Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

NN 106/2018 (30.11.2018.), Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Vlada Republike Hrvatske

2067

Na temelju članka 75. stavaka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA CIGARETE, SITNO REZANI DUHAN ZA SAVIJANJE CIGARETA I OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011.).

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 335,00 kuna za 1000 komada cigareta

2. proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene.

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 755,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan za savijanje cigareta 600,00 kuna za jedan kilogram

2. ostali duhan za pušenje 600,00 kuna za jedan kilogram.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (»Narodne novine«, br. 109/16 i 126/17).

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. prosinca 2018. godine.

Klasa: 022-03/18-03/80
Urbroj: 50301-25/16-18-4
Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.