Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

NN 104/2018 (28.11.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2041

Na temelju članka 146. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM

Članak 1.

U Pravilniku o upravljanju zračnim prostorom (»Narodne novine«, broj 32/18) članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture iz stavka 1. ovoga članka daje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na prijedlog Ovlaštenog subjekta (AA), osim ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije. Odobrenje mora sadržavati uvjete i pravila za uspostavu, rezervaciju, aktivaciju, suspenziju i deaktivaciju ad-hoc strukture kojih se korisnik dužan pridržavati.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ad hoc struktura uspostavlja se zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva koji mogu nastati zbog nepredviđenih događaja koji negativno utječu na sigurnost zračnog prometa i/ili provedbe aktivnosti za čiju provedbu operativno nije moguće ili nije racionalno uspostavljati zasebnu strukturu zračnog prostora.

(2) Ad hoc struktura je po svojoj prirodi privremenog trajanja i može biti uspostavljena najduže na 15 dana.

(3) Ad hoc struktura se uspostavlja za sljedeće aktivnosti u kontroliranom zračnom prostoru:

1. Zrakoplovne priredbe,

2. Skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima,

3. Letenje neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom na visini većoj od 50 m iznad razine tla ili na udaljenosti većoj od 5 km od referentne točke aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma,

4. Letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg,

5. Grupno i masovno puštanje dječjih balona i/ili svjetlećih objekata sličnim balonima (letećih lampiona) i

6. Druge aktivnosti koje zbog svoje prirode prema odluci ASM razine 2 zahtijevaju izdavanje navigacijskog upozorenja, a ne zahtijevaju uspostavu strukture u zračnom prostoru na ASM razini 1.

(4) Za korištenje ad hoc struktura iz stavka 3. ovoga članka korisnik zračnog prostora uvijek mora pribaviti i prethodno taktičko odobrenje od nadležne kontrole zračnog prometa (ASM razine 3).

(5) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka mora ishoditi:

1. odgovorna osoba (voditelj aktivnosti) u slučaju iz stavka 3. točka 1. i 2. ovoga članka ili

2. odgovorna osoba (voditelj aktivnosti), vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova ili drugog letećeg objekta, u slučaju iz stavka 3. točka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(6) Osim aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka, vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova dužan je predati zahtjev za uspostavu ad hoc strukture u kontroliranom i nekontroliranom zračnom prostoru za letenje bespilotnih zrakoplova operativne mase veće od 900g.

(7) Automatizirani postupak za uspostavu ad hoc strukture i odobrenje na dan provedbe aktivnosti, koje se iznimno od članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika daje bez prijedloga Ovlaštenog subjekta (AA), primjenjuje se na aktivnosti iz stavka 6. ovoga članka ako se aktivnosti provode:

1. u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla ili

2. u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla.

(8) Uvjet za provedbu aktivnosti iz stavka 7. ovoga članka je da je vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova prijavljen za uporabu zračnog prostora na način propisan i objavljen od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, na način uobičajen u zračnom prometu.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om

Članak 17.

(1) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje predstavlja obavijest u obliku NOTAM-a za uspostavljeno ad hoc opasno područje (»D«) koje služi kao upozorenje ostalim korisnicima zračnog prostora o određenom volumenu zračnog prostora koji je točno određen geografskim (lateralnim) i visinskim granicama, i dizajniran tako da osigura sigurne i optimalne operacije u zračnom prometu.

(2) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se privremeno dok ne prođu sigurnosni i/ili operativni zahtjevi zbog kojih je objavljeno.

(3) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje unutar kontrolirane zone (CTR – Control Zone) objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi na način uobičajen u zračnom prometu zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

(4) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje izvan kontrolirane zone (CTR – Control Zone) objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi nakon odobrenja Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na način uobičajen u zračnom prometu zbog sigurnosnih i/ili operativnih zahtjeva uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

(5) Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om se ne objavljuje za provedbu aktivnosti iz članka 15. stavka 7. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima i na način propisan člankom 16. ovoga Pravilnika.

(6) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi vodi statistiku izdanih zrakoplovnih upozorenja i izvještava ASM razinu 1 o provedenim objavama.

(7) Metodologiju i sadržaj izdanih zrakoplovnih upozorenja i način izvještavanja, na prijedlog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, odobrava Povjerenstvo.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/45

Urbroj: 530-07-1-1-18-9

Zagreb, 16. studenoga 2018.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.