Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

NN 102/2018 (21.11.2018.), Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2005

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE TIPS NAMJENSKOGA NOVČANOG RAČUNA
(TIPS DCA) U SUSTAVU TARGET2-HR

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

1. Hrvatska narodna banka je ugovorna strana u Sporazumu o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) te je prema tom sporazumu prihvatila Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

2. U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuje odnos između Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR glede otvaranja i funkcioniranja TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA).

Članak 2.

Dodaci

1. Sastavni dio ove Odluke čine:

Dodatak I.: Parametri TIPS namjenskih novčanih računa – Tehničke specifikacije

Dodatak II.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

Dodatak III.: Raspored rada

Dodatak IV.: Popis naknada

Dodatak V.: Tehnički zahtjevi povezivosti TIPS-a i

Dodatak VI.: Mjerila za pristup.

2. Ovlašćuje se guverner Hrvatske narodne banke za donošenje dodataka iz stavka 1. ovog članka.

3. Dodaci iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke.

4. U slučaju bilo koje proturječnosti ili nedosljednosti između sadržaja bilo kojeg dodatka iz stavka 1. ovog članka i sadržaja bilo koje odredbe ove Odluke, ova Odluka ima prednost.

5. Ova Odluka zajedno s dodacima iz stavka 1. ovog članka predstavlja opće uvjete za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskih novčanih računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR.

6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima i Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »bilješka o odobrenom iznosu« ili »CMB« znači ograničenje koje je odredio imatelj TIPS DCA-a za korištenje likvidnosti na TIPS DCA-u od strane određene dostupne strane

2) »detaljne funkcionalne specifikacije za korisnike« ili »UDFS« znači aktualna inačica UDFS-a, koji je tehnička dokumentacija koja sadržava pojedinosti o interakciji imatelja TIPS DCA-a sa sustavom TARGET2

3) »dostupna strana« znači subjekt koji:

(a) ima BIC

(b) određen je kao takav od strane imatelja TIPS DCA-a

(c) korespondent je, klijent ili podružnica imatelja TIPS DCA-a i

(d) dostupan je preko TIPS platforme i može dostavljati naloge za plaćanje i primati naloge za plaćanje preko imatelja TIPS DCA-a ili, ako je tako ovlašten od imatelja TIPS DCA-a, izravno

4) »EGP« znači Europski gospodarski prostor

5) »ICM broadcast poruka« znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a

6) »inicijator« znači subjekt kojeg je kao takvog odredio imatelj TIPS DCA-a i kojem je dopušteno slanje naloga za plaćanje TIPS platformi i/ili primanje naloga za plaćanje s TIPS platforme u ime imatelja tog TIPS DCA-a ili dostupne strane tog TIPS DCA-a:

7) »informacijski i kontrolni modul« ili »ICM« znači modul SSP-a
koji omogućuje imateljima TIPS DCA-a koji su ujedno imatelji povezanog PM računa dobivanje online informacija, dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA i naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM te upravljanje likvidnošću

8) »investicijsko društvo« znači investicijsko društvo u smislu članka 3. točke 35. Zakona o tržištu kapitala, isključujući institucije navedene u članku 4. stavku 1. tog Zakona, pod uvjetom da navedeno investicijsko društvo:

(a) ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU

(b) ovlašteno je obavljati djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 2., 3., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala

9) »jedinstvena zajednička platforma« ili »SSP« znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a

10) »kamatna stopa na novčani depozit kod Eurosustava« znači kamatna stopa primjenjiva na novčane depozite kod Eurosustava

11) »komponenta sustava TARGET2« znači svaki sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu (sustav RTGS) središnjih banaka koji čini dio sustava TARGET2

12) »kreditna institucija« znači:

(a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) 648/2012 koja podliježe nadzoru nadležnog tijela ili

(b) druga kreditna institucija u smislu članka 123. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja podliježe kontroli po standardu koji je usporediv s nadzorom nadležnog tijela

13) »mišljenje o sposobnosti« znači mišljenje o pojedinom sudioniku koje sadržava procjenu o njegovoj sposobnosti da preuzme i ispuni svoje obveze na temelju ove Odluke

14) »nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a« znači Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d’Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka, koje izgrađuju SSP i upravljaju njime u korist Eurosustava

15) »nacionalne središnje banke pružatelji TIPS platforme« znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d’Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju TIPS platformu i upravljaju njome u korist Eurosustava

16) »nalog za instant plaćanje« znači, u skladu sa SEPA shemom za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakoga kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je trenutačna ili gotovo trenutačna

17) »nalog za plaćanje«, osim kada je izraz upotrijebljen u člancima od 16. do 18. ove Odluke, znači nalog za instant plaćanje, pozitivan odgovor na opoziv, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA ili nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM

18) »nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na TIPS DCA

19) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s TIPS DCA-a na PM račun

20) »novčani depozit kod Eurosustava« znači stalno raspoloživa mogućnost Eurosustava kojom se ugovorne strane mogu koristiti radi prekonoćnog deponiranja kod NSB-a europodručja po prethodno utvrđenim kamatnim stopama na depozite

21) »NSB europodručja« znači nacionalna središnja banka (NSB) države članice čija je valuta euro

22) »obrazac za prikupljanje statičnih podataka« znači obrazac koji je stavila na raspolaganje Hrvatska narodna banka za potrebe registriranja podnositelja prijave za imatelja TIPS DCA-a za usluge sustava TARGET2-HR i registriranja svih promjena u vezi s pružanjem tih usluga

23) »ovlašteni korisnik računa« znači subjekt koji:

(a) ima poslovni identifikacijski kod (BIC)

(b) registriran je kao takav od imatelja TIPS DCA-a i

(c) dostupan je preko TIPS platforme za namiru instant plaćanja

24) »platitelj«, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 30. ove Odluke, znači imatelj TIPS DCA-a čiji će TIPS DCA biti terećen zbog namire naloga za plaćanje

25) »podružnica« znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

26) »poslovni identifikacijski kôd« ili »BIC« znači kôd utvrđen ISO standardom br. 9362

27) »postupak zbog insolventnosti« znači postupak zbog insolventnosti u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

28) »povezani NSB« ili »povezana nacionalna središnja banka« znači nacionalna središnja banka (NSB), osim SB-a Eurosustava, koja je povezana sa sustavom TARGET2 u skladu s posebnim sporazumom

29) »povezani PM račun« znači PM račun s kojim je povezan TIPS DCA za potrebe upravljanja likvidnošću i plaćanje naknada za TIPS

30) »pozitivan odgovor na opoziv« znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv

31) »primatelj plaćanja«, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 30. ove Odluke, znači imatelj TIPS DCA-a čiji će TIPS DCA biti odobren zbog namire naloga za plaćanje

32) »privremeno isključenje« znači mirovanje prava i obveza sudionika za razdoblje koje utvrđuje Hrvatska narodna banka

33) »radni dan« ili »radni dan sustava TARGET2« znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku III. ove Odluke

34) »SB Eurosustava« znači Europska središnja banka (ESB) ili NSB europodručja

35) »slučaj neispunjavanja obveza« znači budući ili postojeći događaj čiji nastup može ugroziti ispunjavanje sudionikovih obveza na temelju ove Odluke ili bilo kojih drugih pravila koja se primjenjuju na odnos između tog sudionika i Hrvatske narodne banke ili bilo kojeg drugog SB-a, uključujući:

(a) ako sudionik više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5. ili zahtjeve utvrđene u članku 6. stavku 1. točki (a) podtočki (i) ili članku 6. stavku 1. točki (b) podtočki (iii) ove Odluke

(b) otvaranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom

(c) podnošenje prijave za pokretanje postupka navedenog u točki (b) ove definicije

(d) sudionikovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova

(e) sudionikovo sklapanje dobrovoljnoga općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima

(f) ako je sudionik insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra njegov SB

