Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku

NN 103/2018 (23.11.2018.), Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku

Vlada Republike Hrvatske

2015

Na temelju članka 62. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I NAČINIMA UPRAVLJANJA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i načini upravljanja privremeno oduzetom imovinom koja je u kaznenom postupku sudskom odlukom privremeno oduzeta okrivljeniku ili s njim povezanih osoba kao imovinska korist ostvarena kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom i na kojoj imovini su određene privremene mjere radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi (u daljnjem tekstu: privremeno oduzeta imovina) i koja je predana na upravljanje Ministarstvu državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao i postupanje s predmetima namijenjenima ili uporabljenima za počinjenje kaznenog djela i s predmetima koji su nastali počinjenjem kaznenog djela koji su sudskom odlukom predani Ministarstvu na upravljanje.

Članak 2.

(1) Upravljanje privremeno oduzetom imovinom obuhvaća: vođenje evidencija (upisnika) o privremeno oduzetoj imovini, smještaj, čuvanje, prodaju, uporabu, najam ili zakup privremeno oduzete imovine i druge poslove u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom.

(2) Ministarstvo upravlja privremeno oduzetom imovinom nakon ispunjenja sljedećih uvjeta:

– zaprimanja sudskog rješenja o određivanju privremene mjere osiguranja radi oduzimanja imovinske koristi i davanje privremeno oduzete imovine na upravljanje Ministarstvu

– preuzimanja u posjed privremeno oduzete imovine.

(3) Ministarstvo upravlja privremeno oduzetom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 3.

(1) Ministarstvo vodi sljedeće evidencije o privremeno oduzetoj imovini:

– upisnik pokretnina

– upisnik nekretnina

– upisnik dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima

– upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira.

(2) Po zaprimanju sudske odluke kojom je određena privremena mjera, Ministarstvo će u upisnike iz stavka 1. ovog članka upisati dostupne podatke, a u slučaju da podaci koji se moraju upisati nisu dostavljeni, iste će zatražiti od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere te sačiniti službenu bilješku i isto upisati u upisnik kao napomenu.

Članak 4.

(1) Nakon zaprimanja rješenja o privremenoj mjeri osiguranja oduzimanja imovinske koristi koja je određena na pokretnini, Ministarstvo će mjeru upisati u upisnik privremeno oduzetih pokretnina.

(2) Ako se privremena mjera osiguranja odnosi na oduzimanje pokretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj je opisano stanje pokretnine te podatke o smještaju pokretnine.

(3) Ministarstvo preuzima privremeno oduzete pokretnine na čuvanje i upravljanje nakon što predlagatelj osiguranja ili tijelo nadležno za provedbu privremene mjere, provede privremenu mjeru. Ministarstvo će o preuzimanju privremeno oduzete pokretnine sastaviti zapisnik te pokretnine smjestiti u odgovarajući smještajni prostor.

(4) Pokretnine u obliku satova, zlata, plemenitih metala, dragog ili poludragog kamenja i druge pokretnine veće vrijednosti koje su predane na čuvanje i upravljanje Ministarstvu čuvaju se u sefu Ministarstva ili u sefu poslovne banke kod koje Ministarstvo ima sklopljen ugovor o zakupu sefa.

(5) Umjetničke slike, skulpture, knjige, umjetničke materijale te ostale oduzete pokretnine povijesne, arheološke, etnografske, kulturne, znanstvene ili slične vrijednosti koje su predane na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će čuvati u prostorijama Ministarstva ili će ih pohraniti na čuvanje u specijaliziranim ustanovama ukoliko je potrebno osigurati posebne uvjete za čuvanje pokretnina.

(6) Motocikle, osobna i teretna vozila, plovila te ostala prijevozna sredstva koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će čuvati u skladištu u vlasništvu Republike Hrvatske ili na drugoj lokaciji ukoliko ne postoji raspoloživo skladište u vlasništvu Republike Hrvatske.

