Pravilnik o dopuni Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

NN 104/2018 (28.11.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

Ministarstvo pravosuđa

2039

Na temelju članaka 152.k stavka 5. i 153. stavka 1. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PREKRŠAJNOJ EVIDENCIJI I REGISTRU NEPLAĆENIH KAZNI

Članak 1.

U članku 17. stavku 1. Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni (»Narodne novine« broj 1/14) iza podstavka 3. briše se točka i dodaju se podstavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

» – smrću osuđenika

– brisanjem iz sudskog registra pravne osobe koja nema pravnog sljednika

– nastupanjem pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka nad pravnom osobom za prekršaje počinjene prije otvaranja stečajnog postupka

– nastupanjem pravnih posljedica otvaranja postupka stečaja potrošača za prekršaje počinjene prije otvaranja postupka stečaja.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Odredbe članka 1. ovog Pravilnika o brisanju iz Registra neplaćenih kazni primjenjuju se i na osuđenike koji su evidentirani u Registru neplaćenih kazni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-03/1

Urbroj: 514-06-18-01

Zagreb, 20. studenoga 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.