(g) ako je sudionikovo pozitivno stanje na njegovu TIPS DCA-u,
PM računu ili T2S DCA-u ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika

(h) ako je sudionik privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET2 i/ili u sporednom sustavu

(i) ako su izjava o bitnim činjenicama ili predugovorno očitovanje, koje je dao sudionik ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao sudionik, netočni ili neistiniti

(j) prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina znatnog dijela

36) »sporedni sustav« znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Europskoj uniji ili EGP-u koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a[1](1 Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima, koja su sva dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area» od 20. studenoga 2008.; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016.), u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe, pri čemu se

(a) novčane obveze namiruju u sustavu TARGET2 i/ili

(b) sredstva drže u sustavu TARGET2, u skladu sa Smjernicom ESB-a za sustav TARGET2 i dvostranim sporazumom između sporednog sustava i odgovarajućeg SB-a

37) »središnje banke« ili »SB« znači središnje banke Eurosustava i povezane nacionalne središnje banke

38) »sudionik« ili »izravni sudionik« znači subjekt koji ima najmanje jedan TIPS namjenski novčani račun (imatelj TIPS DCA-a) i/ili jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan T2S namjenski novčani račun (imatelj T2S DCA-a) kod SB-a

39) »sudionik u sustavu TARGET2« znači bilo koji sudionik u bilo kojoj komponenti sustava TARGET2

40) »T2S namjenski novčani račun« ili »T2S DCA« znači račun koji drži imatelj T2S DCA-a i koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u

41) »TARGET2« znači cjelina koja proizlazi iz svih komponenti sustava TARGET2 središnjih banaka

42) »TARGET2-HR« znači komponenta sustava TARGET2 Hrvatske narodne banke

43) »tehnički kvar sustava TARGET2« znači svaka poteškoća, nedostatak ili pad tehničke infrastrukture i/ili računalnih sustava koje upotrebljava sustav TARGET2-HR ili bilo koji drugi događaj zbog kojeg je nemoguće izvršiti i dovršiti obradu plaćanja u sustavu TARGET2-HR istoga radnog dana

44) »tijelo javnog sektora« znači subjekt unutar »javnog sektora« kako je taj izraz određen u članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. o utvrđivanju definicija za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

45) »TIPS GUI« znači modul na TIPS platformi koji omogućuje imateljima TIPS DCA-a dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM

46) »TIPS namjenski novčani račun« ili »TIPS DCA« znači račun otvoren u sustavu TARGET2-HR koji drži imatelj TIPS DCA-a i upotrebljava ga za pružanje usluga instant plaćanja svojim klijentima

47) »TIPS platforma« znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji TIPS platforme

48) »TIPS pružatelj mrežnih usluga« znači društvo:

(a) koje udovoljava svim potrebnim uvjetima za povezivanje s TIPS platformom i koje je uspostavilo tehničku vezu s TIPS platformom u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Dodatku V. ove Odluke i

(b) koje je potpisalo uvjete za održavanje TIPS povezivosti koji su dostupni na mrežnim stranicama ESB-a

49) »TIPS razlikovno ime« ili »TIPS DN« znači mrežna adresa TIPS platforme koja mora biti uključena u sve poruke namijenjene sustavu

50) »usluga namire instant plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)« znači namira u novcu središnje banke naloga za instant plaćanje na TIPS platformi

51) »zahtjev za opoziv« znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja TIPS DCA-a kojom traži vraćanje namirenog naloga za instant plaćanje.

Članak 4.

Opći opis sustava TARGET2

1. Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i TIPS namjenskih novčanih računa za potrebe instant plaćanja.

2. Sljedeće transakcije obrađuju se u sustavu TARGET2-HR:

(a) namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u prekograničnim sustavima netiranja za plaćanja velikih vrijednosti

(b) namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u sistemski važnim sustavima plaćanja malih vrijednosti u eurima

(c) namira novčane strane transakcija s vrijednosnim papirima

(d) nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na T2S DCA, nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na T2S DCA

(e) nalozi za instant plaćanja

(f) pozitivni odgovori na opoziv

(g) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA i

(h) sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2.

3. Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa i TIPS namjenskih novčanih računa. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja TIPS namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju TIPS platforme. Što se tiče tehničkog funkcioniranja T2S namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju T2S platforme.

4. Hrvatska narodna banka pružatelj je usluga prema ovoj Odluci. Uzima se da su radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka pružatelja TIPS platforme radnje i propusti Hrvatske narodne banke za koje ona preuzima odgovornost u skladu s člankom 23. ove Odluke. Sudjelovanje u skladu s ovom Odlukom ne stvara ugovorni odnos između imatelja TIPS DCA-a i nacionalnih središnjih banaka pružatelja TIPS platforme kada one djeluju u tom svojstvu. Uzima se da su upute, poruke ili informacije koje imatelj TIPS DCA-a primi od SSP-a ili od TIPS platforme ili ih pošalje SSP-u ili TIPS platformi u vezi s uslugama pruženima na temelju ove Odluke poslane ili primljene od Hrvatske narodne banke.

5. Sustav TARGET2 u smislu pravne strukture predstavlja skup platnih sustava koji se sastoji od svih komponenti sustava TARGET2, od kojih je svaka (komponenta) određena kao »sustav« na temelju nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Sustav TARGET2-HR određen je kao »sustav« u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire.

6. Sudjelovanje u sustavu TARGET2 odvija se na temelju sudjelovanja u komponenti sustava TARGET2. Ova Odluka uređuje međusobna prava i obveze imatelja TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR i Hrvatske narodne banke. Pravila o obradi naloga za plaćanje iz ove Odluke (glava IV. i Dodatak I.) odnose se na sve naloge za plaćanje koje dostavi i na sva plaćanja koja primi bilo koji imatelj TIPS DCA-a.

GLAVA II.
SUDJELOVANJE

Članak 5.

Mjerila za pristup

1. Sljedeće vrste subjekata prihvatljive su da postanu imatelji TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR:

(a) kreditne institucije osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u

(b) kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

(c) nacionalne središnje banke država članica i ESB,

pod uvjetom da subjekti iz točaka (a) i (b) ovog stavka nisu podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili države članice u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b), člankom 75. ili člankom 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čija je provedba, prema mišljenju Hrvatske narodne banke nakon obavješćivanja ESB-a, nespojiva s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.

2. Hrvatska narodna banka može prema vlastitoj ocjeni prihvatiti sljedeće subjekte kao imatelje TIPS DCA-a:

(a) financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica koji su aktivni na tržištu novca

(b) tijela javnog sektora država članica ovlaštena za vođenje računa klijenata

(c) investicijska društva osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u

(d) subjekte koji upravljaju sporednim sustavima i koji djeluju u tom svojstvu i

(e) kreditne institucije ili bilo koju vrstu subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) ovog stavka, u oba slučaja kada su osnovani u zemlji s kojom je Europska unija sklopila monetarni sporazum kojim se odobrava pristup bilo kojem od tih subjekata platnim sustavima Europske unije, pridržavajući se uvjeta iz monetarnog sporazuma i pod uvjetom da je relevantni pravni režim na snazi u toj zemlji jednakovrijedan relevantnom zakonodavstvu Europske unije.

Takvo diskrecijsko pravo Hrvatske narodne banke ostvaruje se Dodatkom VI. ove Odluke.

3. Institucije za elektronički novac u smislu Zakona o elektroničkom novcu nisu ovlaštene sudjelovati u sustavu TARGET2-HR.

Članak 6.

