Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije

NN 100/2018 (14.11.2018.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1960

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke županijskog značaja:

1) luka Drljanda

2) luka Jablanac

3) luka Karlobag

4) luka Novalja

5) luka Prizna

6) luka Senj

7) luka Stinica

8) luka Žigljen

2. Luke lokalnog značaja:

1) luka Barić Draga

2) luka Cesarica

3) luka Donja Klada

4) luka Karlobag – teretna luka

5) luka Krivača

6) luka Lukovo

7) luka Metajna

8) luka Porat

9) luka Stara Novalja

10) luka Starigrad

11) luka Sveti Juraj

12) luka Tovarnele.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske (»Narodne novine«, br. 5/97 i 36/03).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/17-01/01

Urbroj: 530-03-2-2-2-18-3

Zagreb, 29. listopada 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.