjevu ili koja bi utjecala na stabilno i razborito upravljanje investicijskim društvom?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i status predmeta i priložite dokumentaciju o tome.

21.

Je li u posljednjih deset godina poslodavac u kojem ste obavljali rukovodeću funkciju ili drugu sličnu funkciju otkazao ugovor o radu s vama, smijenio vas s funkcije ili povukao ovlaštenje za zastupanje?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i priložite dokumentaciju o tome.

22.

Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ikada ocjenjivalo vaš dobar ugled?

Ako je odgovor pozitivan, navedite o kojem je tijelu riječ i kakav je bio rezultat ocjene i priložite kopiju ocjene, ako je dostupna.

23.Opišite svoje poslovne aktivnosti i poslovne aktivnosti društva u kojem obavljate funkciju uprave ili nadzornog odbora ili koje kontrolirate.
24.

Opišite svoj financijski položaj:

a. koji su vam izvori prihoda i koliki su vam neto prihodi u posljednjih godinu dana?

b. navedite svoja značajnija dugovanja (ukupni iznos duga, kome dugujete i po kojoj osnovi).

c. imate li u vlasništvu nekretnine? navedite koje i njihovu vrijednost.

d. imate li u vlasništvu pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000 kn?

Navedite koje i njihovu vrijednost.

e. Imate li poslovne udjele, dionice ili vrijednosne papire u pravnim osobama ili poslovnim subjektima?

Navedite u kojim društvima ili poslovnim subjektima i kolika je njihova nominalna i tržišta vrijednost.

f. Imate li ušteđevinu?

Navedite njezin iznos.

25.

Opišite svoje financijske i nefinancijske interese te financijske i nefinancijske interese s vama povezanih osoba (uključujući primljene i dane kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja) sa sljedećim osobama:

a. drugim posrednim ili neposrednim imateljima udjela odnosno dioničarima investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio

b. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini investicijskog društva čije su dionice predmet stjecanja

c. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. članici grupe čiji je član investicijsko društvo

e. politički izloženim osobama.

26.Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog ovakvih odnosa.
27.Broj priloga u kojem se nalaze revidirana izvješća o poslovanju za posljednje dvije godine društava u kojima obavljate ili ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru, te društava u kojima imate ili ste imali kontrolu, uključujući kreditni rejting društava (ako postoji.)
Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja


PRILOG III.

Upitnik za pravnu osobu stjecatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

1.Tvrtka pravne osobe, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj (samo za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)
2.Naziv registra u kojem je upisana pravna osoba i broj priloga u kojem se izvadak nalazi, u originalu ili ovjerenoj kopiji uključujući i podatke o nacionalnom identifikacijskom broju, djelatnosti, osobama ovlaštenima za zastupanje, i iznosu temeljnog kapitala (ne starija od tri mjeseca) samo za pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
3.Adresa registriranog sjedišta pravne osobe
4.Poslovna adresa (ako je različita od sjedišta)
5.Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ili ovjereni prijevod statuta ili društvenog ugovora, a za stjecatelje sa sjedištem izvan Republike Hrvatske broj priloga u kojem se nalazi kratak opis glavnih obilježja pravnog oblika društva
6.Informacija o tome je li stjecatelj sada ili je li ikada bio subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz RH ili izvan nje ili drugoga nadzornoga državnog tijela i kojeg
7.Opis djelatnosti stjecatelja i svih pravnih osoba koje kontrolira
8.

Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo vaš dobar ugled, dobar ugled osoba koje rukovode stjecateljem i krajnjih dioničara, posrednih i neposrednih imatelja poslovnih udjela stjecatelja i pravnih osoba koje kontrolira stjecatelj.

Navedite koje tijelo i kakav je bio rezultat procjene.