Postupak prijave

1. Kako bi Hrvatska narodna banka otvorila TIPS DCA subjektu, taj subjekt mora udovoljiti mjerilima za pristup iz članka 5. ove Odluke (uključujući Dodatak VI. ove Odluke kojim se provodi članak 5. stavak 2. ove Odluke) i mora:

(a) ispuniti sljedeće tehničke zahtjeve:

i. postaviti, voditi, upravljati i pratiti te osigurati sigurnost potrebne informatičke infrastrukture radi povezivanja s TIPS platformom i dostavljanja naloga za plaćanje TIPS platformi; pritom podnositelji prijave za imatelja TIPS DCA-a mogu uključiti treće strane, ali zadržavaju isključivu odgovornost; podnositelji prijave za TIPS DCA moraju sklopiti ugovor s jednim TIPS pružateljem mrežnih usluga ili s više njih radi dobivanja potrebne veze i pristupa, u skladu s tehničkim specifikacijama i zahtjevima iz Dodatka I. i Dodatka V. ove Odluke iii. proći test koji zahtijeva Hrvatska narodna banka i

(b) ispuniti sljedeće pravne zahtjeve:

i. predočiti mišljenje o sposobnosti u obliku utvrđenom u Dodatku II. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o sposobnosti već dobila u drugom kontekstu

ii. za subjekte iz članka 5. stavka 1. točke (b) ove Odluke predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku II. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobila u drugom kontekstu i

iii. pristupiti SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu.

2. Subjekti koji žele otvoriti TIPS DCA podnose prijavu u pisanom obliku Hrvatskoj narodnoj banci i prilažu najmanje sljedeću dokumentaciju/informacije:

(a) popunjene obrasce za prikupljanje statičnih podataka koje stavlja na raspolaganje Hrvatska narodna banka

(b) mišljenje o sposobnosti, ako ga traži Hrvatska narodna banka

(c) mišljenje o državi, ako ga traži Hrvatska narodna banka i

(d) dokaz o pristupanju SCT Inst shemi.

3. Hrvatska narodna banka može također zahtijevati dodatne informacije koje smatra potrebnima za odluku o prijavi za otvaranje TIPS DCA-a.

4. Hrvatska narodna banka odbija prijavu za otvaranje TIPS DCA-a ako:

(a) mjerila za pristup iz članka 5. ove Odluke nisu ispunjena

(b) jedno mjerilo ili više mjerila za sudjelovanje iz stavka 1. ovog članka nije ispunjeno i/ili

(c) bi prema procjeni Hrvatske narodne banke otvaranje TIPS DCA-a ugrozilo opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili bi ugrozilo obavljanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili bi bilo rizik s obzirom na načelo opreznosti.

5. Hrvatska narodna banka dostavlja podnositelju prijave za imatelja TIPS DCA-a svoju odluku o prijavi za otvaranje TIPS DCA-a u roku od mjesec dana od primitka te prijave. Ako Hrvatska narodna banka zahtijeva dodatne informacije u skladu sa stavkom 3. ovog članka, odluka se dostavlja u roku od mjesec dana od dana kada je Hrvatska narodna banka primila te informacije od podnositelja prijave za imatelja TIPS DCA-a. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.

Članak 7.

Imatelji TIPS DCA-a

1. Imatelji TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR dužni su pridržavati se zahtjeva utvrđenih u članku 6. ove Odluke te moraju imati najmanje jedan TIPS DCA kod Hrvatske narodne banke.

2. Radi slanja poruka TIPS platformi, imatelji TIPS DCA-a mogu pristupiti TIPS platformi:

(a) izravno i/ili

(b) preko jednog ili više inicijatora.

Imatelji TIPS DCA-a za obje metode pristupa koriste se jednim TIPS razlikovnim imenom ili s više TIPS razlikovnih imena.

3. Radi primanja poruka s TIPS platforme, imatelji TIPS DCA-a pristupaju TIPS platformi:

(a) izravno ili

(b) preko jednog inicijatora.

Imatelji TIPS DCA-a za obje metode pristupa koriste se jednim TIPS DN-om radi primanja naloga za instant plaćanje.

4. Ako imatelj TIPS DCA-a odabere povezivanje s TIPS platformom preko inicijatora, kako je navedeno u stavcima 2. i 3. ovog članka, uzima se da su poruke koje su primljene ili poslane preko inicijatora primljene ili poslane od imatelja TIPS DCA-a. Imatelj TIPS DCA-a obvezan je takvom radnjom inicijatora, neovisno o sadržaju ili povredi ugovora ili drugih dogovora između imatelja TIPS DCA-a i inicijatora.

Članak 8.

Dostupne strane

1. Imatelji TIPS DCA-a mogu odrediti jednu dostupnu stranu ili više dostupnih strana. Dostupne strane moraju pristupiti SCT Inst shemi i potpisati Sporazum o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu.

2. Imatelji TIPS DCA-a dužni su Hrvatskoj narodnoj banci pružiti dokaz o tome da je svaka određena dostupna strana pristupila SCT Inst shemi.

3. Imatelj TIPS DCA-a dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako se bilo koja određena dostupna strana više ne pridržava SCT Inst sheme te, bez nepotrebnog odgađanja, poduzeti korake radi sprječavanja pristupa dostupne strane TIPS DCA-u.

4. Imatelj TIPS DCA-a može odrediti jednog ili više inicijatora za svoje određene dostupne strane.

5. Ako imatelj TIPS DCA-a odredi jednu dostupnu stranu ili više dostupnih strana i/ili jednog ili više inicijatora u skladu sa stavkom 1. odnosno 4. ovog članka, uzima se da su poruke koje su primile te dostupne strane ili, ako je primjenjivo, poruke koje su primljene preko tih inicijatora, primljene od imatelja TIPS DCA-a. Slično tome, uzima se da su poruke poslane tim dostupnim stranama ili, ako je primjenjivo, poruke koje su poslane preko tih inicijatora, poslane imatelju TIPS DCA-a. Imatelj TIPS DCA-a obvezan je radnjama tih dostupnih strana i/ili inicijatora, neovisno o sadržaju ili povredi ugovora ili drugih dogovora između imatelja TIPS DCA-a i pojedinog subjekta iz stavaka 1. i 4. ovog članka.

Članak 9.

TIPS pružatelji mrežnih usluga

1. Sudionici se koriste jednim TIPS pružateljem ili s više TIPS pružatelja mrežnih usluga radi razmjene poruka s TIPS platformom i u tu svrhu sklapaju zasebne sporazume s takvim pružateljima.

2. Popis TIPS pružatelja mrežnih usluga, s eventualnim izmjenama, dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a. Ovaj popis daje se samo u informativne svrhe. U slučaju da se TIPS pružatelj mrežnih usluga briše s popisa TIPS pružatelja mrežnih usluga, Hrvatska narodna banka obavještava o tome imatelje TIPS DCA-a preko tog pružatelja mrežnih usluga.

3. Hrvatska narodna banka nije odgovorna za radnje, pogreške ili propuste TIPS pružatelja mrežnih usluga (uključujući njegove direktore, osoblje i podizvođače) u pružanju TIPS mrežnih usluga ili za radnje, pogreške ili propuste TIPS pružatelja mrežnih usluga koje izaberu sudionici u ostvarivanju pristupa i povezivosti s TIPS platformom. Hrvatska narodna banka također nije odgovorna za gubitak ili štetu koja nastane zbog toga što je TIPS pružatelj mrežnih usluga prestao pružati vezu s TIPS platformom ili zbog neusklađenosti TIPS pružatelja mrežnih usluga sa zahtjevima povezivosti utvrđenima u Dodatku V. ili zbog prestanka važenja uvjeta za uspostavljanje TIPS povezivosti ili zbog nekog drugog razloga.

Članak 10.

Pokroviteljstvo pružatelja mrežnih usluga

1. Ako se imatelj TIPS DCA-a želi koristiti uslugama pružatelja mrežnih usluga koji nije na popisu TIPS pružatelja mrežnih usluga, kako je navedeno u članku 9. stavku 2. ove Odluke, imatelj TIPS DCA-a podnosi zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci da inicira procjenu može li taj pružatelj mrežnih usluga raditi kao TIPS pružatelj mrežnih usluga.

