Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN 96/2018 (31.10.2018.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

HRVATSKI SABOR

1869

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 94 od 24. listopada 2018. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

U članku 33. stavku 7. riječi u zagradi koje glase: »(»Narodne novine«, br. 71/04. i 118/14.)« trebaju glasiti: »(»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.)«.

Klasa: 022-03/18-01/64
Zagreb, 29. listopada 2018.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.