Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

NN 104/2018 (28.11.2018.), Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija

2038

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENIH REVIZORA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju uvjeti za provedbu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja, vođenje evidencije o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju i druge pojedinosti u vezi sa stalnim stručnim usavršavanjem ovlaštenih revizora.

II. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE I OKVIR ZA DEFINIRANJE PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA

Stalno stručno usavršavanje

Članak 2.

(1) Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga, radi održavanja teorijskog znanja, stručnih vještina, etičkih i drugih vrijednosti na dovoljno visokoj razini koje su nužne za kvalitetnu provedbu revizorskih usluga.

(2) Ovaj Pravilnik uzima u obzir zahtjeve Međunarodnog standarda edukacije 7 – Trajno profesionalno usavršavanje: Program cjeloživotnog učenja i trajnog usavršavanja profesionalne kompetentnosti (eng. Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence), kojega je pri Međunarodnoj federaciji računovođa (eng. International Federation of Accountants – IFAC) izdao Odbor za međunarodne standarde računovodstvene edukacije (eng. International Accounting Education Standards Board – IAESB).

Obveza stalnog stručnog usavršavanja

Članak 3.

Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju od najmanje 120 sati u neprekinutom razdoblju od tri godine, počevši od dana izdavanja odobrenja za rad.

III. VREDNOVANJE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH REVIZORA

Sustav bodovanja

Članak 4.

(1) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora vrednuje se bodovima na način da je ukupno 120 ostvarenih bodova jednako 120 sati stalnog stručnog usavršavanja. Kao mjerna jedinica za jedan sat stručnog usavršavanja uzima se 60 minuta. Bodovi za svaki pojedini oblik aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja nalaze se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u izvršenju obveze iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema sustavu bodovanja iz ovoga Pravilnika, prema kojem ovlašteni revizor ima obvezu:

1. ostvariti najmanje 120 bodova stalnog stručnog usavršavanja u neprekinutom razdoblju od tri godine u području obavljanja revizorskih usluga, od čega najmanje 60 bodova stalnog stručnog usavršavanja treba biti iz osnovnih aktivnosti, uz uvjet da u svakoj godini ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja, od kojih je 20 bodova iz osnovnih aktivnosti navedenih u članku 7. stavka 1. ovoga Pravilnika

2. od 20 bodova ostvarenih iz osnovnih aktivnosti kako je navedeno u stavku 2. točki 1. ovoga članka, najmanje 10 bodova godišnje ostvariti iz područja s oznakom »A« koja označava područje stalnog stručnog usavršavanja u vezi s nezakonitostima i nepravilnostima koje su utvrđene u nadzoru ovlaštenih revizora i revizorskih društava i ostala područja za koja Ministarstvo financija utvrdi da su od značaja za reviziju

3. odgovarajuće evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja te putem propisanog obrasca izvijestiti Ministarstvo financija na način i u rokovima određenim ovim Pravilnikom, u svrhu praćenja i evidentiranja te provjere ispunjenja propisanih obveza.

(3) Ministarstvo financija objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis područja s oznakom »A« do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Organizacija i provedba stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Članak 5.

(1) Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori (u daljnjem tekstu: organizator) i Ministarstvo financija organiziraju i provode stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora organizator provodi prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.

(3) Ministarstvo financija objavljuje programe prema kojima se provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora na koje je dalo prethodnu suglasnost na internetskoj stranici. Organizator objavljuje programe na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost na svojoj internetskoj stranici.

Zahtjev za prethodnu suglasnost Ministarstva financija

Članak 6.

(1) Organizator je obvezan uputiti zahtjev Ministarstvu financija radi dobivanja prethodne suglasnosti na program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika u obliku:

1. godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

2. dodatnih pojedinačnih programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom uslijed određenih obrazloženih okolnosti koje organizator navodi u zahtjevu.