2. Pružatelj mrežnih usluga može raditi kao TIPS pružatelj mrežnih usluga ako je uspješno prošao procjenu provedenu u skladu s pravilima i postupkom utvrđenim u Dodatku V. ove Odluke i nakon što je potpisao uvjete za uspostavljanje TIPS povezivosti, kako su, s eventualnim izmjenama, objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a.

3. Hrvatska narodna banka obavještava imatelja TIPS DCA-a o ishodu procjene iz stavaka 1. i 2. ovog članka u roku od 120 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju odbijanja pružatelja mrežnih usluga Hrvatska narodna banka obavještava imatelja TIPS DCA-a o razlozima odbijanja.

4. Zahtjev iz stavka 1. može se podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci od 1. lipnja 2019.

Članak 11.

Imenik TIPS-a

1. Imenik TIPS-a je popis imatelja TIPS DCA-a i dostupnih strana. Imenik se ažurira dnevno.

2. Imatelji TIPS DCA-a mogu podijeliti imenik TIPS-a samo svojim podružnicama, svojim određenim dostupnim stranama i svojim inicijatorima. Dostupne strane mogu podijeliti imenik TIPS-a samo svojim podružnicama.

3. Određeni BIC može se pojaviti samo jednom u imeniku TIPS-a.

4. Imatelji TIPS DCA-a potvrđuju da Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-eve imatelja TIPS DCA-a. Osim toga, Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-eve dostupnih strana koje su odredili imatelji TIPS DCA-a, a imatelji TIPS DCA-a osiguravaju da su dostupne strane suglasne s takvom objavom.

GLAVA III.
OBVEZE STRANA

Članak 12.

Obveze Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS DCA-a

1. Na zahtjev imatelja TIPS DCA-a, Hrvatska narodna banka otvara i vodi jedan TIPS namjenski novčani račun u eurima ili više njih. Osim kada je drugačije određeno ovom Odlukom ili zakonom, Hrvatska narodna banka poduzima sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi ispunila svoje obveze prema ovoj Odluci, bez jamčenja ishoda.

2. Uzima se, uključujući za potrebe Direktive 98/26/EZ i Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, da su radnje koje poduzimaju dostupne strane i inicijatori, radnje imatelja TIPS DCA-a.

3. Imatelj TIPS DCA-a evidentira sebe i svoje dostupne strane kao ovlaštene korisnike računa za potrebe namire. Za te potrebe imatelj TIPS DCA-a evidentira svoj BIC i/ili BIC dostupne strane.

4. Naknade za usluge TIPS DCA-a utvrđene su u Dodatku IV. i plaćaju se u valuti navedenoj u tom Dodatku (tj. valuti u kojoj posluje TARGET2). Za plaćanje tih naknada odgovoran je imatelj povezanog PM računa.

5. Imatelj TIPS DCA-a osigurava svoju svakodobnu povezanost s TIPS platformom preko TIPS DN-a koji se koristi za potrebe primanja poruka iz članka 7. stavka 3. ove Odluke.

6. Imatelj TIPS DCA-a koji je odredio dostupnu stranu osigurava da je ta dostupna strana u svako doba povezana s TIPS platformom preko TIPS DN-a koji se koristi za potrebe primanja poruka iz članka 8. ove Odluke.

7. Imatelj TIPS DCA-a izjavljuje i jamči Hrvatskoj narodnoj banci da ispunjavanjem svojih obveza iz ove Odluke ne čini povredu zakona ili drugog propisa koji se primjenjuje na njega ni bilo kojeg sporazuma koji ga obvezuje.

8. Imatelji TIPS DCA-a osiguravaju adekvatno upravljanje likvidnošću na svojim TIPS DCA-ima. Ova obveza uključuje, ali nije ograničena na pribavljanje redovitih informacija o njihovoj likvidnosnoj poziciji. Hrvatska narodna banka daje dnevni izvadak iz računa svim imateljima TIPS DCA-a koji su se odlučili za tu uslugu TIPS platforme. Dnevni izvaci daju se za svaki radni dan sustava TARGET2.

9. Obveza je imatelja TIPS DCA-a, u njegovu vlastitom interesu, a na temelju posebnog sporazuma s njegovim TIPS pružateljem mrežnih usluga, da prati da njegov izabrani TIPS pružatelj mrežnih usluga u svako doba nastavi osiguravati aktivnu vezu s TIPS platformom i da održava svoj status TIPS pružatelja mrežnih usluga. Ta veza treba biti u skladu s uvjetima utvrđenima u zahtjevima povezivosti navedenima u Dodatku V. ove Odluke.

Članak 13.

Određivanje povezanog PM računa, privremeno ili trajno isključenje imatelja povezanog PM računa

1. Imatelj TIPS DCA-a određuje povezani PM račun. Povezani PM račun može se držati u nekoj drugoj komponenti sustava TARGET2 osim u TARGET2-HR i može pripadati pravnom subjektu različitom od imatelja TIPS DCA-a. Povezani PM račun može biti povezan s najviše 10 TIPS namjenskih novčanih računa.

2. Imatelj PM računa koji se koristi internetskim pristupom ne može biti određen kao imatelj povezanog PM računa.

3. Ako su imatelj povezanog PM računa i imatelj TIPS DCA-a različiti pravni subjekti, a imatelj toga povezanog PM računa privremeno je ili trajno isključen iz sudjelovanja, Hrvatska narodna banka i imatelj TIPS DCA-a poduzimaju sve razumne i provedive mjere radi ublažavanja štete. Imatelj TIPS DCA-a, bez nepotrebnog odgađanja, poduzima sve potrebne mjere radi određivanja novoga povezanog PM računa, a novi imatelj povezanog PM računa bit će odgovoran za sve nepodmirene račune.

4. Hrvatska narodna banka nije odgovorna za bilo koju štetu imatelja TIPS DCA-a koja nastane kao posljedica privremenog ili trajnog isključenja iz sudjelovanja imatelja povezanog PM računa.

Članak 14.

Suradnja i razmjena informacija

1. U ispunjavanju svojih obveza i ostvarivanju svojih prava iz ove Odluke, Hrvatska narodna banka i imatelji TIPS DCA-a blisko surađuju radi osiguravanja stabilnosti, solidnosti i sigurnosti sustava TARGET2-HR. Hrvatska narodna banka i imatelji TIPS DCA-a međusobno razmjenjuju sve informacije i dokumente bitne za ispunjavanje njihovih odnosnih obveza i ostvarivanje njihovih odnosnih prava iz ove Odluke ne dovodeći u pitanje bilo koju obvezu u vezi s bankovnom tajnom.

2. Hrvatska narodna banka uspostavlja i održava podršku sustavu radi pomoći imateljima TIPS DCA-a u vezi s poteškoćama koje proizlaze iz rada sustava.

3. Najnovije informacije o operativnom stanju TIPS platforme i SSP-a dostupne su u TARGET2 informacijskom sustavu (T2IS) i TIPS informacijskom sustavu na namjenskim mrežnim stranicama ESB-a. T2IS i TIPS informacijski sustav mogu se koristiti za dobivanja informacija o svakom događaju koji utječe na redovan rad SSP-a i TIPS platforme.

4. Hrvatska narodna banka može dostaviti poruke imateljima TIPS DCA-a ili preko ICM broadcast poruka, kad su ujedno imatelji i PM računa ili preko bilo kojega drugog sredstva.

5. Imatelji TIPS DCA-a odgovorni su za pravodobno ažuriranje postojećih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka i dostavljanje novih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka Hrvatskoj narodnoj banci. Imatelji TIPS DCA-a odgovorni su za provjeru točnosti informacija u vezi s njima koje je u sustav TARGET2-HR unijela Hrvatska narodna banka.

