Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 106/2018 (30.11.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

2062

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/139
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16.) u članku 5. stavku 1. iza riječi: »kapitala« briše se zarez i riječ: »osiguranja«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »kapitala« dodaju se riječi: »i/ili«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »kapitala« briše se zarez i riječi: »dohodak od osiguranja«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Po osnovi primitaka koje ostvare fizičke osobe – nerezidenti u svojstvu izvođača (umjetnika, zabavljača, športaša) ne postoji obveza obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak kada se za njihove nastupe prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba plaća naknada toj inozemnoj osobi te se na iste naknade (plaćanja), sukladno propisima o oporezivanju dobiti, plaća porez po odbitku.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 4. iza riječi: »operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala« dodaju se riječi: »te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove«, a riječ: »osnovnim« zamjenjuje se riječju: »obveznim«.

U stavku 2. točki 8. iza riječi: »fizičke osobe« brišu se riječi: »i/ili«.

U točki 9. iza riječi: »ovoga Zakona« briše se točka i dodaju točke 10. i 11. koje glase:

»10. udžbenici, radne bilježnice i bilježnice koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daju učenicima osnovnih i srednjih škola na redovitom školovanju odnosno novčane naknade koje isplaćuju za te svrhe na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica i/ili

11. formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno ugroženih skupina koje bez naplate organiziraju pravne i/ili fizičke osobe, a koji se financiraju iz državnog proračuna i/ili proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova.«.

U stavku 3. iza riječi: »mirovinskog osiguranja« briše se zarez i riječi: »osim ako su uplaćene premije bile porezno priznati izdatak«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 8. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih potraživanja koja su potvrđena u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Konačnim dohotkom iz stavka 2. točke 2. ovoga članka smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava i kapitala te drugim primicima koji se smatraju konačnim.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 5. iza riječi: »roditelji,« dodaju se riječi: »maćehe odnosno očusi,«.

U stavku 6. iza riječi: »roditelji poreznog obveznika,« dodaju se riječi: »maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava,«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. točki 8. iza riječi: »porez na dohodak« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti

10. stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja

11. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. riječi: »do visine 210.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do visine 360.000,00 kuna«, a riječi: »od 210.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 360.000,00 kuna«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 3. iza riječi: »odobravanju kredita« zarez i riječi: »dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima« brišu se, a riječi: »kamate od 3%« zamjenjuju se riječima: »kamate od 2%«.

U stavku 4. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. primici u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

U stavku 5. iza riječi: »Zakona« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi koje glase: »osim primitaka iz stavka 4. točke 3. ovoga članka koji se smatraju dohotkom od kapitala iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 3. riječi: »do visine 17.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do visine 30.000,00 kuna«, a riječi: »iznad 17.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznad 30.000,00 kuna«.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. riječi: »pisani zahtjev« zamjenjuju se riječima: »pisanu izjavu«.

U stavku 2. riječi: »Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kojim se na vlastiti zahtjev« zamjenjuju se riječima: »Pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka kojom se«.

U stavku 3. riječi: »podnesenog zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »pisane izjave«.

U stavku 4. riječi: »pisanog zahtjeva« zamjenjuju se riječima: »pisane izjave«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 2. točki 4. iza riječi: »ovoga Zakona« briše se riječ: »i« i stavlja točka.

Točka 5. briše se.

Članak 13.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.«.

Članak 14.

U članku 46. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 18. ovoga Zakona te se tako utvrđen godišnji porez umanjuje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

(2) Od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak, sukladno stavku 1. ovoga članka, odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 13. ovoga Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.«.

Članak 15.

U članku 49. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 4., iza riječi: »ovoga Zakona i« dodaju se riječi: »drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi prema članku 76.a ovoga Zakona te«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 16.

U članku 55. stavku 1. riječi: »i osiguranja« brišu se.

Članak 17.

U članku 57. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Za slučaj iz stavka 2. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.

(4) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

U dosadašnjim stavcima 4. i 5., koji postaju stavci 7. i 8., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 18.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici u naravi po osnovi udjela u dobiti članova uprave trgovačkih društava, a koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.

(2) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici u naravi po osnovi udjela u dobiti koji se ostvaruju po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, a koje poslodavci i/ili isplatitelji primitaka daju radnicima.