(2) U zahtjevu za prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka organizator je obvezan za svaku vrstu aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika navesti:

1. naziv i sadržaj programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja

2. opseg i cilj aktivnosti

3. ciljna skupina

4. očekivane ishode učenja

5. mjesto i datum održavanja, trajanje izraženo u danima/satima

6. iznos kotizacije

7. područje iz članka 8. ovoga Pravilnika koje obvezno uključuje područje s oznakom »A« koje se obuhvaća programom, pojedinačno za svako područje izraženo u satima

8. za svako područje iz točke 7. navesti teme koje su uključene s kratkim sadržajem, te za svaku od njih trajanje, vremenski raspored, ime i prezime predavača

9. očekivani broj polaznika te minimalni broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se aktivnost neće održati

10. rok do kojeg se zaprimaju prijave odnosno nakon kojeg se otkazuje održavanje aktivnosti ako nema dovoljno prijavljenih polaznika

11. ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte osobe za kontakt s organizatorom.

(3) Organizator treba dostaviti Ministarstvu financija zahtjev za prethodnu suglasnost na programe iz stavka 1. ovoga članka u rokovima kako slijedi:

1. za godišnji plan i program aktivnosti iz stavka 1. točka 1. ovoga članka najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu

2. za dodatne pojedinačne programe aktivnosti iz stavka 1. točka 2. ovoga članka najkasnije 45 dana prije planiranog datuma održavanja pojedinačnog programa s planiranim trajanjem od pet i više sati.

(4) Prethodnu suglasnost Ministarstvo financija daje za programe:

1. za koje su dostavljeni zahtjevi koji sadrže sve elemente iz stavka 2. ovoga članka

2. za koje su zahtjevi dostavljeni u roku iz stavka 3. ovoga članka

3. čiji sadržaj su teme iz područja koja su navedena u članku 8. ovoga Pravilnika

4. koji zadovoljavaju kriterije aktualnosti, kvalitete i relevantnosti za obavljanje revizorskih usluga i

5. čije su aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja organizirane u skladu s propisima kojima se reguliraju uvjeti održavanja stručnih skupova i etičkim načelima koji se primjenjuju u postupku organizacije stručnih skupova.

(5) Dobivenu prethodnu suglasnost Ministarstva financija organizator objavljuje po primitku na svojoj internetskoj stranici uz predmetni godišnji plan i program i/ili pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja. Objavljeni programi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja sadrže satnicu i mogući broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koji će polaznici ostvariti po svakom području iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(6) Organizator je dužan obavijestiti Ministarstvo financija o značajnim promjenama programa prije održavanja aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u odnosu na program na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost navodeći opravdane razloge.

(7) Prethodna suglasnost nije upravni akt.

V. NAČIN UTVRĐIVANJA I DOKAZIVANJA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja

Članak 7.

(1) Osnovne aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora su:

1. sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) u savjetovanju, seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova koje organizira Ministarstvo financija ili organizator, prema programu na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

2. sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) u seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova u organizaciji međunarodne profesionalne organizacije ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član Međunarodne federacije računovođa (eng. International Federation of Accountants – IFAC) i/ili Accountancy Europe (pravni slijednik Europske federacije računovođa – FEE), u vezi područja navedenih u članku 8. ovoga Pravilnika

3. sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) na seminarima, radionicama, simpozijima, kongresima/konferencijama i drugim oblicima stručnih skupova internog i eksternog tipa, u organizaciji revizorskih društava i/ili međunarodne mreže kojoj pripadaju, s temama relevantnim za obavljanje revizorskih usluga iz područja koja su navedena u članku 8. ovoga Pravilnika, prema programu na koji Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost, te koji o provedenim edukacijama vode odgovarajuće evidencije i imaju odgovarajuća odobrenja od priznatih međunarodnih računovodstvenih udruga

4. objavljena stručna knjiga ili priručnik iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, s recenzijom sveučilišnog profesora, objavljeni članak u knjizi ili stručnom časopisu iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja

5. držanje predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore uključujući edukacije za stjecanje zvanja ovlašteni revizor.

