Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu

NN 105/2018 (29.11.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2051

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu.

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.090.604.8212.503.211.1082.190.118.795104,7687,49
4PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE19.191300.000261.132
87,04

UKUPNI PRIHODI2.090.624.0122.503.511.1082.190.379.927104,7787,49
3RASHODI POSLOVANJA1.108.651.7611.073.591.3001.047.546.57194,4997,57
7RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE943.569.6221.379.836.427896.467.30695,0164,97

UKUPNI RASHODI2.052.221.3832.453.427.7271.944.013.87694,7379,24

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK38.402.62950.083.381246.366.051641,53491,91


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.211.438.4495.145.256.6194.704.912.974388,3791,44
5IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.418.543.0025.195.340.0005.215.470.806367,66100,39

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-168.701.9240-264.191.782156,60

NETO FINANCIRANJE-38.402.629-50.083.381-246.366.051641,53491,91
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKSINDEKS


12345=4/2*1006=4/3*100
6
PRIHODI POSLOVANJA2.090.604.8212.503.211.1082.190.118.795104,7687,49
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.943.259.0792.450.743.5082.077.300.807106,9084,76
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.914.490.3302.081.080.4551.955.330.794102,1393,96
6331Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva – poplave12.521.817
00,00
6331Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta1.590
93.3405.870,47
6332Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva1.897.618.984
1.942.555.598102,37
6332Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta4.347.939
7.614.766175,14
6332Kapitalne pomoći iz proračuna – Fond za zašt. okoliša – klizišta0
5.067.089-
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU28.768.749369.663.053121.970.013423,9732,99
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU358.525
887.372247,51
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sred. EU28.410.224
121.082.642426,19
64Prihodi od imovine130.767.32239.460.00097.942.17874,90248,21
641Prihodi od financijske imovine108.082.62518.860.00069.672.53864,46369,42
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju1.024.796
482.51847,08
6414Prihodi od zateznih kamata8.483
40,05
6415Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.106.282.204
68.369.56164,33
6416Prihodi od dividendi574.143
665.338115,88
6419Ostali prihodi od financijske imovine192.999
155.11780,37
642Prihodi od nefinancijske imovine22.684.69720.600.00028.269.640124,62137,23
6424Naknade za ceste22.684.697
28.269.640124,62
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada15.479.66112.047.60013.802.84689,17114,57
652Prihodi po posebnim propisima15.479.66112.047.60013.802.84689,17114,57
6526Ostali nespomenuti prihodi15.479.661
13.802.84689,17
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.098.759960.0001.072.96397,65111,77
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.098.759960.0001.072.96397,65111,77
6615Prihodi od pruženih usuga1.098.759
1.072.96397,65
        
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE19.191300.000261.1321.360,7087,04
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine19.191300.000261.1321.360,7087,04
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata00220.996-0,00
7212Poslovni objekti0
220.996-
723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava19.191300.00040.136209,1413,38
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu19.191
40.136209,14RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3
RASHODI POSLOVANJA1.108.651.7611.073.591.3001.047.546.57194,4997,57
31
Rashodi za zaposlene98.521.208104.412.000100.927.031102,4496,66
311
Plaće (Bruto)82.143.42886.084.00083.188.145101,2796,64

3111Plaće za redovan rad82.143.428
83.188.145101,27
312Ostali rashodi za zaposlene2.248.8783.521.6003.430.381152,5497,41

3121Ostali rashodi za zaposlene2.248.878
3.430.381152,54
313Doprinosi na plaće14.128.90314.806.40014.308.506101,2796,64

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.732.435
12.894.287101,27

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.396.468
1.414.219101,27
32Materijalni rashodi516.921.070468.484.300453.625.68887,7696,83
321Naknade troškova zaposlenima3.286.3494.757.0003.849.165117,1380,92

3211Službena putovanja775.188
916.576118,24

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.119.128
2.237.101105,57

3213Stručno usavršavanje zaposlenika392.033
695.487177,41
322Rashodi za materijal i energiju13.913.08314.929.00014.137.016101,6194,69

