Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0051, urbroj: 567-06-18-03 od 20. studenoga 2018.

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0051, urbroj: 567-06-18-03 od 20. studenoga 2018.

Agencija za elektroničke medije

2043

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Josip Popovac, predsjednik Vijeća, Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća, te Vanja Gavran, Davor Bučević, Anita Malenica, Davor Marić, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 04/18, klasa: UP/I-612-12/18-02/0004, urbroj: 567-06-18-01, »Narodne novine« broj 86/18 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 42-18 sjednici održanoj 20. studenoga 2018., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 04/18 za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, dijela Krapinsko-zagorske i dijela Karlovačke županije (Digitalna regija D4); MUX D, objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 26. rujna 2018. godine, kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo Z1 TELEVIZIJA d.o.o. za djelatnost radija i televizije, Zagreb, Ljudevita Posavskog 48, OIB: 93559902375, te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 13 (trinaest) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije iznad 5.000.000,00 kuna. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 180 (stotinuiosamdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 34-18 sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija br. 04/18 (dalje: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, dijela Krapinsko-zagorske i dijela Karlovačke županije (Digitalna regija D4); MUX D.

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, a u propisanom roku sukladno Obavijesti ponudu je dostavilo trgovačko društvo Z1 TELEVIZIJA d.o.o. iz Zagreba.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljene ponude u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrže li prispjele ponude:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

–     vrsta televizijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

–     predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

–     predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audiovizualnih djela iz članka 38. i 39. ZEM-a,

–     predviđeni opseg europskih djela i europskih djela nezavisnih proizvođača,

–     vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o nepostojanju duga,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

Vijeće je utvrdilo da prispjela ponuda udovoljava formalnim uvjetima te je pristupilo pregledu ponude koja udovoljava formalnim uvjetima i provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje, predviđeni opseg europskih djela i europskih djela nezavisnih proizvođača te prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije) sukladno kriterijima iz članka 73. stavka 4. ZEM-a.

Slijedom navedenog utvrđeno je kako ponuda trgovačkog društva Z1 TELEVIZIJA d.o.o. zadovoljava javni interes, da je ponuda na javni natječaj cjelovita u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije te time u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanje te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće. Glasujući o ponudi ponuditelja Z1 TELEVIZIJA d.o.o., Vijeće je jednoglasno donijelo odluku, utvrđen je rezultat glasovanja te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, dijela Krapinsko-zagorske i dijela Karlovačke županije (Digitalna regija D4); MUX D, daje ponuditelju trgovačkom društvu Z1 TELEVIZIJA d.o.o. iz Zagreba.

Vijeće je donoseći odluku o dodjeli koncesije ponuditelju posebice valoriziralo činjenicu da ponuda nudi kvalitetan program s dovoljnom količinom informativnog programa te odabir tema, a vezano uz iskazani javni interes koji je izrazito važan za lokalne publike na područjima koncesije.

Dalje, Vijeće za elektroničke medije posebice je cijenilo visok udjel vlastite proizvodnje nakladnika čime se potiče domaća i lokalna proizvodnja audiovizualnih sadržaja.

Time se dodatno doprinosi javnom interesu kroz povećanu razmjenu dobara i usluga u ovom sektoru ekonomije i zapošljavanje u kreativnom sektoru.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/18-02/0051

Urbroj: 567-06-18-03

Zagreb, 20. studenoga 2018.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik
Vijeća za elektroničke medije
Josip Popovac, v. r.