Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 104/2018 (28.11.2018.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2042

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), uz suglasnost ministra zdravstva, ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Pod zdravstvenom zaštitom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se:

a) bolnička medicinska rehabilitacija, ambulantna fizikalna terapija i fizikalna terapija u kući po osnovi bolesti, bolesnih stanja, rana i ozljeda za koje medicinska rehabilitacija, ambulantna fizikalna terapija i fizikalna terapija u kući nije ostvarena prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

b) potrebna ortopedska i druga pomagala kada ovo pravo nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, a odnosi se na pravo na potpunu ili djelomičnu naknadu troškova izrade ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih popisom ortopedskih i drugih pomagala kao sastavnog dijela općeg akta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ortopedskim i drugim pomagalima, kada su troškovi izrade ortopedskih i drugih pomagala veći od onih koji su odobreni općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

c) lijekovi i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje kojim se osigurao za pokriće tih sudjelovanja i

d) naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu, kada je liječenje u inozemstvu odobreno rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(3) Palijativna skrb u standardu višem od onoga koja se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje se Nacionalnom strategijom za očuvanje i zaštitu zdravlja braniteljske i stradalničke populacije i strateškim planom kojim se uređuje palijativna skrb u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

GLAVA I.
NAČIN UTVRĐIVANJA ČINJENICE JE LI RANA, OZLJEDA, BOLEST, POGORŠANJE BOLESTI, ODNOSNO POJAVA BOLESTI NEPOSREDNA POSLJEDICA SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 3.

Za utvrđivanje činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a radi ostvarivanja prava iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata podnosi zahtjev nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) prema mjestu prebivališta.

Članak 4.

(1) Prvostupanjsko tijelo upućuje zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika sa svim dokazima iz članka 5. ovoga Pravilnika nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod), radi davanja nalaza i mišljenja je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Prvostupanjsko tijelo donosi rješenje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti žalba.

(4) Žalba se podnosi ministarstvu nadležnom za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem prvostupanjskog tijela.

(5) U postupku po žalbi Ministarstvo predmet dostavlja na vještačenje vijeću viših vještaka nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda sukladno propisu o metodologijama vještačenja.

(6) Drugostupanjsko rješenje, na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 5. ovoga članka, donosi Ministarstvo.

(7) Nadležna vijeća vještaka i vijeća viših vještaka Zavoda mogu zatražiti dopunu medicinske i druge dokumentacije te mogu pozvati podnositelja zahtjeva na osobni pregled.

(8) Postupak utvrđivanja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske provodi se na temelju Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika, pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) medicinska dokumentacija, a u slučaju zahtjeva na osnovi bolesti i zdravstveni karton iz razdoblja prije početka Domovinskog rata nadalje

c) potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdana od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdana od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

d) ratni put za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdan od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao (od svake postrojbe za cjelokupno vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske), odnosno njezine pravne sljednice, ili izdan od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, ili u slučaju da ratni put ne može izdati nadležna postrojba, odnosno nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova, kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu neposrednog zapovjednika postrojbe kojoj je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadao o ratnom putu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, u kojoj je potrebno navesti dužnosti koje je obnašao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata u postrojbi i bojišnice na kojima je sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

e) izjava o činjenici je li podnosio zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) po istoj osnovi na temelju koje podnosi zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika, a u slučaju kada je podnosio zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, obvezan je priložiti presliku zadnjeg izvršnog rješenja i nalaza i mišljenja temeljem kojeg je zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata odbijen i

f) preslika osobne iskaznice.

(2) Prvostupanjsko tijelo će u postupku pokrenutom na temelju zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika zatražiti po službenoj dužnosti dokaze o činjenicama iz evidencija koja tijela uprave i druga tijela vode po službenoj dužnosti.

Članak 6.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je izvršnim rješenjem ostvario pravo na invalidsku mirovinu po osnovi članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) ili članka 30. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za ranjavanje, ozljedu, zatočeništvo i bolest za koju je u postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu utvrđeno da je nesposobnost za rad potpuno ili djelomično prouzročena tim ranjavanjem, ozljedom, bolešću, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti nastale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kojem je izvršnim rješenjem nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznato da je bolest, ranjavanje ili ozljeda posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za bolest, ranjavanje ili ozljedu navedenu u istom rješenju.

