Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

NN 102/2018 (21.11.2018.), Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Hrvatska narodna banka

2003

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE PM RAČUNA U SUSTAVU TARGET2-HR

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

1. Hrvatska narodna banka je ugovorna strana u Sporazumu o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) te je prema tom sporazumu prihvatila Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018 (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

2. U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuje odnos između Hrvatske narodne banke i imatelja PM računa u sustavu TARGET2-HR glede otvaranja i funkcioniranja PM računa.

Članak 2.

Dodaci

1. Sastavni dio ove Odluke čine:

Dodatak I.: Tehničke specifikacije za obradu naloga za plaćanje

Dodatak II.: Program za naknadu štete u sustavu TARGET2

Dodatak III.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

Dodatak IV.: Postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima

Dodatak V.: Raspored rada

Dodatak VI.: Popis naknada i izdavanje računa i

Dodatak VII.: Mjerila za pristup

2. Ovlašćuje se guverner Hrvatske narodne banke za donošenje dodataka iz stavka 1. ovog članka.

3. Dodaci iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke.

4. U slučaju bilo koje proturječnosti ili nedosljednosti između sadržaja bilo kojeg dodatka iz stavka 1. ovog članka i sadržaja bilo koje odredbe ove Odluke, ova Odluka ima prednost.

5. Ova Odluka zajedno s dodacima iz stavka 1. ovog članka čini opće uvjete za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR.

6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima i Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »banka namire« znači sudionik u sustavu TARGET2 čiji se PM račun ili podračun upotrebljava za namiru instrukcija za plaćanje koje sporedni sustav dostavi preko sučelja sporednog sustava (ASI)

2) »detaljne funkcionalne specifikacije za korisnike« ili »UDFS« znači aktualna inačica UDFS-a, koji je tehnička dokumentacija koja sadržava pojedinosti o interakciji sudionika sa sustavom TARGET2

3) »dostupna likvidnost« znači pozitivno stanje na PM računu sudionika koje je, ako je primjenjivo, umanjeno za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti na PM računu

4) »dostupni imatelj BIC-a« znači subjekt koji:

(a) ima poslovni identifikacijski kôd (BIC),

(b) nije prepoznat kao neizravni sudionik u PM-u i

(c) korespondent je ili klijent imatelja PM računa ili podružnica izravnog ili neizravnog sudionika u PM-u, a koji može preko imatelja PM računa dostaviti naloge za plaćanje u komponentu sustava TARGET2 i primiti plaćanja iz nje

5) »EGP« znači Europski gospodarski prostor

6) »glavni PM račun« znači PM račun s kojim je povezan T2S DCA i na koji se na kraju dana automatski vraća svaki preostali saldo s T2S DCA-a

7) »grupa« znači:

(a) skup kreditnih institucija uključenih u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva, pri čemu je matično društvo obvezno podnijeti konsolidirane financijske izvještaje prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 27 (MRS 27), donesenom na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 2238/2004 od 29. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1725/2003 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1606/2002 u pogledu IFRS 1, MRS br. 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 te SIC br. 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 te 30 do 33, koji se sastoji od: (i) matičnog društva i jednog ili više društava kćeri ili (ii) dva ili više društava kćeri matičnog društva,

(b) skup kreditnih institucija navedenih u točki (a) podtočkama (i) ili (ii) ove definicije, pri čemu matično društvo ne podnosi konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MRS-om 27, ali može ispuniti mjerila utvrđena u MRS-u 27 za uključivanje u konsolidirane financijske izvještaje, što provjerava SB imatelja PM računa ili

(c) dvostrana ili višestrana mreža kreditnih institucija koja je:

i. organizirana u okviru propisa koji utvrđuje povezanost kreditnih institucija s tom mrežom ili

ii. za koju su važni samoorganizirani mehanizmi suradnje (promicanje, podrška zastupanje poslovnih interesa svojih članova) i/ili ekonomska solidarnost, koji nadilaze redovnu suradnju uobičajenu između kreditnih institucija, pri čemu je takva suradnja i solidarnost dopuštena na temelju internih akata kreditnih institucija ili dokumenata o osnivanju kreditnih institucija ili je utvrđena na temelju posebnih sporazuma

u svakom od slučajeva navedenih u točki (c) ove definicije potrebno je da Upravno vijeće ESB-a prizna mrežu kao grupu u smislu te definicije

8) »grupa CAI« znači grupa sastavljena od imatelja PM računa koji primjenjuju način CAI

9) »ICM broadcast poruka« znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a

10) »informacijski i kontrolni modul« ili »ICM« znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija, dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje u izvanrednim situacijama

11) »instrukcija za izravno terećenje« znači instrukcija primatelja plaćanja dostavljena njegovu SB-u u skladu s kojom SB platitelja tereti platiteljev račun za iznos naveden u instrukciji na temelju odobrenja za izravno terećenje

12) »investicijsko društvo« znači investicijsko društvo u smislu članka 3. točke 35. Zakona o tržištu kapitala, isključujući institucije navedene u članku 4. stavku 1. istog zakona, pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a) ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU i

(b) ovlašteno je obavljati djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 2., 3., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala

13) »jedinstvena zajednička platforma« ili »SSP« znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a

14) »kamatna stopa na mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke« znači kamatna stopa primjenjiva na mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke

15) »kamatna stopa na novčani depozit kod Eurosustava« znači kamatna stopa primjenjiva na novčane depozite kod Eurosustava

16) »komponenta sustava TARGET2« znači svaki sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu (sustav RTGS) središnjih banaka koji čini dio sustava TARGET2

17) »kreditna institucija« znači:

(a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) 648/2012 koja podliježe nadzoru nadležnog tijela ili

(b) druga kreditna institucija u smislu članka 123. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja podliježe kontroli po standardu koji je usporediv s nadzorom nadležnog tijela

18) »mišljenje o sposobnosti« znači mišljenje o pojedinom sudioniku koje sadržava procjenu o njegovoj sposobnosti da preuzme i ispuni svoje obveze na temelju ove Odluke

19) »modul za izvanredne mjere« znači modul SSP-a koji omogućava obradu kritičnih i vrlo kritičnih plaćanja u izvanrednim situacijama

20) »mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke« znači stalno raspoloživa mogućnost Eurosustava kojom se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od SB-a Eurosustava po unaprijed utvrđenoj kamatnoj stopi na mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke

21) »nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a« znači Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d’Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka, koje izgrađuju SSP i upravljaju njime u korist Eurosustava

22) »nacionalne središnje banke pružatelji TIPS platforme« znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d’Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju TIPS platformu i upravljaju njome u korist Eurosustava

23) »način CAI« znači pružanje konsolidiranih informacija o računima u vezi s PM računima preko ICM-a

24) »nalog za instant plaćanje« znači, u skladu sa SEPA shemom za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakoga kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je trenutačna ili gotovo trenutačna

25) »nalog za kreditni transfer« znači instrukcija platitelja o davanju na raspolaganje sredstava primatelju plaćanja putem knjiženja na PM računu

26) »nalog za plaćanje« znači nalog za kreditni transfer, nalog za prijenos likvidnosti, instrukcija za izravno terećenje, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA ili nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA

27) »nalog za prijenos likvidnosti« znači nalog za plaćanje čija je glavna svrha prijenos likvidnosti između različitih računa istog sudionika ili unutar grupe CAI

28) »nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na T2S DCA

29) »nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na TIPS DCA

30) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s TIPS DCA-a na PM račun

31) »neizravni sudionik« znači kreditna institucija osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u koja je sklopila sporazum s imateljem PM računa o dostavljanju naloga za plaćanje i primanju plaćanja preko PM računa tog imatelja PM računa i koju je komponenta sustava TARGET2 prepoznala kao neizravnog sudionika

32) »nenamireni nalog za plaćanje« znači nalog za plaćanje koji nije namiren istog radnog dana kojeg je primljen

33) »novčani depozit kod Eurosustava« znači stalno raspoloživa mogućnost Eurosustava kojom se ugovorne strane mogu koristiti radi prekonoćnog deponiranja kod NSB-a europodručja po prethodno utvrđenim kamatnim stopama na depozite

34) »NSB europodručja« znači nacionalna središnja banka (NSB) države članice čija je valuta euro

35) »obrazac za prikupljanje statičnih podataka« znači obrazac koji je stavila na raspolaganje Hrvatska narodna banka za potrebe registriranja podnositelja prijave za usluge sustava TARGET2-HR i registriranja svih promjena u vezi s pružanjem tih usluga

36) »odobrenje za izravno terećenje« znači opća instrukcija platitelja njegovu SB-u kojom se ovlašćuje i obvezuje taj SB da tereti platiteljev račun nakon što primi valjanu instrukciju za izravno terećenje od primatelja plaćanja

37) »platitelj«, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 39. ove Odluke, znači sudionik u sustavu TARGET2 čiji će PM račun biti terećen zbog namire naloga za plaćanje

38) »platni modul« ili »PM« znači modul SSP-a u kojem se plaćanja imatelja PM računa u sustavu TARGET2 namiruju na PM računima

39) »PM račun« znači račun koji sudionik u sustavu TARGET2 ima u PM-u kod SB-a i koji je potreban tom sudioniku u sustavu TARGET2 za:

(a) dostavu naloga za plaćanje ili primanje plaćanja preko sustava TARGET2 i

(b) namiru tih plaćanja kod tog SB-a

40) »podružnica« znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

41) »poslovni identifikacijski kôd« ili »BIC« znači kôd utvrđen ISO standardom br. 9362

42) »postupak zbog insolventnosti« znači postupak zbog insolventnosti u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

