Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

NN 102/2018 (21.11.2018.), Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

HRVATSKA NARODNA BANKA

2007

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POSTUPCIMA NAMIRE ZA
SPOREDNE SUSTAVE

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

1. Hrvatska narodna banka je ugovorna strana u Sporazumu o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) te je prema tom sporazumu prihvatila Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) koja je posljednji put izmijenjena Smjernicom Europske središnje banke ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018. (u nastavku teksta: Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

2. U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuju postupci namire za sporedne sustave.

3. Ova Odluka predstavlja opće uvjete za postupke namire za sporedne sustave.

4. Ova Odluka zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskog novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima i Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskog novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima predstavlja Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, osim onih iz članka 3. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1) »banka namire« znači sudionik čiji se PM račun ili podračun upotrebljava za namiru instrukcija za plaćanje sporednog sustava

(2) »duga pozicija« znači imati novčano potraživanje za vrijeme namire instrukcija za plaćanje sporednog sustava

(3) »ICM broadcast poruka« znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a

(4) »informacijski i kontrolni modul« ili »ICM« znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje on-line informacija, dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i iniciranje naloga za plaćanje u izvanrednim situacijama

(5) »instrukcija za odobrenje« znači instrukcija za plaćanje koju je dostavio sporedni sustav i koja je naslovljena na ASCB radi terećenja jednog od računa koji sporedni sustav ima i/ili kojim upravlja u PM-u i radi odobrenja PM računa ili podračuna banke namire za iznos određen u instrukciji

(6) »instrukcija za plaćanje« ili »instrukcija za plaćanje sporednog sustava« znači instrukcija za odobrenje ili instrukcija za terećenje

(7) »instrukcija za terećenje« znači instrukcija za plaćanje koja je naslovljena na SCB i koju je dostavio sporedni sustav radi terećenja PM računa ili podračuna banke namire za iznos naveden u instrukciji, na temelju ovlaštenja za terećenje, i radi odobrenja bilo jednog od računa sporednog sustava u PM-u ili PM računa ili podračuna druge banke namire

(8) »internetski pristup« znači da se sudionik odlučio za PM račun kojemu se može pristupiti samo preko interneta i da sudionik dostavlja platne poruke ili kontrolne poruke sustavu TARGET2 preko interneta

(9) »jamstveni fond« znači sredstva koja su doznačili sudionici sporednog sustava, a koja se koriste u slučaju nemogućnosti jednog ili više sudionika da ispune svoje obveze plaćanja unutar sporednog sustava, neovisno o razlogu

(10) »kratka pozicija« znači novčani dug za vrijeme namire instrukcija za plaćanje sporednog sustava

(11) »međusistemska namira« znači namira instrukcija za terećenje u realnom vremenu u sklopu koje se izvršavaju plaćanja od banke namire jednoga sporednog sustava s pomoću postupka namire 6 prema banci namire drugoga sporednog sustava s pomoću postupka namire 6

(12) »modul upravljanja statičnim podacima« znači modul SSP-a u kojemu se prikupljaju i evidentiraju statični podaci

(13) »ovlaštenje za terećenje« znači odobrenje banke namire u obliku kako je dan na obrascima središnjih banaka za prikupljanje statičnih podataka naslovljenima na njezin sporedni sustav i SCB, kojima se ovlašćuje sporedni sustav za dostavu instrukcija za terećenje te daje uputa SCB-u da na temelju instrukcija za terećenje tereti PM račun ili podračun banke namire

(14) »središnja banka namire« ili »SCB« znači SB koji vodi PM račun banke namire

(15) »središnja banka sporednog sustava« ili »ASCB« znači SB s kojim relevantni sporedni sustav ima dvostrani sporazum o namiri instrukcija za plaćanje sporednog sustava u PM-u

(16) »sučelje za sudionike« ili »PI« znači tehnički uređaj koji omogućuje izravnim sudionicima dostavljanje i namiru naloga za plaćanje preko usluga ponuđenih u PM-u

(17) »tehnički račun« znači poseban račun u PM-u koji drži sporedni sustav ili ASCB za račun sporednog sustava u svojoj komponenti sustava TARGET2 radi upotrebe od sporednog sustava.

Članak 3.

Uloga središnjih banaka namire

Svaki SB djeluje kao SCB u odnosu na sve banke namire za koje vodi PM račun.

Članak 4.

Upravljanje odnosom između središnjih banaka, sporednih sustava i banaka namire

1. Središnje banke sporednih sustava moraju osigurati da im sporedni sustavi s kojima imaju dvostrane sporazume stave na raspolaganje popis banaka namire koji sadržava pojedinosti o PM računu banaka namire, koje ASCB pohranjuje u modulu upravljanja statičnih podataka SSP-a. Svaki sporedni sustav može pristupiti popisu banaka namire svojih sudionika preko ICM-a.

2. Središnje banke sporednih sustava moraju osigurati da ih sporedni sustavi s kojima imaju dvostrane sporazume obavijeste bez odgode o svim promjenama u vezi s popisom banaka namire. Središnje banke sporednih sustava moraju obavijestiti odgovarajući SCB o svim takvim promjenama preko ICM broadcast poruke.

3. Središnje banke sporednih sustava moraju osigurati da sporedni sustavi s kojima imaju dvostrane sporazume prikupe ovlaštenja za terećenje i druge relevantne dokumente od svojih banaka namire i dostave ih ASCB-u. Ti dokumenti moraju biti na engleskom i/ili relevantnim nacionalnim jezicima ASCB-a. Ako nacionalni jezici ASCB-a nisu identični nacionalnim jezicima SCB-a, potrebni dokumenti dostavljaju se samo na engleskom ili i na engleskom i na relevantnim nacionalnim jezicima ASCB-a. U slučaju sporednih sustava koji se namiruju preko sustava TARGET2-ECB dokumenti se dostavljaju na engleskom jeziku.