(7) Prava i obveze u svezi s čuvanjem imovine koju Ministarstvo povjerava drugim pravnim i fizičkim osobama na čuvanje, uredit će se međusobnim ugovorom.

(8) Ministarstvo može donijeti odluku o prodaji privremeno oduzete pokretnine koja je predana na čuvanje i upravljanje Ministarstvu u sljedećim slučajevima:

– ako je čuvanje pokretnine opasno. Čuvanje pokretnine je opasno ako Ministarstvo, ili treća osoba kojoj je pokretnina povjerena na čuvanje, ne može osigurati uvjete za sigurno čuvanje i održavanje pokretnine.

– ako je trošak čuvanja i održavanja pokretnine nerazmjeran u odnosu na vrijednost pokretnine. Trošak čuvanja i održavanja pokretnine je nerazmjeran u odnosu na vrijednost pokretnine ako za razdoblje od jedne godine iznosi više od 25% procijenjene vrijednosti pokretnine.

– ako predstoji neposredna opasnost od propadanja. Neposredna opasnost od propadanja pokretnine predstoji ako se radi o lako kvarljivim pokretninama koje imaju ograničen rok trajanja.

– ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti. Znatan gubitak vrijednosti pokretnine predstoji ako pokretnina u razdoblju od jedne godine pohrane i čuvanja izgubi više od 12% u odnosu na procijenjenu vrijednost pokretnine.

– ako zbroj iznosa potrebnog za čuvanje i održavanje pokretnine za razdoblje od jedne godine i iznosa gubitka vrijednosti pokretnine u jednoj godini iznosi više od 20% procijenjene vrijednosti pokretnine.

(9) Ministarstvo može donijeti odluku da se privremeno oduzeta pokretnina koja je predana na čuvanje i upravljanje Ministarstvu daje na uporabu, iznajmi ili preda u zakup trećoj osobi u skladu s namjenom pokretnine ukoliko takvo raspolaganje ne dovodi do smanjenja vrijednosti pokretnine i ako se takvim raspolaganjem ostvaruje ekonomska korist, ušteda ili se ostvaruje opći, javni ili socijalni interes.

(10) Protiv odluke Ministarstva iz stavaka 8. i 9. ovog članka protustranka može izjaviti pisani prigovor u roku od 48 sati koji se Ministarstvu dostavlja u dva istovjetna primjerka. Ministarstvo će u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora isti zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom i očitovanjem Ministarstva na prigovor dostaviti sudu koji vodi kazneni postupak i koji je donio odluku o privremenom oduzimanju imovine radi donošenja odluke o prigovoru.

(11) Ministarstvo će u očitovanju na prigovor protustranke od suda zatražiti da u slučaju prihvaćanja prigovora protustranke donese odluku da je protustranka dužna snositi troškove čuvanja pokretnine i da je dužna nadoknaditi eventualni gubitak vrijednosti privremeno oduzete pokretnine od dana donošenja odluke Ministarstva do dana donošenja pravomoćne sudske presude.

(12) Sredstva od prodaje, najma ili zakupa privremeno oduzetih pokretnina Ministarstvo će kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je pokretnina oduzeta.

Članak 5.

(1) Nakon zaprimanja rješenja o privremenoj mjeri osiguranja oduzimanja imovinske koristi koja je određena na nekretnini, Ministarstvo će mjeru upisati u upisnik privremeno oduzetih nekretnina.

(2) Ako se privremena mjera osiguranja odnosi na oduzimanje nekretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere.

(3) Ministarstvo preuzima privremeno oduzete nekretnine na čuvanje i upravljanje nakon što predlagatelj osiguranja ili tijelo nadležno za provedbu privremene mjere, provede privremenu mjeru. Ministarstvo će o preuzimanju privremeno oduzete nekretnine sastaviti zapisnik.

(4) Ukoliko je privremeno oduzeta nekretnina koja je predana na čuvanje i upravljanje Ministarstvu slobodna od osoba i stvari Ministarstvo može donijeti odluku da se nekretnina proda, da na uporabu, iznajmi ili preda u zakup trećoj osobi u skladu s namjenom nekretnine.