43) »povezani NSB« ili »povezana nacionalna središnja banka« znači nacionalna središnja banka (NSB), osim SB-a Eurosustava, koja je povezana sa sustavom TARGET2 u skladu s posebnim sporazumom

44) »povezani PM račun« znači PM račun s kojim je povezan TIPS DCA za potrebe upravljanja likvidnošću i plaćanje naknada za TIPS

45) »pozitivan odgovor na opoziv« znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv

46) »primatelj plaćanja«, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 39. ove Odluke, znači sudionik u sustavu TARGET2 čiji će PM račun biti odobren zbog namire naloga za plaćanje

47) »pristup za više adresata« znači mogućnost podružnice ili kreditne institucije osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u da pristupi relevantnoj komponenti sustava TARGET2 dostavljanjem naloga za plaćanje izravno u i/ili primanjem plaćanja izravno od komponente sustava TARGET2; prema ovoj mogućnosti subjekti su ovlašteni dostavljati svoje naloge za plaćanje preko PM računa imatelja PM računa bez uključivanja tog imatelja PM računa

48) »privremeno isključenje« znači mirovanje prava i obveza sudionika za razdoblje koje utvrđuje Hrvatska narodna banka

49) »radni dan« ili »radni dan sustava TARGET2« znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku V. ove Odluke

50) »SB Eurosustava« znači Europska središnja banka (ESB) ili NSB europodručja

51) »slučaj neispunjavanja obveza« znači budući ili postojeći događaj čiji nastup može ugroziti ispunjavanje sudionikovih obveza na temelju ove Odluke ili bilo kojih drugih pravila koja se primjenjuju na odnos između tog sudionika i Hrvatske narodne banke ili bilo kojeg drugog SB-a, uključujući:

(a) ako sudionik više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5. ili zahtjeve utvrđene u članku 9. stavku 1. točki (a) podtočki (i). ove Odluke

(b) otvaranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom

(c) podnošenje prijave za pokretanje postupka navedenog u točki (b) ove definicije

(d) sudionikovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova

(e) sudionikovo sklapanje dobrovoljnog općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima

(f) ako je sudionik insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra njegov SB

(g) ako je sudionikovo pozitivno stanje na njegovu PM računu, T2S DCA-u ili TIPS DCA-u ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugom postupku čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika

(h) ako je sudionik privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET2 i/ili u sporednom sustavu

(i) ako su izjava o bitnim činjenicama ili predugovorno očitovanje, koje je dao sudionik ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao sudionik, netočni ili neistiniti i

(j) prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina znatnog dijela

52) »sporedni sustav« znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Europskoj uniji ili EGP-u koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a[1](Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima, koja su sva dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007.; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area» od 20. studenoga 2008. i (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016.), u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe, pri čemu se

(a) novčane obveze namiruju u sustavu TARGET2 i/ili

(b) sredstva drže u sustavu TARGET2, u skladu sa Smjernicom ESB-a za sustav TARGET2 i dvostranim sporazumom između sporednog sustava i odgovarajućeg SB-a

53) »središnje banke« ili »SB« znači središnje banke Eurosustava i povezane nacionalne središnje banke

54) »sučelje sporednog sustava« ili »ASI« znači tehnički uređaj koji omogućava sporednom sustavu upotrebu niza posebnih, unaprijed definiranih usluga za dostavu i namiru instrukcija za plaćanje sporednog sustava

55) »sudionik« ili »izravni sudionik« znači subjekt koji ima najmanje jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan T2S namjenski novčani račun (imatelj T2S DCA-a) i/ili jedan TIPS namjenski novčani račun (imatelj TIPS DCA-a) kod SB-a

56) »sudionik nalogodavac« znači sudionik u sustavu TARGET2 koji je inicirao nalog za plaćanje

57) »sudionik u sustavu TARGET2« znači bilo koji sudionik u bilo kojoj komponenti sustava TARGET2

58) »T2S namjenski novčani račun« ili »T2S DCA« znači račun koji drži imatelj T2S DCA-a i koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u

59) »TARGET2« znači cjelina koja proizlazi iz svih komponenti sustava TARGET2 središnjih banaka

60) »TARGET2 CUG« znači podskup klijenata TARGET2 pružatelja mrežnih usluga objedinjenih za potrebe njihova korištenja relevantnim uslugama i proizvodima TARGET2 pružatelja mrežnih usluga pri pristupu PM-u

61) »TARGET2 pružatelj mrežnih usluga« znači društvo koje je Upravno vijeće ESB-a imenovalo za pružanje računalnih mrežnih veza radi dostavljanja platnih poruka u sustavu TARGET2

62) »TARGET2-HR« znači komponenta sustava TARGET2 Hrvatske narodne banke

63) »tehnički kvar sustava TARGET2« znači svaka poteškoća, nedostatak ili pad tehničke infrastrukture i/ili računalnih sustava koje upotrebljava sustav TARGET2-HR ili bilo koji drugi događaj zbog kojeg je nemoguće izvršiti i dovršiti obradu plaćanja u sustavu TARGET2-HR istoga radnog dana

64) »tijelo javnog sektora« znači subjekt unutar »javnog sektora« kako je taj izraz određen u članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. o utvrđivanju definicija za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

65) »TIPS namjenski novčani račun« ili »TIPS DCA« znači račun otvoren u sustavu TARGET2-HR koji drži imatelj TIPS DCA-a i upotrebljava ga za pružanje usluga instant plaćanja svojim klijentima

66) »TIPS platforma« znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji TIPS platforme

67) »TIPS pružatelj mrežnih usluga« znači društvo:

(a) koje udovoljava svim uvjetima potrebnim za povezivanje s TIPS platformom i koje je uspostavilo tehničku vezu s TIPS platformom u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u Dodatku V. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i

(b) koje je potpisalo uvjete za održavanje TIPS povezivosti koji su dostupni na mrežnim stranicama ESB-a

68) »ulazna dispozicija« znači stadij obrade plaćanja za vrijeme kojeg TARGET2-HR nastoji namiriti nalog za plaćanje koji je primljen u skladu s člankom 15. ove Odluke posebnim postupcima, kako je navedeno u članku 22. ove Odluke

69) »usluga namire instant plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)« znači namira u novcu središnje banke naloga za instant plaćanje na TIPS platformi

70) »voditelj grupe CAI« znači član grupe CAI kojeg su imenovali drugi članovi grupe CAI da nadzire i raspodjeljuje dostupnu likvidnost unutar grupe CAI tijekom radnog dana

71) »zahtjev za opoziv« znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja TIPS DCA-a kojom traži vraćanje namirenog naloga za instant plaćanje.

Članak 4.

Opći opis sustava TARGET2-HR i sustava TARGET2

1. Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i TIPS namjenskih novčanih računa za potrebe instant plaćanja.

2. Sljedeće transakcije obrađuju se u sustavu TARGET2-HR:

(a) namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u prekograničnim sustavima netiranja za plaćanja velikih vrijednosti

(b) namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u sistemski važnim sustavima plaćanja malih vrijednosti u eurima

(c) namira novčane strane transakcija s vrijednosnim papirima

(d) nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na T2S DCA, nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA

(e) nalozi za instant plaćanja

(f) pozitivni odgovori na opoziv

(g) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA i

(h) sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2.

3. Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa i TIPS namjenskih novčanih računa. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja T2S namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju T2S platforme. Što se tiče tehničkog funkcioniranja TIPS namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju TIPS platforme.

4. Hrvatska narodna banka je pružatelj usluga prema ovoj Odluci. Uzima se da su radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a radnje i propusti Hrvatske narodne banke za koje ona preuzima odgovornost u skladu s člankom 31. ove Odluke. Sudjelovanje u skladu s ovom Odlukom ne stvara ugovorni odnos između imatelja PM računa i nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a kada one djeluju u tom svojstvu. Uzima se da su upute, poruke ili informacije koje imatelj PM računa primi od SSP-a ili ih pošalje SSP-u u vezi s uslugama koje se pružaju na temelju ove Odluke poslane ili primljene od Hrvatske narodne banke.

5. Sustav TARGET2 u smislu pravne strukture jest skup platnih sustava koji se sastoji od svih komponenti sustava TARGET2, od kojih je svaka (komponenta) određena kao »sustav« na temelju nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Sustav TARGET2-HR određen je kao »sustav« u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire.

6. Sudjelovanje u sustavu TARGET2 odvija se na temelju sudjelovanja u komponenti sustava TARGET2. Ova Odluka uređuje međusobna prava i obveze imatelja PM računa u sustavu TARGET2-HR i Hrvatske narodne banke. Pravila o obradi naloga za plaćanje na temelju ove Odluke (glava IV. i Dodatak I.) odnose se na sve naloge za plaćanje koje dostavi i na sva plaćanja koja primi bilo koji imatelj PM računa.

GLAVA II.
SUDJELOVANJE

Članak 5.

Mjerila za pristup

1. Sljedeće vrste subjekata prihvatljive su za izravno sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR:

(a) kreditne institucije osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u, uključujući i slučajeve kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u

(b) kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

(c) nacionalne središnje banke država članica i ESB

pod uvjetom da subjekti iz točaka (a) i (b) ovog stavka nisu podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili države članice u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b), člankom 75. ili člankom 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čija je provedba, prema mišljenju Hrvatske narodne banke nakon obavješćivanja ESB-a, nespojiva s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.

