Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

NN 102/2018 (21.11.2018.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

1991

Na temelju članka 38. stavka 5. i članka 39. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 83/13 i 27/16) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, TEHNIČKIM UREĐAJIMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA, SADRŽAJU I KORISNICIMA OPERATIVNIH ZBIRKI PODATAKA KOJE VODI GRANIČNA POLICIJA TE ROKOVIMA ČUVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja podataka sadržanih u operativnim zbirkama podataka koje vodi granična policija, tehnički uređaji za prikupljanje podataka, sadržaj operativnih zbirki, njihovi korisnici te rokovi čuvanja prikupljenih podataka.

Članak 2.

Granična policija vodi operativne zbirke podataka:

1. Osobe nad kojima je provedena granična kontrola,

2. Prijevozna sredstva (vozila/plovila) nad kojima je provedena granična kontrola

3. Predmeti nad kojima je provedena granična kontrola

4. Druga linija granične kontrole (nad osobama, prijevoznim sredstvima, predmetima)

5. Zabrana izlaska hrvatskim državljanima iz RH

6. Odbijanje izlaska strancima

7. Odbijanje ulaska strancima

8. Zabrana ulaska prijevoznom sredstvu

9. Zabrana izlaska prijevoznom sredstvu

10. Postupanja po aktivnim upozorenjima (u odnosu na osobe, vozila, putne isprave i ostale predmete)

11. Potvrđivanja unosa oružja i streljiva

12. Privremeno oduzeto oružje i streljivo na graničnom prijelazu

13. Vraćanje iz stranih zračnih luka

14. Prisilno vraćeni državljani Republike Hrvatske – deportacije

15. Vraćene osobe temeljem putnog lista

16. Korištenje nevaljanom ispravom

17. Prijenos posmrtnih ostataka

18. Zaposlenici na graničnom prijelazu

19. Provjere tijekom zaštite državne granice i kompenzacijskih mjera (osobe, prijevozna sredstva i predmeti)

20. Obrade tijekom zaštite državne granice i kompenzacijskih mjera (osobe, prijevozna sredstva i predmeti)

21. Povrede i granični incidenti na državnoj granici

22. Lov uz državnu granicu

23. Prekršaji iz područja nadzora državne granice na moru

24. Uplovljavanje i isplovljavanje plovila u međunarodnom prometu (Predmet plovila)

25. Uzapćena plovila

26. Plovidbe policijskih plovila

27. Predaja i vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu

28. Pronađeni i oduzeti predmeti zabranjeni za unos u zrakoplov

29. Ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, ozbiljnih nezgoda i nesreća zrakoplova

30. Zaštitni pregledi objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu

31. Nezakoniti prelasci državne granice (nezakonit prelazak granične crte, izbjegavanje granične kontrole, korištenje krivotvorenom ispravom, korištenje tuđom ispravom, prihvat od policije druge države zbog nezakonitog prelaska državne granice)

32. Prekogranični kriminalitet (krijumčarenje osoba, vozila i predmeta)

33. Evidencija izdanih i poništenih dokumenata u postupanju granične policije

34. Evidencija provođenja članka 8. i 9. Zakonika o schengenskim granicama

35. Liste putnika dostavljene prije obavljanja granične kontrole (pomorski/zračni/željeznički/riječni/cestovni promet)

36. Video zapisi u provođenju nadzora državne granice.

Članak 3.

Podaci sadržani u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika prikupljaju se neposredno ili korištenjem uređaja za automatizirano prikupljanje podataka, a u operativne zbirke unose se automatski ili ručno.

Tehnički uređaji za prikupljanje podataka sadržanih u zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika su: čitač putnih isprava i drugih dokumenata, čitač registarskih oznaka vozila, čitač otisaka prstiju, mobilni uređaji, brojač i klasifikator vozila, fotografski uređaj i video i termovizijska kamera.

Tehnički sustavi za prikupljanje podataka sadržanih u zbirkama iz članka 2. ovog Pravilnika su: Hrvatski sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom s pridruženim Podsustavom za nadzor državne granice na moru i CIMIS (Croatian Integrated Maritime Information System).