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.330.075
1.292.10197,14

3223Energija12.398.144
12.491.086100,75

3225Sitni inventar i auto gume176.398
239.257135,63

3227Službena, radna i zaštitna odjeća8.466
114.5721.353,25
323Rashodi za usluge485.744.131445.541.300430.560.05888,6496,64

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.356.732
4.279.61598,23

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja464.640.133
405.597.98487,29

3233Usluge promidžbe i informiranja1.224.915
1.459.090119,12

3234Komunalne usluge6.610.559
7.007.431106,00

3235Zakupnine i najamnine3.007.185
3.141.397104,46

3236Zdravstvene i veterinarske usluge745.820
660.33288,54

3237Intelektualne i osobne usluge3.671.692
7.083.761192,93

3239Ostale usluge1.487.096
1.330.44889,47
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.977.5063.257.0005.079.44936,34155,95

3291Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.313.021
263.63584,22

3292Premije i osiguranja580.430
630.200108,57

3293Reprezentacija127.406
113.41689,02

3294Članarine158.766
176.339111,07

3295Pristojbe i naknade321.420
2.005.929624,08

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.476.463
1.889.93015,15
34Financijski rashodi415.350.353394.245.000393.100.58194,6499,71
342Kamate za primljene kredite i zajmove382.395.806375.555.000339.188.95288,7090,32

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora382.395.806
339.188.95288,70

Tuzemne kreditne institucije344.852.249
295.099.16785,57

Inozemne kreditne institucije37.543.557
44.089.785117,44
343Ostali financijski rashodi32.954.54718.690.00053.911.629163,59288,45

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa235.562
220.52993,62

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula8.460.937
9.003.252106,41

3433Zatezne kamate3.386.974
8.295.367244,92

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi20.871.074
36.392.482174,37
36Pomoći unutar opće države68.000.00098.000.00092.539.077136,0994,43
363Pomoći unutar općeg proračuna68.000.00098.000.00092.539.077136,0994,43

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)20.000.000
14.495.07772,48

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (ŽUC)48.000.000
78.044.000162,59
38Ostali rashodi9.859.1308.450.0007.354.19374,5987,03
383Kazne, penali i naknade štete9.859.1308.450.0007.354.19374,5987,03

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama9.859.130
7.354.19374,59
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE943.569.6221.379.836.427896.467.30695,0164,97
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine124.166.84492.519.22795.905.38677,24103,66
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva120.705.23582.199.22789.466.50074,12108,84

4111Zemljište120.705.235
89.466.50074,12
412Nematerijalna imovina3.461.60910.320.0006.438.886186,0162,39

4123Licence3.461.609
6.438.886186,01
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine819.402.7791.287.317.200800.561.91997,7062,19
421Građevinski objekti809.502.9411.275.048.281792.506.61497,9062,16

4212Poslovni objekti8.258.520
4.174.35650,55

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti800.594.259
786.538.93098,24

4214Ostali građevinski objekti650.162
1.793.327275,83
422Postrojenja i oprema7.003.2657.038.5003.919.46555,9755,69

4221Uredska oprema i namještaj3.035.546
2.584.48385,14

4222Komunikacijska oprema35.464
67.018188,98

4223Oprema za održavanje i zaštitu23.636
177.465750,82

4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.908.619
1.090.49927,90
426Nematerijalna proizvedena imovina2.896.5735.230.4194.135.841142,7879,07

4262Ulaganja u računalne programe2.896.573
4.135.841142,78B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKSINDEKS


12345=4/2*1006=4/3*100


NETO FINANCIRANJE-207.104.553-50.083.381-510.557.832246,521.019,42
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.211.438.4495.145.256.6194.704.912.974388,3791,44
83
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici9.572.83001.680.32417,55
834
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s.9.572.83001.680.32417,55

8341Dionice i udjeli u glavnici trg.društava izvan javnog sektora9.572.830
1.680.32417,55
84
Primici od zaduživanja1.201.865.6195.145.256.6194.703.232.650391,3391,41
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.201.865.6191.245.256.619884.743.60373,6171,05