(2) Ostale aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora su:

1. sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) u tečajevima, seminarima, radionicama i drugim oblicima stručne edukacije internog tipa, u organizaciji revizorskih društava i drugih društava koja pružaju savjetodavne usluge i edukacijskih organizacija, prema temama iz područja navedenih u članku 8. ovoga Pravilnika, na koje Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost i sudjelovanje u radnim skupinama na izradi propisa iz područja računovodstva, revizije i srodnih područja koje osniva ministar financija

2. samoedukacija kontinuiranom izobrazbom putem interneta (eng. e-learning) i čitanje profesionalnih publikacija, knjiga i časopisa za tematske jedinice iz područja navedenih u članku 8. ovoga Pravilnika, uz odgovarajuće bilješke o istom, najviše 5 bodova godišnje.

Struktura stalnog stručnog usavršavanja

Članak 8.

U strukturi stalnog stručnog usavršavanja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika kroz trogodišnje razdoblje, moraju biti zastupljena sljedeća područja:

1. revizijska područja, s najmanje 60 bodova, koja uključuju sljedeća područja:

– revizija i stručne vještine

– Međunarodni revizijski standardi, prema definiciji iz članka 4. točka 20. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17, dalje u tekstu: Zakon)

– upravljanje rizicima i unutarnja kontrola

– financijska analiza

– propisi i profesionalni standardi u vezi s obavljanjem revizorskih usluga te ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

– profesionalna etika i neovisnost

– informacijska tehnologija i računalni sustavi

2. računovodstvena područja, s najmanje 40 bodova, koja uključuju sljedeća područja:

– opća računovodstvena teorija i načela

– propisi i standardi vezani uz pripremu godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

– Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, prema definiciji iz članka 4. točka 18. Zakona

– Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, prema definiciji iz članka 4. točka 19. Zakona

– računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo

– propisi u vezi s pripremom godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata nadzora Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

3. ostala područja, u mjeri u kojoj su relevantna za reviziju, s najviše 20 bodova, koja uključuju sljedeća područja:

– pravo društava i korporativno upravljanje

– stečajni i slični pravni postupci

– porezno pravo

– građansko i trgovačko pravo

– socijalno i radno pravo

– osnovna načela financijskog upravljanja trgovačkim društvima.

VI. VOĐENJE EVIDENCIJE O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Vođenje evidencije

Članak 9.

(1) Ovlašteni revizor je u obvezi ažurno evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u obrascu Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C) koji se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: obrazac) te isti dostaviti Ministarstvu financija u sljedećim rokovima:

1. istekom svakog jednogodišnjeg razdoblja, najkasnije u roku od 30 dana od isteka i

2. istekom trogodišnjeg razdoblja, najkasnije na dan isteka tog razdoblja.

(2) U svojim evidencijama ovlašteni revizor uz obrazac iz stavka 1. ovoga članka dužan je čuvati pripadajuću dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja najmanje pet godina od datuma održane aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja te ista mora biti dostupna na uvid Ministarstvu financija.

Obrazac

Članak 10.

(1) U obrascu se upisuju ostvareni bodovi na sljedeći način:

1. u dio A obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika prema satnici programa koji je objavilo Ministarstvo financija ili organizator uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a prema načinu bodovanja određenom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika

2. u dio B obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točaka 2. do 5. ovoga Pravilnika prema satnici programa međunarodne profesionalne organizacije ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član Međunarodne federacije računovođa (eng. International Federation of Accountants – IFAC) i/ili Accountancy Europe, prema satnici programa sudjelovanja u seminarima, radionicama, simpozijima, kongresima/konferencijama i drugim oblicima stručnih skupova internog i eksternog tipa u organizaciji revizorskih društava i/ili međunarodne mreže kojoj pripadaju, te za objavljene stručne knjige, priručnike, članke u knjizi ili u stručnoj literaturi kao i ostvarene sate predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore, prema načinu bodovanja prikazanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika

3. u dio C obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za ostale aktivnosti iz članka 7. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, prema programima i evidencijama stvarno utrošenih sati stručne edukacije internog tipa, u organizaciji revizorskih društava, drugih konzultantskih društava i edukacijskih organizacija te samoedukaciju, za koje je ostvareno najviše 60 bodova kroz razdoblje od tri uzastopne godine, prema načinu bodovanja prikazanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) U obrascu iz stavka 1. ovoga članka u dijelu A i B potrebno je prikazati najmanje 60 bodova osnovnih aktivnosti u razdoblju od tri uzastopne godine.

VII. IZVJEŠTAVANJE O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Izvještaj o realiziranim aktivnostima

Članak 11.

(1) Organizator, uključujući i Ministarstvo financija kao organizatora bilo koje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, izdaje polaznicima pisanu potvrdu najkasnije u roku od osam dana od datuma njegove realizacije. Potvrda sadrži ukupno ostvarene bodove stalnog stručnog usavršavanja i bodove po pojedinačnim područjima iz članka 8. ovoga Pravilnika, a prema načinu bodovanja određenom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Organizator bilo koje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost, prema zahtjevima iz članka 6. stavka 1. točka 1. ovoga Pravilnika, obvezan je dostaviti Ministarstvu financija popis svih sudionika svake održane aktivnosti u roku od 15 dana od datuma održavanja, prezentacijske materijale za svaku tematsku jedinicu i pisani godišnji izvještaj o svim održanim aktivnostima stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj obvezno uključuje sažete rezultate anketa iz članka 12. ovoga Pravilnika i informacije o primljenim pritužbama polaznika i poduzetim mjerama ili izjavu da nisu dobivene pritužbe polaznika.

(3) Za izvedene dodatne pojedinačne programe stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora navedenih u članku 6. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom uslijed određenih obrazloženih okolnosti, organizator je u obvezi dostaviti Ministarstvu financija izvještaj o obavljenoj aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja najkasnije u roku od 15 dana od datuma održavanja. Izvještaj sadrži izjavu da su aktivnosti pojedinačnog programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora realizirane sukladno dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija ili se navode sva odstupanja uz obrazloženje razloga odstupanja. Uz izvještaj se prilaže evidencijski popis sudionika s potpisima i prezentacijski materijal za svaku tematsku jedinicu.

Ocjena kvalitete

Članak 12.

(1) Organizator bilo koje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora provodi anonimno ocjenjivanje kvalitete realiziranih programa na koje je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija, s obzirom na:

1. kvalitetu realiziranih programa

2. kvalitetu održanih izlaganja i/ili vježbi

3. pravodobnost dobivanja materijala i pisanih prezentacija za polaznike i njihovu kvalitetu i

4. primjerenost organizacijskih uvjeta održane aktivnosti.

(2) Organizator analizira odgovore dane u anketi i rezultate dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Svaki polaznik ima pravo uputiti prigovor ili pritužbu organizatoru, koji je isti dužan razmotriti u roku od 15 dana. U rješavanju prigovora i pritužbi odlučuje osoba koju je organizator imenovao za rješavanje prigovora i pritužbi a čiji su podaci navedeni na internetskoj stranici organizatora.

VIII. PROVJERA ISPUNJAVANJA OBVEZE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Ispunjavanje obveze stalnog stručnog usavršavanja

Članak 13.

