Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja

NN 103/2018 (23.11.2018.), Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja

Ministarstvo pravosuđa

2019

Na temelju članka 383. točke 1. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) ministar pravosuđa uz suglasnost ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA IZREČENOG POČINITELJU KAZNENOG DJELA S OBILJEŽJEM NASILJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje izvršavanje psihosocijalnog tretmana prema počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja, izrečenog kao sigurnosna mjera ili posebna obveza sukladno Kaznenom zakonu ili kao obveza sukladno Zakonu o kaznenom postupku.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Svrha provođenja psihosocijalnog tretmana je otklanjanje i sprječavanje daljnjeg nasilnog ponašanja počinitelja.

(2) Cilj provođenja psihosocijalnog tretmana je potaknuti počinitelja da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.

Članak 4.

(1) Ministar pravosuđa osniva Stručno povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Stručno povjerenstvo ima najmanje pet članova. Članovi Stručnog povjerenstva su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, ministarstva nadležnog za poslove zdravstva, ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi te stručnjaci u području tretmana s počiniteljima nasilja iz znanstveno-nastavnih ustanova i organizacija koje provode psihosocijalni tretman.

(3) Stručno povjerenstvo donosi Standarde za provedbu psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Standardi), unaprjeđuje provedbu psihosocijalnog tretmana te izrađuje prijedlog Ugovora o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(4) Rad Stručnog povjerenstva uređen je Poslovnikom o radu.

Članak 5.

(1) Psihosocijalni tretman izvršava se u kaznionici, zatvoru, odgojnom zavodu, probacijskom uredu, zdravstvenoj ustanovi te kod pravne odnosno fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilnog ponašanja (u daljnjem tekstu: pravna odnosno fizička osoba).

(2) Psihosocijalni tretman provodi psihijatar, psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, sukladno Standardima.

Članak 6.

(1) Pravna odnosno fizička osobe mora imati odobrenje za izvršavanje psihosocijalnog tretmana koje rješenjem daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: odobrenje).

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa daje odobrenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj odnosno fizičkoj osobi po ispunjenju uvjeta iz Standarda.

(3) Pravna odnosno fizička osoba koja ima odobrenje može s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa sklopiti Ugovor.

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može ukinuti rješenje kojim je dano odobrenje iz članka 6. ovog Pravilnika:

– u slučaju raskida odnosno prestanka ugovora iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika

– ako nakon davanja odobrenja nije sklopljen ugovor iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika

– ako pravna ili fizička osoba prestane ispunjavati uvjete pod kojim je odobrenje za izvršavanje dano

– ako Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ocijeni da se u svom radu pravna ili fizička osoba ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s pravilima struke

– kod zlouporabe odobrenja.

(2) Ukidanjem odobrenja za izvršavanje psihosocijalnog tretmana smatra se raskinutim i ugovor iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika

Članak 8.

Pravna osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– raspolagati prostorom koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima

– mora osigurati najmanje jednog djelatnika visoke stručne spreme (psihijatar, psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik) s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i posebno osposobljenog za rad s počiniteljem kaznenog djela s obilježjem nasilja, sukladno Standardima.

Članak 9.

Fizička osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– imati poslovnu sposobnost

– raspolagati prostorom koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima

– imati visoku stručnu spremu (psihijatar, psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik) s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i biti posebno osposobljena za rad s počiniteljem kaznenog djela s obilježjem nasilja, sukladno Standardima.

Članak 10.

Psihosocijalni tretman sukladno odredbama ovog Pravilnika ne može izvršavati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, za prekršajno djelo s obilježjem nasilja ili protiv koje se vodi kazneni postupak.

Članak 11.

(1) Stručno povjerenstvo prati rad pravne odnosno fizičke osobe s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo Ugovor.

(2) Pravna odnosno fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je jednom godišnje ili na zahtjev dostaviti Stručnom povjerenstvu izvješće o izvršavanju psihosocijalnog tretmana.

Članak 12.

Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana izrečenu prema Zakonu o sudovima za mladež.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ministar pravosuđa osnovat će Stručno povjerenstvo u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stručno povjerenstvo izradit će Poslovnik o radu i donijeti Standarde u roku 30 dana od dana osnivanja te ih objaviti na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (»Narodne novine«, br. 42/13 i 142/13.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/18-01/805

Urbroj: 514-08-02-01-03-18-08

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.