Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1971

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 126/12, 81/13, 38/15, 85/15 i 132/17) iza članka 4.a dodaje se članak 4.b koji glasi:

»Članak 4.b

(1) Prijevozniku koji je na granični prijelaz dovezao državljana države članice Europskog gospodarskog prostora i člana njegove obitelji kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, izdat će se zapovijed o vraćanju.

(2) Zapovijed iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje osobi odgovornoj za prijevozno sredstvo, a jedan zadržava policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice.

(3) Ako se državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora i član njegove obitelji kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku odbija vratiti ili pruža otpor ili se ocijeni da će pružiti otpor prilikom vraćanja, može mu se odrediti policijska pratnja uz suglasnost Ministarstva, o čemu se obavještava osoba odgovorna za prijevozno sredstvo, a u slučaju prijevoza zrakoplovom i predstavnik zrakoplovne kompanije.

(4) Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 8) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

(5) Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 8) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«.

Članak 2.

(1) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 6b) i Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 7b) koji su tiskani uz Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 126/12, 81/13, 38/15, 85/15 i 132/17) zamjenjuju se novim Obrascem 6b i Obrascem 7b koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 8) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/110

Urbroj: 511-01-152-18-7

Zagreb, 12. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac br. 6b

Obrazac br. 7b

Obrazac br. 8