Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

NN 106/2018 (30.11.2018.), Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

HRVATSKI SABOR

2060

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/137
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 115/16.) članak 12. mijenja se i glasi:

»Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Na sve sklopljene ugovore i druge isprave o stjecanju nekretnina odnosno na sve odluke koje su postale pravomoćne do 31. prosinca 2018. primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 115/16.), neovisno o statusu porezne prijave.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/146
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Nika Šimurina, Ivana Dražić Lutilsky, Dajana Barbić, Martina Dragija Kostić
travanj 2018.