9.Broj priloga u kojem se nalazi popis članova uprave stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
10.Broj priloga u kojem se nalazi ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela pravne osobe stjecatelja u izvorniku ili ovjerenoj kopiji s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja za svakog dioničara, odnosno imatelja udjela te informacije o dioničarima koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja
11.Broj priloga u kojem se nalazi popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji udjela stjecatelja ili članovi društva stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
12.Ako je pravna osoba članica grupe, broj priloga u kojem se nalazi organizacijska shema grupe prije i poslije namjeravanog stjecanja udjela u investicijskom društvu i prikaz udjela u kapitalu i glasačkim pravima svakog imatelja udjela sa značajnim utjecajem na članice grupe i o djelatnostima svake članice grupe
13.Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o odnosima između svake članice grupe koja je kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili investicijsko društvo s drugim članicama grupe i informacija o nadležnom nadzornom tijelu za svaku članicu grupe
14.Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o svim članicama grupe koje su kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje ili investicijska društva s analizom obuhvata bonitetne konsolidacije investicijskog društva i grupe, uključujući informacije koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i kojim će se osnovama u grupi ti zahtjevi primjenjivati (na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi)
15.

Opišite financijske i nefinancijske interese ili odnose stjecatelja, članova uprave stjecatelja, interese grupe čiji je stjecatelj član (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja), sa sljedećim osobama:

a. investicijskim društvom u kojem se stječe kvalificirani udio i bilo kojoj drugoj članici iste grupe čiji je član investicijsko društvo

b. drugim posrednim ili neposrednim dioničarima investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio

c. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio ili članici grupe čiji je investicijsko društvo član

e. politički izloženim osobama

16.Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog takvih odnosa.
17.Broj priloga u kojoj se nalazi potvrda (ako je dostupna, ne starija od 3 mjeseca) i izjava vodi li se protiv stjecatelja i pravne osobe koju kontrolira ili je kontrolirao u posljednjih deset godina i dioničara koji ima ili je u posljednjih deset godina imao značajan utjecaj na stjecatelja kazneni, prekršajni, parnični, upravni postupak ili spor odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj
18.Informacija o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član (ako je dostupna)
19.Analiza o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i drugih nadležnih tijela iz države članice i treće zemlje od strane investicijskog društva nakon realizacije namjeravanog stjecanja
20.

Broj priloga u kojem se nalaze revidirana godišnja financijska izvješća na pojedinačnoj i na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, najmanje za stjecatelja i sva društva kćeri i članice grupe za posljednje tri poslovne godine, koji sadržavaju:

a. bilancu stanja

b. račun dobiti i gubitka

c. godišnja izvješća i financijske anekse i druge dokumente koji se registriraju kod nadležnog registra ili nadležnog tijela

21.

Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji:

a. broj priloga u kojem se nalazi potvrda nadležnoga nadzornog tijela iz zemlje sjedišta da je stjecatelj osnovan u skladu s nacionalnim propisima, da ima sva odobrenja i suglasnosti propisane za obavljanje djelatnosti i da nema dugovanja prema državi s osnove poreza i drugih parafiskalnih davanja

b. broj priloga u kojem se nalazi potvrda tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja

c. broj priloga u kojem se nalazi izjava nadležnog tijela koje nadzire stjecatelja da nema prepreka niti ograničenja za dostavu informacija potrebnih za provođenje supervizije investicijskog društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. broj priloga u kojem se nalaze informacije o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje na stjecatelja, uključujući informacije o usklađenosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te zemlje s preporukama FATF-a

e. pravno mišljenje stručnjaka za propise treće zemlje sjedišta stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja

22.

Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. sovereign wealth fund), zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:

a. naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda

b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnih ograničenja za ulaganje

c. imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka o ulaganju

d. informacija o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda ima na svakodnevno poslovanje fonda i investicijskog društva u kojoj se stječe kvalificirani udio.

23.

Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. private equity fund) ili hedge fond, zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:

a. detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u financijskim i kreditnim institucijama

b. detalji o politici ulaganja stjecatelja i eventualna ograničenja ulaganja, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u investicijsko društva u kojem se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije

c. okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima (interne politike i procedure) s imenima i funkcijama osoba odgovornih za donošenje takvih odluka

d. detaljan opis internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i regulatornog okvira koji se primjenjuje na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

24.

Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja, zahtjevu se prilažu sljedeće informacije:

a. identitet imatelja udjela u društvu koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke

b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje

c. imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te kopiju ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela

d. detaljan opis pravnog okvira i interne procedure za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

e. detaljan opis ulaganja u druge kreditne institucije, društva za osiguranje ili reosiguranje ili investicijska društva, s informacijom o tome je li i koje nadležno tijelo odobrilo takvo ulaganje

25.Broj priloga u kojem se nalazi mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugog nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje o namjeravanom stjecanju

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja


PRILOG IV.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva

1. Podaci o investicijskom društvu koja podnosi zahtjev:

Investicijsko društvo: ..............................................................................

Sjedište: ....................................................................................................

OIB: ………………..................................................................................

2. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: ..........................................................................................

Datum i mjesto rođenja: ........................................................................

OIB: ..........................................................................................................

Prebivalište: .............................................................................................

3. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati i predloženo trajanje mandata:

…………………………………………………………………………

4. Obrazloženje Odluke o odabiru kandidata:

…………………………………………………………………………


Mjesto i datumIme i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva
…………………........……………………….......................……….
U prilogu ovoga zahtjeva dostavlja se:

1. odluka o imenovanju kandidata za člana uprave

2. rezultati procjene primjerenosti koju je proveli investicijsko društvo s obrazloženjem

3. ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane

4. ovjerena preslika diplome odnosno dokaz o odgovarajućem obrazovanju i isprava o priznavanju inozemnog obrazovanja

5. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju člana uprave u investicijskom društvu u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika

6. ispunjeni Upitnik iz priloga V. ovoga Pravilnika

7. ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine

8. izjava da kandidat za člana uprave investicijskog društva nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak

9. ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a.     za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca

b.     za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca i

10. program vođenja poslova iz članka 33. ovoga Pravilnika.

PRILOG V.

Upitnik za kandidata za člana uprave
investicijskog društva

(Podaci dani u Upitniku predstavljaju poslovnu tajnu)

1. INVESTICIJSKO DRUŠTVO:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Adresa elektroničke pošte:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se:

a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji,

b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala,

c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

d) broj podređenih zaposlenika

8. INFORMACIJA O PREPORUCI (navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI RAZLOZIMA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

8. SUDJELOVANJE U GRAÐANSKOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU (navedite sudjelujete li kao stranka u građanskom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš ugled)

9. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i podatak o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota)

10. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite podatak o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i podatak o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

11. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

12. POSLOVNI ODNOSI S INVESTICIJSKIM DRUŠTVOM (navedite sve podaci o svim poslovnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba s investicijskim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija te kvalificiranim imateljem u toj investicijskom društvu, njenom matičnom društvu ili njenom društvu kćeri te podaci o dionicama ili drugim financijskim interesima koje Vi ili s Vama povezane osobe imate u investicijskom društvu)

13. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu podatak koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datumPotpis kandidata
………....................................………................…………


PRILOG VI.

IZJAVA DA KANDIDAT NIJE POČINIO KAZNENO DJELO/PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

OIB:

Prebivalište:

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 16. ovoga Pravilnika?

DA/NE

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?

DA/NE

3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?

DA/NE

4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?

DA/NE

5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?

DA/NE

6. Je li protiv Vas izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja ili kojima se uređuje tržište kapitala, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se sprečava pranje novca, korupcija, manipulacija na tržištu, zloupotreba povlaštenih informacija, zelenaštvo, ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata

DA/NE

7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost i Vaš dobar ugled?

DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


Mjesto i datumPotpis kandidata
………....................................………................…………