8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.201.865.619
816.584.33567,94

8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija0
68.159.268
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti03.900.000.0003.818.489.047
97,91
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna (obveznica MFIN)
3.818.489.047
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.418.543.0025.195.340.0005.215.470.806367,66100,39
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.418.543.0025.195.340.0005.215.470.806367,66100,39
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.418.543.0025.195.340.0005.215.470.806367,66100,39

5443Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kreditnih institucija izvan j. sek.1.288.333.590
5.075.344.544393,95

5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija130.209.412
140.126.262107,62


II. POSEBNI DIO


BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 2017.INDEKS

1234=3/2*100
03HRVATSKE CESTE7.648.767.7277.159.484.68293,60
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE221.436.551238.463.757107,69
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE190.036.300218.001.881114,72
31Rashodi za zaposlene104.412.000100.927.03196,66
311Plaće (Bruto)86.084.00083.188.14596,64
3111Plaće za redovan rad
83.188.145
312Ostali rashodi za zaposlene3.521.6003.430.38197,41
3121Ostali rashodi za zaposlene
3.430.381
313Doprinosi na plaće14.806.40014.308.50696,64
3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje
12.894.287
3133Doprinosi za zapošljavanje
1.414.219
32Materijalni rashodi58.484.30055.809.02795,43
321Naknade troškova zaposlenima4.757.0003.849.16580,92
3211Službena putovanja
916.576
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
2.237.101
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
695.487
322Rashodi za materijal i energiju14.929.00014.137.01694,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.292.101
3223Energija
12.491.086
3225Sitni inventar i auto gume
239.257
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
114.572
323Rashodi za usluge35.541.30032.743.39892,13
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
4.279.615
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13.278.881
3233Usluge promidžbe i informiranja
1.459.090
3234Komunalne usluge
7.007.431
3235Zakupnine i najamnine
3.141.397
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
660.332
3237Intelektualne i osobne usluge
1.586.203
3239Ostale usluge
1.330.448
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.257.0005.079.449155,95
3291Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.
263.635
3292Premije i osiguranja
630.200
3293Reprezentacija
113.416
3294Članarine
176.339
3295Pristojbe i naknade
2.005.929
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.889.930
34Financijski rashodi18.690.00053.911.629288,45
343Ostali financijski rashodi18.690.00053.911.629288,45
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
220.529
3432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
9.003.252
3433Zatezne kamate
8.295.367
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi
36.392.482
38Ostali rashodi8.450.0007.354.19387,03
383Kazne, penali i naknade šteta8.450.0007.354.19387,03
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
7.354.193
     
K2000OPREMANJE7.038.5003.919.46555,69
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.038.5003.919.46555,69
422Postrojenja i oprema7.038.5003.919.46555,69
4221Uredska oprema i namještaj
2.584.483
4222Komunikacijska oprema
67.018
4223Oprema za održavanje i zaštitu
177.465
4225Instrumenti, uređaji i strojevi
1.090.499
K2001INFORMATIZACIJA15.550.41910.574.72768,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine10.320.0006.438.88662,39
412Nematerijalna imovina10.320.0006.438.88662,39
4123Licence
6.438.886
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.230.4194.135.84179,07
426Nematerijalna proizvedena imovina5.230.4194.135.84179,07
4262Ulaganja u računalne programe
4.135.841
     
K2002POSLOVNE ZGRADE8.811.3325.967.68467,73
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.811.3325.967.68467,73
421Građevinski objekti8.811.3325.967.68467,73
4212Poslovni objekti
4.174.356
4214Ostali građevinski objekti
1.793.327
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA5.388.820.0005.370.443.71199,66
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA5.388.820.0005.370.443.71199,66
34Financijski rashodi329.775.000295.099.16789,49
342Kamate za primljene zajmove329.775.000295.099.16789,49
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
295.099.167
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.059.045.0005.075.344.544100,32
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.059.045.0005.075.344.544100,32
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
5.075.344.544
     
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA182.075.000184.216.047101,18
     