(3) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici koje ostvaruju radnici i članovi uprave tuzemnog društva odnosno fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem po osnovi udjela u dobiti putem dodjele vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu ili realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu.

(4) Dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje dionica iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije.

(5) Realizacijom prava iz opcije u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (članova uprave društva), radnika i drugih fizičkih osoba ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu.

(6) Dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica utvrđuje se poreznom obvezniku koji je vlasnik opcije u trenutku realizacije prava iz opcije prema stavku 5. ovoga članka.

(7) Primici po osnovi udjela u dobiti koje članovi uprave trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava, kao i po osnovi dodjele dionica koje poslodavci i/ili isplatitelji daju radnicima i/ili fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem primitka utvrđuju se u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.«.

Članak 19.

U članku 69. stavku 1. iza riječi: »kapitalu« dodaju se riječi: »i drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti«.

Članak 20.

Članak 72. briše se.

Članak 21.

Članak 73. briše se.

Članak 22.

Članak 74. briše se.

Članak 23.

Iza članka 76. dodaju se članak 76.a i naslov iznad njega koji glase:

»Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi

Članak 76.a

(1) Drugim dohotkom smatraju se primici ostvareni po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada.

(2) Pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka ne priznaju se izdaci.«.

Članak 24.

Iza članka 78. dodaju se članak 78.a i naslov iznad njega koji glase:

»Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi

Članak 78.a

(1) Porez na dohodak od drugog dohotka iz članka 76.a ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 12%.

(2) Porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata odnosno davanje.

(3) Isplatitelji su obvezni dostavljati Poreznoj upravi izvješća o isplaćenim primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak, u propisanom roku, na propisanom obrascu.«.

Članak 25.

Iza članka 80. dodaje se članak 80.a koji glasi:

»Članak 80.a

(1) Oporeziv dohodak iz članka 12. stavka 7. ovoga Zakona preuzima se na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka.

(2) Oporeziv dohodak iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za obvezne doprinose ako oni nisu bili priznati kao izdatak u državi izvora dohotka.

(3) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iz stavka 1. ovoga članka koji se sukladno odredbama ovoga Zakona smatra dohotkom od samostalne djelatnosti dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, ali nisu dužni utvrđivati taj dohodak na temelju poslovnih knjiga i evidencija iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Odredbe stavaka 1. i 3. ovoga članka neće se primjenjivati ako država izvora, sukladno odredbama međunarodnog ugovora, nije imala pravo oporezivanja odnosnog dohotka ili ako država izvora ne oporezuje odnosni dohodak, prema izvoru dohotka iz članka 5. ovoga Zakona odnosno po pojedinoj osnovi dohotka prema izvorima dohotka iz članka 5. ovoga Zakona, ili ako porezni obveznik izabere u Republici Hrvatskoj utvrđivati i plaćati predujmove poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 81. stavku 3. riječi: »po osnovi primitka ostvarenog iz inozemstva ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, plaća« zamjenjuju se riječima: »ostvaruje primitke iz inozemstva ili u inozemstvu za koje u tijeku poreznog razdoblja postoji obveza plaćanja predujma poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak,«.

Članak 27.

U članku 82. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministar financija pravilnikom propisuje samostalne djelatnosti prema stavku 1. ovoga članka koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokove plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi s paušalnim oporezivanjem.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ministar financija pravilnikom propisuje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja kampova prema stavcima 2. i 3. ovoga članka koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća u svezi s paušalnim oporezivanjem te kriterije po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisati visine paušalnog poreza na dohodak u Zakonom predviđenom rasponu.«.

Članak 28.

U članku 83. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava i kapitala, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.«.

Članak 29.

U članku 91. stavku 1. točki 5. riječi: »članak 74. stavak 1.,« zamjenjuju se riječima: »članak 78.a stavak 3.,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od drugog dohotka (članak 78.a stavak 2.)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. te ih dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. Donesena odluka primjenjuje se sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.

(2) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

(3) Članak 14. ovoga Zakona primjenjuje se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. godinu i nadalje.

Članak 31.

(1) Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17. i 128/17.) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 32.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/144
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Nika Šimurina, Ivana Dražić Lutilsky, Dajana Barbić, Martina Dragija Kostić
travanj 2018.