6. Imatelji TIPS DCA-a dužni su obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama svoje sposobnosti i relevantnim zakonodavnim promjenama koje utječu na pitanja obuhvaćena mišljenjem o državi koje se odnosi na njih. Imatelji TIPS DCA-a također su dužni obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako više ne ispunjavaju zahtjeve za pristup SCT Inst shemi.

7. Imatelji TIPS DCA-a dužni su obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj novoj dostupnoj strani koju evidentiraju i o svim promjenama povezanima s tim evidentiranim dostupnim stranama.

8. Imatelji TIPS DCA-a dužni su odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih.

GLAVA IV.
VOĐENJE TIPS NAMJENSKIH NOVČANIH RAČUNA I OBRADA NALOGA ZA PLAĆANJE

Članak 15.

Otvaranje i vođenje TIPS namjenskih novčanih računa

1. Hrvatska narodna banka otvara i vodi najmanje jedan TIPS DCA za svakog imatelja TIPS DCA-a. TIPS DCA određuje se pomoću jedinstvenog broja računa koji ima do 34 znaka, a strukturiran je kako slijedi:

NazivFormatSadržaj
Dio AVrsta računaTočno 1 znak»I« za račun za instant plaćanje
Kôd zemlje središnje bankeTočno 2 znakaISO kôd države 3166-1
Oznaka valuteTočno 3 znakaEUR
Dio BImatelj računaTočno 11 znakovaBIC
Dio CDaljnja raščlamba računaDo 17 znakovaSlobodan tekst (alfanumerički) koji osigurava imatelj TIPS DCA-a


2. Nije dopušteno negativno stanje na TIPS namjenskim novčanim računima.

3. Za potrebe remuneracije prekonoćnog stanja imatelj TIPS DCA-a mora povezati svoj TIPS DCA sa svojim PM računom u TARGET-HR.

4. TIPS namjenski novčani računi remuneriraju se po 0% ili po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava, ovisno o tome koja je niža osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom o otvaranju i funkcioniranju PM računa u sustavu TARGET2-HR sklopljenom između Hrvatske narodne banke i imatelja PM računa.

Članak 16.

Vrsta naloga za plaćanje s TIPS DCA-a

Za potrebe TIPS usluge kao nalozi za plaćanje utvrđuje se sljedeće:

(a) nalozi za instant plaćanja;

(b) pozitivni odgovori na opoziv i

(c) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM.

Članak 17.

Primanje i odbijanje naloga za plaćanje

1. Nalozi za plaćanje u smislu članka 16. ove Odluke koje su podnijeli imatelji TIPS DCA-a primljeni su od Hrvatske narodne banke ako je:

(a) platna poruka dostavljena TIPS platformi od odgovarajućeg TIPS pružatelja mrežnih usluga i

(b) platna poruka u skladu s pravilima i uvjetima formatiranja sustava TARGET2-HR i ako je prošla provjeru dvostrukog unosa kako je opisano u Dodatku I. ove Odluke.

2. Hrvatska narodna banka odmah odbija svaki nalog za plaćanje koji ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. ovog članka. Hrvatska narodna banka obavješćuje imatelja TIPS DCA-a o svakom odbijanju naloga za plaćanje kako je navedeno u Dodatku I. ove Odluke. Radi otklanjanja dvojbi, ako je nalog za plaćanje dostavljen preko inicijatora ili dostupne strane u ime imatelja TIPS DCA-a, odbijanje će primiti inicijator ili dostupna strana.

Članak 18.

Obrada naloga za plaćanje na TIPS namjenskim
novčanim računima

1. TIPS platforma dodjeljuje vremensku oznaku za obradu naloga za plaćanje prema redoslijedu njihova primitka.

2. Svi nalozi za plaćanje dostavljeni sustavu TARGET2-HR obrađuju se po načelu prvi unutra, prvi van (engl. first in-first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog raspoređivanja.

3. Nakon što je nalog za instant plaćanje primljen u skladu s člankom 17. ove Odluke, sustav TARGET2-HR provjerava ima li dovoljno sredstava na platiteljevu TIPS DCA-u, pa:

(a) ako nema dovoljno sredstava, nalog za instant plaćanje odbija se

(b) ako ima dovoljno sredstava, odgovarajući iznos rezervira se dok se čeka odgovor primatelja plaćanja. U slučaju prihvata od primatelja plaćanja, nalog za instant plaćanje namiruje se i rezervacija se istovremeno skida. U slučaju odbijanja od primatelja plaćanja ili izostanka pravovremenog odgovora u smislu SCT Inst sheme, nalog za instant plaćanje otkazuje se, a rezervacija se istovremeno skida.

4. Sredstva rezervirana u skladu sa stavkom 3. točkom (b) ovog članka nisu dostupna za namiru naknadnih naloga za plaćanje.

5. Neovisno o odredbi stavka 3. točke (b) ovog članka, sustav TARGET2-HR odbija nalog za instant plaćanje ako iznos tog naloga premašuje primjenjivi CMB.

6. Nakon što je nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM primljen u smislu članka 17. ove Odluke, sustav TARGET2-HR provjerava ima li dovoljno sredstava na platiteljevu TIPS DCA-u. Ako na platiteljevu TIPS DCA-u nema dovoljno sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odbijen. Ako na platiteljevu TIPS DCA-u ima dovoljno sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren.

7. Nakon što je pozitivan odgovor na opoziv primljen u smislu članka 17. ove Odluke, sustav TARGET2-HR provjerava ima li dovoljno sredstava na TIPS DCA-u koji se tereti. Ako na TIPS DCA-u koji se tereti nema dovoljno sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odbijen. Ako na TIPS DCA-u koji se tereti ima dovoljno sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odmah namiren.

8. Neovisno o odredbi stavka 7. ovog članka, sustav TARGET2-HR odbija pozitivan odgovor na opoziv ako iznos pozitivnog odgovora na opoziv premašuje primjenjivi CMB.

Članak 19.

Zahtjev za opoziv

1. Imatelj TIPS DCA-a može unijeti zahtjev za opoziv.

2. Zahtjev za opoziv prosljeđuje se primatelju plaćanja namirenog naloga za instant plaćanje koji može odgovoriti pozitivno pozitivnim odgovorom na opoziv ili negativno negativnim odgovorom na opoziv.

Članak 20.

Trenutak prihvata, trenutak neopozivosti

1. U svrhu članka 3. stavka 1. prve rečenice i članka 5. Direktive 98/26/EZ te članka 6. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata:

(a) nalozi za instant plaćanje prihvaćeni su u sustav TARGET2-HR i neopozivi u trenutku kada su odgovarajuća sredstva na TIPS DCA-u imatelja TIPS DCA-a rezervirana

(b) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM i pozitivni odgovori na opoziv prihvaćeni su u sustav TARGET2-HR i neopozivi u trenutku kad je odgovarajući TIPS DCA terećen.

2. Nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA uređeni su Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR.

GLAVA V.
ZAHTJEVI SIGURNOSTI, TRAJNOST POSLOVANJA I KORISNIČKA SUČELJA

Članak 21.

Zahtjevi sigurnosti i trajnost poslovanja

1. Imatelji TIPS DCA-a provode odgovarajuće sigurnosne kontrole radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i upotrebe. Imatelji TIPS DCA-a isključivo su odgovorni za primjerenu zaštitu radi osiguranja povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.

2. Imatelji TIPS DCA-a obavješćuju Hrvatsku narodnu banku o svakom sigurnosnom incidentu u svojoj tehničkoj infrastrukturi i, kada je primjereno, sigurnosnim incidentima koji se događaju u tehničkoj infrastrukturi drugih pružatelja. Hrvatska narodna banka može zahtijevati daljnje informacije o incidentu i, ako je potrebno, zahtijevati da imatelji TIPS DCA-a poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječili ponavljanje takvog događaja.

3. Ako imatelj TIPS DCA-a ima problem koji ga sprječava u namiri naloga za instant plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv u sustavu TARGET2-HR, njegova je odgovornost riješiti problem.