2. Hrvatska narodna banka može prema vlastitoj ocjeni prihvatiti sljedeće subjekte kao izravne sudionike:

(a) financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica koji su aktivni na tržištu novca

(b) tijela javnog sektora država članica ovlaštena za vođenje računa klijenata

(c) investicijska društva osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u

(d) subjekte koji upravljaju sporednim sustavima i koji djeluju u tom svojstvu i

(e) kreditne institucije ili bilo koju vrstu subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) ovog stavka, u oba slučaja kada su osnovani u zemlji s kojom je Europska unija sklopila monetarni sporazum kojim se odobrava pristup bilo kojem od tih subjekata platnim sustavima Europske unije, pridržavajući se uvjeta iz monetarnog sporazuma i pod uvjetom da je relevantni pravni režim na snazi u toj zemlji jednakovrijedan relevantnom zakonodavstvu Europske unije.

Takvo diskrecijsko pravo Hrvatske narodne banke ostvaruje se Dodatkom VII. ove Odluke.

3. Institucije za elektronički novac u smislu Zakona o elektroničkom novcu nisu ovlaštene sudjelovati u sustavu TARGET2-HR.

Članak 6.

Izravni sudionici

1. Izravni sudionici u sustavu TARGET2-HR pridržavaju se zahtjeva utvrđenih u članku 9. stavcima 1. i 2. ove Odluke te moraju imati najmanje jedan PM račun kod Hrvatske narodne banke.

2. Imatelji PM računa mogu odrediti dostupne imatelje BIC-a, neovisno o mjestu gdje su osnovani.

3. Imatelji PM računa mogu odrediti subjekte kao neizravne sudionike u PM-u, pod uvjetom da se ispune uvjeti utvrđeni u članku 7. ove Odluke.

4. Pristup za više adresata preko podružnica može se pružiti na sljedeći način:

(a) Kreditna institucija u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) ili (b) ove Odluke, koja je prihvaćena kao imatelj PM računa, može odobriti pristup svojem PM računu jednoj ili više svojih podružnica osnovanih u Europskoj uniji ili EGP-u radi izravnog dostavljanja naloga za plaćanje i/ili primanja plaćanja, pod uvjetom da je Hrvatska narodna banka o tome obaviještena.

(b) Kada je podružnica kreditne institucije prihvaćena kao imatelj PM računa, druge podružnice istog osnivača i/ili njezin osnivač, u oba slučaja ako su osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u, mogu pristupiti PM računu podružnice, pod uvjetom da je Hrvatska narodna banka o tome obaviještena.

Članak 7.

Neizravni sudionici

1. Kreditne institucije osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u mogu sklopiti ugovor s jednim imateljem PM računa koji je kreditna institucija u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) ili (b) ove Odluke ili SB, radi dostavljanja naloga za plaćanje i/ili primanja plaćanja te radi njihova namirenja preko PM računa tog imatelja PM računa. Sustav TARGET2-HR priznaje neizravnog sudionika registriranjem tog neizravnog sudionika u imeniku sustava TARGET2, koji je uređen u članku 10. ove Odluke.

2. Ako imatelj PM računa, koji je kreditna institucija u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) ili (b) ove Odluke, i neizravni sudionik pripadaju istoj grupi, imatelj PM računa može izričito ovlastiti neizravnog sudionika da upotrebljava njegov PM račun za izravnu dostavu naloga za plaćanje i/ili primanje plaćanja putem pristupa za više adresata povezanog s grupom.

Članak 8.

Odgovornost imatelja PM računa

1. Radi otklanjanja dvojbi pretpostavlja se da su nalozi za plaćanje koje su podnijeli ili plaćanja koja su primili neizravni sudionici u skladu s člankom 7. ove Odluke i podružnice na temelju članka 6. stavka 4. ove Odluke dostavljeni ili primljeni od strane samog imatelja PM računa.

2. Imatelj PM računa obvezan je tim nalozima za plaćanje neovisno o sadržaju ugovora ili drugih dogovora između tog imatelja PM računa i bilo kojeg subjekta iz stavka 1. ovog članka ili o bilo kakvom nepostupanju u skladu s tim sporazumima.

3. Imatelj PM računa koji prihvaća da njegov PM račun bude određen kao glavni PM račun dužan je platiti fakture koje se odnose na otvaranje i funkcioniranje svakog T2S DCA-a povezanog s tim PM računom, kako je navedeno u Dodatku VI. ove Odluke, neovisno o sadržaju ili povredi ugovora ili drugih dogovora između tog imatelja PM računa i imatelja T2S DCA-a.

4. Imatelj glavnog PM računa dužan je platiti svaku fakturu za vezu sa svakim T2S DCA-om s kojim je PM račun povezan, kako je navedeno u Dodatku VI. ove Odluke.

5. Imatelj PM računa koji prihvaća da njegov PM račun bude određen kao povezani PM račun dužan je platiti fakture koje se odnose na otvaranje i funkcioniranje svakog TIPS DCA-a povezanog s tim PM računom, kako je navedeno u Dodatku VI. ove Odluke, neovisno o sadržaju ili povredi ugovora ili drugih dogovora između tog imatelja PM računa i imatelja TIPS DCA-a. Povezani PM račun može biti povezan s najviše deset TIPS namjenskih novčanih računa.

6. Imatelj povezanog PM računa ima pregled likvidnosti dostupne na TIPS namjenskim novčanim računima povezanim s tim PM računom i osigurava da su imatelji TIPS DCA-a svjesni svoje odgovornosti za upravljanje tom likvidnošću.

Članak 9.

Postupak prijave

1. Radi pristupanja sustavu TARGET2-HR sudionici podnositelji prijave moraju udovoljavati mjerilima za pristup iz članka 5. ove Odluke (uključujući Dodatak VII. ove Odluke kojim se provodi članak 5. stavak 2. ove Odluke) i moraju:

(a) ispuniti sljedeće tehničke zahtjeve:

i. postaviti, voditi, upravljati i pratiti te osigurati sigurnost potrebne informatičke infrastrukture radi povezivanja sa SSP-om i dostavljanja naloga za plaćanje; pritom sudionici podnositelji prijave mogu uključiti treće strane, ali zadržavaju isključivu odgovornost; sudionici podnositelji prijave moraju sklopiti ugovor s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga radi dobivanja potrebne veze i pristupa, u skladu s tehničkim specifikacijama iz Dodatka I. ove Odluke i

ii. proći test koji zahtijeva Hrvatska narodna banka i

(b) ispuniti sljedeće pravne zahtjeve:

i. predočiti mišljenje o sposobnosti u obliku utvrđenom u Dodatku III. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o sposobnosti već dobila u drugom kontekstu i

ii. za subjekte iz članka 5. stavka 1. točke (b) ove Odluke predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku III. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobila u drugom kontekstu.

2. Podnositelji prijave podnose prijavu u pisanom obliku Hrvatskoj narodnoj banci i prilažu najmanje sljedeću dokumentaciju/informacije:

(a) popunjene obrasce za prikupljanje statičnih podataka koje stavlja na raspolaganje Hrvatska narodna banka

(b) mišljenje o sposobnosti, ako ga traži Hrvatska narodna banka i

(c) mišljenje o državi, ako ga traži Hrvatska narodna banka.

3. Hrvatska narodna banka može također zahtijevati dodatne informacije koje smatra potrebnima za odluku o prijavi za sudjelovanje.

4. Hrvatska narodna banka odbija prijavu za sudjelovanje ako:

(a) mjerila za pristup iz članka 5. ove Odluke nisu ispunjena

(b) jedno ili više mjerila za sudjelovanje iz stavka 1. ovog članka nije ispunjeno i/ili

(c) bi prema procjeni Hrvatske narodne banke takvo sudjelovanje ugrozilo opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili bi ugrozilo obavljanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili je rizik s obzirom na načelo opreznosti.

5. Hrvatska narodna banka dostavlja podnositelju prijave svoju odluku o prijavi za sudjelovanje u roku od mjesec dana od primitka prijave za sudjelovanje. Ako Hrvatska narodna banka zahtijeva dodatne informacije u skladu sa stavkom 3. ovog članka, odluka se dostavlja u roku od mjesec dana od dana kada je Hrvatska narodna banka primila te informacije od podnositelja prijave. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.

Članak 10.

Imenik sustava TARGET2

1. Imenik sustava TARGET2 jest baza podataka BIC-eva koji se upotrebljavaju za usmjeravanje naloga za plaćanje naslovljenih na:

(a) imatelje PM računa u sustavu TARGET2 i njihove podružnice s pristupom za više adresata

(b) neizravne sudionike u sustavu TARGET2, uključujući one s pristupom za više adresata i

(c) dostupne imatelje BIC-a sustava TARGET2.

Imenik se tjedno ažurira.

2. Ako imatelj PM računa drukčije ne zahtijeva, njegovi se BIC-evi objavljuju u imeniku sustava TARGET2.

3. Imatelji PM računa mogu proslijediti imenik sustava TARGET2 samo svojim podružnicama i subjektima s pristupom za više adresata.

4. Subjekti navedeni u stavku 1. točkama (b) i (c) ovog članka mogu upotrebljavati svoj BIC u vezi s jednim imateljem PM računa.

5. Imatelji PM računa potvrđuju da Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti njihova imena i BIC-eve. Osim toga, imena i BIC-evi neizravnih sudionika koje registriraju imatelji PM računa mogu se objaviti te imatelji PM računa osiguravaju da su se neizravni sudionici složili s tom objavom.

GLAVA III.
OBVEZE STRANA

Članak 11.

Obveze Hrvatske narodne banke i sudionika

1. Hrvatska narodna banka nudi usluge opisane u glavi IV. ove Odluke. Osim kada je drukčije uređeno ovom Odlukom ili zakonom, Hrvatska narodna banka poduzima sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi ispunila svoje obveze prema ovoj Odluci, bez jamčenja ishoda.

2. Sudionici plaćaju Hrvatskoj narodnoj banci naknade utvrđene u Dodatku VI. ove Odluke u valuti navedenoj u tom Dodatku (tj. valuti u kojoj posluje sustav TARGET2).

