Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1979

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaja, načinu i obliku registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15. u daljnjem tekstu: »Pravilnik«) članak 3. mijenja se i glasi:

Stavak 1. točka b) mijenja se i glasi:

b) farme svinja osim u slučajevima iz članka 7. ovoga Pravilnika;

Članak 2.

U Pravilniku članak 7. mijenja se i glasi:

Stavak 3. se briše.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

(3) U slučaju prodaje/otpreme do pet živih svinja s registrirane farme u svrhu klanja za vlastite potrebe, mjesto dopreme svinja ne podliježe obvezi registracije ako se klanje obavi u roku od 72 sata od dana dopreme.

Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4) mijenja se i glasi:

(4) Posjednik je u slučajevima navedenima u stavku 3. ovoga članka dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme, u roku od 72 sata, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u.

Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (5), mijenja se i glasi:

(5) Mjesta dopreme svinje/svinja iz stavka 3. ovoga članka evidentiraju se u JRDŽ-u uz upis imena i prezimena, OIB-a i adrese posjednika svinja.

Dosadašnji stavak (7) postaje stavak (6), mijenja se i glasi:

(6) U slučaju otpreme svinje/svinja s mjesta dopreme iz stavka 3. ovoga članka, svinja/svinje se moraju podvrgnuti propisanim kontrolama, odnosno farma se mora upisati u Registar farmi i dobiti JIBG.

Dosadašnji stavak (8) postaje stavak (7).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/22

Urbroj: 525-10/0568-18-2

Zagreb, 24. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.