Pod mobilnim uređajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se uređaj koji ima mogućnost udaljenog pristupa podacima Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Pristup podacima iz stavka 4. ovoga članka pomoću mobilnih uređaja uspostavlja se u svrhu provedbe nadzora državne granice isključivo zaštićenom sigurnom vezom.

Članak 4.

Za operativne zbirke podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika, granična policija smije prikupljati i pohranjivati sljedeće osobne i druge podatke:

svojstvo osobe; (počinitelj, pomagač, krijumčar, vraćena osoba, putnik, zapovjednik, član posade, vozač),

podaci o osobi: ime i prezime; datum rođenja, mjesto rođenja, adresa prebivališta, adresa boravišta, državljanstvo, spol; osobni identifikacijski broj, fotografija osobe, prezime i ime oca; prezime i rođeno prezime majke; prezime, ime i datum rođenja djece; jezici koje govori; eventualni nadimci; bivša imena; ostali identiteti; podaci vezani uz zaposlenje; mjesto, vrijeme i smjer kretanja od polazišta do odredišta; otisci prstiju, otisci dlanova i drugi biometrijski podaci te podaci o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima;

podaci o ispravi o identitetu: vrsta isprave, država izdavanja isprave, broj isprave; datum izdavanja, rok valjanosti; nadležno tijelo koje je izdalo ispravu o identitetu; fotografija isprave;

podaci o putnoj ispravi; vrsta putne isprave; država izdavanja putne isprave; broj isprave; datum izdavanja, rok valjanosti i nadležno tijelo isprave te fotografija putne isprave, podaci sadržani u RFID chipu, strojno čitljivu zonu putne isprave;

podaci o događaju: mjesto i vrijeme zatjecanja, mjesto, vrijeme, smjer, način i razlog prelaska državne granice.

Članak 5.

Uz podatke navedene u članku 4. ovog Pravilnika:

Zbirka podataka iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: naznaku je li osoba član obitelji državljana EU, broj vize, vrsta vize, broj dozvole boravka, je li izvršena provjera vize temeljem usporedbe otisaka prstiju, jesu li osobni podaci provjereni kroz relevantne baze (IS Ministarstva, Interpol i SIS II), je li prikazana lista sličnih osoba, postoji li izdani dokument tijekom granične kontrole, jesu li uzeti otisci prstiju, tijelo nadležno za unos podataka, podatke o policijskom službeniku koji je obavio graničnu kontrolu nad osobom, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, prijevoznom sredstvu te podatke o alarmima i događajima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, može sadržavati i sljedeće podatke: je li prijevozno sredstvo provjereno kroz relevantne baze (IS Ministarstva, Interpol i SIS II), je li prikazana lista sličnih prijevoznih sredstava, o tijelu nadležnom za unos podataka, vrijeme početka i završetka granične kontrole (prelaska granice), smjer prelaska granice, status prijelaza, korisničko ime policijskog službenika, broj graničnog štambilja, broj radne stanice, podaci o alarmima i događajima te dodatne podatke o prijevoznom sredstvu i to:

za vozilo: vrsta vozila, registarska oznaka vozila, nacionalna oznaka vozila, marka vozila, tip vozila, boja vozila, broj šasije, godina proizvodnje, slika vozila, registarska oznaka priključnog vozila, broj šasije priključnog vozila i nacionalna oznaka priključnog vozila, prikaz sličnih vozila u potražnim bazama

za plovilo: tip plovila, zastava plovila, ime plovila. IMO broj plovila, MMSI broj, registarska oznaka plovila, HIN-Hull Identification Number, CIN-Craft Identification Number, VIN-Vehicle Identification Number i Serial Number koji se koriste u svrhu označavanja brodskog trupa, motora i prikolica

