Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1974

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 68/18) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PODATAKA O STANOVIMA I OSOBAMA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj podataka koje su zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, te vlasnici tih stanova dužni dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), a koji su potrebni za provedbu Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18).

Članak 2.

(1) Postupak dostave podataka o stanovima i osobama koje u njima stanuju te prijave kojom isti iskazuju svoj interes za najam odnosno kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje pokreće se objavljivanjem javnog poziva APN-a.

(2) APN je dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika javnom objavom i na drugi primjereni način pozvati zaštićene najmoprimce, zaštićene podstanare, predmnijevane najmoprimce i vlasnike stanova na dostavu podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, te na podnošenje prijave iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske te vlasnici tih stanova dužni su bez odgađanja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave poziva iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, APN-u dostaviti:

– podatke o stanu u kojem stanuje zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar ili predmnijevani najmoprimac

– podatke o vlasniku stana

– podatke o zaštićenom najmoprimcu, zaštićenom podstanaru ili predmnijevanom najmoprimcu stana.

Članak 4.

(1) Podaci o stanu u kojem stanuje zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar ili predmnijevani najmoprimac su:

– preslika ugovora o najmu odnosno pravomoćne presude koja zamjenjuje ugovor

– adresa zgrade u kojoj se nalazi stan (grad, poštanski broj, ulica, kućni broj)

– oznaka stana (broj ili šifra stana, etaža na kojoj se nalazi stan, pozicija stana u etaži na kojem je stan smješten)

– bodovna lista stana

– visina zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018. godine.

(2) Podaci o vlasniku nekretnine u kojoj se nalazi zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar ili predmnijevani najmoprimac:

– ime, ime oca i prezime

– adresa stanovanja (grad, poštanski broj, ulica, kućni broj)

– OIB

– datum i mjesto rođenja

– e-adresa

– kontakt broj telefona/mobitela

– broj osobne iskaznice, tko ju je izdao, kada i gdje (preslika obiju strana OI).

(3) Podaci o zaštićenom najmoprimcu, zaštićenom podstanaru ili predmnijevanom najmoprimcu:

– ime, ime oca i prezime zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca i ostalih članova domaćinstva

– status (zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar ili predmnijevani najmoprimac)

– osnova stjecanja prava na zaštićenu najamninu

– adresa stanovanja (grad, poštanski broj, ulica, kućni broj)

– OIB najmoprimca i ostalih članova domaćinstva

– datum i mjesto rođenja zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca i ostalih članova domaćinstva

– e-adresa

– kontakt broj, telefona/mobitela

– broj osobne iskaznice, tko ju je izdao, kada i gdje (preslika obiju strana osobne iskaznice) zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca i ostalih članova domaćinstva.

Članak 5.

(1) Zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci zainteresirani za najam, odnosno kupnju stanova na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja (dalje u tekstu: POS) dužni su prilikom dostave podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika podnijeti prijavu kojom iskazuju svoj interes za najam, odnosno kupnju stana.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– izjavu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca, kojom iskazuje svoj interes za najam ili kupnju stana iz programa POS-a

– potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

– potvrdu o invaliditetu za člana obitelji zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca.

Članak 6.

(1) Ako vlasnik stana dostavlja podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostavlja podatke navedene u članku 4. stavcima 1. i 2., te podatke iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika koji su mu poznati.

(2) Ako zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar i predmnijevani najmoprimac dostavlja podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostavlja podatke navedene u članku 4. stavku 1. i 3., te podatke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika koji su mu poznati.

Članak 7.

(1) APN ustrojava i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima o najmu, stanovima, vlasnicima stanova, zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima, podnositelja zahtjeva i svih članova obitelji te svih ostalih podataka u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) APN kao voditelj obrade osobnih podataka, osigurava zaštitu podataka, u skladu s posebnim propisima o zaštiti podataka te osigurava njihovu dostupnost samo na obrazloženi zahtjev podnositelja upita ili prilikom obavljanja svojih javnih ovlasti.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/18-04/5

Urbroj: 531-01-18-1

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.