4. Ako je banka namire sudionik u relevantnoj ASCB-ovoj komponenti sustava TARGET2, ASCB provjerava valjanost ovlaštenja za terećenje koje je dala banka namire i obavlja potrebne unose u modul upravljanja statičnim podacima. Ako banka namire nije sudionik u relevantnoj ASCB-ovoj komponenti sustava TARGET2, ASCB prosljeđuje ovlaštenje za terećenje (ili njegov elektronički primjerak ako se tako dogovore ASCB i SCB) odgovarajućim središnjim bankama namire na provjeru njegove valjanosti. Središnje banke namire obavljaju takvu provjeru i obavješćuju odgovarajući ASCB o ishodu provjere u roku od pet radnih dana nakon primitka tog zahtjeva. Nakon provjere ASCB ažurira popis banaka namire u ICM-u.

5. Provjera koju je poduzeo ASCB bez utjecaja je na odgovornost sporednih sustava da ograniče instrukcije za plaćanje na popis banaka namire iz stavka 1. ovog članka.

6. Kad nisu ista osoba, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire razmjenjuju informacije u vezi sa svim bitnim događajima za vrijeme postupka namire.

7. Središnje banke sporednih sustava moraju osigurati da sporedni sustavi s kojima imaju dvostrane sporazume daju ime i BIC sporednog sustava s kojim namjeravaju provesti međusistemsku namiru i datum od kojeg međusistemska namira s određenim sporednim sustavom treba početi ili prestati. Ove se informacije evidentiraju u modulu upravljanja statičnim podacima.

Članak 5.

Iniciranje instrukcija za plaćanje preko ASI-ja

1. Sve instrukcije za plaćanje koje sporedni sustav dostavi preko ASI-ja moraju biti u obliku XML poruka.

2. Sve instrukcije za plaćanje koje sporedni sustav dostavi preko ASI-ja smatraju se »vrlo hitnima« i namiruju se u skladu s odredbama Priloga II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR).

3. Instrukcija za plaćanje smatra se prihvaćenom:

(a) ako je instrukcija za plaćanje u skladu s pravilima koje je utvrdio TARGET2 pružatelj mrežnih usluga

(b) ako je instrukcija za plaćanje u skladu s pravilima i uvjetima formatiranja ASCB-ove komponente sustava TARGET2

(c) ako je banka namire na popisu banaka namire iz članka 4. stavka 1. ove Odluke

(d) u slučaju međusistemske namire, ako je relevantni sporedni sustav na popisu sporednih sustava s kojima se međusistemska namira može provesti

(e) u slučaju privremenog isključenja banke namire iz sudjelovanja u sustavu TARGET2, ako je pribavljen izričit pristanak SCB-a isključene banke namire.

Članak 6.

Unos instrukcija za plaćanje u sustav i njihova neopozivost

1. Instrukcije za odobrenje smatraju se prihvaćenima u relevantnu komponentu sustava TARGET2 u trenutku kad ih je primio ASCB i od tog trenutka postaju neopozive. Instrukcije za terećenje smatraju se prihvaćenima u relevantnu komponentu sustava TARGET2 u trenutku kad ih je primio SCB i od tog trenutka postaju neopozive.

2. Primjena stavka 1. ovog članka nema učinak ni na jedno pravilo sporednog sustava koje propisuje trenutak prihvata u sporedni sustav i/ili neopozivost naloga za prijenos dostavljenih tom sporednom sustavu u trenutku ranijem od trenutka prihvata instrukcije za plaćanje u relevantnu komponentu sustava TARGET2.

Članak 7.

Postupci namire

1. Ako sporedni sustav zahtijeva upotrebu postupka namire, njegov ASCB nudi jedan ili više postupaka namire utvrđenih u nastavku:

(a) postupak namire 2 (namira u realnom vremenu)

(b) postupak namire 3 (dvostrana namira)

(c) postupak namire 4 (standardna višestrana namira)

(d) postupak namire 5 (istodobna višestrana namira)

(e) postupak namire 6 (namjenska likvidnost, namira u realnom vremenu i međusistemska namira).

2. Postupak namire 1 (prijenos likvidnosti) više nije u ponudi.

3. Središnje banke namire podržavaju namiru instrukcija za plaćanje sporednog sustava u skladu s izborom postupaka namire iz stavka 1. ovog članka, među ostalim, namirom instrukcija za plaćanje na PM računima ili podračunima banaka namire.

4. Daljnje pojedinosti u vezi s postupcima namire iz stavka 1. ovog članka sadržane su u člancima od 11. do 15. ove Odluke.

Članak 8.

Nepostojanje obveze otvaranja PM računa

Sporedni sustavi nisu obvezni postati izravni sudionici u komponenti sustava TARGET2 ili imati PM račun kada upotrebljavaju ASI.

Članak 9.

Računi za podršku postupcima namire

1. Osim PM računa, sljedeće vrste računa mogu se otvoriti u PM-u, a mogu ih upotrebljavati središnje banke sporednih sustava, sporedni sustavi i banke namire za postupke namire iz članka 7. stavka 1. ove Odluke:

(a) tehnički računi

(b) računi jamstvenog fonda

(c) podračuni.

