Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

NN 102/2018 (21.11.2018.), Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1993

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17), donosim

ODLUKU

O PODRUČJIMA SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE

I.

Ovom se Odlukom na temelju analize i prijedloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, klasa: 351-04/14-09/26, urbroj: 563-14/18-18-2 od 3. listopada 2018. godine, određuje područje sakupljanja neopasne otpadne ambalaže.

II.

Sakupljanje neopasne otpadne ambalaže obavlja se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a isto se organizira putem ovlaštenih sakupljača koji su dužni osigurati skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže na pet područja, i to:

1. Područje središnje Hrvatske kojeg čini grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. Područje sjeverozapadne Hrvatske kojeg čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija,

3. Područje istočne Hrvatske kojeg čine Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija,

4. Područje sjevernog Jadrana i Like kojeg čine Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, te

5. Područje srednjeg i južnog Jadrana kojeg čine Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

III.

Za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost se obvezuje za područje sakupljanja iz točke II. ove Odluke, raspisati javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu.

IV.

Ovom se Odlukom stavlja van snage Odluka, klasa: 351-01/14-01/1247, urbroj: 517-01-15-5 od 3. kolovoza 2015.

V.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 351-01/18-01/527
Urbroj: 517-03-2-2-18-1
Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.