GLAVA II.
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU, AMBULANTNU FIZIKALNU TERAPIJU I FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI

Članak 7.

Pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju, ambulantnu fizikalnu terapiju i fizikalnu terapiju u kući (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija) može ostvariti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ako mu je to prijeko potrebno u vezi s oštećenjem organizma nastalom kao posljedicom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) funkcionalno oštećenje organizma nastalo u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

b) nemogućnost i neprimjenjivost provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi i

c) da bolest, ozljeda ili rana za koje se podnosi zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju nije svrstana u važeći Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje medicinske rehabilitacije, koji je sastavni dio općeg akta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se uređuje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući ili da za istu nije odobrena bolnička medicinska rehabilitacija od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 9.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na fizikalnu terapiju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) funkcionalno oštećenje organizma nastalo u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i

b) da postoji indikacija za provedbu fizikalne terapije zbog bolesti, ozljede ili rane.

Članak 10.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ne može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju dok postoje sljedeće kontraindikacije:

a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, te patološka trudnoća

b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje

c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W, tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme

d) teška oštećenja jetre i bubrega

e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije ili

f) druga stanja i bolesti koje utvrdi Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije.

Članak 11.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata može se uskratiti bolnička medicinska rehabilitacija ako:

a) je ostvario pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika ili Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 68/14), po istoj medicinskoj dokumentaciji, u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za bolničku medicinsku rehabilitaciju po odredbama ovoga Pravilnika

b) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije

c) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da postoje kontraindikacije za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije

d) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da postoje drugi medicinski razlozi za uskratu bolničke medicinske rehabilitacije ili

e) nisu ispunjeni drugi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata može se uskratiti fizikalna terapija ako:

a) je ostvario pravo na fizikalnu terapiju po odredbama ovoga Pravilnika po istoj medicinskoj dokumentaciji u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za fizikalnu terapiju po odredbama ovoga Pravilnika

b) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da ne postoji medicinska opravdanost za provođenje fizikalne terapije

c) Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da postoje drugi medicinski razlozi za uskratu fizikalne terapije ili

d) nisu ispunjeni drugi uvjeti predviđeni ovim Pravilnikom.

Članak 13.

(1) Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite i to na temelju medicinske dokumentacije korisnika i na temelju nalaza i mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju može dati i doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se korisnik liječi kada je potreban premještaj u specijalnu bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju na temelju medicinske dokumentacije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka korisnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na sanitetski prijevoz propisane pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo i utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(4) Prijedlog za produljenje medicinske rehabilitacije daje doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti iz bolničke zdravstvene ustanove u kojoj je korisnik na medicinskoj rehabilitaciji na temelju medicinske dokumentacije.

Članak 14.

Uz prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju (Obrazac broj 2), koji podnosi izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite, potrebno je priložiti:

a) zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju (Obrazac broj 1)

b) odgovarajuću medicinsku dokumentaciju

c) preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

d) presliku odgovarajućeg nalaza i mišljenja vijeća viših vještaka nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata

e) mišljenje i nalaz doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja bolničkom medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom i

f) presliku izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju zajedno s prilozima iz članka 14. ovoga Pravilnika upućuje se Povjerenstvu za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije.

(2) Odluku o ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije.

(3) Mišljenje iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije daje na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 3).

Članak 16.

Prednost pri ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju pod jednakim uvjetima ima HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja organizma.

Članak 17.

Bolnička medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija provodi se u svrhu sprječavanja pogoršanja te očuvanju kvalitete života u trajanju koje utvrdi Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije, a najviše do četiri tjedna.

Članak 18.

(1) Korisnik može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovoga Pravilnika jedanput godišnje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, HRVI iz Domovinskog rata I. i II. skupine oštećenja organizma može ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju zbog iste bolesti, iste ozljede ili istog ranjavanja prema odredbama ovoga Pravilnika dvaput godišnje u slučaju da Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije ocijeni da postoji medicinska opravdanost za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije.

Članak 19.

(1) Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s kojima Ministarstvo ugovori pružanje usluga radi ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju prema Zakonu i ovom Pravilniku.