2. Kada ASCB nudi postupak namire 4, 5 ili 6 za povezane modele (engl. interfaced models), on otvara tehnički račun u svojoj komponenti sustava TARGET2 za sporedne sustave. ASCB može ponuditi takve račune kao mogućnost za postupke namire 2 i 3. Odvojeni tehnički računi otvaraju se za postupke namire 4 i 5. Za postupak namire 3, 4, 5 ili 6 za povezane modele stanje na tehničkim računima treba biti nula ili pozitivno na kraju postupka namire relevantnoga sporednog sustava, a stanje na kraju dana treba biti nula. Tehnički računi utvrđuju se prema BIC-u sporednog sustava ili prema relevantnom BIC-u ASCB-a.

3. Kada nudi postupak namire 6 – model u realnom vremenu, ASCB otvara tehničke račune u svojoj komponenti sustava TARGET2. Stanje tehničkih računa za postupak namire 6 – model u realnom vremenu smije biti isključivo nula ili pozitivno tijekom dana, a preko noći smije održavati pozitivno stanje. Svako prekonoćno stanje na računu podliježe istim pravilima remuneracije koja se primjenjuju na jamstvene fondove prema članku 11. Smjernice za TARGET2.

4. Kada nudi postupak namire 4 ili 5, ASCB može otvoriti račun jamstvenog fonda u svojoj komponenti sustava TARGET2 za sporedne sustave. Stanja na tim računima upotrebljavaju se za namiru instrukcija za plaćanje sporednog sustava u slučaju da ne postoji dostupna likvidnost na PM računu banke namire. Imatelji računa jamstvenog fonda mogu biti središnje banke sporednih sustava, sporedni sustavi ili jamci. Računi jamstvenog fonda identificiraju se putem BIC-a relevantnog imatelja računa.

5. Kada ASCB nudi postupak namire 6 za povezane modele, središnje banke namire otvaraju jedan ili više podračuna u svojim komponentama sustava TARGET2 za banke namire, koji se upotrebljavaju za namjenjivanje likvidnosti i, ako je relevantno, međusistemsku namiru. Podračuni se identificiraju BIC-om PM računa na koji se odnose u kombinaciji s brojem računa koji je specifičan za relevantni podračun. Broj računa sastoji se od koda zemlje plus do 32 znaka (ovisno o odgovarajućoj nacionalnoj strukturi bankovnog računa).

6. Računi iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se u imeniku sustava TARGET2. Ako imatelj PM računa zatraži, relevantni izvaci iz računa (MT 940 i MT 950) za sve takve račune mogu se dostaviti imatelju računa na kraju svakoga radnog dana.

7. Podrobna pravila o otvaranju vrsta računa navedenih u ovom članku i o njihovoj upotrebi kod podrške postupcima namire mogu se nadalje utvrditi u dvostranim sporazumima između sporednih sustava i središnjih banaka sporednih sustava.

Članak 10.

Postupak namire 1 – prijenos likvidnosti

Ovaj postupak više nije u ponudi.

Članak 11.

Postupak namire 2 – namira u realnom vremenu

1. Kada nude postupak namire 2, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju namiru novčane strane transakcija sporednog sustava namirom instrukcija za plaćanje koje je dostavio sporedni sustav na pojedinačnoj osnovi, a ne u skupinama. Ako je instrukcija za plaćanje kojom se tereti PM račun banke namire s kratkom pozicijom uvrštena u red u skladu s odredbama Priloga II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR), relevantni SCB obavješćuje banku namire preko poruke na ICM-u.

2. Postupak namire 2 može se također ponuditi sporednom sustavu radi namire višestranih stanja i u tim slučajevima ASCB otvara tehnički račun za taj sporedni sustav. Nadalje, ASCB ne smije nuditi sporednom sustavu uslugu pravilnog upravljanja redoslijedom ulaznih i izlaznih plaćanja kako se može zahtijevati za takvu višestranu namiru. Sam sporedni sustav preuzima odgovornost za potrebno utvrđivanje redoslijeda.

3. ASCB može ponuditi namiru instrukcija za plaćanje unutar određenih rokova koje utvrđuje sporedni sustav, kako je navedeno u članku 16. stavcima 2. i 3. ove Odluke.

4. Banke namire i sporedni sustavi imaju pristup informacijama preko ICM-a. Sporedni sustavi moraju biti obaviješteni o dovršetku ili neuspjehu namire putem poruke na ICM-u. Ako to zatraže, banke namire koje pristupaju sustavu TARGET2 preko TARGET2 pružatelja mrežnih usluga moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

Članak 12.

Postupak namire 3 – dvostrana namira

1. Kada nude postupak namire 3, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju namiru novčane strane transakcija sporednog sustava namirom instrukcija za plaćanje koje je dostavio sporedni sustav u skupinama. Ako je instrukcija za plaćanje kojom se tereti PM račun banke namire s kratkom pozicijom uvrštena u red u skladu s odredbama Priloga II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR), relevantni SCB obavješćuje banku namire broadcast porukom na ICM-u.

2. Postupak namire 3 može se također ponuditi sporednom sustavu radi namire višestranih stanja. Članak 11. stavak 2. ove Odluke primjenjuje se na odgovarajući način uz sljedeće izmjene:

(a) instrukcije za plaćanje: i. kojima se terete PM računi banaka namire s kratkom pozicijom i odobrava tehnički račun sporednog sustava, i ii. kojima se tereti tehnički račun sporednog sustava i odobravaju PM računi banaka namire s dugom pozicijom dostavljaju se u odvojenim datotekama i

(b) PM računi banke namire s dugom pozicijom odobravaju se tek nakon terećenja PM računa banaka namire s kratkom pozicijom.

3. U slučaju neuspjeha višestrane namire (na primjer, zato što sve naplate s računa banaka namire s kratkom pozicijom nisu uspjele) sporedni sustav dostavlja instrukcije za plaćanje radi poništavanja već namirenih transakcija terećenja.

4. Središnje banke sporednih sustava mogu ponuditi:

(a) namiru instrukcija za plaćanje unutar određenih rokova koje utvrđuje sporedni sustav, kako je navedeno u članku 16. stavku 3. ove Odluke i/ili

(b) funkcionalnost »informacijskog razdoblja«, kako je navedeno u članku 16. stavku 1. ove Odluke.

5. Banke namire i sporedni sustavi imaju pristup informacijama preko ICM-a. Sporedni sustavi moraju biti obaviješteni o dovršetku ili neuspjehu namire ovisno o izabranoj mogućnosti – pojedinačna ili opća obavijest. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

Članak 13.

Postupak namire 4 – standardna višestrana namira

1. Kada nude postupak namire 4, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju namiru višestranih novčanih stanja transakcija sporednog sustava namirom instrukcija za plaćanje koje je dostavio sporedni sustav u skupinama. Središnje banke sporednih sustava otvaraju poseban tehnički račun za taj sporedni sustav.

2. Središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire osiguravaju potrebno utvrđivanje redoslijeda instrukcija za plaćanje. One će uknjižiti odobrenja samo ako sva terećenja budu uspješno naplaćena. Instrukcije za plaćanje: (a) kojima se terete računi banaka namire s kratkom pozicijom i odobrava tehnički račun sporednog sustava; i (b) kojima se odobravaju računi banaka namire s dugom pozicijom i tereti tehnički račun sporednog sustava dostavljaju se u jednoj datoteci.

3. Najprije se namiruju instrukcije za plaćanje kojima se tereti PM račun banaka namire s kratkom pozicijom i odobrava tehnički račun sporednog sustava; tek nakon namire svih tih instrukcija za plaćanje (uključujući moguće financiranje tehničkog računa od strane mehanizma jamstvenog fonda) odobravaju se PM računi banaka namire s dugom pozicijom.

4. Ako je instrukcija za plaćanje kojom se tereti PM račun banke namire s kratkom pozicijom uvrštena u red u skladu s odredbama Priloga II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR), središnje banke namire obavješćuju tu banku namire broadcast porukom na ICM-u.

5. Ako banka namire s kratkom pozicijom nema dovoljno sredstava na svojem PM računu i ako je tako predviđeno dvostranim sporazumom između ASCB-a i sporednog sustava, ASCB aktivira mehanizam jamstvenog fonda.

6. Ako nije predviđen mehanizam jamstvenog fonda i cijela namira ne uspije, uzima se da su središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire dobile uputu za vraćanje svih instrukcija za plaćanje u datoteci te se poništavaju instrukcije za plaćanje koje su bile namirene.

7. Središnje banke sporednih sustava obavješćuju banke namire o neuspjehu namire broadcast porukom na ICM-u.

8. Središnje banke sporednih sustava mogu ponuditi:

(a) namiru instrukcija za plaćanje unutar određenih rokova koje utvrđuje sporedni sustav, kako je navedeno u članku 16. stavku 3. ove Odluke

(b) funkcionalnost »informacijskog razdoblja«, kako je navedeno u članku 16. stavku 1. ove Odluke

(c) mehanizam jamstvenog fonda, kako je navedeno u članku 16. stavku 4. ove Odluke.

9. Banke namire i sporedni sustavi imaju pristup informacijama preko ICM-a. Sporedni sustavi moraju biti obaviješteni o dovršetku ili neuspjehu namire. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

Članak 14.

Postupak namire 5 – istodobna višestrana namira

1. Kada nude postupak namire 5, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju namiru višestranih novčanih stanja transakcija sporednog sustava namirom instrukcija za plaćanje koje je dostavio sporedni sustav. Radi namire relevantnih instrukcija za plaćanje, upotrebljava se algoritam 4 (vidi Dodatak I. Prilogu II. Smjernici za TARGET2 odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, Dodatak I. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR). Za razliku od postupka namire 4, postupak namire 5 funkcionira na osnovi »sve ili ništa«. U tom postupku terećenje PM računa banaka namire s kratkom pozicijom i odobrenje PM računa banaka namire s dugom pozicijom odvija se istodobno (a ne uzastopno kao u postupku namire 4). Članak 13. ove Odluke primjenjuje se na odgovarajući način uz sljedeće izmjene. Ako se jedna ili više instrukcija za plaćanje ne može namiriti, sve instrukcije za plaćanje stavljaju se na čekanje u red i algoritam 4 kako je opisan u članku 17. stavku 1. ove Odluke ponavlja se da bi se namirile instrukcije za plaćanje sporednog sustava koje čekaju u redu.

2. Središnje banke sporednih sustava mogu ponuditi:

(a) namiru instrukcija za plaćanje unutar određenih rokova koje utvrđuje sporedni sustav, kako je navedeno u članku 16. stavku 3. ove Odluke

(b) funkcionalnost »informacijskog razdoblja«, kako je navedeno u članku 16. stavku 1. ove Odluke

(c) mehanizam jamstvenog fonda, kako je navedeno u članku 16. stavku 4. ove Odluke.

3. Banke namire i sporedni sustavi imaju pristup informacijama preko ICM-a. Sporedni sustavi moraju biti obaviješteni o dovršetku ili neuspjehu namire. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

4. Ako je instrukcija za plaćanje kojom se tereti PM račun banke namire s kratkom pozicijom uvrštena u red u skladu s Prilogom II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR), relevantni SCB obavješćuje banke namire broadcast porukom na ICM-u.

Članak 15.

Postupak namire 6 – namjenska likvidnost, namira u realnom vremenu i međusistemska namira

1. Postupak namire 6 može se upotrijebiti i za povezane modele, kako je opisano u stavcima od 4. do 12. ovog članka i za modele u realnom vremenu, kako je opisano u stavcima od 13. do 16. ovog članka. U slučaju modela namire u realnom vremenu relevantni sporedni sustav mora upotrijebiti tehnički račun za prikupljanje potrebne likvidnosti koju su izdvojile njegove banke namire za financiranje svojih pozicija. U slučaju povezanog modela banka namire mora otvoriti najmanje jedan podračun u odnosu na određeni sporedni sustav.

2. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910, a imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u o odobrenju i terećenju njihovih PM računa i, ako je primjenjivo, njihovih podračuna.

3. Kada nude međusistemsku namiru prema postupku namire 6, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju međusistemsku namiru plaćanja, ako su je inicirali relevantni sporedni sustavi. Za postupak namire 6 – povezani model, sporedni sustav može inicirati međusistemsku namiru samo za vrijeme njegova ciklusa obrade, a postupak namire 6 mora se izvoditi u sporednom sustavu koji prima instrukciju za plaćanje. Za postupak namire 6 – model u realnom vremenu, sporedni sustav može inicirati međusistemsku namiru u bilo koje doba tijekom dnevne obrade sustava TARGET2 i namire noćnih operacija sporednog sustava. Mogućnost izvršenja međusistemske namire između dva pojedinačna sporedna sustava evidentira se u modulu upravljanja statičnim podacima.

(A) Povezani model

4. Kada nude postupak namire 6 – povezani model, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju namiru dvostranih i/ili višestranih novčanih stanja transakcija sporednog sustava tako da:

(a) omogućuju banci namire da unaprijed financira moguće obveze iz namire putem prijenosa likvidnosti s njezina PM računa na njezin podračun (»namjenska likvidnost«) prije obrade sporednog sustava i

(b) namiruju instrukcije za plaćanje sporednog sustava nakon dovršetka obrade sporednog sustava: kod banaka namire s kratkom pozicijom terećenjem njihovih podračuna (unutar ograničenja sredstava na tom računu) i odobrenjem tehničkog računa sporednog sustava te kod banaka namire s dugom pozicijom odobrenjem njihovih podračuna i terećenjem tehničkog računa sporednog sustava.

5. Kada nude postupak namire 6 – povezani model:

(a) središnje banke namire otvaraju najmanje jedan podračun u vezi s jednim sporednim sustavom za svaku banku namire i

(b) ASCB otvara tehnički račun za sporedni sustav radi:

i. odobrenja sredstava prikupljenih s podračuna banaka namire s kratkom pozicijom

ii. terećenja sredstava radi odobrenja namjenskih podračuna banaka namire s dugom pozicijom.

6. Postupak namire 6 – povezani model nudi se u bilo koje doba tijekom dnevne obrade sustava TARGET2 i namire noćnih operacija sporednog sustava. Novi radni dan počinje odmah nakon ispunjavanja zahtjeva za minimalnim obveznim pričuvama; sva kasnija terećenja ili odobrenja na relevantnim računima imaju datum valute novoga radnog dana.

7. Prema postupku namire 6 – povezani model, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire nude sljedeće vrste usluga prijenosa likvidnosti na podračune i s podračuna:

(a) trajne naloge koje banke namire mogu dostaviti ili izmijeniti u svako doba za vrijeme radnog dana preko ICM-a (kada je dostupan). Trajni nalozi dostavljeni nakon slanja poruke »početak postupka« na određeni radni dan vrijede samo za sljedeći radni dan. Ako postoji više trajnih naloga za odobrenje različitih podračuna i/ili tehničkih računa sporednog sustava, oni se namiruju s obzirom na njihov iznos, počevši od najvišeg. Za vrijeme noćnih operacija sporednog sustava, ako postoje trajni nalozi za koje nema dovoljno sredstava na PM računu, takvi se nalozi namiruju na temelju razmjernog smanjenja svih naloga

(b) tekuće naloge koje može dostaviti samo banka namire (preko ICM-a) ili relevantni sporedni sustav preko XML poruke za vrijeme izvođenja postupka namire 6 – povezani model (identificiranog vremenskim razmakom od poruke »početak postupka« do poruke »kraj postupka«) i koji se namiruju samo ako ciklus obrade sporednog sustava nije još počeo. Ako postoji tekući nalog koji je dostavio sporedni sustav za koji ne postoje dostatna sredstva na PM računu, takav se nalog djelomično namiruje

(c) SWIFT naloge dane preko poruke MT 202 ili putem automatskog raspoređivanja u MT 202 iz zaslona za imatelje PM računa koji se koriste internetskim pristupom, mogu se dostaviti samo za vrijeme izvođenja postupka namire 6 – povezani model i samo za vrijeme dnevne obrade. Takvi se nalozi namiruju odmah.

8. Postupak namire 6 – povezani model počinje porukom »početak postupka« i završava porukom »kraj postupka«, koje šalje sporedni sustav (ili ASCB u njegovo ime). Poruka »početak postupka« pokreće namiru trajnih naloga za prijenos likvidnosti na podračune. Poruka »kraj postupka« dovodi do automatskoga povratnog prijenosa likvidnosti s podračuna na PM račun.

9. Prema postupku namire 6 – povezani model namjenska likvidnost na podračunima blokirana je sve dok se izvodi ciklus obrade sporednog sustava (počinje porukom »početak ciklusa« i završava porukom »kraj ciklusa«, pri čemu obje poruke šalje sporedni sustav) i nakon toga odblokirana. Blokirano stanje može se promijeniti za vrijeme ciklusa obrade zbog međusistemske namire plaćanja ili ako banka namire prenese likvidnost sa svog PM računa. ASCB obavješćuje sporedni sustav o smanjenju ili povećanju likvidnosti na podračunu zbog međusistemske namire plaćanja. Ako sporedni sustav zatraži, ASCB ga mora obavijestiti o povećanoj likvidnosti na podračunu zbog prijenosa likvidnosti od strane banke namire.

10. Unutar svakog ciklusa obrade sporednog sustava prema postupku namire 6 – povezani model instrukcije za plaćanje namiruju se iz namjenske likvidnosti, pri čemu se kao pravilo upotrebljava algoritam 5 (kako je navedeno u Dodatku I. Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR).

11. Sa svakim ciklusom obrade sporednog sustava prema postupku namire 6 – povezani model namjenska likvidnost banke namire može se povećati odobrenjem određenih ulaznih plaćanja izravno na njezine podračune, tj. plaćanje kupona i iskup. U tim slučajevima likvidnost se najprije odobrava na tehnički račun, a zatim se tereti s tog računa prije odobravanja likvidnosti na podračun (ili PM račun).

12. Međusistemsku namiru između dva povezana sporedna sustava može inicirati samo sporedni sustav (ili u njegovo ime njegov ASCB) čiji sudionik ima podračun koji se tereti. Instrukcija za plaćanje namirena je terećenjem iznosa navedenog u instrukciji za plaćanje s podračuna sudionika sporednog sustava koji inicira instrukciju za plaćanje i odobrenjem podračuna sudionika drugoga sporednog sustava.

Sporedni sustav koji inicira instrukciju za plaćanje i drugi sporedni sustav moraju biti obaviješteni o dovršetku namire. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

(B) Model u realnom vremenu

13. Kada nude postupak namire 6 – model u realnom vremenu, središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire podržavaju takvu namiru.

14. Prema postupku namire 6 – model u realnom vremenu središnje banke sporednih sustava i središnje banke namire nude sljedeće vrste usluga prijenosa likvidnosti na tehnički račun i s tehničkog računa:

(a) trajne naloge (za noćne operacije sporednog sustava) koje banke namire mogu podnijeti ili izmijeniti u svako doba za vrijeme radnog dana preko ICM-a (kada je dostupan). Trajni nalozi podneseni nakon obrade na početku dana vrijede samo za sljedeći radni dan. Ako postoji više trajnih naloga, namiruju se s obzirom na njihov iznos, počevši od najvišeg. Ako za vrijeme noćnih operacija sporednog sustava postoje trajni nalozi za koje nema dovoljno sredstava na PM računu, takvi se nalozi namiruju na temelju razmjernog smanjenja svih naloga

(b) tekuće naloge u korist tehničkog računa, koje može podnijeti samo banka namire (preko ICM-a) ili relevantni sporedni sustav u njezino ime (preko XML poruke). Ako postoji tekući nalog koji je dostavio relevantni sporedni sustav u ime banke namire za koji ne postoje dostatna sredstva na PM računu, takav se nalog djelomično namiruje

(c) tekuće naloge na teret tehničkog računa, koje može dostaviti samo relevantni sporedni sustav (preko XML poruke)

(d) SWIFT naloge dane preko poruke MT 202, koje dostavljaju samo banke namire za vrijeme dnevne obrade. Takvi se nalozi namiruju odmah.

15. »Početak postupka« i »kraj postupka« slijede automatski nakon dovršetka »Obrade na početku dana« i početka »Obrade na kraju dana«.

16. Međusistemska namira između dva sporedna sustava koji se koriste modelom u realnom vremenu uslijedit će bez intervencije sporednog sustava čiji će tehnički račun biti odobren. Instrukcija za plaćanje namiruje se terećenjem iznosa navedenog u instrukciji za plaćanje s tehničkog računa koji upotrebljava sporedni sustav koji inicira instrukciju za plaćanje i odobrenjem tehničkog računa koji upotrebljava drugi sporedni sustav. Sporedni sustav čiji će tehnički račun biti odobren ne može inicirati instrukciju za plaćanje.

Sporedni sustav koji inicira instrukciju za plaćanje i drugi sporedni sustav moraju biti obaviješteni o dovršetku namire. Ako zatraže, banke namire moraju biti obaviještene o uspješnoj namiri preko SWIFT poruke MT 900 ili MT 910. Imatelji PM računa koji se koriste internetskim pristupom moraju biti obaviješteni porukom na ICM-u.

Članak 16.

Opcionalni povezani mehanizmi

1. Središnje banke sporednih sustava mogu ponuditi opcionalni povezani mehanizam »informacijsko razdoblje« za postupke namire 3, 4, i 5. Ako je sporedni sustav (ili u njegovo ime njegov ASCB) odredio opcionalno »informacijsko razdoblje«, banka namire prima ICM broadcast poruku s naznakom vremena do kojeg banka namire može zahtijevati poništavanje relevantne instrukcije za plaćanje. Takav zahtjev SCB uzima u obzir samo ako ga je dostavio i odobrio sporedni sustav. Namira može početi ako SCB ne primi takav zahtjev do isteka »informacijskog razdoblja«. Nakon što SCB primi taj zahtjev unutar »informacijskog razdoblja«:

(a) ako je postupak namire 3 upotrijebljen za dvostranu namiru, relevantna instrukcija za plaćanje poništava se i

(b) ako je postupak namire 3 upotrijebljen za namiru višestranih stanja ili ako u postupku namire 4 namira u cijelosti ne bude uspješna, sve instrukcije za plaćanje u datoteci poništavaju se i sve banke namire i sporedni sustav obavješćuju se broadcast porukom na ICM-u.

2. Ako sporedni sustav pošalje instrukcije za namiru prije planiranog vremena namire (»od«), instrukcije se pohranjuju dok ne nastupi planirano vrijeme. U tom se slučaju instrukcije za plaćanje dostavljaju u ulaznu dispoziciju tek kad nastupi vrijeme »od«. Ovaj opcionalni mehanizam može se upotrijebiti za postupak namire 2.

3. Razdoblje namire (»do«) omogućuje određivanje ograničenog razdoblja za namiru sporednog sustava kako se ne bi spriječila ili odgodila namira drugih transakcija povezanih sa sporednim sustavom ili drugih transakcija u sustavu TARGET2. Ako bilo koja instrukcija za plaćanje nije namirena do nastupa vremena (»do«) ili unutar određenog razdoblja namire, te se instrukcije za plaćanje ili vraćaju ili se u slučaju postupaka namire 4 i 5 može aktivirati mehanizam jamstvenog fonda. Razdoblje namire (»do«) može se odrediti za postupke namire od 2 do 5.

4. Mehanizam jamstvenog fonda može se upotrijebiti ako je likvidnost banke namire nedostatna za pokriće njezinih obveza koje proizlaze iz namire sporednog sustava. Kako bi se omogućila namira svih instrukcija za plaćanje uključenih u namiru sporednog sustava, ovaj se mehanizam upotrebljava radi stavljanja na raspolaganje dodatne potrebne likvidnosti. Ovaj se mehanizam može upotrijebiti za postupke namire 4 i 5. Ako se namjerava upotrijebiti mehanizam jamstvenog fonda, potrebno je voditi poseban račun jamstvenog fonda na kojemu je dostupna »izvanredna likvidnost« ili je dostupna na zahtjev.

Članak 17.

Upotrijebljeni algoritmi

1. Algoritam 4 podržava postupak namire 5. Radi olakšanja namire i smanjenja potrebne likvidnosti, uključene su sve instrukcije za plaćanje sporednog sustava (neovisno o njihovu prioritetu). Instrukcije za plaćanje sporednog sustava koje se trebaju namiriti po postupku namire 5 zaobilaze ulaznu dispoziciju i drže se u PM-u odvojeno do kraja trenutačnoga optimizacijskog postupka. Više sporednih sustava koji upotrebljavaju postupak namire 5 bit će uključeno u isto izvođenje algoritma 4 ako namjeravaju obavljati namiru u isto vrijeme.

2. Kod postupka namire 6 – povezani model banka namire može namijeniti iznos likvidnosti radi namire stanja koja potječu iz određenih sporednih sustava. Namjena se ostvaruje stavljanjem potrebne likvidnosti na određeni podračun (povezani model). Algoritam 5 upotrebljava se i za noćne operacije sporednog sustava i za dnevne obrade. Postupak namire odvija se terećenjem podračuna banaka namire s kratkom pozicijom u korist tehničkog računa sporednog sustava, a zatim terećenjem tehničkog računa sporednog sustava u korist podračuna banaka namire s dugom pozicijom. U slučaju pozitivnih stanja knjiženje može uslijediti izravno – ako tako navede sporedni sustav unutar relevantne transakcije – na PM računu banke namire. Ako je namira jedne instrukcije ili više instrukcija za terećenje neuspješna, tj. ako je neuspjeh posljedica pogreške sporednog sustava, odnosno plaćanje se stavlja na čekanje u red na podračunu. Postupak namire 6 – povezani model može upotrijebiti algoritam 5 koji se izvodi na podračunima. Nadalje, algoritam 5 ne mora uzeti u obzir nikakva ograničenja ili rezervacije. Za svaku banku namire izračunava se ukupna pozicija i, ako su sve ukupne pozicije pokrivene, namiruju se sve transakcije. Transakcije koje nisu pokrivene vraćaju se u red.

Članak 18.

Učinak privremene ili trajne obustave upotrebe ASI-ja

Ako privremena ili trajna obustava upotrebe ASI-ja od strane sporednog sustava nastupi za vrijeme ciklusa namire instrukcija za plaćanje sporednog sustava, uzima se da je ASCB ovlašten dovršiti ciklus namire u ime sporednog sustava.

Članak 19.

Popis naknada i izdavanje računa

1. Na sporedni sustav koji upotrebljava ASI ili sučelje za sudionike, neovisno o broju računa koje ima kod ASCB-a i/ili SCB-a, primjenjuje se popis naknada koji se sastoji od sljedećih elemenata:

(a) fiksne mjesečne naknade od 1000 EUR koja se naplaćuje svakom sporednom sustavu (fiksna naknada I)

(b) druge mjesečne fiksne naknade između 417 EUR i 8334 EUR razmjerno niže navedenoj bruto vrijednosti transakcija novčane namire sporednog sustava u eurima (fiksna naknada II):

RasponOd (u milijunima
eura/dan)
Do (u milijunima eura/dan)Godišnja naknadaMjesečna naknada
10manje od 1 0005 000 EUR417 EUR
21 000manje od 2 50010 000 EUR833 EUR
32 500manje od 5 00020 000 EUR1 667 EUR
45 000manje od 10 00030 000 EUR2 500 EUR
510 000manje od 50 00040 000 EUR3 333 EUR
650 000manje od 500 00050 000 EUR4 167 EUR
7500 000 i više
100 000 EUR8 334 EUR


Bruto vrijednost transakcija novčane namire sporednog sustava u eurima izračunava ASCB jednom godišnje na osnovi bruto vrijednosti tijekom prethodne godine te se izračunata bruto vrijednost primjenjuje za izračun naknade od 1. siječnja svake kalendarske godine. U bruto vrijednost ne uključuju se transakcije namirene na T2S namjenskim novčanim računima (T2S DCA) i TIPS namjenskim novčanim računima (TIPS DCA).

(c) Transakcijska naknada izračunata na istoj osnovi kao popis naknada koji je utvrđen za imatelje PM računa u Dodatku VI. Priloga II. Smjernici za TARGET2 (odnosno, u slučaju komponente TARGET2-HR, u skladu s odredbama Dodatka VI. Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR). Sporedni sustav može izabrati jednu od dvije opcije: platiti naknadu u iznosu od 0,80 EUR po instrukciji za plaćanje (opcija A) ili platiti naknadu izračunatu na degresivnoj osnovi (opcija B), pridržavajući se sljedećih izmjena:

i. za opciju B, granice raspona koje se odnose na opseg instrukcija za plaćanje dijele se s dva

ii. mjesečna fiksna naknada od 150 EUR (prema opciji A) ili 1875 EUR (prema opciji B) naplaćuje se uz fiksnu naknadu I i fiksnu naknadu II.

(d) Osim naknada iz točaka od (a) do (c), za sporedni sustav koji upotrebljava ASI ili sučelje za sudionike primjenjuju se i sljedeće naknade:

i. ako se sporedni sustav koristi uslugama dodane vrijednosti sustavaTARGET2 za T2S, mjesečna naknada za korištenje usluga dodane vrijednosti iznosi 50 EUR za one sustave koji su odabrali opciju A iz točke (c) ovog stavka i 625 EUR za one sustave koji su odabrali opciju B iz točke (c) ovog stavka. Ova naknada naplaćuje se za svaki račun sporednog sustava koji se koristi tim uslugama

ii. ako sporedni sustav ima glavni PM račun povezan s jednim ili više T2S namjenskih novčanih računa, mjesečna naknada iznosi 250 EUR za svaki povezani T2S DCA

iii. sporednom sustavu kao imatelju glavnog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge T2S vezane s povezanim T2S namjenskim novčanim računima koje se fakturiraju odvojeno:

Tarifne stavkeCijenaObjašnjenje
Usluge namire
nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na T2S DCA9 eurocentapo prijenosu
promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)6 eurocentapo transakciji
Informacijske usluge
izvješća A2A0,4 eurocentapo poslovnoj stavci u svakom izrađenom izvješću A2A
upiti A2A0,7 eurocentapo poslovnoj stavci u svakom izrađenom upitu A2A
upiti U2A10 eurocentapo izvršenoj funkciji pretraživanja
preuzeti upiti U2A0,7 eurocentapo poslovnoj stavci u svakom izrađenom i preuzetom upitu U2A
poruke povezane u datoteku0,4 eurocentapo poruci u datoteci
prijenosi1,2 eurocentapo prijenosu


iv. sporednom sustavu kao imatelju povezanog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge TIPS-a vezane s povezanim TIPS namjenskim novčanim računima:

Tarifne stavkeCijenaObrazloženje
Usluge namire
nalog za instant plaćanje0,20 eurocentanaplaćuju se također za nenamirene transakcije
zahtjev za opoziv0,00
negativan odgovor na opoziv0,00
pozitivan odgovor na opoziv0,20 eurocentanaplaćuje se imatelju povezanog PM računa povezanog s TIPS DCA-om koji se odobrava (također za nenamirene transakcije)


Prvih deset milijuna naloga za instant plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv, kumulativno, koje primi TIPS platforma do kraja 2019. besplatno je. Hrvatska narodna banka naplaćuje sporednom sustavu kao imatelju povezanog PM računa svaki daljnji nalog za instant plaćanje i pozitivan odgovor na opoziv koji primi TIPS platforma do kraja 2019. u sljedećoj godini.

2. Naknada koju treba platiti u vezi s dostavljenom instrukcijom za plaćanje ili plaćanjem primljenim od sporednog sustava preko sučelja za sudionike ili ASI-ja, naplaćuje se isključivo tom sporednom sustavu, i to u valuti u kojoj posluje sustav TARGET2, tj. u valuti navedenoj u stavku 1. ovog članka. Upravno vijeće može utvrditi podrobnija pravila za određivanje naplativih transakcija čija se namira obavlja preko ASI-ja.

3. Svaki sporedni sustav prima račun od svojeg ASCB-a za prethodni mjesec na temelju naknada iz stavka 1. ovog članka, najkasnije devetoga radnog dana sljedećeg mjeseca. Plaćanja se ne smiju izvršiti kasnije od 14. radnog dana tog mjeseca na račun koji odredi ASCB ili se tereti račun koji odredi sporedni sustav.

4. Za potrebe ovog članka sa svakim sporednim sustavom koji je određen kao sustav na koji se primjenjuje Direktiva 98/26/EZ postupa se zasebno, čak i ako s dva ili više njih upravlja isti pravni subjekt. Isto se pravilo primjenjuje na sporedne sustave koji nisu određeni kao sustavi na koje se primjenjuje Direktiva 98/26/EZ, te se u tom slučaju pojedini sporedni sustav identificira primjenom sljedećih kriterija: (a) da postoji formalni sporazum utemeljen na ugovoru ili propisu, na primjer sporazum između sudionika i upravitelja sustava; (b) da sustav ima više članova; (c) da postoje zajednička pravila i standardizirani postupci i (d) da provodi obračun, netiranje i/ili namiru plaćanja i/ili vrijednosnih papira između sudionika.

Članak 20.

Završne odredbe

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupcima namire za sporedne sustave (»Narodne novine«, br. 109/2017.).

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. studenoga 2018.

O.br. 847/2018.

Zagreb, 14. studenoga 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.