Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda

NN 102/2018 (21.11.2018.), Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda

Vlada Republike Hrvatske

1990

Na temelju članka 100. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 2018. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKIH SUDOVA I VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

I.

Ovom Odlukom ustrojavaju se službenički sudovi i Viši službenički sud, te određuje njihov djelokrug, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

II.

Za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika u prvom stupnju, kao i lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju, ustrojavaju se službenički sudovi, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.

Službenički sudovi jesu:

1. Službenički sud u Zagrebu

2. Službenički sud u Osijeku

3. Službenički sud u Rijeci

4. Službenički sud u Splitu.

III.

Službenički sud u Zagrebu ustrojava se za državne službenike i namještenike sa stalnim mjestom rada na području Grada Zagreba, te Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

IV.

Službenički sud u Osijeku ustrojava se za državne službenike i namještenike sa stalnim mjestom rada na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

V.

Službenički sud u Rijeci ustrojava se za državne službenike i namještenike sa stalnim mjestom rada na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

VI.

Službenički sud u Splitu ustrojava se za državne službenike i namještenike sa stalnim mjestom rada na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

VII.

Za odlučivanje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava se Viši službenički sud, sa sjedištem u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za Viši službenički sud obavljat će središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

VIII.

Predsjednika i članove službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem.

IX.

Tajnike službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imenovat će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Zapisničare službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda odredit će čelnik tijela koje obavlja uredske i druge poslove za službenički sud, odnosno Viši službenički sud.

X.

Predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom predmetu, posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća i tajnika službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, te zapisničara.

Iznos novčane naknade iz stavka 1. ove točke rješenjem utvrđuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za službeničke odnose.

XI.

Zaglavlje akta službeničkog suda i Višeg službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv službeničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat službeničkog suda i Višeg službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv »Republika Hrvatska« i naziv službeničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda.

XII.

Sredstva za rad službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

XIII.

Uredski poslovi za službeničke sudove i Viši službenički sud obavljaju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

XIV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 39/06).

XV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/359

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 16. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.