3. Sudionici osiguravaju povezanost sa sustavom TARGET2-HR radnim danima u skladu s rasporedom rada iz Dodatka V. ove Odluke.

4. Sudionik izjavljuje i jamči Hrvatskoj narodnoj banci da ispunjavanjem svojih obveza iz ove Odluke ne čini povredu zakona ili drugog propisa koji se primjenjuje na njega ni bilo kojeg sporazuma koji ga obvezuje.

Članak 12.

Suradnja i razmjena informacija

1. U ispunjavanju svojih obveza i ostvarivanju svojih prava iz ove Odluke Hrvatska narodna banka i sudionici blisko surađuju radi osiguravanja stabilnosti, solidnosti i sigurnosti sustava TARGET2-HR. Hrvatska narodna banka i sudionici međusobno razmjenjuju sve informacije i dokumente relevantne za ispunjavanje svojih obveza i ostvarivanje svojih prava iz ove Odluke, ne dovodeći u pitanje obvezu čuvanja bankovne tajne.

2. Hrvatska narodna banka uspostavlja i održava podršku sustavu radi pomoći sudionicima u vezi s poteškoćama koje proizlaze iz rada sustava.

3. Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) na namjenskoj mrežnoj stranici na mrežnim stranicama ESB-a. T2IS može se upotrebljavati za dobivanje informacija o svakom događaju koji utječe na redovan rad sustava TARGET2. Hrvatska narodna banka može dostaviti poruke sudionicima preko ICM-a ili preko bilo kojeg drugog komunikacijskog sredstva.

4. Imatelj povezanog PM računa odgovoran je za pravodobno informiranje svojih imatelja TIPS namjenskih novčanih računa o svim relevantnim ICM broadcast porukama, uključujući one koje se odnose na privremeno ili trajno isključenje sudjelovanja imatelja TIPS namjenskih novčanih računa u sustavu TARGET2-HR.

5. Sudionici su odgovorni za pravodobno ažuriranje postojećih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka i dostavljanje novih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka Hrvatskoj narodnoj banci. Sudionici su odgovorni za provjeru točnosti informacija u vezi s njima koje je u sustav TARGET2-HR unijela Hrvatska narodna banka.

6. Hrvatska narodna banka je ovlaštena dostaviti nacionalnim središnjim bankama pružateljima SSP-a sve informacije u vezi sa sudionicima koje nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a mogu zatrebati kao administratori usluga, u skladu s ugovorom sklopljenim s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga.

7. Sudionici obavješćuju Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama svoje sposobnosti i relevantnim zakonodavnim promjenama koje utječu na pitanja obuhvaćena mišljenjem o državi koja se odnose na njih.

8. Sudionici obavješćuju Hrvatsku narodnu banku o:

(a) svakom novom neizravnom sudioniku, dostupnom imatelju BIC-a ili subjektu s pristupom za više adresata koji je kod njih registriran i

(b) svakoj promjeni u vezi sa subjektima navedenima u točki (a) ovog stavka.

9. Sudionici odmah obavješćuju Hrvatsku narodnu banku ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih.

GLAVA IV.
VOĐENJE PM RAČUNA I OBRADA NALOGA ZA PLAĆANJE

Članak 13.

Otvaranje i vođenje PM računa

1. Hrvatska narodna banka otvara i vodi najmanje jedan PM račun za svakog sudionika. Na zahtjev sudionika koji djeluje kao banka namire, Hrvatska narodna banka otvara u sustavu TARGET2-HR jedan ili više podračuna koji se upotrebljavaju za namjenjivanje likvidnosti.

2. Nije dopušteno negativno stanje na PM računima.

3. Sredstva na PM računima i njihovim podračunima remuneriraju se po 0% ili po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava, ovisno o tome koja je niža osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom o otvaranju i funkcioniranju PM računa u sustavu TARGET2-HR sklopljenom između Hrvatske narodne banke i imatelja PM računa.

4. Sudionici upotrebljavaju ICM radi dobivanja informacija o svojoj likvidnosnoj poziciji. Hrvatska narodna banka daje dnevni izvadak iz računa svim sudionicima koji su se odlučili za tu uslugu.

Članak 14.

Vrste naloga za plaćanje

Za potrebe sustava TARGET2 sljedeće se utvrđuje kao nalozi za plaćanje:

(a) nalozi za kreditni transfer

(b) instrukcije za izravno terećenje koje se provode na temelju odobrenja za izravno terećenje

(c) nalozi za prijenos likvidnosti

(d) nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA i

(e) nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA.

Članak 15.

Primanje i odbijanje naloga za plaćanje

1. Nalozi za plaćanje koje su podnijeli sudionici primljeni su od strane Hrvatske narodne banke ako je:

(a) platna poruka u skladu s pravilima koje je utvrdio TARGET2 pružatelj mrežnih usluga

(b) platna poruka u skladu s pravilima i uvjetima formatiranja sustava TARGET2-HR i ako je prošla provjeru dvostrukog unosa kako je opisano u Dodatku I. ove Odluke i

(c) SB privremeno isključenog sudionika dao izričiti pristanak u slučaju kada je platitelj ili primatelj plaćanja privremeno isključen iz sudjelovanja.

2. Hrvatska narodna banka odmah odbija svaki nalog za plaćanje koji ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. ovog članka. Hrvatska narodna banka obavješćuje sudionika o svakom odbijanju naloga za plaćanje kako je utvrđeno u Dodatku I. ove Odluke.

3. SSP određuje vremensku oznaku za obradu naloga za plaćanje prema redoslijedu njihova primitka.

Članak 16.

Pravila o prioritetima

1. Sudionici nalogodavci određuju svaki nalog za plaćanje kao jedno od sljedećeg:

(a) redovan nalog za plaćanje (prioritetni razred 2)

(b) hitan nalog za plaćanje (prioritetni razred 1) i

(c) vrlo hitan nalog za plaćanje (prioritetni razred 0).

Ako nalog za plaćanje ne sadržava prioritet, s njime se postupa kao s redovnim nalogom za plaćanje.

2. Vrlo hitne naloge za plaćanje mogu odrediti samo:

(a) središnje banke i

(b) sudionici, u slučaju plaćanja u korist ili na teret CLS International Bank, uz iznimku plaćanja povezanih s uslugama CLS CCP i CLSNow i u slučaju prijenosa likvidnosti u vezi s namirom sporednih sustava koji upotrebljavaju ASI.

Sve instrukcije za plaćanje koje dostavi sporedni sustav preko ASI-ja radi terećenja ili odobrenja PM računa sudionika te svi dostavljeni nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA smatraju se vrlo hitnim nalozima za plaćanje.

3. Nalozi za prijenos likvidnosti inicirani preko ICM-a hitni su nalozi za plaćanje.

4. U slučaju hitnih i redovnih naloga za plaćanje platitelj može promijeniti prioritet preko ICM-a s trenutnim učinkom. Nije moguće promijeniti prioritet vrlo hitnog naloga za plaćanje.

Članak 17.

Ograničenja likvidnosti

1. Sudionik može ograničiti upotrebu dostupne likvidnosti za naloge za plaćanje ostalim sudionicima sustava TARGET2, osim bilo kojoj središnjoj banci, određujući dvostrana ili višestrana ograničenja. Ta ograničenja mogu biti određena samo u vezi s redovnim nalozima za plaćanje.

2. Određujući dvostrano ograničenje, sudionik daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da primljeni nalog za plaćanje ne smije biti namiren ako zbroj svih njegovih izlaznih redovnih naloga za plaćanje u korist PM računa drugog sudionika sustava TARGET2, umanjen za zbroj svih ulaznih hitnih i redovnih plaćanja s PM računa tog sudionika sustava TARGET2, iznosi više nego to dvostrano ograničenje.

3. Sudionik može odrediti višestrano ograničenje za bilo koji odnos koji ne podliježe dvostranom ograničenju. Višestrano ograničenje može se odrediti samo ako je sudionik odredio najmanje jedno dvostrano ograničenje. Ako sudionik odredi višestrano ograničenje, daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da primljeni nalog za plaćanje ne smije biti namiren ako zbroj svih njegovih izlaznih redovnih naloga za plaćanje u korist svih PM računa sudionika sustava TARGET2 u odnosu na koje nije određeno dvostrano ograničenje, umanjen za zbroj svih ulaznih hitnih i redovnih plaćanja s tih PM računa, iznosi više nego to višestrano ograničenje.

4. Najmanji je iznos bilo kojeg ograničenja milijun eura. S dvostranim ili višestranim ograničenjem s iznosom nula postupa se kao da ograničenje nije određeno. Ograničenje između nula i milijun eura nije moguće.

5. Ograničenja se mogu mijenjati preko ICM-a u realnom vremenu s trenutačnim učinkom ili s učinkom od sljedećega radnog dana. Ako je ograničenje promijenjeno u nulu, nije ga moguće ponovo promijeniti istoga radnog dana. Određivanje novoga dvostranog ili višestranog ograničenja ima učinak od sljedećega radnog dana.

Članak 18.

Mogućnosti rezervacije likvidnosti

1. Sudionici mogu preko ICM-a rezervirati likvidnost za vrlo hitne ili hitne naloge za plaćanje.

2. Zahtijevajući rezerviranje određenog iznosa likvidnosti za vrlo hitne naloge za plaćanje, sudionik daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da namiri hitne i redovne naloge za plaćanje samo ako postoji dostupna likvidnost nakon što je iznos rezerviran za vrlo hitne naloge za plaćanje bio oduzet.

3. Zahtijevajući rezerviranje određenog iznosa likvidnosti za hitne naloge za plaćanje, sudionik daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da namiri redovne naloge za plaćanje samo ako postoji dostupna likvidnost nakon što je iznos rezerviran za hitne i vrlo hitne naloge za plaćanje bio oduzet.