(5) Ministarstvo može donijeti odluku o prodaji privremeno oduzete nekretnine koja je predana na čuvanje i upravljanje Ministarstvu u sljedećim slučajevima:

– ako je čuvanje nekretnine opasno. Čuvanje nekretnine je opasno ako Ministarstvo, ili treća osoba kojoj je nekretnina povjerena na čuvanje, ne može osigurati uvjete za sigurno čuvanje i održavanje nekretnine.

– ako je trošak čuvanja i održavanja nekretnine nerazmjeran u odnosu na vrijednost nekretnine. Trošak čuvanja i održavanja nekretnine, što uključuje i režijske troškove za nekretninu, je nerazmjeran u odnosu na vrijednost nekretnine ako za razdoblje od jedne godine iznosi više od 15% procijenjene vrijednosti nekretnine.

– ako predstoji neposredna opasnost od propadanja. Neposredna opasnost od propadanja nekretnine predstoji ako se radi o građevini koja nije sigurna i nije pogodna za uporabu.

– ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti nekretnine. Znatan gubitak vrijednosti predstoji ako nekretnina u razdoblju od jedne godine od dana početka čuvanja izgubi vrijednost više od 10% procijenjene vrijednosti nekretnine.

– ako zbroj iznosa potrebnog za čuvanje i održavanje nekretnine, što uključuje i režijske troškove za nekretninu, za razdoblje od jedne godine i iznosa gubitka vrijednosti nekretnine u jednog godini iznosi više od 12% procijenjene vrijednosti nekretnine.

(6) Ministarstvo može donijeti odluku da se privremeno oduzeta nekretnina koja je predana na čuvanje i upravljanje Ministarstvu daje na uporabu, iznajmi ili preda u zakup u skladu s namjenom nekretnine ukoliko takvo raspolaganje ne dovodi do smanjenja vrijednosti nekretnine, odnosno ako se takvim raspolaganjem ostvaruje ekonomska korist, ušteda ili se ostvaruje opći, javni ili socijalni interes.

(7) Protiv odluke Ministarstva iz stavaka 5. i 6. ovog članka protustranka može izjaviti pisani prigovor u roku od 48 sati koji se Ministarstvu dostavlja u dva istovjetna primjerka. Ministarstvo će u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora isti zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom i očitovanjem Ministarstva na prigovor dostaviti sudu koji vodi kazneni postupak i koji je donio odluku o privremenom oduzimanju imovine radi donošenja odluke o prigovoru.

(8) Ministarstvo će u očitovanju na prigovor protustranke od suda zatražiti da u slučaju prihvaćanja prigovora protustranke donese odluku da je protustranka dužna snositi troškove čuvanja i režijskih troškova nekretnine, da je dužna nadoknaditi eventualni gubitak vrijednosti privremeno oduzete nekretnine i da je dužna nadoknaditi iznos koji bi se ostvario najmom ili zakupom nekretnine od dana donošenja odluke Ministarstva do dana donošenja pravomoćne sudske presude.

(9) Sredstva od prodaje, najma ili zakupa privremeno oduzetih nekretnina Ministarstvo će kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je nekretnina oduzeta.

Članak 6.

(1) Nakon zaprimanja pravomoćnog rješenja o privremenoj mjeri osiguranja oduzimanja imovinske koristi koja je određena na dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima, Ministarstvo će mjeru upisati u upisnik privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela.

(2) Ako se privremena mjera odnosi na oduzimanje dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima i njihovo povjeravanje na upravu Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provođenje privremene mjere pribaviti podatke o dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima te upisati privremenu mjeru u odgovarajuće registre.

(3) Za dionice, udjele i poslovne udjele koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će preuzeti i koristiti sva prava i obveze imatelja dionice, udjela ili poslovnog udjela sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

(4) Ministarstvo može donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu u sljedećim slučajevima:

– ako predstoji neposredna opasnost od propadanja. Neposredna opasnost od propadanja društva predstoji ako su ostvarene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka.

– ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti dionica, udjela ili poslovnih udjela. Znatan gubitak vrijednosti predstoji ako je stanje na tržištu dionica, udjela ili poslovnih udjela takvo da je razumno očekivati pad vrijednosti (npr. objavljena ponuda za preuzimanje dionica i slično).

(5) Protiv odluke Ministarstva iz stavaka 4. ovog članka protustranka može izjaviti pisani prigovor u roku od 48 sati koji se Ministarstvu dostavlja u dva istovjetna primjerka. Ministarstvo će u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora isti zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom i očitovanjem Ministarstva na prigovor dostaviti sudu koji vodi kazneni postupak i koji je donio odluku o privremenom oduzimanju imovine radi donošenja odluke o prigovoru.

(6) Ministarstvo će u očitovanju na prigovor protustranke od suda zatražiti da u slučaju prihvaćanja prigovora protustranke donese odluku da je protustranka dužna nadoknaditi eventualni gubitak vrijednosti privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela.

(7) Sredstva od privremeno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela Ministarstvo će kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje su privremeno oduzete dionice, udjeli ili poslovni udjeli.

Članak 7.

(1) Nakon zaprimanja rješenja o privremenoj mjeri osiguranja oduzimanja imovinske koristi koja je određena na gotovom novcu ili vrijednosnim papirima, Ministarstvo će mjeru upisati u upisnik privremeno oduzetog gotovog novca i vrijednosnih papira.

(2) Ako se privremena mjera odnosi na oduzimanje i polaganje gotovog novca ili vrijednosnih papira te njihovu predaju Ministarstvu, Ministarstvo će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti zapisnik sačinjen prilikom provedbe privremene mjere ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj su gotov novac ili vrijednosni papiri opisani na odgovarajući način (vrsta, količina, apoeni, serijski broj i sl.).

(3) Privremeno oduzeta novčana sredstva u kunama predlagatelj osiguranja ili tijelo nadležno za provedbu privremene mjere osiguranja uplatit će na račun državnog proračuna te će Ministarstvu dostaviti obavijest o provedenoj transakciji.

(4) Privremeno oduzeta devizna novčana sredstva predlagatelj osiguranja ili tijelo nadležno za provedbu privremene mjere osiguranja uplatit će na račun poslovne banke kojeg je otvorilo Ministarstvo te će Ministarstvu dostaviti obavijest o provedenoj transakciji.

(5) Privremeno oduzeta novčana sredstva Ministarstvo će čuvati sve do pravomoćnosti sudske odluke, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje su privremeno oduzeta.

(6) Materijalizirani vrijednosni papiri koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu će se po zaprimanju čuvati u sefu Ministarstva ili u sefu poslovne banke kod koje Ministarstvo ima sklopljen ugovor o zakupu sefa, a za nematerijalizirane vrijednosne papire koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, Ministarstvo će upisati privremenu mjeru u odgovarajuće registre.

(7) Ukoliko prava iz vrijednosnih papira dospiju za vrijeme dok su povjereni na čuvanje i upravu Ministarstvu, Ministarstvo će kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je vrijednosni papir oduzet.

Članak 8.

Ukoliko se u kaznenom postupku privremeno oduzme predmet namijenjen ili uporabljen za počinjenje kaznenog djela, odnosno predmet koji je nastao počinjenjem kaznenog djela i sudskom se odlukom preda Ministarstvu na upravljanje, Ministarstvo će takav predmet čuvati do pravomoćne sudske presude ili druge sudske odluke.

Članak 9.

Po zaprimljenoj pravomoćnoj odluci suda kojom se privremeno oduzeta imovina vraća okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je oduzeta, Ministarstvo će temeljem naloga suda, istu vratiti u roku od 30 dana uz sastavljanje zapisnika.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/58

Urbroj: 50301-26/09-18-6

Zagreb, 22. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.