(1) Ministarstvo financija provjerava ispunjava li ovlašteni revizor obvezu stalnog stručnog usavršavanja u skladu s člankom 14. stavkom 1. Zakona i odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ovlašteni revizor koji u tekućoj godini ne ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja odnosno 120 bodova u razdoblju od tri uzastopne godine, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo financija najkasnije u roku od 30 dana od isteka tekućeg godišnjeg razdoblja u kojem nije mogao ostvariti najmanje 35 bodova odnosno u roku od 30 dana prije isteka trogodišnjeg razdoblja u kojem ne može ispuniti obvezu iz članka 14. stavka 1. Zakona, te navesti i dokumentirati opravdane razloge (privremena nesposobnost za rad, upućivanje na rad u inozemstvo i dr.) zbog kojih nije mogao ispuniti obvezu stalnog stručnog usavršavanja u potpunosti.

(3) Osobe na rodiljnom dopustu, dodatnom rodiljnom dopustu i roditeljskom dopustu oslobođene su skupljanja bodova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika za vrijeme korištenja dopusta, o čemu su obvezne obavijestiti Ministarstvo financija i priložiti odgovarajuću dokumentaciju (rješenje ili odgovarajući akt mjerodavnog tijela).

(4) Ako ovlašteni revizor iz opravdanih razloga iz stavka 2. ovoga članka tijekom jedne godine iz trogodišnjeg neprekinutog razdoblja ne ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja na način propisan člankom 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, obvezan je u preostalom razdoblju uključujući tu godinu, ostvariti najmanje 120 bodova stalnog stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Ako ovlašteni revizor iz opravdanih razloga za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad duljem od dvanaest mjeseci nije bio u mogućnosti ostvarivati bodove, broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koje je u obvezi ostvariti u neprekinutom razdoblju od tri godine umanjuje se za 35.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na ovlaštene revizore iz druge države članice i ovlaštene revizore iz trećih zemalja, kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad i koji su upisani u registre koje vodi Ministarstvo financija.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna odredba

Članak 14.

(1) Za ovlaštene revizore koji su pravo na obavljanje zakonske revizije stekli u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05, 139/08, 144/12 i 78/15) ili u skladu s člankom 122. stavka 1. Zakona i koji su upisani u registar ovlaštenih revizora koji je vodila Hrvatska revizorska komora do stupanja Zakona na snagu, početak roka za dokazivanje stalnog stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika počinje teći s danom stupanja Pravilnika na snagu.

(2) Sati stalnog stručnog usavršavanja koje je ovlašteni revizor ostvario u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do stupanja na snagu ovoga Pravilnika prema programima na koje je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija, uračunat će se ovlaštenom revizoru u ukupne ostvarene sate stalnog stručnog usavršavanja, na način kako je određeno u izdanim prethodnim suglasnostima. Organizator stalnog stručnog usavršavanja obvezan je u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti Ministarstvu financija kratki izvještaj s popisom predavača i evidencijskim popisom sudionika svake održane aktivnosti, sa svrhom upisa u evidencije stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

(3) Godišnje planove i programe aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika organizatori su obvezni dostaviti Ministarstvu financija u roku od 60 dana od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 450-01/18-01/221
Urbroj: 513-06-03-18-2
Zagreb, 19. studenoga 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.


Tablica 1:     Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj

Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja u Republici HrvatskojBroj bodova

OSNOVNE AKTIVNOSTI:

a) sudjelovanje u svojstvu polaznika u savjetovanju, seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova koje organizira Ministarstvo financija, Hrvatska revizorska komora i/ili drugi organizatori, prema programu na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

(jednodnevna aktivnost u trajanju najmanje 5 sati = 5 bodova)

5

b) sudjelovanje u svojstvu edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionica i slično) u savjetovanju, seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova koje organizira Ministarstvo financija, Hrvatska revizorska komora i/ili drugi organizatori, prema programu na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

(u trajanju 1 do 2 sata = 3 boda, ponovljeno predavanje = 2 boda)

3

c) sudjelovanje u svojstvu polaznika u seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova u organizaciji neke međunarodne profesionalne organizacije i/ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član Međunarodne federacije računovođa (eng. International Federation of Accountants – IFAC) i/ili Accountancy Europe (AE) te u organizaciji revizorskog društva/međunarodne mreže kojoj revizorsko društvo pripada, internog ili eksternog tipa