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA182.075.000184.216.047101,18
34Financijski rashodi45.780.00044.089.78596,31
342Kamate za primljene zajmove45.780.00044.089.78596,31
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
44.089.785
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova136.295.000140.126.262102,81
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora136.295.000140.126.262102,81
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija
140.126.262
     
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.348.436.176876.005.43064,96
     
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE3.964.1352.421.80461,09
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.300.000374.44028,80
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.300.000374.44028,80
4111Zemljište
374.440
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.664.1352.047.36376,85
421Građevinski objekti2.664.1352.047.36376,85
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
2.047.363
     
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA240.608.654216.314.51389,90
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine16.400.50020.510.203125,06
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.400.50020.510.203125,06
4111Zemljište
20.510.203
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine224.208.154195.804.31087,33
421Građevinski objekti224.208.154195.804.31087,33
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
178.707.535
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
17.096.776
     
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA198.784.949163.332.35282,17
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine25.657.00021.953.23085,56
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva25.657.00021.953.23085,56
4111Zemljište
21.953.230
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine173.127.949141.379.12281,66
421Građevinski objekti173.127.949141.379.12281,66
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
140.249.522
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
1.129.600
     
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA355.827.67647.376.55713,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine16.800.00019.036.901113,31
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.800.00019.036.901113,31
4111Zemljište
19.036.901
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine339.027.67628.339.6578,36
421Građevinski objekti339.027.67628.339.6578,36
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
28.339.657
     
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU9.942.8017.119.65771,61
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine014.401
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva014.401
4111Zemljište
14.401
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.942.8017.105.25671,46
421Građevinski objekti9.942.8017.105.25671,46
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
7.105.256
     
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST. – ŽELJ. PRIJELAZA2.504.0083.021.270120,66
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.504.0083.021.270120,66
421Građevinski objekti2.504.0083.021.270120,66
4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
3.021.270
     
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI14.873.5108.439.98456,75
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.001.0004.119.869102,97
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.001.0004.119.869102,97
4111Zemljište
4.119.869
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.872.5104.320.11539,73
421Građevinski objekti10.872.5104.320.11539,73
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4.320.115
     
K2010BETTERMENT8.930.4438.535.74295,58
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine537.727712.596132,52
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva537.727712.596132,52
4111Zemljište
712.596
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.392.7167.823.14593,21
421Građevinski objekti8.392.7167.823.14593,21
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
7.823.145
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
     
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA505.000.000411.450.92381,48
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine17.503.00022.744.860129,95
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva17.503.00022.744.860129,95
4111Zemljište
22.744.860
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine487.497.000388.706.06379,74
421Građevinski objekti487.497.000388.706.06379,74
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
388.706.063
     
K2013SANACIJA KLIZIŠTA8.000.0007.992.62899,91
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.000.0007.992.62899,91
421Građevinski objekti8.000.0007.992.62899,91
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
7.992.628
     
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA410.000.000397.816.66197,03
     
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE371.000.000373.115.782100,57
32Materijalni rashodi371.000.000373.115.782100,57
323Rashodi za usluge371.000.000373.115.782100,57
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
373.115.782
     
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE19.000.0003.074.45316,18
32Materijalni rashodi19.000.0003.074.45316,18
323Rashodi za usluge19.000.0003.074.45316,18
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.074.453
     
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME6.000.0005.497.55791,63
32Materijalni rashodi6.000.0005.497.55791,63
323Rashodi za usluge6.000.0005.497.55791,63
3237Intelektualne i osobne usluge
5.497.557
     
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA14.000.00016.128.869115,21
32Materijalni rashodi14.000.00016.128.869115,21
323Rashodi za usluge14.000.00016.128.869115,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
16.128.869
     
105SUFINANCIRANJE98.000.00092.539.07794,43
     
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a78.000.00078.044.000100,06
36Pomoći unutar opće države – ŽUC78.000.00078.044.000100,06
363Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC78.000.00078.044.000100,06
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC
78.044.000
     
A1007SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00014.495.07772,48
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.00014.495.07772,48
363Pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.00014.495.07772,48
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC
14.495.077