(2) U koju će se ustanovu iz stavka 1. ovoga članka korisnik uputiti određuje Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije prilikom davanja nalaza i mišljenja.

(3) U pravilu, korisnika se upućuje u najbližu ustanovu iz stavka 1. ovoga članka prema mjestu prebivališta.

Članak 20.

(1) Ambulantna fizikalna terapija provodi se u zdravstvenim ustanovama ili domovima zdravlja s kojima Ministarstvo ugovori pružanje usluga radi ostvarivanja prava na ambulantnu fizikalnu terapiju prema Zakonu i ovom Pravilniku.

(2) U koju će se ustanovu iz stavka 1. ovoga članka korisnik uputiti određuje Povjerenstvo za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije prilikom davanja nalaza i mišljenja.

(3) U pravilu, korisnika se upućuje u najbližu ustanovu iz stavka 1. ovoga članka prema mjestu prebivališta.

Članak 21.

Fizikalna terapija u kući provodi se u stambenom prostoru korisnika, a pružaju je zdravstvene ustanove s kojima Ministarstvo ugovori pružanje usluga radi ostvarivanja prava na fizikalnu terapiju u kući prema Zakonu i ovom Pravilniku.

GLAVA III.
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREMA PROPISIMA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 22.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala koje nisu utvrđena kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju za oštećenje organizma nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata zahtjev za pravo iz stavka 1. ovoga članka podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 4).

(3) Prednost pri ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka imaju HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. ovoga Pravilnika

b) ovjerena tiskanica potvrde propisana općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se uređuje pravo na ortopedska i druga pomagala ili rješenje

c) predračun tvrtke specijalizirane i registrirane za izradu ortopedskih i ostalih pomagala koji glasi na podnositelja zahtjeva, s iskazanom cijenom koja čini stvarnu vrijednost predmetnog pomagala, umanjenom za iznos koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i

d) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

(5) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(6) Dokaz iz stavka 4. točke a) ovoga članka potrebno je pribaviti samo kada korisnik po prvi puta ostvaruje pravo iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje na način sufinanciranja ili refundacije novčanog iznosa koji može biti jednak ili niži iznosu kojeg odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ovisno o ukupnoj cijeni traženog pomagala od koje ukupno odobreni i isplaćeni iznos ne može biti viši.

(8) Odluku o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

(9) Mišljenje iz stavka 8. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

GLAVA IV.
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA LIJEKOVE I LIJEČENJE S PRAVOM NA NAKNADU ZA SUDJELOVANJE U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE SUDJELOVANJE U CIJENI LIJEKA UTVRĐENOG DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 23.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata platio na ime naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno za sudjelovanje u cijeni lijeka, nadoknađuje Ministarstvo, ako:

a) se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koje je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđena izvršnim rješenjem iz članka 4. ili članka 6. ovoga Pravilnika i

b) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje iz članka 1. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata zahtjev za pravo iz stavka 1. ovoga članka podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 5).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovoga Pravilnika

b) potvrda nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno sudjelovanja u cijeni lijeka, u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje iz članka 1. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika i

c) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

(4) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(5) Odluku o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(6) Mišljenje iz stavka 5. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

GLAVA V.
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ZA OSOBU KOJA PRATI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI LIJEČENJA U INOZEMSTVU

Članak 24.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo liječenje u inozemstvu ima pravo na naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu (u daljnjem tekstu: pratitelj), kada pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo ako se liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovoga članka refundira ili sufinancira troškove putovanja za pratitelja najviše do iznosa kojeg bi za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na ime istih troškova odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(4) Osim troškova iz stavka 3. ovoga članka, poslodavac kod kojega je zaposlen pratitelj ima pravo na namirenje naknade plaće isplaćene pratitelju u slučaju da pratitelj koristi plaćeni dopust za vremensko razdoblje za koje je hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata odobreno od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje liječenje u inozemstvu, računajući i vrijeme provedeno na putovanju.

(5) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata zahtjev za pravo iz stavka 1. ovoga članka podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 6).

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovog članka pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

a) preslika pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

b) preslika izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovoga Pravilnika

c) originalna karta za prijevoz izdana za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio korisnik, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) preslika osobne iskaznice pratitelja

e) potvrda poslodavca o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu i broj žiroračuna poslodavca (u slučaju iz stavka 4. ovoga članka)

f) preslika kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).