4. U slučaju da imatelj TIPS DCA-a neočekivano dostavi neuobičajeno velik broj poruka koje prijete stabilnosti TIPS platforme i na zahtjev Hrvatske narodne banke se bez odgađanja ne suzdrži od takvog ponašanja, Hrvatska narodna banka može blokirati na TIPS platformi sve buduće poruke dostavljene od tog imatelja TIPS DCA-a.

5. Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim imateljima TIPS DCA-a i/ili onim imateljima TIPS DCA-a koje Hrvatska narodna banka smatra ključnima.

Članak 22.

Korisnička sučelja

1. Imatelj TIPS DCA-a ili imatelj povezanog PM računa koji djeluje za račun imatelja TIPS DCA-a koristi se jednim načinom ili s oba sljedeća načina za pristup tom TIPS DCA-u:

(a) izravnom vezom s TIPS platformom u načinu U2A ili A2Aa ili

(b) ICM značajkama za upravljanje likvidnošću za TIPS usluge.

2. Izravna veza s TIPS platformom omogućuje imateljima TIPS DCA-a:

(a) pristup informacijama koje se odnose na njihove račune i upravljanje bilješkama o odobrenom iznosu

(b) iniciranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM i

(c) upravljanje određenim statičnim podacima.

3. ICM značajke za upravljanje likvidnošću za TIPS usluge omogućavaju imatelju povezanog PM računa:

(a) pristup informacijama u vezi sa stanjem TIPS namjenskih novčanih računa i

(b) upravljanje likvidnošću i iniciranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS namjenskih novčanih računa i na TIPS namjenske novčane račune.

Dodatni tehnički detalji u vezi s korisničkim sučeljima sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

Što se tiče ICM-a, dodatne tehničke pojedinosti sadržane su u Dodatku I. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR.

GLAVA VI.
SUSTAV ODGOVORNOSTI I DOKAZI

Članak 23.

Sustav odgovornosti

1. U ispunjavanju svojih obveza u skladu s ovom Odlukom Hrvatska narodna banka i imatelji TIPS DCA-a u međusobnom su odnosu dužni postupati s razumnom pažnjom.

2. Hrvatska narodna banka odgovara imateljima TIPS DCA-a za štetu koja proiziđe iz rada sustava TARGET2-HR zbog prijevare, namjere ili krajnje nepažnje Hrvatske narodne banke. U slučaju obične nepažnje odgovornost Hrvatske narodne banke ograničena je na iznos predmetne transakcije i/ili gubitak kamata na taj iznos, isključujući svaku drugu štetu.

3. Hrvatska narodna banka ne odgovara za štetu koja je posljedica kvara ili pada tehničke infrastrukture (uključujući, ali ne ograničavajući se na računalnu infrastrukturu, programe, podatke, aplikacije ili mreže Hrvatske narodne banke) ako je takav kvar ili pad nastao unatoč tome što je Hrvatska narodna banka primijenila mjere koje su u razumnoj mjeri potrebne za zaštitu te infrastrukture od kvara ili pada i za rješavanje posljedica toga kvara ili pada.

4. Hrvatska narodna banka ne odgovara:

(a) u mjeri u kojoj je štetu uzrokovao imatelj TIPS DCA-a ili

(b) ako šteta nastane zbog vanjskih događaja izvan razumne kontrole Hrvatske narodne banke (viša sila).

5. Stavci od 1. do 4. ovog članka primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost Hrvatske narodne banke prema odredbama Zakona o platnom prometu.

6. Hrvatska narodna banka i imatelji TIPS DCA-a dužni su poduzimati sve razumne i provedive mjere radi smanjenja štete iz ovog članka.

7. Za ispunjavanje nekih ili svih svojih obveza koje proizlaze iz ove Odluke Hrvatska narodna banka može angažirati treće osobe, posebno pružatelje telekomunikacijskih ili drugih mrežnih usluga, ako je to potrebno za ispunjavanje tih obveza ili je to uobičajena tržišna praksa. Hrvatska narodna banka dužna je pažljivo odabrati te treće osobe i dati im nalog te je njezina odgovornost ograničena na tu dužnost. Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji TIPS platforme ne smatraju se trećim osobama u smislu ovog stavka.

Članak 24.

Dokazi

1. Ako nije drukčije uređeno ovom Odlukom, sve poruke koje se odnose na plaćanja i obradu plaćanja u vezi s TIPS namjenskim novčanim računima između Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS DCA-a, kao što su potvrde terećenja ili odobrenja ili izvodi iz računa, prenose se preko TIPS pružatelja mrežnih usluga.

2. Elektronički ili pisani zapisi poruka koje zadrži Hrvatska narodna banka ili TIPS pružatelj mrežnih usluga dokazno su sredstvo za plaćanja koja je obradila Hrvatska narodna banka. Snimljena ili ispisana inačica izvorne poruke TIPS pružatelja mrežnih usluga dokazno je sredstvo neovisno o obliku izvorne poruke.

3. Hrvatska narodna banka čuva cjelokupnu evidenciju naloga za plaćanje podnesenih i plaćanja primljenih od imatelja TIPS DCA-a
11 godina od dana kada su ti nalozi za plaćanje podneseni i plaćanja primljena, osim ako posebnim propisima nije određen duži rok.

4. Vlastite poslovne knjige i evidencije Hrvatske narodne banke (pohranjene na papiru, mikrofilmu, mikrofišu, elektroničkoj ili magnetskoj snimci, u drugom obliku koji je moguće mehanički reproducirati ili bilo kojem drugom obliku) dokazna su sredstva za sve obveze imatelja TIPS DCA-a i za sve činjenice i događaje na koje se stranke pozivaju.

GLAVA VII.
TRAJNO ISKLJUČENJE I ZATVARANJE TIPS NAMJENSKIH NOVČANIH RAČUNA

Članak 25.

Trajanje i redovno trajno isključenje TIPS DCA-a

1. Ne dovodeći u pitanje članak 26. ove Odluke, TIPS DCA u sustavu TARGET2-HR otvoren je na neodređeno vrijeme.

2. Imatelj TIPS DCA-a može trajno isključiti svoj TIPS DCA u sustavu TARGET2-HR u svako doba uz otkazni rok od 14 radnih dana, osim ako s Hrvatskom narodnom bankom ugovori kraći otkazni rok.

3. Hrvatska narodna banka može trajno isključiti TIPS DCA imatelja TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR u svako doba uz tromjesečni otkazni rok, osim ako s tim imateljem TIPS DCA-a ugovori drukčiji otkazni rok.

4. Nakon trajnog isključenja TIPS DCA-a dužnost čuvanja povjerljivih podataka utvrđena u članku 29. ove Odluke ostaje na snazi za razdoblje od pet godina od dana trajnog isključenja.

5. Nakon trajnog isključenja TIPS DCA-a, TIPS DCA zatvara se u skladu s člankom 27. ove Odluke.

Članak 26.

Privremeno i izvanredno trajno isključenje iz sudjelovanja

1. Imatelj TIPS DCA-a bit će odmah, bez prethodne obavijesti, trajno ili privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva neispunjavanja obveza:

(a) otvaranje postupka zbog insolventnosti i/ili

(b) imatelj TIPS DCA-a više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5. ove Odluke.

Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća prema imatelju TIPS DCA-a
ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka insolventnosti.

2. Hrvatska narodna banka može bez prethodne obavijesti trajno ili privremeno isključiti imatelja TIPS DCA-a iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR ako:

(a) nastupi jedan ili više slučajeva neispunjavanja obveza (osim onih iz stavka 1. ovog članka)

(b) imatelj TIPS DCA-a počini bitnu povredu ove Odluke

(c) imatelj TIPS DCA-a propusti ispuniti bilo koju bitnu obvezu prema Hrvatskoj narodnoj banci

(d) imatelj TIPS DCA-a više nema valjani ugovor s TIPS pružateljem mrežnih usluga da bi dobivao potrebnu vezu s TIPS platformom ili

(e) nastupi bilo koji događaj povezan s imateljem TIPS DCA-a koji bi prema ocjeni Hrvatske narodne banke ugrozio opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili koji bi ugrozio ispunjavanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti.

3. Pri korištenju diskrecijske ocjene prema stavku 2. ovog članka Hrvatska narodna banka uzima u obzir, između ostalog, ozbiljnost slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz točaka od (a) do (c) tog stavka.

4. U slučaju da Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno isključi imatelja TIPS DCA-a iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR prema stavcima 1. ili 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka odmah obavješćuje druge središnje banke i druge imatelje PM računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM broadcast poruke. Uzima se da je takvu poruku poslao matični SB imatelja PM računa koji primi takvu poruku.

Imatelji povezanog PM računa odgovorni su za obavješćivanje svojih povezanih imatelja TIPS DCA-a o privremenom ili trajnom isključenju sudjelovanja imatelja TIPS DCA-a iz TARGET2-HR.

5. Nakon trajnog isključenja imatelja TIPS DCA-a iz sudjelovanja sustav TARGET2-HR ne prima nove naloge za plaćanje tom imatelju TIPS DCA-a ili naloge za plaćanje od tog imatelja TIPS DCA-a.

6. Ako je imatelj TIPS DCA-a privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR zbog drugih razloga osim onih navedenih u stavku 1. točki (a) ovog članka, SB privremeno isključenog imatelja TIPS DCA-a:

(a) odbija sve njegove ulazne naloge za plaćanje

(b) odbija sve njegove izlazne naloge za plaćanje ili

(c) odbija i njegove ulazne i izlazne naloge za plaćanje.

7. Ako je imatelj TIPS DCA-a privremeno isključen iz sustava TARGET2-HR zbog razloga navedenih u stavku 1. točki (a) ovog članka, SB privremeno isključenog TIPS DCA-a odbit će sve njegove ulazne i izlazne naloge za plaćanje.

8. Hrvatska narodna banka obradit će one naloge za instant plaćanje imatelja TIPS DCA-a čije je sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR privremeno ili trajno isključeno na temelju stavka 1. ili 2. ovog članka za koje je Hrvatska narodna banka prije privremenog ili trajnog isključenja rezervirala sredstva na TIPS DCA-u u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (b) ove Odluke.

Članak 27.

Zatvaranje TIPS namjenskih novčanih računa

1. Imatelji TIPS DCA-a mogu u svakom trenutku zatražiti od Hrvatske narodne banke da zatvori njihove TIPS namjenske novčane račune pod uvjetom da o tome obavijeste Hrvatsku narodnu banku 14 radnih dana unaprijed.

2. Nakon trajnog isključenja imatelja TIPS namjenskih novčanih računa iz sudjelovanja u skladu s člancima 25. ili 26. ove Odluke Hrvatska narodna banka zatvara njegove TIPS namjenske novčane račune nakon što je:

(a) namirila sve naloge za instant plaćanje koje je prihvatio primatelj plaćanja i za koje su sredstva već rezervirana i

(b) ostvarila svoje pravo zaloga i prijeboja iz članka 28. ove Odluke.

GLAVA VIII.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Posebno založno pravo Hrvatske narodne banke i
pravo na prijeboj

1. Hrvatska narodna banka za svaku svoju pojedinu novčanu tražbinu (sadašnju ili buduću) prema imatelju TIPS DCA-a iz međusobno sklopljenog Ugovora o otvaranju i funkcioniranju TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR ima posebno založno pravo prema Zakonu o financijskom osiguranju nad sadašnjim i budućim novčanim sredstvima na svim TIPS namjenskim novčanim računima istog imatelja u iznosu svake te pojedine tražbine.

2. Hrvatska narodna banka ima pravo navedeno u stavku 1. ovog članka čak i ako su njezine tražbine uvjetne ili nisu dospjele.

3. Sudionik, djelujući u svojstvu imatelja TIPS DCA-a, ovime priznaje zasnivanje posebnoga založnog prava na sredstvima na svim njegovim TIPS namjenskim novčanim računima u korist Hrvatske narodne banke kod koje su ti računi otvoreni u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka; ovim se priznanjem založena imovina stavlja na raspolaganje Hrvatskoj narodnoj banci kako je određeno prema Zakonu o financijskom osiguranju. Svi iznosi uplaćeni na TIPS DCA, samom činjenicom da su uplaćeni, neopozivo su založeni u iznosu nenamirenih tražbina, bez ikakvoga daljnjeg ograničenja, kao osiguranje za potpuno ispunjavanje osiguranih obveza.

4. Po nastupu:

(a) slučaja neispunjavanja obveza iz članka 26. stavka 1. ove Odluke ili

(b) bilo kojega drugog slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz članka 26. stavka 2. ove Odluke koji je doveo do trajnog ili privremenog isključenja imatelja TIPS DCA-a iz sudjelovanja,

bez obzira na otvaranje postupka zbog insolventnosti nad imateljem TIPS DCA-a i bez obzira na ustupanje tražbine, sudsku ili drugu zabranu raspolaganja ili drugo raspolaganje pravima imatelja TIPS DCA-a ili u vezi s njima, sve obveze prema Ugovoru o otvaranju i funkcioniranju TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR automatski i odmah dospijevaju bez prethodne obavijesti i bez potrebe za prethodnim odobrenjem bilo kojeg tijela, tako da ih treba odmah ispuniti. Osim toga, međusobne obveze imatelja TIPS DCA-a i Hrvatske narodne banke automatski se međusobno prebijaju i strana koja duguje viši iznos drugoj plaća razliku.

5. Hrvatska narodna banka obavješćuje imatelja TIPS DCA-a o svakom prijeboju u skladu sa stavkom 4. ovog članka odmah nakon provedbe tog prijeboja.

6. Hrvatska narodna banka ovlaštena je bez prethodne obavijesti teretiti bilo koji TIPS DCA imatelja TIPS DCA-a za bilo koji iznos koji imatelj TIPS DCA-a duguje Hrvatskoj narodnoj banci, a koji potječe iz pravnog odnosa između imatelja TIPS DCA-a i Hrvatske narodne banke.

Članak 29.

Povjerljivost

1. Hrvatska narodna banka čuva kao povjerljive sve osjetljive ili tajne informacije, uključujući one informacije koje se odnose na plaćanje, tehničke ili organizacijske informacije koje pripadaju imatelju TIPS DCA-a, imateljima TIPS DCA-a iz iste grupe ili klijentima imatelja TIPS DCA-a, osim ako su imatelj TIPS DCA-a ili njegov klijent dali svoj pisani pristanak za razotkrivanje ili je takvo razotkrivanje dopušteno ili obvezno na temelju zakona.

2. Iznimno od stavka 1. ovog članka, imatelj TIPS DCA-a pristaje da se informacije o radnjama poduzetima na temelju članka 26. ne smatraju povjerljivima.

3. Iznimno od stavka 1. ovog članka, imatelj TIPS DCA-a pristaje da Hrvatska narodna banka može otkriti platne, tehničke ili organizacijske informacije u vezi s imateljem TIPS DCA-a, drugim TIPS namjenskim novčanim računima koje drže imatelji TIPS DCA-a iz iste grupe ili klijentima imatelja TIPS DCA-a pribavljene tijekom rada sustava TARGET2-HR:

(a) drugim središnjim bankama ili trećim stranama uključenima u rad sustava TARGET2-HR u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovito funkcioniranje sustava TARGET2 ili praćenje izloženosti imatelja TIPS DCA-a ili njegove grupe

(b) drugim središnjim bankama radi provođenja analiza potrebnih za tržišne operacije, funkcije monetarne politike, financijske stabilnosti ili financijske integracije ili

(c) tijelima za superviziju i nadzor država članica i Europske unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, sve pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti sa zakonom.