Zbirka podataka iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, može sadržavati i sljedeće podatke: podatke o vlasnicima predmeta i tijelu nadležnom za unos podataka, vrijeme početka i završetka granične kontrole (prelaska granice) smjer prelaska granice, status prijelaza, korisničko ime policijskog službenika, broj graničnog štambilja, broj radne stanice te podatke o predmetu i to: tip predmeta, naziv, registarska oznaka, država registracije, oznaka trupa, model, proizvođač, godina proizvodnje i boja, tvornički broj, serijski broj, autor, opis predmeta.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 4. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o policijskom službeniku koji je obavio kontrolu nad osobom, broj pečata, broj radne stanice, podatke o graničnom prijelazu, vremenu prelaska državne granice, smjeru putovanja, statusu prijelaza, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima, razlog obavljanja druge linije kontrole, sredstva korištena tijekom provođenja druge linije kontrole te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, podatke o osobi kojoj je zabranjen izlazak iz Republike Hrvatske, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o prijevoznom sredstvu, mjestu i vremenu zabrane izlaska, razlog zabrane izlaska te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 6. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi kojoj je zabranjen izlazak iz Republike Hrvatske, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o prijevoznom sredstvu, mjestu i vremenu zabrane izlaska, razlog zabrane izlaska te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 7. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi kojoj je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o razlozima odbijanja ulaska, datum i vrijeme poduzete mjere, mjestu poduzetih mjera, podaci o vizi, podaci o svrsi putovanja, naziv prijevoznika, vrsta prijevoznog sredstva.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 8. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi koja upravlja prijevoznim sredstvom, podatke o vlasniku vozila, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, razlozima zabrane ulaska prijevoznom sredstvu, datum i vrijeme zabrane ulaska, mjesto zabrane ulaska, podatke o vozilu (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta vozila, marka).

Zbirka podataka iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi koja upravlja prijevoznim sredstvom, podatke o vlasniku vozila, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, razlozima zabrane izlaska prijevoznog sredstva, datum i vrijeme zabrane izlaska, mjesto zabrane izlaska, podatke o vozilu (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta vozila, marka).

Zbirka podataka iz članka 2. točke 10. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi za kojom je raspisano upozorenje, podatke o vlasniku predmeta za kojim je raspisano upozorenje, podatke o upozorenju (izvor upozorenja, vrsta upozorenja, mjera za poduzeti), postupak po upozorenju (uhićenje, preprata, pregled, zadržavanje), policijskom službeniku koji je postupao, datum i vrijeme postupanja po upozorenju, mjesto aktiviranog upozorenja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 11. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o nositelju oružja i streljiva, podatke o službeniku koji je postupao, podatke o datumu unosa oružja i streljiva, PU/PP koja je izdala odobrenje za nabavu oružja i streljiva, broju odobrenja, ispravi o nabavi oružja kategorije C, PU/PP koja je izvještena, broju akta, oružju kategorije C (vrsta, marka, model, tvornički broj, kalibar), broju komada streljiva te opis oružja i fotografiju oružja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 12. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi kojoj je oružje privremeno oduzeto, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o datumu i vremenu izdavanja potvrde, graničnom prijelazu na kojem je izdana potvrda, broj potvrde, vrsti i broju isprave o oružju, vrsti i marki te modelu oružja, tvorničkom broju, kalibru, broj komada streljiva, načinu postupanja s oduzetim predmetima te fotografiju oružja.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 13. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi koju je vratila policija druge države, policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu prihvata, razlogu vraćanja, državi koja vraća, podatke o prijevoznom sredstvu, podatke o statusu vraćanja te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 14. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi koju je vratila policija druge države, policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu prihvata, razlogu vraćanja, državi koja vraća, podatke o prijevoznom sredstvu, podatke o statusu vraćanja, podatke o poduzetim mjerama te podatke o policijskim službenicima koji su u pratnji osobe koja se vraća.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 15. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o hrvatskom državljaninu vraćenom na temelju putnog lista, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o datumu i vremenu dolaska na granični prijelaz, podatke o graničnom prijelazu, državi iz koje dolazi, razlogu izdavanja putnog lista, podaci o putnom listu te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 16. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o osobi koja se koristila nevaljanom ispravom, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o putnoj ispravi, vremenu i mjestu korištenja nevaljane isprave, razlogu nevaljanosti te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 17. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke umrle osobe i osobe koja prenosi posmrtne ostatke, podatke o vremenu i mjestu ulaska u Republiku Hrvatsku, vremenu i mjestu izlaska iz Republike Hrvatske, prijevoznom sredstvu, podatke iz sprovodnice (broj, datum i mjesto izdavanja sprovodnice, država izdavanja sprovodnice, podatke o smrti, državi, mjestu i datumu ukopa), podatke o rješenju za prijenos umrle osobe te podatke o policijskom službeniku koji je obavio unos podataka.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 18. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke zaposlenika operatora, druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove na području graničnog prijelaza i osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza, podatke o broju iskaznice za obavljanje poslova, vrsti i broju dokumenta na temelju kojeg je izdana iskaznica, nazivu pravne ili fizičke osobe kod koje su zaposleni, roku važenja iskaznice te podatke o policijskom službeniku koji je obavio unos podataka.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 19. ovoga Pravilnika može sadržavati i sljedeće podatke: tijelo nadležno za unos podataka, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, broj radne stanice, podatke o mjestu i vremenu izvršene provjere, koordinatama mjesta zatjecanja, kao i podatke o:

provjerenim osobama (naznaku je li osoba član obitelji državljana EU, broj vize, vrsta vize, broj dozvole boravka, je li izvršena provjera vize temeljem usporedbe otisaka prstiju, jesu li osobni podaci provjereni kroz relevantne baze (IS Ministarstva, Interpol i SIS II), je li prikazana lista sličnih osoba, postoji li izdani dokument tijekom provjere, jesu li uzeti otisci prstiju, podatke o prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima

provjerenom prijevoznom sredstvu: je li prijevozno sredstvo provjereno kroz relevantne baze (IS Ministarstva, Interpol i SIS II), je li prikazana lista sličnih prijevoznih sredstava, podatke o alarmima i događajima te dodatne podatke o prijevoznom sredstvu i to za vozilo (vrsta vozila, registarska oznaka vozila, nacionalna oznaka vozila, marka vozila, tip vozila, boja vozila, broj šasije, godina proizvodnje, slika vozila, registarska oznaka priključnog vozila, broj šasije priključnog vozila i nacionalna oznaka priključnog vozila) i za plovilo (tip plovila, zastava plovila, ime plovila. IMO broj plovila, MMSI broj, registarska oznaka plovila)

provjerenom predmetu: podatke o tipu predmeta, nazivu predmeta, serijskom broju, proizvođaču, modelu, godini proizvodnje, autoru, opis predmeta, ostale podatke koji služe identifikaciji predmeta te opis predmeta.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 20. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i podatke o policijskom službeniku koji je obavio obradu, broj radne stanice, podatke o mjestu i vremenu obavljene obrade, prijevoznom sredstvu, podatke o alarmima i događajima, razlog obavljanja obrade, sredstva korištena tijekom obrade te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 21. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke o fizičkim osobama koje su počinile povredu državne granice, podatke o pravnim osobama, podatke o vremenu počinjenja povrede, mjestu počinjenja povrede, bližoj oznaci mjesta počinjenja povrede, vrsti povrede državne granice, načinu povrede, načinu rješavanja povrede te podatke o policijskom službeniku koju je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 22. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke o fizičkim osobama koje su najavile lov uz graničnu crtu i lovcima, naziv lovačkog društva, podatke o mjestu lova, broju lovaca, vremenu trajanja lova te podatke o policijskom službeniku.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 23. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka sadrži i podatke o policijskom službeniku koji je unio zapis, podaci o osobama koje su počinile prekršaj, svojstvo osobe, datum i mjesto događaja, detaljne podatke o ruti kretanja plovila, vrsta prekršaja, podaci o plovilu (ime plovila, vrsta plovila, zastava plovila, registarska oznaka plovila, IMO broj plovila, luka pripadnosti, polazište, država posljednje luke, odredište), opis događaja, poduzete mjere, zapisi s tehničkih sustava iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 24. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na brodu, podatke o policijskom službeniku koji je obavio unos, podatke o datumu i vremenu dolaska/odlaska plovila, zastavi plovila, luci pripadnosti, IMO broju plovila, MMSI broju, serijskom broju trupa (HIN broj), broju članova posade u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade u dolasku, broju putnika u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade i putnika u dolasku/odlasku, detaljne podatke u ruti kretanja plovila, listu putnika i posade, zapisi s tehničkih sustava iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 25. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o uzapćenom plovilu (naziv plovila, zastava plovila, IMO broj broda, MMSI broj, serijski broj trupa (HIN broj), geografskoj poziciji osmotrenja plovila, geografskoj poziciji započinjanja progona, geografskoj poziciji uzapćenja plovila, pravni temelj uzapćenja, upotrijebljenim sredstvima prisile te podatke o poduzetim mjerama.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 26. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, policijskom službeniku koji je obavio unos podataka, sadrži i tip policijskog plovila, oznaku plovila, početak i završetak plovidbe, neispravnost plovila, vrsta službe, razdoblje plovidbe, količina ukrcanog goriva, početni broj moto sati – lijevi motor/desni motor, završni broj moto sati – lijevi motor/desni motor, podaci o prijeđenim nautičkih miljama, podatke o poduzetim mjerama te o izdanim dokumentima.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 27. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika koji je predao hladno ili vatreno oružje i streljivo, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o oružju (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar, broj komada streljiva, broj isprave za držanje, nošenje ili nabavu oružja i datum izdavanja), mjestu predaje oružja, broju leta, datumu i vremenu leta, zračnoj luci odredišta, broju prtljažnog privjeska.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 28. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke vlasnika predmeta kojemu je pronađen/oduzet ili zabranjen za unos u zrakoplov, podatke o policijskom službenika koji je postupao, podatke o oduzetim predmetima (vrsta i opis), mjestu i vremenu zaštitnog pregleda, broju leta, operatoru zrakoplova, mjestu pronalaska predmeta, poduzetoj mjeri, broj potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, datumu izdavanja i serijskom broju potvrde, vremenu povrata privremeno oduzetog odnosno pronađenog predmeta.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 29. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke sudionika događaja, podatke o policijskom službeniku koji je postupao, podatke o mjestu i vremenu događaja, zrakoplovu (proizvođač, model, kategorija, država registracije, pozivni znak), vrsti zračnog prometa, mjestu polazišta, mjestu odredišta, broju osoba u zrakoplovu, broju ozlijeđenih osoba, broju smrtno stradalih osoba, šteti nanijetoj zrakoplovu, šteti nanijetoj trećim osobama, opasnoj robi (tvari) u zrakoplovu, fazama leta, dobu dana, osiguranju mjesta događaja, ustrojstvenoj jedinici koja je obavila očevid.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 30. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osobe koja podnosi zahtjev za pregled objekata, instalacija. uređaja ili opreme u zračnoj luci, podatke o mjestu i vremenu zaštitnog pregleda, razlogu pregleda, pregledanom objektu, instalaciji, uređaju ili opremi, utvrđenom stanju (pozitivno/negativno), fotografija pronalaska i sumnjivog predmeta, osobne podatke osobe koja je obavila pregled te podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 31. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba zatečenih u nezakonitom prelasku državne granice, osoba vraćenih od policije druge države zbog nezakonitog prelaska državne granice, osoba koje su se koristile krivotvorenim ili tuđim putnim ispravama, osobi čija je isprava korištena, pomagačima, krijumčarima, podatke o datumu i vremenu zatjecanja, mjestu zatjecanja, bližoj oznaci mjesta zatjecanja, načinu prelaska državne granice, smjeru prelaska državne granice, službi koja je otkrila nezakoniti prelazak državne granice, ruti nezakonitog prelaska državne granice (polazište, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, bliže mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, bliže mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, odredište), podatke o predmetu krivotvorenja, načinu krivotvorenja isprave, podatke o mjestu i vremenu prihvata, razlogu vraćanja, zakonskom temelju vraćanja, državi koja vraća, vrsti readmisije, podatke o prijevoznom sredstvu, statusu vraćanja, razlogu odbijanja vraćanja, obavijest o vraćanju, prijevoznom sredstvu korištenom prilikom nezakonitog prelaska, opis izvršenja nezakonitog prelaska, poduzetim mjerama prema počiniteljima te podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 32. ovoga Pravilnika uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba krijumčara, podatke o vozaču i putnicima koji su se nalazili u vozilu koje je krijumčareno ili koji je krijumčario robu, podaci o vlasniku krijumčarenog vozila, podatke o krijumčarenim osobama, podatke o datumu i vremenu zatjecanja, mjestu zatjecanja, bližoj oznaci mjesta zatjecanja, načinu prelaska državne granice, smjeru prelaska državne granice, službi koja je otkrila krijumčarenje, načinu izvršenja krijumčarenja, opis izvršenja krijumčarenja, podatke o prijevoznom sredstvu korištenom prilikom krijumčarenja (registarska oznaka, nacionalna oznaka, vrsta, tip, marka, boja), fotografija vozila, podatke o ruti kretanja (polazište, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, bliže mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, bliže mjesto izlaska iz Republike Hrvatske, odredište), podatke o robi (vrsta robe, količina robe), podatke o poduzetim mjerama te podatke o policijskom službeniku koji je postupao.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 33. ovoga Pravilnika – uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke osoba kojima je izdan/poništen dokument, podatke o policijskom službeniku koji je izdao/poništio dokument, razlogu izdavanja dokumenta, roku važenja, mjestu uporabe, podatke o mjestu i vremenu izdavanja dokumenta, podatke o mjestu i vremenu poništavanja dokumenta, ustrojstvenu jedinicu koja je izdala i/ili poništila dokument, serijski broj dokumenta, vrsta dokumenta, status dokumenta, serijski broj obrasca.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 34. ovoga Pravilnika – uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i podatke o početku/kraju popuštanja u graničnom režimu, početku/završetku provođenja ciljanih provjera, razlog popuštanja, razlog ciljanih provjera, podaci o policijskom službeniku koji je odredio popuštanje/ciljane provjere (ime i prezime, spol, datum rođenja, broj službene iskaznice, radno mjesto), državljanstva osoba koji su u vrijeme provođenja ciljanih provjera prešli granicu, broj aktiviranih upozorenja, broj drugih linija kontrola, broj kontroliranih osoba, broj propuštenih osoba, smjer kretanja (ulaz/izlaz).