(jednodnevna aktivnost u trajanju najmanje 5 sati = 6 bodova)

6

d) sudjelovanje u svojstvu edukatora (predavača moderatora, voditelja radionica i slično) u seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova u organizaciji neke međunarodne profesionalne organizacije ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član International Federation of Accountants (IFAC) i/ili Accountancy Europe (AE) te u organizaciji revizorskog društva/međunarodne mreže kojoj revizorsko društvo pripada, internog ili eksternog tipa

(u trajanju 1 do 2 sata = 4 boda, ponovljeno predavanje = 3 boda)

4
e) objavljena stručna knjiga ili priručnik iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, s recenzijom sveučilišnog profesora15
f) objavljeni članak u knjizi ili stručnom časopisu iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja5
g) držanje predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore (1 sat = 2 boda)2

OSTALE AKTIVNOSTI:

h) sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) u edukacijama, tečajevima, radionicama, seminarima i drugim stručnim aktivnostima internog tipa, u organizaciji revizorskih društava i drugih konzultantskih društava i edukacijskih organizacija, prema temama iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, na koje programe Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost i sudjelovanje u radnim skupinama u izradi propisa iz područja računovodstva, revizije i srodnih područja koje osniva ministar financija

(jednodnevna aktivnost u trajanju najmanje 5 sati = 3 boda)

3
i) samoedukacija kontinuiranom izobrazbom putem interneta (eng. e-learning) i čitanjem profesionalnih publikacija, knjiga i časopisa iz područja revizije i srodnih područja (najviše 5 bodova godišnje)5
PRILOG 2.

Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora

Ime i prezime: ………………………………………………………..

Registarski broj: ………………………………………………………

Datum početka roka za dokazivanje stalnog stručnog usavršavanja u trogodišnjem razdoblju: ……………........…………………………

A     Specifikacija osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz članka 7. stavka 1. točke 1. Pravilnika

Rb.OrganizatorNaziv aktivnosti (savjetovanje, seminar, radionica, simpozij, kongres/ konferencija)DatumPodručje iz članka 8. Pravilnika

Polaznik/

edukator

Ukupno sati aktivnostiOstvareni bodovi prema tablici 1Godina
123456789

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Ukupno revizijska područja:


Ukupno računovod. područja:


Ukupno ostala
područja:
Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora

Ime i prezime: ………………………………………………………..

Registarski broj: ………………………………………………………

B Specifikacija osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz članka 7. stavka 1. točke 2. do 5. Pravilnika

Rb.Organizator

Naziv aktivnosti:

a) seminar, radionica, simpozij, kongres/konferencija inoz. prof. organizacija

b) seminar, radionica, simpozij, kongres/konferencija revizorskih društava/međun. mreže internog ili eksternog tipa

c) objavljena stručna knjiga ili članak

d) predavač na edukaciji za ovlaštene revizore

DatumPodručje iz članka 8. Pravilnika i temaPolaznik/edukatorUkupno sati
aktivnosti
Ostvareni bodovi
prema tablici 1
Godina
123456789

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.Ukupno revizijska područja:


Ukupno računovodstvena
područja:Ukupno ostala područja:Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora

Ime i prezime: ………………………………………………………..

Registarski broj: ………………………………………………………

C Specifikacija ostalih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz članka 7. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika

Rb.Organizator

Naziv aktivnosti:

a) interna edukacija, tečaj, radionica, seminar

b) radna skupina pri Ministarstvu financija

c) samoedukacija

Datum/razdobljePodručje iz članka 8. Pravilnika i temaPolaznik/edukatorUkupno sati aktivnostiOstvareni bodovi prema tablici 1Godina
12345678
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


Ukupno revizijska područja:

Ukupno računovodstvena područja:

Ukupno ostala područja: