Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance

Ministarstvo unutarnjih poslova

1970

Na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O BORAVKU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila boravka u prihvatnom centru za strance odnosno utvrđuje se način prihvata, smještaja, boravka i kretanja državljana trećih zemalja u prihvatnom centru za strance, određuje se raspored dnevnih aktivnosti državljana trećih zemalja te njihova prava i obveze za vrijeme boravka.

Prihvatni centri za strance (u daljnjem tekstu: centar), u smislu ovog Pravilnika su: Prihvatni centar za strance Ježevo, Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj i Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik prevodi se na engleski i francuski jezik, a po potrebi i na druge jezike.

Ovaj Pravilnik, na hrvatskom jeziku te u prijevodima na strane jezike, izvjesit će se na oglasnu ploču centra te po potrebi i na druga mjesta u centru tako da je dostupan državljaninu treće zemlje.

Članak 3.

Državljaninu treće zemlje se osigurava ravnopravan položaj tijekom boravka u centru neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, naobrazbi ili drugim osobinama.

Članak 4.

Državljanin treće zemlje će prilikom dolaska u centar biti upoznat s pravom kontaktiranja s konzularnim ili diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin, kao i sa svim pravima i obvezama iz ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovlašteni službenici, u smislu ovog Pravilnika, su policijski službenici i državni službenici koji su zaposleni u centru.

Državljanin treće zemlje je dužan pridržavati se pravila boravka utvrđenih ovim Pravilnikom te zapovijedi i uputa ovlaštenih službenika centra kako bi se osigurali sigurnost i red.

II. PRIHVAT, SMJEŠTAJ I BORAVAK U CENTRU

Članak 6.

Prilikom smještaja u centar državljanin treće zemlje dužan je o svom zdravstvenom i psihofizičkom stanju odmah obavijestiti ovlaštenog službenika, a posebno u slučaju zarazne bolesti ili neke druge ozbiljnije bolesti.

U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje zarazne bolesti, državljanin treće zemlje bit će smješten u posebnu prostoriju, gdje će boraviti sve dok liječnik ne utvrdi stvarno zdravstveno stanje.

Članak 7.

Prije smještaja u centar policijski službenici su dužni izvršiti pretragu državljanina treće zemlje i predmeta koje nosi, u cilju pronalaska i oduzimanja sredstava pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. Pretragu obavlja policijski službenik istog spola na način da se ne vrijeđa dostojanstvo i osobni integritet državljanina treće zemlje.

Predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje, novac i druge stvari (mobilne telefone, fotoaparate i sl.) državljanin treće zemlje dužan je predati policijskom službeniku iz razloga sigurnosti.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, državljaninu treće zemlje izdaje se Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta i/ili novčanih sredstava, koju je on dužan čuvati i predati prilikom odlaska iz centra.

Članak 8.

Sobe za smještaj u centru moraju imati dnevnu svjetlost, minimalno 4 m2 po osobi te, sukladno veličini prostorije, određeni broj kreveta s madracima.

U istu sobu ne mogu se smjestiti osobe različitog spola, osim u slučaju smještaja obitelji.

Članak 9.

Maloljetnog državljanina treće zemlje bez pratnje moguće je smjestiti u sobu s punoljetnom osobom samo ukoliko je ta osoba njegov skrbnik.

Članak 10.

Tijekom boravka u centru državljaninu treće zemlje će se osigurati odjeća i obuća koja se dodjeljuje prilikom prihvata.

Odjeća državljanina treće zemlje će se po potrebi oprati te s ostalim osobnim stvarima evidentirati i upakirati u posebnu vreću. Vreća mora imati evidencijski broj te se uredno zapakirana odlaže u spremište namijenjeno za stvari državljana trećih zemalja.

Iznimno, državljaninu treće zemlje se može dati na korištenje vlastita odjeća pod uvjetom da je prikladna za boravak u centru.

Članak 11.

Tijekom boravka u centru državljanin treće zemlje dobiva na korištenje posteljinu centra.

Posteljina se sastoji od: plahte, jastučnice, jastuka, pokrivača i ručnika.

Broj komada pojedinačnog dijela posteljine određuje se sukladno godišnjem dobu, klimatskim uvjetima i potrebama.

Krevet i osobne stvari moraju biti uredno složeni.

III. ZDRAVSTVENA SKRB, ODRŽAVANJE HIGIJENE I OSOBNE NJEGE

Članak 12.

Prilikom smještaja u centar državljanin treće zemlje je obvezan podvrgnuti se općem liječničkom pregledu.

Članak 13.

Za vrijeme boravka u centru državljaninu treće zemlje je osigurana hitna medicinska skrb.

Ako izvan radnog vremena ambulante centra dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja državljana treće zemlje, ovlašteni službenik poduzet će potrebne mjere i radnje radi pružanja pomoći te otklanjanja mogućeg širenja bolesti.

Trudnicama se tijekom trudnoće i porođaja osigurava posebna medicinska skrb.

Sukladno uputama liječnika, državljanin treće zemlje je dužan uredno provoditi propisanu liječničku terapiju.

Članak 14.

Nakon prihvata, a neposredno prije smještaja u sobu, državljanin treće zemlje se mora podvrgnuti osnovnim zdravstveno-higijenskim mjerama (tuširanje, korištenje čiste odjeće).

Sukladno dnevnim aktivnostima, državljanin treće zemlje mora održavati osobnu higijenu i čistoću prostorija u kojima boravi.

Članak 15.

Zamjena posteljine obavlja se svaki tjedan.

Rublje se pere u praonici centra, a korišteno rublje prikuplja se jednom tjedno. Podjela čistog rublja organizirana je u spremištu centra svakodnevno, a mijenja se prema potrebama.

Podjela nepovratnog higijenskog pribora obavlja se svaki tjedan. Dan i vrijeme u tjednu ovih poslova i aktivnosti određuje se rasporedom dnevnih aktivnosti.

Članak 16.

Ako državljanin treće zemlje ne održava dovoljno osobnu higijenu, od strane djelatnika centra može biti upućen na tuširanje.

Nakon obavljene osobne higijene državljanin treće zemlje je dužan očistiti sanitarnu prostoriju i pospremiti korišteni pribor.

IV. RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

Članak 17.

U skladu s dnevnim aktivnostima, državljanima trećih zemalja će se omogućiti praćenje TV programa, korištenje knjižnice te sportske aktivnosti.

Za vrijeme boravka u centru državljanin treće zemlje je dužan pridržavati se rasporeda i satnice dnevnih aktivnosti.

Državljanin treće zemlje se smije kretati samo u prostorijama i području centra koji su namijenjeni za boravak i kretanje državljana trećih zemalja.

Raspored dnevnih aktivnosti postavlja se na oglasnu ploču centra te po potrebi i na druga mjesta u centru tako da je dostupan državljaninu treće zemlje.

Raspored dnevnih aktivnosti utvrđuje rukovoditelj centra ili osoba koju on za to ovlasti.

Raspored dnevnih aktivnosti može se mijenjati sukladno potrebama državljana trećih zemalja te poslovima, aktivnostima i potrebama centra.

V. BORAVAK NA SVJEŽEM ZRAKU

Članak 18.

Državljaninu treće zemlje omogućuje se boravak na svježem zraku najmanje dva sata dnevno u za to određenom prostoru u centru.

Prilikom boravka na svježem zraku državljani trećih zemalja se slobodno kreću i mogu sudjelovati u sportskim i društvenim aktivnostima, ali pri tome ne smiju kršiti druga pravila ponašanja utvrđena ovim Pravilnikom.

Boravak državljana trećih zemalja na svježem zraku nadziru ovlašteni službenici.

VI. PREHRANA

Članak 19.

Državljaninu treće zemlje je tijekom boravka u centru osigurana prehrana koja je propisana normativom.

Državljaninu treće zemlje su osigurana najmanje tri obroka dnevno, od kojih najmanje jedan mora biti topli obrok, te potrebna količina pitke vode ili napitka.

Po preporuci liječnika bolesnom državljaninu treće zemlje i trudnicama priprema se posebna hrana.

Djeca do 12 godina starosti dobivaju četiri obroka na dan.

Za vrijeme boravka u centru državljanin treće zemlje ima pravo na konzumiranje hrane prema svojim vjerskim uvjerenjima, s tim da o vrsti hrane mora pravovremeno obavijestiti ovlaštenog službenika.

Obroci se konzumiraju u blagovaonici centra u vrijeme utvrđeno rasporedom iz članka 17. ovog Pravilnika.

Hrana i pribor za jelo ne smiju se iznositi izvan prostora blagovaonice.

U sobama za spavanje državljanina trećih zemalja nije dozvoljeno unošenje i konzumiranje hrane.

VII. VJEROISPOVIJEST

Članak 20.

Državljanin treće zemlje ima pravo na provođenje vjerskih obreda uz poštivanje vjerskih i kulturoloških nazora drugih osoba u centru.

Državljaninu treće zemlje će se na njegov zahtjev omogućiti kontakt s vjerskim zajednicama.

Rukovoditelj centra ili osoba koju on ovlasti može privremeno onemogućiti vjerske obrede državljana trećih zemalja ako bi se time ugrozila sigurnost, red i mir u centru.

VIII. TELEFONIRANJE

Članak 21.

Prilikom dolaska u centar državljanin treće zemlje ima pravo na jedan besplatni telefonski razgovor s diplomatskom misijom ili konzularnim uredom svoje zemlje. Državljanin treće zemlje ima pravo i na još jedan besplatan privatni telefonski razgovor u trajanju do 3 minute. Maloljetnik bez pratnje ima pravo na besplatne telefonske razgovore sa skrbnikom i pravnim zastupnikom.

Tijekom boravka u centru državljanin treće zemlje može komunicirati s osobama izvan centra putem javne telefonske govornice, o svome trošku.

Brojevi telefonskih linija istaknuti su na telefonskim govornicama u centru.

IX. POSJETI

Članak 22.

Državljanima trećih zemalja omogućuju se posjeti najmanje dva puta tjedno.

Rukovoditelj centra ili osoba koju on za to ovlasti dužan je u okviru rasporeda dnevnih aktivnosti odrediti vrijeme za primanje posjeta.

Posjet se mora najaviti centru pisanim putem najmanje dva dana ranije.

Posjet se može onemogućiti ako se utvrdi da posjetitelj nije najavljeni posjetitelj ili ako predstavlja opasnost za javni poredak, javnu sigurnost i zdravlje ili je sklon nedoličnom ponašanju i kršenju pravnih propisa.

Posjeti državljanima trećih zemalja obavljaju se u za to posebno određenoj prostoriji. Posjet traje najviše jedan sat, neovisno o broju posjetitelja. Iznimno, posjet može trajati i duže po odobrenju rukovoditelja centra ili osobe koju on ovlasti.

Ovlašteni policijski službenik može prekinuti posjet ako se tijekom posjeta narušava sigurnost, red i mir u centru ili se tijekom posjeta utvrdi da posjetitelj dolazi u drugačijem svojstvu nego što je najavljeno.

X. PRIMANJE PISANIH POŠILJAKA I PAKETA

Članak 23.

Državljanin treće zemlje može primati pisane pošiljke i pakete tijekom boravka u centru.

Pisane pošiljke i pakete državljanin treće zemlje otvara uz nazočnost ovlaštenog službenika. Ovlašteni službenik dužan je iz paketa izuzeti sadržaj ili dio sadržaja koji je zabranjeno posjedovati u centru. Izuzeti sadržaj paketa centar će vratiti donositelju/pošiljatelju ili na drugi zakonom propisan način pospremiti ili ukloniti iz centra.

XI. NOVČANA SREDSTVA

Članak 24.

Državljanin treće zemlje može primati novčana sredstva tijekom boravka u centru.

Novčana sredstva bit će privremeno oduzeta uz izdavanje Potvrde o oduzimanju novčanih sredstava i pohranjena kod ovlaštenog službenika u kasu.

Tijekom boravka u centru državljanin treće zemlje može koristiti privremeno oduzeta novčana sredstva, s time da kod sebe ne može imati iznos veći od 300 kuna.

Razmjena strane valute novčanih sredstava državljana trećih zemalja u hrvatsku valutu obavlja se jednom tjedno.

XII. OBVEZE, PRAVA I ZABRANE

Članak 25.

Za vrijeme boravka u centru državljanin treće zemlje je obvezan:

1. poštovati upute i zapovijedi ovlaštenih službenika,

2. održavati čistoću u sobama, sanitarnim prostorima i zajedničkim prostorijama centra,

3. čuvati inventar i prostorije od oštećenja,

4. svakodnevno održavati osobnu higijenu,

5. brinuti se za osobnu urednost i urednost odjeće koja mu je dodijeljena od strane centra,

6. brižno i uredno upotrebljavati ležaj, inventar i drugu opremu centra,

7. štedljivo trošiti vodu, električnu energiju, sredstva za čišćenje i sanitarno-higijenske potrepštine,

8. dopustiti provedbu sanitarno-dezinfekcijskih mjera,

9. ovlaštene službenike odmah obavijestiti o mogućem pogoršanju svojeg zdravstvenog stanja radi sprječavanja širenja bolesti te eventualnog prenošenja zaraznih bolesti na druge državljane trećih zemalja,

10. na sportskom terenu voditi brigu da prilikom sportskih aktivnosti ne ozlijedi sebe ili drugog državljanina treće zemlje,

11. predati vlastita novčana sredstva koja će biti deponirana,

12. platiti troškove štete koji su nastali u centru namjernim oštećenjem ili uništenjem, prema troškovniku,

13. vratiti neoštećenu opremu koju je imao na korištenju,

14. platiti troškove smještaja i prisilnog udaljenja.

Članak 26.

(1) Državljanin treće zemlje može podnijeti pritužbu rukovoditelju centra ako smatra da su povrijeđena njegova prava, a nije zajamčena druga pravna zaštita.

(2) Pritužbu iz stavka 1. ovoga članka državljanin treće zemlje može predati bilo kojem ovlaštenom službeniku koji ju je dužan predati rukovoditelju centra, a koji će zatim ovlastiti osobu za poduzimanje daljnjih mjera i radnji zbog utvrđivanja osnovanosti navoda pritužbe. Pritužba se može predati i anonimno u zatvorenoj omotnici u za to posebno označeno i svim državljanima trećih zemalja dostupno mjesto u centru, koja se neotvorena predaje rukovoditelju centra.

(3) Državljaninu treće zemlje omogućuje se komunikacija s odvjetnikom te nadležnim nacionalnim ili međunarodnim institucijama ili organizacijama iz područja zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao što su pučki pravobranitelj, nadležni nacionalni ili međunarodni sudovi, druga državna ili međunarodna nadzorna tijela s kojima Ministarstvo ima sklopljen sporazum o suradnji. U cilju ostvarivanja navedene komunikacije, odvjetniku i predstavnicima humanitarnih i drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava omogućuje se pristup u centar, sukladno članku 22. ovoga Pravilnika, uz odgovarajuću ovlast o pristupu.

Članak 27.

