Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

NN 100/2018 (14.11.2018.), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Vlada Republike Hrvatske

1953

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 4. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom određuju institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Sustav) navedenom u članku 5. podstavku 6. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.

(2) Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih akata:

– Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

– Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

(3) Pojedine institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. do 5. i podstavka 7. Zakona.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Uredbi (EU) br. 508/2014.

Članak 3.

(1) Kao nadležne institucije koje obavljaju ulogu tijela u Sustavu utvrđuju se:

1. Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za poslove ribarstva – Upravljačko tijelo

2. Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za financijske poslove – Tijelo za ovjeravanje

3. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije – Tijelo za reviziju.

(2) Nadležna tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program) iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka mogu prenijeti dio svojih funkcija na posrednička tijela, zadržavajući pritom punu odgovornost za provedbu funkcija iz svoje nadležnosti. Prijenos funkcija i aktivnosti koje će posrednička tijela provoditi u okviru Operativnog programa te način njihovog izvršavanja uređuju se posebnim sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom između tijela koje prenosi funkcije i tijela na koje se funkcije prenose.

Članak 4.

(1) Upravljačko tijelo, osim funkcija iz članka 50. stavka 8., članka 63. stavaka 2. i 3., članaka 125. i 132., članka 140. stavaka 1. i 2., članka 43. stavka 3. te, ako je primjenjivo, članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 1. i članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te funkcija iz članaka 97., 112. i 119. Uredbe (EU) br. 508/2014 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. u skladu s člankom 74. stavcima 1. i 2., člankom 122. stavkom 1. i člankom 124. stavcima 1., 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava uspostavu Sustava

2. planira potrebna financijska sredstva za provedbu Operativnog programa sukladno nacionalnim pravilima planiranja i izvršavanja državnog proračuna Republike Hrvatske

3. koordinira razmjenom iskustava i komunikacijom među tijelima u Sustavu

4. uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav, osigurava da je isti uspostavljen u skladu s relevantnim pravilima Europske unije te koordinira aktivnosti koje se odnose na postupak procjene usklađenosti Sustava s navedenim pravilima, o čemu obavještava Europsku komisiju

5. zahtjeve i uvjete za prihvatljivost izdataka za mjere Operativnog programa u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđuje pravilnicima iz članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17)

6. upravlja rizicima na razini Operativnog programa

7. analizira slabosti Sustava na temelju izjava o upravljanju i revizorskih mišljenja te koordinira provedbu korektivnih mjera i popratnih aktivnosti

8. dostavlja Koordinacijskom tijelu u rokovima koje isto odredi sve relevantne informacije i dokumente koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Operativnog programa, uključujući podatke o provjerama operacija, odnosno provedenim postupcima i provjerama koje se odnose na izdatke navedene u izjavi o izdacima, podatke o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: EFPR) te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma

9. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uspostavlja sustav i metodologiju za praćenje projekata koji ostvaruju prihode

10. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1303/2013 podnosi Europskoj komisiji zahtjev za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima pripreme operacija, osobito velikih projekata, financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva

11. osniva Odbor za praćenje u skladu s člancima 47. i 48. Uredbe (EU) br. 1303/2013, njime predsjedava i sudjeluje u njegovu radu

12. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 32. do 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 odlučuje o potpori iz EFPR-a lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice

13. ako je primjenjivo, Europskoj komisiji podnosi prijedlog iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

14. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013 određuje jedno ili više posredničkih tijela za upravljanje i provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja

15. osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za EFPR

16. ako se ukaže potreba, predlaže izmjene Operativnog programa sukladno članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) br. 508/2014

17. odgovorno je za informiranje i komunikaciju s javnosti o provedbi Operativnog programa te izrađuje komunikacijski plan za Operativni program i isti provodi u okviru svoje nadležnosti

18. izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje

19. osigurava dostupnost smjernica Europske komisije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013 potencijalnim korisnicima

20. u skladu s člankom 50. i člankom 141. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te člankom 114. Uredbe (EU) br. 508/2014 osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Europskoj komisiji te objavljivanje

21. organizira i/ili sudjeluje na godišnjem preglednom sastanku s Europskom komisijom iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno članku 51. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013

22. u skladu s člankom 88. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, podnosi Europskoj komisiji financijski plan i, po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Europskoj komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore

23. do 31. siječnja i 31. srpnja, elektroničkim putem dostavlja Europskoj komisiji predviđanje iznosa za koji očekuje da će podnijeti zahtjeve za plaćanja za tekuću i narednu financijsku godinu, sukladno članku 98. Uredbe (EU) br. 508/2014

24. u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava postojanje mehanizama za provjeru pritužbi na provedbu EFPR-a, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih navedenim fondom, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještava Europsku komisiju o rezultatima takvih ispitivanja

25. osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila po EFPR-u i po Operativnom programu

26. u skladu s člancima 143. i 146. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te člankom 99. Uredbe (EU) br. 508/2014, provodi potrebne financijske korekcije u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinutog doprinosa

27. ako je primjenjivo, pri provođenju postupka iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 surađuje s Europskom komisijom te joj dostavlja sve zahtijevane informacije

28. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) br. 1303/2013, dostavlja Europskoj komisiji informacije o izuzećima od opoziva odobrenih sredstava

29. u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava da se potpora, koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun Republike Hrvatske, ponovno koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Operativnog programa

30. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013, i u skladu s člankom 37. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 objavljuje sažetak nalaza i zaključaka prethodne procjene u odnosu na financijske instrumente te ga u informativne svrhe dostavlja Odboru za praćenje

31. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 38. i 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o njegovoj provedbi te postupa po navedenim odlukama sukladno odredbama Glave IV. Dijela drugog Uredbe (EU) br. 1303/2013

32. ako je primjenjivo, osigurava dostupnost redovitih izvješća o kontroli iz članka 40. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

33. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere za osiguravanjem da se sredstva vraćena financijskim instrumentima nakon razdoblja prihvatljivosti koriste na način i pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013

34. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EFPR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike

35. osigurava ispunjenje općih zahtjeva u pogledu vrednovanja iz članka 54. Uredbe (EU) br. 1303/2013

36. u skladu s člancima 55. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja

37. sudjeluje u izradi strategije vrednovanja iz članka 6. stavka 2. točke 10. Zakona te izrađuje plan vrednovanja za Operativni program i osigurava provođenje vrednovanja tijekom programskog razdoblja u skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013

38. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i ako je primjenjivo, povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, te utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara

39. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija

40. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu

41. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom

42. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

43. osigurava razdvajanje funkcija Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje sukladno članku 123. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013

44. dostavlja tijelu nadležnom za koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima informacije o istima, za potrebe članka 122. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

45. nadležno je u vezi s postupanjem u području državnih potpora, vezano uz provedbu EFPR-a

46. osigurava kontinuirane izobrazbe djelatnika koji obavljaju poslove vezano uz provedbu EFPR-a.

(2) Upravljačko tijelo prenosi dio svojih funkcija na posrednička tijela iz stavka 3. ovoga članka, sukladno članku 3. stavku 2. ove Uredbe.

(3) Posrednička tijela iz stavka 2. ovoga članka su:

a) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

b) Ministarstvo poljoprivrede, ustrojstvena jedinica nadležna za financijske poslove.

Članak 5.

Posredničko tijelo iz članka 4. stavka 3. točke a) ove Uredbe obavlja sljedeće funkcije:

1. sudjeluje u odabiru i odobravanju operacija u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013

2. prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno članku 125. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 u sustav evidencije koji u skladu sa člankom 125. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 u elektroničkom obliku uspostavlja Upravljačko tijelo za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju

3. sudjeluje u uvođenju učinkovitih i razmjernih mjera protiv prijevara u skladu sa člankom 125. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013

4. u skladu sa člankom 125. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti koji proizlaze iz provedbe delegiranih funkcija koji su potrebni za osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga pohranjuju u skladu sa zahtjevima članka 72. točke (g) Uredbe (EU) br. 1303/2013

5. provodi plaćanja korisnicima u okviru mjera Operativnog programa na temelju naloga za isplatu Upravljačkog tijela, evidentira podatke o dužnicima u okviru navedenih mjera te računovodstveno evidentira navedene poslovne događaje

6. sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te uzimajući u obzir utvrđene rizike u provedbi korektivnih mjera i ako je primjenjivo evidentira povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama u skladu s odlukama Upravljačkog tijela

7. surađuje s Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

8. surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

9. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

10. surađuje s Upravljačkim tijelom u izradi uputa za korisnike

11. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o EFPR-u za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike, u dijelu delegiranih funkcija

12. omogućava tijelima u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa te korisnicima podataka pristup informacijama koje su nužne za izvršenje poslova i provedbu operacija, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 6.

Posredničko tijelo iz članka 4. stavka 3. točke b) ove Uredbe obavlja sljedeće funkcije:

1. računovodstveno evidentira isplate javne potpore i preknjiženja za operacije u okviru mjera određenih Operativnim programom u slučaju kada je korisnik ujedno i proračunski korisnik državnog proračuna Republike Hrvatske prve i/ili druge razine

2. u skladu sa člankom 125. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti koji proizlaze iz provedbe delegiranih funkcija koji su potrebni za osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga pohranjuju u skladu sa zahtjevima članka 72. točke (g) Uredbe (EU) br. 1303/2013

3. sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, u dijelu delegiranih funkcija

4. surađuje s Upravljačkim tijelom tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

5. surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

6. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa, u dijelu delegiranih funkcija

7. omogućava tijelima u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa te korisnicima podataka pristup informacijama koje su nužne za izvršenje poslova i provedbu operacija, u dijelu delegiranih funkcija.

Članak 7.

Tijelo za ovjeravanje, osim funkcija iz članaka 126., 131., 135. i 137. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu Odbora za praćenje

2. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 evidentira i pohranjuje financijske evidencije za svaku operaciju iz članka 126. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

3. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 139. stavcima 1. i 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013

4. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu

5. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

6. sudjeluje u provedbi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti

7. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa.

Članak 8.

Tijelo za reviziju, osim funkcija iz članka 127. i, ako je primjenjivo članka 40. stavka 3. i članka 148. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u Sustavu obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuje s Europskom komisijom u skladu s člankom 128. Uredbe (EU) br. 1303/2013

2. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu

3. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 9.

Tijelo za reviziju, Tijelo za ovjeravanje i Upravljačko tijelo za Operativni program obavezni su izraditi i, nakon stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti strategije organizacijskog razvoja Koordinacijskom tijelu u roku koji isto odredi.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/14).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/78

Urbroj: 50301-25/27-18-2

Zagreb, 9. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.