4. Nakon primitka zahtjeva za rezerviranje Hrvatska narodna banka provjerava je li iznos likvidnosti na sudionikovu PM računu dovoljan za rezervaciju. Ako to nije slučaj, rezervira se samo likvidnost dostupna na PM računu. Ostatak zahtijevane likvidnosti rezervira se ako dodatna likvidnost postane dostupna.

5. Razina rezervacije likvidnosti može se promijeniti. Sudionici mogu preko ICM-a podnijeti zahtjev za rezervaciju novih iznosa s trenutačnim učinkom ili s učinkom od sljedećega radnog dana.

Članak 19.

Trajne instrukcije za rezervaciju i namjenjivanje likvidnosti

1. Sudionici mogu unaprijed preko ICM-a odrediti standardni iznos likvidnosti rezervirane za vrlo hitne ili hitne naloge za plaćanje. Takve trajne instrukcije ili promjene tih instrukcija proizvode učinak od sljedećega radnog dana.

2. Sudionici mogu unaprijed preko ICM-a odrediti standardni iznos likvidnosti koji se stavlja na stranu za namiru sporednog sustava. Takve trajne instrukcije ili promjene tih instrukcija proizvode učinak od sljedećega radnog dana. Uzima se da su sudionici dali instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za namjenjivanje likvidnosti – ako relevantni sporedni sustav tako zatraži.

Članak 20.

Unaprijed utvrđeno vrijeme namire

1. Sudionici nalogodavci mogu unaprijed utvrditi vrijeme namire naloga za plaćanje unutar radnog dana upotrebljavajući indikator najranijeg vremena terećenja (engl. Earliest Debit Time Indicator) ili indikator najkasnijeg vremena terećenja (engl. Latest Debit Time Indicator).

2. Pri upotrebi indikatora najranijeg vremena terećenja primljeni nalog za plaćanje pohranjuje se i unosi u ulaznu dispoziciju u naznačeno vrijeme.

3. Pri upotrebi indikatora najkasnijeg vremena terećenja primljeni nalog za plaćanje vraća se kao nenamiren ako ne može biti namiren do naznačenog vremena terećenja. Petnaest (15) minuta prije određenog vremena terećenja sudioniku nalogodavcu šalje se automatska obavijest preko ICM-a. Sudionik nalogodavac također može upotrebljavati indikator najkasnijeg vremena terećenja samo kao indikator upozorenja. U tim se slučajevima odnosni nalog za plaćanje ne vraća.

4. Sudionici nalogodavci mogu preko ICM-a promijeniti indikator najranijeg vremena terećenja i indikator najkasnijeg vremena terećenja.

5. Dodatni tehnički detalji sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

Članak 21.

Nalozi za plaćanje dostavljeni unaprijed

1. Nalozi za plaćanje mogu biti dostavljeni unaprijed najviše pet radnih dana prije određenog datuma namire (uskladišteni nalozi za plaćanje).

2. Uskladišteni nalozi za plaćanje primaju se i unose u ulaznu dispoziciju na datum koji je odredio sudionik nalogodavac na početku dnevne obrade, kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke. Stavljaju se prije naloga za plaćanje istog prioriteta.

3. Članak 16. stavak 3., članak 24. stavak 2. i članak 29. stavak 1. točka (a) ove Odluke primjenjuju se na odgovarajući način na uskladištene naloge za plaćanje.

Članak 22.

Namira naloga za plaćanje u ulaznoj dispoziciji

1. Osim ako je sudionik nalogodavac naznačio vrijeme namire kako je navedeno u članku 20. ove Odluke, primljeni nalozi za plaćanje namiruju se odmah ili najkasnije do kraja radnog dana na koji su primljeni, pod uvjetom da su dostupna dostatna sredstva na platiteljevu PM računu i uzimajući u obzir sva ograničenja i rezervacije likvidnosti kako je navedeno u člancima 17., 18. i 19. ove Odluke.

2. Sredstva se mogu osigurati:

(a) dostupnom likvidnošću na PM računu ili

(b) plaćanjima primljenima od drugih sudionika sustava TARGET2, pridržavajući se važećih optimizacijskih postupaka.

3. Za vrlo hitne naloge za plaćanje primjenjuje se načelo »prvi unutra, prvi van« (FIFO). To znači da se vrlo hitni nalozi za plaćanje namiruju kronološkim redom. Hitni i redovni nalozi za plaćanje ne namiruju se sve dok u redu čekaju vrlo hitni nalozi za plaćanje.

4. Za hitne naloge za plaćanje također važi načelo FIFO. Redovni nalozi za plaćanje ne namiruju se ako hitni i vrlo hitni nalozi za plaćanje čekaju u redu.

5. Iznimno od stavaka 3. i 4. ovog članka, nalozi za plaćanje s manjim prioritetom (ili istog prioriteta, ali primljeni poslije) mogu se namiriti prije naloga za plaćanje s višim prioritetom (ili istim prioritetom, ali primljeni prije), ako bi se nalozi za plaćanje s nižim prioritetom saldirali s plaćanjima koja se primaju te bi se stanje likvidnosti kod platitelja povećalo.

6. Redovni nalozi za plaćanje namiruju se u skladu sa zaobilaznim načelom FIFO. To znači da se mogu namiriti odmah (neovisno o drugim redovnim plaćanjima koja čekaju u redu, a primljena su prije) i mogu stoga prekršiti načelo FIFO, pod uvjetom da je dostupno dovoljno sredstava.

7. Dodatni detalji o namiri naloga za plaćanje u ulaznoj dispoziciji sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

Članak 23.

Namira i povrat naloga za plaćanje koji čekaju u redu

1. Nalozi za plaćanje koji nisu odmah namireni u ulaznoj dispoziciji stavljaju se u redove u skladu s prioritetom koji im je odredio odnosni sudionik, kako je navedeno u članku 16. ove Odluke.

2. Radi optimiziranja namire naloga za plaćanje koji čekaju u redu, Hrvatska narodna banka upotrebljava optimizacijske postupke na način opisan u Dodatku I. ove Odluke.

3. Osim vrlo hitnih naloga za plaćanje, platitelj može preko ICM-a promijeniti mjesto u redu za naloge za plaćanje koji čekaju u redu, tj. izmijeniti im redoslijed. Nalozi za plaćanje mogu se pomaknuti ili na početak ili na kraj odnosnog reda s trenutačnim učinkom u bilo koje vrijeme dok traje dnevna obrada, kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke.

4. Na zahtjev platitelja Hrvatska narodna banka može promijeniti mjesto u redu za vrlo hitne naloge za plaćanje (osim za vrlo hitne naloge za plaćanje u kontekstu postupaka namire 5 i 6) pod uvjetom da ta promjena ne utječe na nesmetanu namiru od strane sporednih sustava u sustavu TARGET2 ili inače ne bi dovela do sistemskog rizika.

5. Nalozi za prijenos likvidnosti inicirani u ICM-u odmah se vraćaju kao nenamireni ako ne postoji dostatna likvidnost. Ostali nalozi za plaćanje vraćaju se kao nenamireni ako ne mogu biti namireni do isteka vremena za odnosne vrste poruka, kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke.

Članak 24.

Prihvat naloga za plaćanje u sustav i njihova neopozivost

1. U svrhu članka 3. stavka 1. prve rečenice Direktive 98/26/EZ i članka 8. stavka 1. Zakona o konačnosti namire nalozi za plaćanje prihvaćeni su u sustav TARGET2-HR u trenutku kada je PM račun relevantnog sudionika terećen.

2. Nalozi za plaćanje mogu se opozvati dok nisu prihvaćeni u sustav TARGET2-HR u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Nalozi za plaćanje koji su uključeni u algoritam kako je navedeno u Dodatku I. ove Odluke ne mogu se opozvati u razdoblju tijekom kojeg se algoritam izvodi.

GLAVA V.
UDRUŽIVANJE LIKVIDNOSTI

Članak 25.

Načini udruživanja likvidnosti

Hrvatska narodna banka nudi način konsolidiranih informacija o računima (način CAI).

Članak 26.

Način konsolidiranih informacija o računima

1. Način CAI mogu upotrebljavati:

(a) kreditna institucija i/ili njezine podružnice (bez obzira na to sudjeluju li ti subjekti u istoj komponenti sustava TARGET2), pod uvjetom da odnosni subjekti imaju nekoliko PM računa identificiranih različitim BIC-evima ili

(b) dvije kreditne institucije ili više njih koje pripadaju istoj grupi i/ili njihove podružnice, od kojih svaka ima jedan ili više PM računa identificiranih različitim BIC-evima.

2. (a) Prema načinu CAI svakom članu grupe CAI i njihovim odnosnim središnjim bankama dostavlja se popis PM računa članova grupe CAI i sljedeće dodatne informacije konsolidirane na razini grupe CAI:

i. unutardnevne kreditne linije (ako je to primjenjivo)

ii. stanja, uključujući stanja podračuna

iii. promet

iv. namirena plaćanja i

v. nalozi za plaćanje koji čekaju u redu.

(b) Voditelj grupe CAI i njegov odnosni SB imaju pristup informacijama o svakoj od gore navedenih stavaka u vezi s bilo kojim PM računom grupe CAI.

(c) Informacije navedene u ovom stavku dostavljaju se preko ICM-a.

3. Voditelj grupe CAI ovlašten je inicirati prijenose likvidnosti preko ICM-a između PM računa (uključujući njihove podračune) koji čine dio iste grupe CAI.