Državljanin treće zemlje za vrijeme boravka u centru ima pravo:

1. zatražiti stručnu pomoć ovlaštenih službenika radi rješavanja svog statusa

2. na kulturne, sportsko-rekreativne, društvene, vjerske i druge aktivnosti koje su dozvoljene u centru

3. na dva besplatna telefonska poziva

4. na neograničen broj telefonskih razgovora na vlastiti trošak

5. na opravdane i dozvoljene posjete

6. držati kod sebe, na vlastitu odgovornost, manje vrijedne predmete koji ne ugrožavaju sigurnost

7. koristiti dozvoljene vlastite stvari koje su spremljene na čuvanju

8. posjedovati manje količine duhanskih proizvoda

9. pušiti duhanske proizvode na određenom i posebno označenom prostoru

10. na tri obroka hrane dnevno

11. na higijenski pribor i odjeću sukladno normativima i mogućnostima centra

12. na psihosocijalnu i zdravstvenu skrb

13. boravak na svježem zraku

14. nabaviti manju količinu osobnih potrepština iz vlastitih sredstava

15. primati pisane pošiljke i pakete.

Članak 28.

U centru je državljaninu treće zemlje zabranjeno:

1. narušavanje reda i mira na način da se uznemiruju ili ometaju ostale osobe koje se nalaze u centru (vika, svađa, tuča i sl.)

2. mijenjanje rasporeda opreme po sobama i prenošenje inventara iz jednog prostora u drugi

3. oštećenje ili namjerno ometanje rada tehničke opreme (audio-vizualne i svjetlosne) koja je postavljena u prostorije radi osiguravanja fizičke i tehničke zaštite

4. ulazak osobama muškog spola u sobe i sanitarne prostore koje koriste osobe ženskog spola i obratno

5. izlazak iz soba u ostale prostorije i prostore neprimjereno odjeven

6. fizičko, psihičko i spolno nasilje

7. vrijeđati i omalovažavati na osnovi rasne, vjerske, nacionalne, političke i druge pripadnosti

8. namjerno uništavanje inventara

9. pisanje i lijepljenje papira ili drugih materijala po zidovima, vratima i prozorima

10. unošenje i uživanje alkoholnih pića i drugih opojnih tvari

11. iznošenje hrane i pribora za jelo iz blagovaonice

12. ulaziti u prostorije koje nisu određene za njegov boravak i kretanje

13. dovođenje kućnih ljubimaca i drugih životinja u prostorije centra

14. zaključavanje soba i ostalih prostora

15. razgovarati mobilnim telefonom bez odobrenja

16. neopravdano ometati noćni mir ili popodnevni odmor

17. naručivati obroke i ostale prehrambene proizvode izvan prostora centra, te ih primati u paketima

18. nepotrebno zadržavanje u ulaznom prostoru i na stepeništu

19. samovoljno se premještati iz jedne sobe u drugu, mijenjati krevet i zaduženi ključ od ormarića

20. nabavljanje, izrada i posjedovanje predmeta i sredstava pogodnih za napad, bijeg ili ozljeđivanje.

U cilju zaštite života ljudi, svladavanja otpora, sprječavanja bijega, odbijanja napada i otklanjanja opasnosti, policijski službenici, poštujući načelo razmjernosti i postupnosti prema državljanima trećih zemalja, mogu uporabiti sredstva prisile.

XIII. PRETRAGA OSOBA I PROSTORIJA

Članak 29.

Pretraga osoba, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave državljani trećih zemalja može se obaviti uvijek, sukladno sigurnosnim procjenama i potrebama.

Pretragu prostorija obavljaju policijski službenici osiguranja uz obveznu nazočnost najmanje jednog državljanina treće zemlje koji je smješten u sobi.

XIV. PRESTANAK BORAVKA U CENTRU

Članak 30.

Kada državljaninu treće zemlje prestane boravak u centru dužan je vratiti neoštećene stvari i opremu koju je imao na korištenju.

Državljanin treće zemlje je dužan podmiriti troškove svog boravka i prisilnog udaljenja prema ispostavljenoj Potvrdi o naplati troškova prisilnog udaljenja.

Po otpustu državljaninu treće zemlje se vraćaju privremeno oduzeti predmeti i ostatak neutrošenih novčanih sredstava.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na druge strance smještene u centru sukladno Zakonu o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13 i 69/17).

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance (»Narodne novine«, br. 66/13).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/41

Urbroj: 511-01-152-18-2

Zagreb, 8. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.