Zbirka podataka iz članka 2. točke 35. ovoga Pravilnika – uz podatke o tijelu nadležnom za unos podataka, sadrži i osobne podatke putnika i članova posade na listama, podatke o zrakoplovu (broj zrakoplova, registarska oznaka, nacionalna oznaka, broj leta), vlaku (broj vlaka), plovilu (ime plovila, tip plovila, zastava plovila, IMO broj plovila, MMSI broj, HIN broj), autobusu (registarska oznaka, nacionalna oznaka), polazište, odredište, prijevozna sredstva koja se nalaze na listi, graničnom prijelazu na kojem će biti obavljena granična kontrola.

Zbirka podataka iz članka 2. točke 36. ovoga Pravilnika – uz podatke o tijelu koje je sačinilo video zapis, sadrži i video zapis na kojem je naznačen datum i vrijeme zapisa.

Članak 6.

Uz zbirke podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika, granična policija koristi i zbirke podataka koje se, na temelju drugih propisa, vode u Informacijskom sustavu Ministarstva, zbirke podataka Schengenskog informacijskog sustava, Interpola te zbirke podataka koje se vode u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu i VTMIS-u.

Članak 7.

Radi učinkovitog obavljanja poslova nadzora državne granice, granična policija će od prijevoznika/operatora preuzeti i koristiti popise putnika i članova posade u zračnom, pomorskom, željezničkom, riječnom i cestovnom prometu.

Članak 8.

Pristup podacima sadržanim u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika imaju policijski službenici Ministarstva koji su ovlašteni za pristup podacima iz ovoga Pravilnika.

Na prijedlog nadležnog rukovoditelja, načelnik Uprave za granicu ili osoba koju on ovlasti, daje pisanu suglasnost za pristup i razinu korištenja operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Korištenje podacima sadržanim u zbirkama podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika može se omogućiti tijelima javne vlasti u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti propisane posebnim propisima, a u skladu sa sklopljenim sporazumima i to:

1. ministarstvu nadležnom za poslove financija, radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, Porezne uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca:

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave osobe nad kojom je provedena granična kontrola, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika: vrsta prijevoznog sredstva, registarska oznaka i nacionalna oznaka prijevoznog sredstva nad kojim je obavljena granična kontrola, granični prijelaz, datum prelaska državne granice, smjer kretanja, status prijelaza, putnici u prijevoznom sredstvu

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, vrsta putne isprave i broj putne isprave nositelja predmeta, vrsta predmeta, tip predmeta, serijski (tvornički) broj predmeta, granični prijelaz, datum prelaska državne granice, smjer kretanja

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 19. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, vrsta putne isprave i broj putne isprave osobe nad kojom je obavljena provjera, mjesto zaticanja, smjer kretanja, vrsta prijevoznog sredstva, registarska oznaka, nacionalna oznaka prijevoznog sredstva, vrsta predmeta, serijski (tvornički), broj predmeta

2. ministarstvu nadležnom za vanjske poslove i europske integracije:

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave, osobe nad kojom je provedena granična kontrola, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, naznaku je li osoba član obitelji državljana EU, broj vize, vrsta vize, broj dozvole boravka

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave osobe nad kojom je provedena druga linija granične kontrole, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, razlog obavljanja druge linije kontrole, sredstva korištena tijekom provođenja druge linije kontrole, podatke o poduzetim mjerama

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave osobe kojoj je odbijen ulazak, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, podatke o razlozima odbijanja ulaska, datum i vrijeme poduzete mjere, mjesto poduzetih mjera, podaci o vizi, podaci o svrsi putovanja, naziv prijevoznika i vrsta prijevoznog sredstva

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 10. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave osobe za kojom je raspisano upozorenje, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, podatke vlasnika predmeta za kojim je raspisano upozorenje, podatke o upozorenju, postupak po upozorenju

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 21. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja i državljanstvo osobe koja je počinila povredu državne granice, podatke o pravnim osobama, podatke o vremenu počinjenja povrede, mjestu počinjenja povrede, bližoj oznaci mjesta počinjenja povrede, vrsti povrede državne granice, načinu povrede, načinu rješavanja povrede

3. ministarstvu nadležnom za poslove mora i prometa:

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika: ime i prezime osobe nad kojom je provedena granična kontrola, datum rođenja, državljanstvo i broj putne isprave osobe koja je počinila povredu državne granice, vrsta isprave, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, naznaku je li osoba član obitelji državljana EU, broj vize, vrsta vize, broj dozvole boravka

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika: vrsta prijevoznog sredstva, identifikacijske oznake prijevoznog sredstva, nacionalna oznaka, granični prijelaz, datum prelaska državne granice, smjer kretanja, status prijelaza, putnici u prijevoznom sredstvu

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 24. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave putnika i članova posade na brodu, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza zastavi plovila, luci pripadnosti, IMO broju plovila, MMSI broju, serijskom broju trupa (HIN broj), broju članova posade u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade u dolasku, broju putnika u dolasku/odlasku, državljanstvu članova posade i putnika u dolasku/odlasku, detaljne podatke u ruti kretanja plovila, listu putnika i posade

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 25. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo putnika i članova posade na brodu, broj putne isprave, vrsta isprave, podatke o uzapćenom plovilu (naziv plovila, zastava plovila, IMO broj broda, MMSI broj, serijski broj trupa (HIN broj), geografskoj poziciji osmotrenja plovila, geografskoj poziciji započinjanja progona, geografskoj poziciji uzapćenja plovila, pravni temelj uzapćenja, upotrijebljenim sredstvima prisile, podatke o poduzetim mjerama

– iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 35. ovoga Pravilnika: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave putnika i članova posade u prijevoznom sredstvu, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja podatke putnika i članova posade na listama, podatke o zrakoplovu (broj zrakoplova, registarska oznaka, nacionalna oznaka, broj leta), vlaku (broj vlaka), plovilu (ime plovila, tip plovila, zastava plovila, IMO broj plovila, MMSI broj, HIN broj), autobusu (registarska oznaka, nacionalna oznaka), polazište, odredište, prijevozna sredstva koja se nalaze na listi, granični prijelaz na kojem će biti obavljena granična kontrola.

Korištenje podacima sadržanim u zbirkama podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika može se omogućiti i drugim tijelima javne vlasti koja sudjeluju u integriranom upravljanju granicom, u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti propisane posebnim propisima, i to iz zbirke podataka iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika sljedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj putne isprave i vrsta isprave osobe nad kojom je provedena granična kontrola, datum prelaska državne granice, granični prijelaz, smjer kretanja, status prijelaza, vrsta prijevoznog sredstva, registarska oznaka, nacionalna oznaka prijevoznog sredstva nad kojim je provedena granična kontrola, granični prijelaz, datum prelaska državne granice, smjer kretanja, status prijelaza, putnici u prijevoznom sredstvu, ime i prezime nositelja predmeta nad kojim je provedena granična kontrola, datum rođenja, državljanstvo, vrsta putne isprave i broj putne isprave, vrsta predmeta, tip predmeta, serijski (tvornički) broj predmeta, granični prijelaz, datum prelaska državne granice, smjer kretanja.

Međunarodna razmjena podataka obavlja se sukladno važećim propisima.

Članak 10.

Odluka koja proizvodi pravni učinak za osobu na koju se podaci odnose ne može se temeljiti samo na podacima naznačenim u članku 2. ovoga Pravilnika s obzirom da su podaci prikupljeni tehničkim uređajima i automatski obrađeni.

Članak 11.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika koji se odnose na državljane trećih zemalja čuvaju se tri godine od dana unosa, a u odnosu na državljane Europske unije i članove njihove obitelji godinu dana od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 2. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 3. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 4. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 5. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 6. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 7. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 8. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 9. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 10. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 11. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 12. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 13. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 14. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 15. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 16. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 17. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 18. ovoga Pravilnika čuvaju se godinu dana nakon prestanka zaposlenja.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 19. ovoga Pravilnika koji se odnose na državljane trećih zemalja čuvaju se 3 godine od dana unosa, a u odnosu na državljane Europske unije i članove njihove obitelji godinu dana od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 20. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 21. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 22. ovoga Pravilnika čuvaju se tri godine od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 23. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 24. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 25. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 26. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 27. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 28. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 29. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 30. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 31. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 32. ovoga Pravilnika čuvaju se deset godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 33. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 34. ovoga Pravilnika čuvaju se pet godina od dana unosa u zbirku.

Osobni podaci u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 35. ovoga Pravilnika čuvaju se: – liste putnika u zračnom prometu – 24 sata od slijetanja zrakoplova

– liste putnika u pomorskom prometu – 30 dana nakon isplovljavanja/uplovljavanja plovila

– liste putnika u željezničkom prometu – 30 dana nakon ulaska/izlaska vlaka

– liste putnika u cestovnom prometu – 30 dana nakon ulaska/izlaska autobusa.

Video zapisi u operativnoj zbirci podataka iz članka 2.
točke 36. ovoga Pravilnika čuvaju se ovisno o trajanju kapaciteta memorije (lokalne na samom uređaju) na koju je zapis pohranjen, a najduže 30 dana od nastanka zapisa.

Članak 12.

Protekom rokova iz članka 11. ovoga Pravilnika osobni podaci sadržani u operativnim zbirkama podataka iz ovoga Pravilnika brišu se.

Članak 13.

U cilju zaštite podataka, u Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom vode se bilješke (logovi) o svakom pristupu sustavu te o svakom pristupu podacima.

Bilješke iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

– datum i vrijeme pristupa podacima

– identitet osobe koja je pristupila podacima

– podaci korišteni za pretraživanje

– svrhu pristupa podacima

– identitet primatelja podataka.

Bilješke iz stavka 1. ovoga članka koriste se radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu.

Bilješke iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se godinu dana od dana isteka rokova iz članka 11. ovoga Pravilnika, a nakon isteka tog roka brišu se, osim ako su ti podaci potrebni za postupke iz stavka 3. ovoga članka koji su u tijeku.

Pristup bilješkama iz ovoga članka imaju za to posebno ovlaštene osobe.

Članak 14.

U svrhu statističke i analitičke obrade, podaci sadržani u operativnim zbirkama iz članka 2. ovoga Pravilnika koji nisu osobni podaci, moraju biti dostupni deset godina nakon proteka rokova propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za Informacijski sustav dužna je, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pripremiti sve potrebne pretpostavke i programske preinake za poslovanje granične policije sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja (»Narodne novine« broj 65/14).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/86

Urbroj: 511-01-152-18-13

Zagreb, 16. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.