Hrvatska narodna banka nije odgovorna za financijske i komercijalne posljedice tog otkrivanja.

4. Iznimno od stavka 1. ovog članka, i pod uvjetom da to ne omogućuje, izravno ili neizravno, identificiranje imatelja TIPS DCA-a
ili klijenata imatelja TIPS DCA-a, Hrvatska narodna banka može upotrijebiti, otkriti ili objaviti informacije o plaćanju u vezi s imateljem TIPS DCA-a ili klijentima imatelja TIPS DCA-a za statističke, povijesne, znanstvene ili druge svrhe u izvršenju svojih javnih funkcija ili funkcija drugih osoba javnog prava kojima su informacije otkrivene.

5. Informacije u vezi s radom sustava TARGET2-HR kojima su imatelji TIPS DCA-a imali pristup mogu se upotrijebiti samo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom. Imatelji TIPS DCA-a čuvaju te informacije kao povjerljive, osim ako je Hrvatska narodna banka izričito dala svoj pisani pristanak za otkrivanje. Imatelji TIPS DCA-a dužni su osigurati da treće osobe, kojima su eksternalizirali, prenijeli ili povjerili kao podugovarateljima zadaće koje imaju ili mogu imati utjecaja na ispunjavanje njihovih obveza prema ovoj Odluci, budu obvezane zahtjevima u vezi s povjerljivošću iz ovog članka.

6. Hrvatska narodna banka ovlaštena je radi namire naloga za plaćanje obrađivati i prenijeti potrebne podatke TIPS pružatelju mrežnih usluga.

Članak 30.

Zaštita podataka, sprječavanje pranja novca, administrativne mjere i mjere ograničavanja te povezana pitanja

1. Uzima se da su imatelji TIPS DCA-a upoznati sa svim svojim obvezama prema propisima o zaštiti podataka, sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, nuklearnim djelatnostima osjetljivima na širenje i razvoju sustava dostave nuklearnih oružja, posebno u odnosu na provedbu odgovarajućih mjera u odnosu na plaćanje u korist ili na teret njihovih TIPS namjenskih novčanih računa, te da ih se pridržavaju. Prije zasnivanja ugovornog odnosa s TIPS pružateljem mrežnih usluga imatelji TIPS DCA-a dužni su se upoznati s politikom povrata izgubljenih podataka izabranog TIPS pružatelja mrežnih usluga.

2. Imatelji TIPS DCA-a ovlašćuju Hrvatsku narodnu banku da od svih nacionalnih ili stranih financijskih, nadzornih ili trgovinskih tijela pribavi sve informacije o njima potrebne za njihovo sudjelovanje u sustavu TARGET2-HR.

3. Kada djeluju kao pružatelji platnih usluga platitelja ili primatelja plaćanja, imatelji TIPS DCA-a dužni su postupati u skladu sa svim zahtjevima koji proizlaze iz administrativnih mjera ili mjera ograničavanja određenih u skladu s člancima 75. i 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojima podliježu. Takvo postupanje uključuje zahtjeve u vezi s obavješćivanjem i/ili ishođenjem suglasnosti nadležnog tijela u odnosu na obradu transakcija. Osim toga:

(a) ako je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga imatelja TIPS DCA-a koji je platitelj:

i. imatelj TIPS DCA-a dužan je dati potrebnu obavijest ili pribaviti suglasnost u ime središnje banke koja je primarno dužna dati takvu obavijest ili ishoditi takvu suglasnost i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti i

ii. imatelj TIPS DCA-a ne smije unijeti nijedan nalog za plaćanje u sustav TARGET2, s iznimkom naloga za plaćanje koji se odnose na prijenos likvidnosti između različitih računa istog imatelja TIPS DCA-a, dok ne primi potvrdu od Hrvatske narodne banke da je potrebna obavijest dana ili da je suglasnost ishođena od pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili u njegovo ime i

(b) kada je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga imatelja TIPS DCA-a koji je primatelj plaćanja, imatelj TIPS DCA-a daje potrebnu obavijest ili pribavlja suglasnost u ime središnje banke koja je primarno dužna dati obavijest ili ishoditi suglasnost i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti.

Za potrebe ovog stavka izrazi »pružatelj platnih usluga«, »platitelj« i »primatelj plaćanja« imaju značenja koja su im pripisana primjenjivim administrativnim mjerama ili mjerama ograničavanja.

Članak 31.

Obavijesti

1. Osim ako je drukčije uređeno ovom Odlukom, sve obavijesti koje su potrebne ili dopuštene u skladu s ovom Odlukom šalju se preporučenom poštom, telefaksom ili na drugi način u pisanom obliku. Obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju se direktoru Direkcije za operativne poslove platnog prometa, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb ili na BIC adresu NBHRHR2X. Obavijesti imatelju TIPS DCA-a šalju se na adresu, broj telefaksa ili njegovu BIC adresu, o kojima imatelj TIPS DCA-a s vremena na vrijeme obavješćuje Hrvatsku narodnu banku.

2. Kao dokaz da je obavijest poslana, dostatno je dokazati da je obavijest dostavljena na odgovarajuću adresu ili da je omot, koji sadržava tu obavijest, pravilno adresiran i poslan poštom.

3. Sve obavijesti moraju biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

4. Imatelje TIPS DCA-a obvezuju svi obrasci i dokumenti Hrvatske narodne banke koje su imatelji TIPS DCA-a ispunili i/ili potpisali i koji su dostavljeni u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka i za koje Hrvatska narodna banka razumno drži da ih je primila od imatelja TIPS DCA-a, njihovih zaposlenika ili zastupnika. Takvi obrasci i dokumenti uključuju obrasce za prikupljanje statičnih podataka iz članka 6. stavka 2. točke (a) ove Odluke i informacije dane na temelju članka 14. stavka 5. ove Odluke.

Članak 32.

Postupak izmjene

Hrvatska narodna banka može u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeniti ovu Odluku uključujući dodatke iz članka 2. stavka 1. ove Odluke. Izmjene ove Odluke i dodataka iz članka 2. stavka 1. ove Odluke donose se i objavljuju na isti način kao i njihov osnovni tekst. Uzima se da je imatelj TIPS DCA-a prihvatio takve izmjene ako im nije izričito prigovorio u roku od 14 dana od obavijesti o njima. U slučaju da imatelj TIPS DCA-a uloži prigovor na izmjene, Hrvatska narodna banka ovlaštena je odmah trajno isključiti i zatvoriti TIPS namjenske novčane račune tog imatelja TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR.

Članak 33.

Prava trećih osoba

1. Imatelji TIPS DCA-a ne smiju prenijeti, založiti u korist ili ustupiti bilo kojoj trećoj osobi prava, interese, obveze, odgovornosti i/ili tražbine koji proizlaze iz ove Odluke ili su s njom povezani bez pisanog pristanka Hrvatske narodne banke.

2. Ova Odluka ne stvara bilo kakva prava ili obveze između bilo kojih drugih osoba osim između Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR.

Članak 34.

Mjerodavno pravo, nadležnost i mjesto izvršenja

1. Na dvostrane odnose između Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS DCA-a u sustavu TARGET2-HR primjenjuje se hrvatsko pravo.

2. Ne dovodeći u pitanje nadležnost Suda Europske unije, za rješavanje sporova koji se odnose na pitanja u vezi s odnosom iz stavka 1. ovog članka isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

3. Mjesto izvršenja u vezi s pravnim odnosima između Hrvatske narodne banke i imatelja TIPS DCA-a jest Zagreb.

Članak 35.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ove Odluke ništetna ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih njezinih odredbi.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. studenoga 2018., osim članka 2., koji stupa na snagu danom objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

O. br. 845/2018.

Zagreb, 14. studenoga 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.