4. Svaka grupa CAI određuje voditelja grupe CAI. U slučaju da se grupa CAI sastoji od samo jednog imatelja PM računa, taj imatelj PM računa djeluje kao voditelj grupe CAI. Voditelj grupe CAI obraća se NSB-u u čijoj komponenti sudjeluje pisanim zahtjevom za upotrebu načina CAI (na obrascima za prikupljanje statičnih podataka koje je stavila na raspolaganje Hrvatska narodna banka). Ostali članovi grupe CAI dostavljaju svoje pisane zahtjeve (na obrascima za prikupljanje statičnih podataka koje je stavila na raspolaganje Hrvatska narodna banka) svojim nacionalnim središnjim bankama. SB u čijoj komponenti sudjeluje voditelj grupe CAI može zahtijevati dodatne informacije ili dokumente koje smatra potrebnima za odluku o zahtjevu.

5. SB u čijoj komponenti sudjeluje voditelj grupe CAI provjerava ispunjavaju li podnositelji prijava uvjete za stvaranje grupe CAI. U tu svrhu taj SB može se povezati s drugim nacionalnim središnjim bankama u čijim komponentama sudjeluju ostali članovi grupe CAI. Svoju odluku taj SB priopćava u pisanom obliku voditelju grupe CAI u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva iz stavka 4. ovog članka ili, ako je taj SB tražio dodatne informacije, u roku od mjesec dana od primitka tih informacija. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.

GLAVA VI.
ZAHTJEVI SIGURNOSTI I NEPREDVIDIVI DOGAĐAJI

Članak 27.

Postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima

U slučaju neuobičajenog vanjskog događaja ili bilo kojeg drugog događaja koji utječe na rad SSP-a primjenjuje se postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima, oba opisana u Dodatku IV. ove Odluke.

Članak 28.

Zahtjevi sigurnosti

1. Sudionici su dužni provoditi odgovarajuće sigurnosne kontrole radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i upotrebe. Sudionici su isključivo odgovorni za primjerenu zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.

2. Sudionici su dužni obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom sigurnosnom incidentu u svojoj tehničkoj infrastrukturi i, kada je primjereno, sigurnosnim incidentima koji se događaju u tehničkoj infrastrukturi drugih pružatelja. Hrvatska narodna banka može zahtijevati daljnje informacije o incidentu i po potrebi tražiti da sudionik poduzme odgovarajuće mjere kako bi spriječio ponavljanje takvog događaja.

3. Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim sudionicima i/ili sudionicima koje smatra kritičnima.

GLAVA VII.
INFORMACIJSKI I KONTROLNI MODUL

Članak 29.

Upotreba ICM-a

1. ICM:

(a) omogućuje sudionicima pristup informacijama koje se odnose na njihove račune i upravljanje likvidnošću

(b) može se upotrijebiti za iniciranje naloga za prijenos likvidnosti, naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM, naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA, naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA i, kada se ICM upotrebljava zajedno s T2S uslugama dodane vrijednosti, naloga za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na PM i

(c) omogućuje sudionicima da u slučaju pada sudionikove platne infrastrukture inicira pričuvnu preraspodjelu likvidnosti i pričuvna izvanredna plaćanja.

2. Dodatni tehnički detalji u vezi s ICM-om sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

GLAVA VIII.
NAKNADA ŠTETE, SUSTAV ODGOVORNOSTI I DOKAZI

Članak 30.

Program za naknadu štete

Ako nalog za plaćanje ne može biti namiren istog radnog dana kada je primljen zbog tehničkog kvara sustava TARGET2, Hrvatska narodna banka nudi naknadu štete pogođenim izravnim sudionicima u skladu s posebnim postupkom utvrđenim u Dodatku II. ove Odluke.

Članak 31.

Sustav odgovornosti

1. U ispunjavanju svojih obveza u skladu s ovom Odlukom Hrvatska narodna banka i sudionici u međusobnom su odnosu dužni postupati s razumnom pažnjom.

2. Hrvatska narodna banka odgovara svojim sudionicima za štetu koja proizađe iz rada sustava TARGET2-HR zbog prijevare, namjere ili krajnje nepažnje Hrvatske narodne banke. U slučaju obične nepažnje odgovornost Hrvatske narodne banke ograničena je na iznos predmetne transakcije i/ili gubitak kamata na taj iznos, isključujući svaku drugu štetu.

3. Hrvatska narodna banka ne odgovara za štetu koja je posljedica kvara ili pada tehničke infrastrukture (uključujući, ali ne ograničavajući se na računalnu infrastrukturu, programe, podatke, aplikacije ili mreže Hrvatske narodne banke), ako je takav kvar ili pad nastao unatoč tome što je Hrvatska narodna banka primijenila mjere koje su u razumnoj mjeri potrebne za zaštitu te infrastrukture od kvara ili pada i za rješavanje posljedica tog kvara ili pada (ovo posljednje uključuje, ali nije ograničeno na započinjanje i dovršavanje postupka neprekinutog poslovanja i postupka pri nepredvidivim događajima iz Dodatka IV. ove Odluke).

4. Hrvatska narodna banka ne odgovora:

(a) u mjeri u kojoj je štetu uzrokovao sudionik ili

(b) ako šteta nastane zbog vanjskih događaja izvan razumne kontrole Hrvatske narodne banke (viša sila).

5. Stavci od 1. do 4. ovog članka primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost Hrvatske narodne banke prema odredbama Zakona o platnom prometu.

6. Hrvatska narodna banka i sudionici dužni su poduzimati sve razumne i provedive mjere radi smanjenja štete iz ovog članka.

7. Za ispunjavanje nekih ili svih svojih obveza koje proizlaze iz ove Odluke, Hrvatska narodna banka može angažirati treće osobe, posebno pružatelje telekomunikacijskih ili drugih mrežnih usluga, ako je to potrebno za ispunjavanje tih obveza ili je to uobičajena tržišna praksa. Hrvatska narodna banka dužna je pažljivo odabrati te treće osobe i dati im nalog te je njezina odgovornost ograničena na tu dužnost. Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a ne smatraju se trećim osobama u smislu ovog stavka.

Članak 32.

Dokazi

1. Ako nije drukčije uređeno ovom Odlukom, sve platne poruke i poruke koje se odnose na obradu plaćanja u sustavu TARGET2-HR između Hrvatske narodne banke i sudionika (kao što su potvrde terećenja ili odobrenja ili izvadci iz računa), prenose se preko TARGET2 pružatelja mrežnih usluga.

2. Elektronički ili pisani zapisi poruka koje zadrži Hrvatska narodna banka ili TARGET2 pružatelj mrežnih usluga dokazno su sredstvo za plaćanja koja je obradila Hrvatska narodna banka. Snimljena ili ispisana inačica izvorne poruke TARGET2 pružatelja mrežnih usluga dokazno je sredstvo neovisno o obliku izvorne poruke.

3. Ako se sudionikova veza s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga prekine, sudionik upotrebljava drugo sredstvo prijenosa poruka utvrđeno u Dodatku IV. ove Odluke. U tim slučajevima inačica poruke koju je snimila ili ispisala Hrvatska narodna banka ima istu dokaznu snagu kao i izvorna poruka, neovisno o njezinu obliku.

4. Hrvatska narodna banka čuva cjelokupnu evidenciju naloga za plaćanje podnesenih i plaćanja primljenih od strane sudionika 11 godina od dana kada su ti nalozi za plaćanje podneseni i plaćanja primljena, osim ako posebnim propisima nije određen duži rok.

5. Vlastite poslovne knjige i evidencije Hrvatske narodne banke (pohranjene na papiru, mikrofilmu, mikrofišu, elektroničkoj ili magnetskoj snimci, u drugom obliku koji je moguće mehanički reproducirati ili bilo kojem drugom obliku) dokazna su sredstva za sve obveze sudionika i za sve činjenice i događaje na koje se stranke pozivaju.

GLAVA IX.
TRAJNO ISKLJUČENJE IZ SUDJELOVANJA I ZATVARANJE RAČUNA

Članak 33.

Trajanje sudjelovanja i otkaz

1. Ne dovodeći u pitanje članak 34. ove Odluke, sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR traje neodređeno vrijeme.

2. Sudionik može otkazati svoje sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR u svako doba uz otkazni rok od 14 radnih dana, osim ako s Hrvatskom narodnom bankom ugovori kraći otkazni rok.

3. Hrvatska narodna banka može otkazati sudjelovanje sudionika u sustavu TARGET2-HR u svako doba uz tromjesečni otkazni rok, osim ako s tim sudionikom ugovori drukčiji otkazni rok.

4. Nakon otkaza sudjelovanja dužnost čuvanja povjerljivih podataka utvrđena u članku 38. ove Odluke ostaje na snazi za razdoblje od pet godina od dana nastupa otkaza.

5. Nakon otkaza sudjelovanja PM računi odnosnog sudionika zatvaraju se u skladu s člankom 35. ove Odluke.

Članak 34.

Privremeno i trajno isključenje iz sudjelovanja

1. Imatelj PM računa bit će odmah, bez prethodne obavijesti trajno ili privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva neispunjavanja obveza:

(a) otvaranje postupka zbog insolventnosti i/ili

(b) imatelj PM računa više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5. ove Odluke.

Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća prema imatelju PM računa ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka insolventnosti.

2. Hrvatska narodna banka može bez prethodne obavijesti trajno ili privremeno isključiti imatelja PM računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR ako:

(a) nastupi jedan ili više slučajeva neispunjavanja obveza (osim onih iz stavka 1. ovog članka)

(b) imatelj PM računa počini bitnu povredu ove Odluke

(c) imatelj PM računa propusti ispuniti bilo koju bitnu obvezu prema Hrvatskoj narodnoj banci

(d) imatelj PM računa isključen je ili na drugi način prestane biti članom grupe TARGET2 CUG ili

(e) nastupi bilo koji događaj vezan uz imatelja PM računa koji bi prema ocjeni Hrvatske narodne banke ugrozio opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili koji bi ugrozio ispunjavanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti.

3. Pri primjeni diskrecijske ocjene prema stavku 2. ovog članka Hrvatska narodna banka uzima u obzir, između ostalog, ozbiljnost slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz točaka od (a) do (c) tog stavka.

4. (a) U slučaju da Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno isključi imatelja PM računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR prema stavcima 1. ili 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka odmah obavješćuje tog imatelja PM računa, druge središnje banke i druge imatelje PM računa i imatelje T2S namjenskih novčanih računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM broadcast poruke ili T2S poruke. Uzima se da je takvu poruku poslao SB imatelja PM računa odnosno imatelja T2S DCA koji primi takvu poruku.

(b) Uzima se da su imatelji PM računa obaviješteni o trajnom/privremenom isključenju imatelja PM računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR ili drugoj komponenti sustava TARGET2 kad prime ICM broadcast poruku o tome. Imatelji PM računa snose svu štetu koja proizlazi iz dostave naloga za plaćanje imateljima PM računa koji su privremeno ili trajno isključeni iz sudjelovanja, ako je taj nalog za plaćanje unesen u sustav TARGET2-HR nakon primitka ICM broadcast poruke.

5. Nakon trajnog isključenja imatelja PM računa iz sudjelovanja sustav TARGET2-HR ne prima nove naloge za plaćanje od tog imatelja PM računa. Nalozi za plaćanje koji čekaju u redu, uskladišteni nalozi za plaćanje ili novi nalozi za plaćanje u korist tih imatelja PM računa vraćaju se.

6. Ako je imatelj PM računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR, iz drugih razloga osim onih navedenih u stavku 1. točki (a) ovog članka, sva ulazna plaćanja i izlazni nalozi za plaćanje pohranjuju se i unose u ulaznu dispoziciju tek nakon što ih je izričito prihvatio SB privremeno isključenog imatelja PM računa.

7. Ako je imatelj PM računa privremeno isključen iz sustava TARGET2-HR iz razloga navedenih u stavku 1. točki (a) ovog članka, svi izlazni nalozi za plaćanje tog imatelja PM računa obrađuju se samo po uputama njegovih zastupnika, uključujući one koje je imenovalo nadležno tijelo ili sud (kao što je stečajni upravitelj imatelja PM računa) ili u skladu s ovršnom odlukom nadležnog tijela ili suda koja sadržava upute o tome kako se plaćanja trebaju provesti. Sva ulazna plaćanja obrađuju se u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

Članak 35.

Zatvaranje PM računa

1. Sudionici mogu u svakom trenutku zatvoriti svoje PM račune pod uvjetom da o tome obavijeste Hrvatsku narodnu banku 14 radnih dana unaprijed.

2. Nakon otkaza ili trajnog isključenja iz sudjelovanja u skladu s člancima 33. ili 34. ove Odluke Hrvatska narodna banka zatvara PM račune odnosnog sudionika, nakon što je:

(a) namirila ili vratila sve naloge za plaćanje koji čekaju u redu i

(b) ostvarila svoje pravo zaloga i prijeboja iz članka 36. ove Odluke.

GLAVA X.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Posebno založno pravo Hrvatske narodne banke i
pravo na prijeboj

1. Hrvatska narodna banka za svaku svoju pojedinu novčanu tražbinu (sadašnju ili buduću) prema imatelju PM računa iz međusobno sklopljenog Ugovora o otvaranju i funkcioniranju PM računa u sustavu TARGET2-HR ima posebno založno pravo prema Zakonu o financijskom osiguranju nad sadašnjim i budućim novčanim sredstvima na svim PM računima istog imatelja u iznosu svake te pojedine tražbine.

2. Hrvatska narodna banka ima pravo navedeno u stavku 1. ovog članka čak i ako su njezine tražbine uvjetne ili nisu dospjele.

3. Sudionik, djelujući u svojstvu imatelja PM računa, ovime priznaje zasnivanje posebnog založnog prava na sredstvima na svim njegovim PM računima u korist Hrvatske narodne banke kod koje su ti PM računi otvoreni u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka; ovim se priznanjem založena imovina stavlja na raspolaganje Hrvatskoj narodnoj banci kako je određeno prema Zakonu o financijskom osiguranju. Svi iznosi uplaćeni na PM račun, samom činjenicom da su uplaćeni, neopozivo su založeni u iznosu nenemirenih tražbina, bez ikakvog daljnjeg ograničenja, kao osiguranje za potpuno ispunjavanje osiguranih obveza.

4. Po nastupu:

(a) slučaja neispunjavanja obveza iz članka 34. stavka 1. ove Odluke ili

(b) bilo kojeg drugog slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz članka 34. stavka 2. ove Odluke koji je doveo do trajnog ili privremenog isključenja sudionika iz sudjelovanja,

bez obzira na otvaranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom i bez obzira na ustupanje tražbine, sudsku ili drugu zabranu raspolaganja ili drugo raspolaganje sudionikovim pravima ili u vezi s njima, sve sudionikove obveze prema Ugovoru o otvaranju i funkcioniranju PM računa u sustavu TARGET2-HR automatski i odmah dospijevaju bez prethodne obavijesti i bez potrebe za prethodnim odobrenjem bilo kojeg tijela, tako da ih treba odmah ispuniti. Osim toga, međusobne obveze sudionika i Hrvatske narodne banke automatski se međusobno prebijaju i strana koja duguje viši iznos drugoj plaća razliku.

5. Hrvatska narodna banka obavješćuje sudionika o svakom prijeboju u skladu sa stavkom 4. ovog članka odmah nakon provedbe tog prijeboja.

6. Hrvatska narodna banka ovlaštena je bez prethodne obavijesti teretiti bilo koji sudionikov PM račun za bilo koji iznos koji sudionik duguje Hrvatskoj narodnoj banci, a koji potječe iz pravnog odnosa između sudionika i Hrvatske narodne banke.

Članak 37.

Osiguranje u vezi sa sredstvima na podračunima

1. Hrvatska narodna banka ima financijsko osiguranje posebnim založnim pravom na novčanim sredstvima na sudionikovu podračunu otvorenom na temelju sporazuma između relevantnog sporednog sustava i njegova SB-a radi namire instrukcija za plaćanje vezanih uz sporedni sustav. Tim se novčanim sredstvima osigurava sudionikova obveza iz stavka 7. ovog članka prema Hrvatskoj narodnoj banci u vezi s tom namirom u iznosu tražbine sporednog sustava u vezi sa sudjelovanjem tog sudionika u tom sustavu.

2. Hrvatska narodna banka blokira novčana sredstva na sudionikovu podračunu nakon obavijesti sporednog sustava (preko poruke »početak ciklusa«). Kada je potrebno, Hrvatska narodna banka nakon toga povećava ili smanjuje blokirano stanje knjiženjem međusistemske namire plaćanja u korist ili na teret podračuna ili knjiženjem prijenosa likvidnosti u korist podračuna. Ta blokada prestaje nakon obavijesti sporednoga sustava (preko poruke »kraj ciklusa«).

3. Potvrdom blokade novčanih sredstava na sudionikovu podračunu Hrvatska narodna banka garantira sporednom sustavu plaćanje svakog iznosa do iznosa blokiranih novčanih sredstava. Potvrdom povećanja ili smanjenja blokiranih novčanih sredstava nakon knjiženja međusistemske namire plaćanja u korist ili na teret podračuna ili knjiženja prijenosa likvidnosti u korist podračuna ta garancija Hrvatske narodne banke automatski se povećava ili smanjuje za iznos plaćanja. Neovisno o navedenom smanjenju ili povećanju iznosa garancije, garancija je neopoziva, bezuvjetna i plativa na prvi poziv. Ako Hrvatska narodna banka nije SB sporednoga sustava, uzima se da je Hrvatska narodna banka navedenu garanciju izdala SB-u sporednog sustava.

4. Osim ako je nad sudionikom otvoren postupak zbog insolventnosti, instrukcije za plaćanje vezane uz sporedni sustav radi ispunjavanja sudionikove obveze namire namiruju se bez posezanja za garancijom i ostvarivanja financijskog osiguranja zasnovanog na stanju na sudionikovu podračunu.

5. U slučaju sudionikove insolventnosti instrukcija za plaćanje koja se odnosi na sporedni sustav radi ispunjavanja sudionikove obveze namire, predstavlja prvi poziv za plaćanje na temelju izdane garancije, a terećenje sudionikova podračuna za iznos iz instrukcije (i odobrenje tehničkog računa sporednoga sustava) predstavlja ispunjenje obveze Hrvatske narodne banke iz garancije i ostvarenje financijskog osiguranja zasnovanog na novčanim sredstvima na sudionikovu podračunu.

6. Garancija prestaje nakon obavijesti sporednog sustava da je namira dovršena (preko poruke »kraj ciklusa«).

7. Sudionik je obvezan nadoknaditi Hrvatskoj narodnoj banci sva plaćanja koja je izvršila na temelju izdane garancije.

Članak 38.

Povjerljivost

1. Hrvatska narodna banka čuva kao povjerljive sve osjetljive ili tajne informacije, uključujući one informacije koje se odnose na plaćanje, tehničke ili organizacijske informacije koje pripadaju sudioniku, sudionicima iz iste grupe ili sudionikovim klijentima, osim ako su sudionik ili njegov klijent dali svoj pisani pristanak za razotkrivanje ili je takvo razotkrivanje dopušteno ili obvezno na temelju zakona.