(7) Ministarstvo će dokaze o činjenicama o kojima Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo vodi evidenciju pribaviti po službenoj dužnosti.

(8) Odluku o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(9) Mišljenje iz stavka 8. ovoga članka sastavni je dio zapisnika sa sjednice Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(10) Ministarstvo će iznos naknade troškova prijevoza za pratitelja isplatiti pratitelju na njegov tekući račun, a iznos naknade za plaćeni dopust poslodavcu pratitelja na njegov žiroračun.

GLAVA VI.
POVJERENSTVA ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ ČLANKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

Povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju

Članak 25.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – predsjednik Povjerenstva

b) specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – član Povjerenstva

c) specijalist ortopedije i traumatologije – član Povjerenstva

d) specijalist kirurgije ili specijalist neurologije – član Povjerenstva i

e) diplomirani pravnik, predstavnik Ministarstva – član Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadatke:

a) razmatra zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju i po tome zahtjevu može dati ili uskratiti suglasnost

b) odlučuje u koju će ustanovu uputiti korisnika

c) po hitnom postupku daje mišljenje o smještaju u bolničku zdravstvenu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine koji je ostvario pravo na njegovatelja, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad njegovatelja u trajanju do 42 dana po zahtjevu nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, sukladno posebnom propisu.

(5) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može pozvati korisnika na osobni pregled, te zatražiti dodatnu medicinsku dokumentaciju.

(6) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Povjerenstvo za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala

Članak 26.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na ortopedska i druga pomagala.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) liječnik (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije)

b) predstavnik HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine i

c) tri predstavnika Ministarstva.

(4) Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve i daje mišljenje za ostvarivanje prava iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(5) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Povjerenstvo za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja

Članak 27.

(1) Ministar hrvatskih branitelja odlukom imenuje Povjerenstvo za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se još i način rada Povjerenstva, sjedište Povjerenstva, vrijeme na koje se vrši imenovanje, iznos naknade za rad u Povjerenstvu, kao i ostale okolnosti bitne za rad Povjerenstva.

(3) U Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuju se:

a) liječnik internist ili psihijatar i

b) dva predstavnika Ministarstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadatke:

a) razmatra pristigle zahtjeve i daje prijedlog za odobravanje prava iz članka 23. ovoga Pravilnika i

b) razmatra pristigle zahtjeve i daje prijedlog za odobravanje prava iz članka 24. ovoga Pravilnika

(5) Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Liječničko povjerenstva za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije nastavlja s radom do kraja mandata određenog Odlukom klasa: 501-06/18-01/246, urbroj: 522-08-18-2, od 9. listopada 2018. godine.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 46/15) i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 68/14).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/11

Urbroj: 522-02/2-18-9

Zagreb, 22. studenoga 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV KORISNIKA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU I FIZIKALNU TERAPIJU

PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

HRVI iz Domovinskog rata (navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFON
ZAHTJEV PODNOSIM ZAa) Bolničku medicinsku rehabilitaciju
b) Ambulantnu fizikalnu terapiju
c) Fizikalnu terapiju u kući


_________________________
potpis
_________________________
Datum i mjestoObrazac broj 2

PRIJEDLOG IZABRANOG DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ODNOSNO DOKTORA SPECIJALISTA, ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU I FIZIKALNU TERAPIJU
(Uputiti na Ministarstvo hrvatskih branitelja,
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb)

1. PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG ili OIB:
ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA


2. PODACI O DOKTORU, PODNOSITELJU PRIJEDLOGA

IME I PREZIME, SPECIJALNOST
ZDRAVSTVENA USTANOVA
ADRESA I SJEDIŠTE
BROJ TELEFONA


3. PRIJEDLOG ZA:

a) BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU

b) AMBULANTNU FIZIKALNU TERAPIJU

c) FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI

UPUTNA DIJAGNOZA
NALAZ I MIŠLJENJE DOKTORA SPECIJALISTA (ime i prezime, specijalnost, datum izdavanja)
PRIJEDLOG ZDRAVSTVENE USTANOVE/
SPECIJALNE BOLNICE (naziv i sjedište)


4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU ILI FIZIKALNU TERAPIJU:

