Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 103/2018 (23.11.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2022

Na temelju članka 113. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

(1) U članku 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/18) u točki b) riječi: »koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima« zamjenjuju se riječima: »koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru«.

(2) Točka d) briše se.

(3) U dosadašnjoj točki e) koja postaje točka d), podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu i zaštitni dodatak na mirovinu«.

(4) Iza podtočke 8. dodaju se nove podtočke 9. i 10. koje glase:

»9. udomiteljska naknada

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje«.

(5) Dosadašnja podtočka 9. postaje podtočka 11.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki i) iza riječi: »fizičke osobe« dodaju se riječi: »i drugi dokazi«.

Članak 3.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba su:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva te izvadak iz matice rođenih za umrlog hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata kada je korisnik osoba iz članka 107. točke f) i g) Zakona, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

b) rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (ako je korisnik osoba iz članka 107. točaka a) i b) Zakona) ili rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata (ako je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), d) i f) Zakona)

c) potvrda iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe da korisnik nije pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 21. Zakona

d) potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), e), g) ili h) Zakona)

e) smrtni list za hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata (kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka d) do g) Zakona)

f) potvrdu o prebivalištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

g) potvrdu da korisnik nema registriran obrt

h) dokazi o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnove bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnove nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnove bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo)

i) očitovanje nadležne porezne uprave da li je evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva

j) dokaz je li korisnik primatelj novčanog primanja zbog nezaposlenosti (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje)

k) izvadak iz zemljišne knjige o pravu vlasništva na nekretninama korisnika i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

l) izvadak iz knjige položenih ugovora za korisnika i sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

m) uvjerenje (posjedovni list) o pravu posjeda na nekretninama za korisnika i sve članove njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

n) uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

o) potvrda ili izvršno rješenje o kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

p) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove njegova kućanstva (stanica za tehnički pregled vozila)

r) potvrda o vlasništvu ili korištenju motornog plovila dužeg od 6 metara, za sve punoljetne članove kućanstva (nadležna Lučka kapetanija)

s) potvrda je li korisnik ili član njegova zajedničkog kućanstva korisnik zajamčene minimalne naknade

t) dokaz jesu li korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu

u) dokaz jesu li korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva mirovinski osigurani (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Bez obzira na uvjete iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika i ovoga članka, smatra se da roditelji korisnika ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva.«.

Članak 5.

(1) U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se u tijeku postupka, odnosno do donošenja rješenja ili nakon okončanja postupka promijeni sastav kućanstva, promjene u sastavku kućanstva koje utječu na iznos ili pravo na naknadu za nezaposlene uzimaju se u obzir sukladno članku 112. Zakona.«.

(2) Stavak 3. briše se.

Članak 6.

(1) U članku 11. stavku 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) dio kuće ili stana u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika u kojem žive osobe za koje je utvrđeno da čine odvojeno kućanstvo«.

(2) U stavku 5. iza riječi: »točke« dodaju se riječi: » b) i«.

Članak 7.

(1) U članku 13. stavku 1. u točkama b) do g) broj: »20« zamjenjuje se brojem: »15«.

(2) U stavku 1. točki d) broj: »125« zamjenjuje se brojem: »650«.

(3) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

» (2) Smatra se da podmirenju osnovnih životnih potreba služi vlasništvo ili korištenje više motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka iznad starosti propisane u stavku 1. ovoga članka.«.

(4) Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

(5) U stavku 4. i 5. riječ: »stavka 2.« zamjenjuje se riječima: »stavka 3.«.

Članak 8.

U članku 15. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznos naknade za nezaposlene određuje se sukladno stavcima 1. do 5. ovoga članka prilikom odlučivanja o zahtjevu, a svaka daljnja izmjena, uključujući i izmjene nastale od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja, uzimaju se u obzir sukladno članku 112. Zakona.«.

Članak 9.

U članku 16. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznos naknade za nezaposlene određuje se sukladno stavcima 1. do 5. ovoga članka prilikom odlučivanja o zahtjevu, a svaka daljnja izmjena, uključujući i izmjene nastale od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja, uzimaju se u obzir sukladno članku 112. Zakona.«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. točka g) mijenja se i glasi:

»g) izvadak iz matice rođenih za umrlog hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točke f) i g) Zakona«.

Članak 11.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članak 20.

(1) Korisnici naknade za nezaposlene dužni su u roku od 15 dana prijaviti nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba svaku promjenu činjenica koje utječu na gubitak ili na smanjenje iznosa naknade za nezaposlene.

(2) Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za nezaposlene, odnosno u roku šest mjeseci od zadnje kontrole, pribaviti sljedeće dokaze:

a) o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnove bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnove nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnove bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo) i

b) dokaz jesu li korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva mirovinski osigurani (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

(3) Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba dužni su najmanje jednom godišnje pribaviti dokaze iz članka 6. ovoga Pravilnika i o tome sastaviti službenu zabilješku čiji sastavni dio su i prikupljeni dokazi o obavljenoj kontroli.

(4) Promjene u iznosu prihoda, broju članova kućanstva i uvjeta iz članka 108. ovoga Zakona o kojima ovisi pravo na naknadu za nezaposlene i iznos naknade za nezaposlene uzimaju se u obzir sukladno članku 112. Zakona.

(5) Dan nastanka zapreke iz članka 108. stavka 1. točke c) Zakona smatra se dan izvršnosti rješenja o priznavanju prava na mirovinu.

(6) Dan nastanka zapreke iz članka 108. stavka 1. točke k) Zakona smatra se dan pravomoćnosti presude kojom je izrečena kazna zatvora.«.

Članak 12.

U Obrascu broj 1. riječi: »Upoznat-a sam da se, sukladno čl. 6. st. 1., čl. 7. st. 1. i čl. 9. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12.), moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i podaci članova mojeg kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava te da se u druge svrhe neće koristiti. Također sam informiran o identitetu voditelja zbirke. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova svojeg kućanstva te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.« mijenjaju se i glase: »Upoznat/a sam da se moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) i podaci članova moga kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava, te da se u druge svrhe neće koristiti. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova svoga kućanstva, te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.«

Članak 13.

U obrascu broj 3. točka B) mijenja se i glasi:

»B) NOVČANE PRIHODE u tuzemstvu ili inozemstvu u prethodnoj godini/razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvario sam od:

1. prosječna mjesečna neto-plaća

a) NE

b) DA

Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je plaća ostvarena

2. naknada plaće

a) NE

b) DA

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

a) NE

b) DA

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

a) NE

b) DA

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu i zaštitni dodatak na mirovinu

a) NE

b) DA

6. rodiljna i roditeljska potpora

a) NE

b) DA

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

a) NE

b) DA

8. prihod od prodaje motornog vozila, plovila i nekretnina

a) NE

b) DA

9. udomiteljska naknada

a) NE

b) DA

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

a) NE

b) DA

11. drugi poreznu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza

a) NE

b) DA«Članak 14.

Korisnicima naknade za nezaposlene kojima je pravo na nak­nadu za nezaposlene priznato sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/18), a koji prema ovom Pravilniku ne ispunjavaju uvjete za nastavak korištenja naknade za nezaposlene ili im se mijenja iznos naknade za nezaposlene, dan nastanka okolnosti koja utječe za prestanak ili izmjenu iznosa naknade za nezaposlene smatra se dan kada je prilikom prve naredne kontrole službena osoba utvrdila tu okolnost.

Članak 15.

Postupci započeti prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/18), a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika, ako je to za stranku povoljnije.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/16

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.