2. Iznimno od stavka 1., sudionik pristaje da se informacije o radnjama poduzetim na temelju članka 34. ne smatraju povjerljivima.

3. Iznimno od stavka 1. ovog članka, sudionik pristaje da Hrvatska narodna banka može otkriti platne, tehničke ili organizacijske informacije u vezi sa sudionikom, sudionicima iz iste grupe ili sudionikovim klijentima pribavljene tijekom rada sustava TARGET2-HR:

(a) drugim središnjim bankama ili trećim stranama uključenima u rad sustava TARGET2-HR u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovito funkcioniranje sustava TARGET2 ili praćenje izloženosti sudionika ili njegove grupe

(b) drugim središnjim bankama radi provođenja analiza potrebnih za tržišne operacije, funkcije monetarne politike, financijske stabilnosti ili financijske integracije ili

(c) tijelima za superviziju i nadzor država članica i Europske unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća,

sve pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti sa zakonom.

Hrvatska narodna banka nije odgovorna za financijske i komercijalne posljedice tog otkrivanja.

4. Iznimno od stavka 1. ovog članka, i pod uvjetom da to ne omogućuje, izravno ili neizravno, identificiranje sudionika ili sudionikovih klijenata, Hrvatska narodna banka može upotrijebiti, otkriti ili objaviti informacije o plaćanju u vezi sa sudionikom ili sudionikovim klijentima za statističke, povijesne, znanstvene ili druge svrhe u izvršenju svojih javnih funkcija ili funkcija drugih osoba javnog prava kojima su informacije otkrivene.

5. Informacije u vezi s radom sustava TARGET2-HR kojima su sudionici imali pristup mogu se upotrijebiti samo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom. Sudionici čuvaju te informacije kao povjerljive, osim ako je Hrvatska narodna banka izričito dala svoj pisani pristanak za razotkrivanje. Sudionici su dužni osigurati da treće osobe, kojima su eksternalizirali, prenijeli ili povjerili kao podugovarateljima zadaće koje imaju ili mogu imati utjecaja na ispunjavanje njihovih obveza prema ovoj Odluci, budu obvezane zahtjevima u vezi s povjerljivošću iz ovog članka.

6. Hrvatska narodna banka ovlaštena je radi namire naloga za plaćanje obrađivati i prenijeti potrebne podatke TARGET2 pružatelju mrežnih usluga.

Članak 39.

Zaštita podataka, sprječavanje pranja novca, administrativne mjere i mjere ograničavanja te povezana pitanja

1. Uzima se da su sudionici upoznati sa svim svojim obvezama prema propisima o zaštiti podataka, sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, nuklearnim djelatnostima osjetljivima na širenje i razvoju sustava dostave nuklearnih oružja, posebno u odnosu na provedbu odgovarajućih mjera o svakom plaćanju u korist ili na teret njihovih PM računa, i da ih se pridržavaju. Prije zasnivanja ugovornog odnosa s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga sudionici su se dužni upoznati s politikom povrata izgubljenih podataka tog pružatelja mrežnih usluga.

2. Sudionici ovlašćuju Hrvatsku narodnu banku da od svih nacionalnih ili stranih financijskih, nadzornih ili trgovinskih tijela pribavi sve informacije o sudionicima potrebne za njegovo sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR.

3. Kada djeluju kao pružatelji platnih usluga platitelja ili primatelja plaćanja, sudionici su dužni postupati u skladu sa svim zahtjevima koji proizlaze iz administrativnih mjera ili mjera ograničavanja određenih u skladu s člancima 75. i 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojima podliježu. Takvo postupanje uključuje zahtjeve u vezi s obavješćivanjem i/ili ishođenjem suglasnosti nadležnog tijela u odnosu na obradu transakcija. Osim toga:

(a) ako je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga sudionika koji je platitelj:

i. sudionik je dužan dati potrebnu obavijest ili pribaviti suglasnost u ime središnje banke koja je primarno dužna dati takvu obavijest ili ishoditi takvu suglasnost i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti i

ii. sudionik ne smije unijeti ni jedan nalog za plaćanje za prijenos sredstava na račun koji drži subjekt različit od sudionika u sustav TARGET2 dok ne primi potvrdu od Hrvatske narodne banke da je potrebna obavijest dana ili da je suglasnost ishođena od pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili u njegovo ime

(b) kada je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga sudionika koji je primatelj plaćanja, sudionik daje potrebnu obavijest ili pribavlja suglasnost u ime središnje banke koja je primarno dužna dati obavijest ili ishoditi suglasnost i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti.

Za potrebe ovog stavka izrazi »pružatelj platnih usluga«, »platitelj« i »primatelj plaćanja« imaju značenja koja su im pripisana primjenjivim administrativnim mjerama ili mjerama ograničavanja.

Članak 40.

Obavijesti

1. Osim ako je drukčije uređeno ovom Odlukom, sve obavijesti koje su potrebne ili dopuštene u skladu s ovom Odlukom šalju se preporučenom poštom, telefaksom ili na drugi način u pisanom obliku ili autentificiranom porukom preko TARGET2 pružatelja mrežnih usluga. Obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju se direktoru Direkcije za operativne poslove platnog prometa, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb ili na BIC adresu NBHRHR2X. Obavijesti sudioniku šalju se na adresu, broj telefaksa ili njegovu BIC adresu, o čemu sudionik s vremena na vrijeme obavješćuje Hrvatsku narodnu banku.

2. Kao dokaz da je obavijest poslana, dostatno je dokazati da je obavijest dostavljena na relevantnu adresu ili da je omot, koji sadržva tu obavijest, pravilno adresiran i poslan poštom.

3. Sve obavijesti moraju biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

4. Sudionike obvezuju svi obrasci i dokumenti Hrvatske narodne banke koje su sudionici ispunili i/ili potpisali i koji su dostavljeni u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka i za koje Hrvatska narodna banka razumno drži da ih je primila od sudionika, njihovih zaposlenika ili zastupnika. Takvi obrasci i dokumenti uključuju obrasce za prikupljanje statičnih podataka iz članka 9. stavka 2. točke (a) ove Odluke i informacije dane na temelju članka 12. stavka 6. ove Odluke.

Članak 41.

Ugovorni odnos s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga

1. Za potrebe ove Odluke TARGET2 pružatelj mrežnih usluga jest SWIFT. Svaki sudionik sklapa poseban sporazum sa SWIFT-om o uslugama koje pruža SWIFT u vezi sa sudionikovom upotrebom sustava TARGET2-HR. Pravni odnos između sudionika i SWIFT-a uređen je isključivo uvjetima SWIFT-a.

2. Svaki sudionik također sudjeluje u grupi TARGET2 CUG, prema odluci nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a koje djeluju kao administratori SWIFT usluga za SSP. Primanje sudionika u grupu TARGET2 CUG i isključenje iz nje proizvodi učinak kada administrator SWIFT usluga o tome obavijesti SWIFT.

3. Sudionici se pridržavaju profila SWIFT usluga u sustavu TARGET2 (engl. TARGET2 SWIFT Service Profile) koji je učinila dostupnim Hrvatska narodna banka.

4. Usluge koje pruža SWIFT ne čine dio usluga koje pruža Hrvatska narodna banka u vezi sa sustavom TARGET2.

5. Hrvatska narodna banka nije odgovorna za radnje, pogreške ili propuste SWIFT-a (uključujući njegove direktore, osoblje i podizvođače) kao pružatelja SWIFT usluga, ili za radnje, pogreške ili propuste pružatelja mreže koju izaberu sudionici radi dobivanja pristupa SWIFT mreži.

Članak 42.

Postupak izmjene

Hrvatska narodna banka može u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeniti ovu Odluku uključujući dodatke iz članka 2. stavka 1. ove Odluke. Izmjene ove Odluke i dodataka iz članka 2. stavka 1. ove Odluke donose se i objavljuju na isti način kao i njihov osnovni tekst. Uzima se da je sudionik prihvatio takve izmjene ako im nije izričito prigovorio u roku od 14 dana od obavijesti o njima. Ako sudionik uloži prigovor na izmjene, Hrvatska narodna banka ovlaštena je odmah otkazati s trenutačnim učinkom sudjelovanje tog sudionika u sustavu TARGET2-HR i zatvoriti sve njegove PM račune.

Članak 43.

Prava trećih osoba

1. Sudionici ne smiju prenijeti, založiti u korist ili ustupiti bilo kojoj trećoj osobi prava, interese, obveze, odgovornosti i/ili tražbine koji proizlaze iz ove Odluke ili su vezani uz nju, bez pisanog pristanka Hrvatske narodne banke.

2. Ova Odluka ne stvara bilo kakva prava ili obveze između bilo kojih drugih osoba osim između Hrvatske narodne banke i sudionika u sustavu TARGET2-HR.

Članak 44.

Mjerodavno pravo, nadležnost i mjesto izvršenja

1. Na dvostrane odnose između Hrvatske narodne banke i sudionika u vezi sa sudjelovanjem u sustavu TARGET2-HR primjenjuje se hrvatsko pravo.

2. Ne dovodeći u pitanje nadležnost Suda Europske unije, za rješavanje sporova koji se odnose na pitanja u vezi s odnosom iz stavka 1. ovog članka isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

3. Mjesto izvršenja u vezi s pravnim odnosima između Hrvatske narodne banke i sudionika jest Zagreb.

Članak 45.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ove Odluke ništetna ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih njezinih odredbi.

Članak 46.

Završne odredbe

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 136/2015., 33/2016. i 109/2017.) i svi dodaci iz članka 2. stavka 1. te Odluke.

Članak 47.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. studenoga 2018., osim članka 2., koji stupa na snagu danom objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

O. br. 843/2018.

Zagreb, 14. studenoga 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.