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA: _______(ukupan broj stranica)

PRIVITAK:

a) zahtjev korisnika za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju (Obrazac broj 1)

b) odgovarajuća medicinsku dokumentaciju

c) preslika izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata

d) preslika odgovarajućeg nalaza i mišljenja vijeća viših vještaka nadležnog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja statusa HRVI iz Domovinskog rata

e) mišljenje i nalaz doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti o potrebi liječenja bolničkom medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom

f) preslika izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

U _____________________________________
Potpis i faksimil doktora
Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA BOLNIČKU MEDICINSKU REHABILITACIJU I FIZIKALNU TERAPIJU

BROJ: KLASA:

URBROJ:

DATUM:

U ZAGREBU

Liječničko povjerenstvo za odobravanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju na temelju članka 25. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 104/2018.), nakon razmatranja zahtjeva za bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju za hrvatskog branitelja/HRVI iz Domovinskog rata

_________________ iz _____________, rođen ___________

(ime i prezime,)DAJE SUGLASNOSTUSKRAĆUJE SUGLASNOSTTRAJANJE BOLNIČKE MEDICINSKE REHABILITACIJE
TRAJANJE AMBULANTNE FIZIKALNE TERPAIJE
TRAJANJE FIZIKALNE TERPAIJE U KUĆI
UPUĆUJE SE U SPECIJALNU BOLNICU (naziv, sjedište)


OBRAZLOŽENJE:

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
ČLANOVI POVJERENSTVA:1.
2.
3.
4.


Potpis pregledane osobe1

___________________

Dostaviti:

1. korisniku

2. Podnositelju prijedloga – na znanje

3. Zdravstvena ustanova u koju se korisnik upućuje

4. U predmet1 u slučajevima kada je osoba pozvana na pregled
Obrazac broj 4

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Podaci o podnositelju zahtjeva

IME I PREZIME
JMBG
OIB
ADRESA STANOVANJA
TELEFONTraženo pomagalo

__________________________________________________

__________________________________________________

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a)     ovjerenu tiskanicu potvrde propisane općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se uređuje pravo na ortopedska i druga pomagala ili rješenje

b)     predračun tvrtke specijalizirane i registrirane za izradu ortopedskih i ostalih pomagala koji glasi na podnositelja zahtjeva, s iskazanom cijenom koja čini stvarnu vrijednost predmetnog pomagala, umanjenom za iznos koji odobrava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

c)     presliku izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i

d)     presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).U ____________________________________________
(Potpis podnositelja zahtjeva)


Obrazac broj 5

ZAHTJEV KORISNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIJEKOVE I LIJEČENJE S PRAVOM NA NAKNADU ZA SUDJELOVANJE U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE SUDJELOVANJE U CIJENI LIJEKA UTVRĐENOG DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU:

Hrvatski branitelj

HRVI (navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

_________________________________

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFONDatum i mjestopotpis
________________________________________


Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a)     potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno sudjelovanja u cijeni lijeka, u slučaju kada hrvatski branitelj iz Domovinskog rata nema dopunsko zdravstveno osiguranje kojim se osigurao za pokriće tih sudjelovanja

b)     presliku izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i

c)     presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).
Obrazac broj 6

ZAHTJEV KORISNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ZA OSOBU KOJA PRATI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA RADI LIJEČENJA U INOZEMSTVU


PODACI O KORISNIKU

IME
PREZIME
JMBG
OIB
PODACI O STATUSU:

Hrvatski branitelj

HRVI (navesti postotak oštećenja organizma, stalno/privremeno do kada)

ADRESA STANOVANJA
MJESTO STANOVANJA
MOBITEL ILI TELEFONDatum i mjestopotpis
________________________________________


Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a) presliku pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

b) presliku izvršnog rješenja iz članka 4. ili 6. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

c) originalnu kartu za prijevoz izdanu za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio korisnik, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) presliku osobne iskaznice pratitelja

e) potvrdu poslodavca o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje je vidljivo trajanje plaćenog dopusta i iznos isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu i broj žiro računa poslodavca (u slučaju iz članka 24. stavka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja)

f) presliku kartice tekućeg računa (samo podnositelji zahtjeva koji nemaju status HRVI iz Domovinskog rata).