Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

NN 106/2018 (30.11.2018.), Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

Ministarstvo poljoprivrede

2070

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prirode, ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje i ministra nadležnog za pomorstvo, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PODRUČJA ZA AKVAKULTURU NA POMORSKOM DOBRU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju kriteriji za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru.

Cilj

Članak 2.

Ovaj pravilnik ima za cilj:

– osigurati usklađen razvitak akvakulture,

– uskladiti djelatnost akvakulture s drugim djelatnostima u prostoru,

– odrediti kriterije za određivanje najpovoljnijih područja za akvakulturu u odnosu na njihov prihvatni kapacitet, a koji će se uzimati u obzir prilikom izrade prostornih planova.

Izuzeta i posebna područja

Članak 3.

Na temelju analize prirodnih uvjeta i antropogenih aktivnosti isključuju se područja za akvakulturu na kojima prevladava:

– izraženo onečišćenje – urbani centri, lučka i industrijska središta i slično,

– nezadovoljavajući higijensko-sanitarni uvjeti,

– nepovoljna hidrodinamika,

– rizik cvatnje toksičnih fitoplanktonskih vrsta,

– intenzivni pomorski promet,

– intenzivne rekreacijske djelatnosti,

– područja od veće gospodarske važnosti,

– ostala područja u kojima su ograničenja obavljanja akvakulture propisana posebnim propisima koji uređuju prostorno uređenje, propisima koji uređuju upravljanje vodama, kao i propisima koji uređuju zaštitu okoliša i prirode.

Kriteriji

Članak 4.

Područje za akvakulturu određuje se prostornim planovima na temelju sljedećih grupa kriterija:

1. Biofizičke karakteristike:

– izloženost otvorenome moru;

– dubina;

– vjetar: brzina, smjer, trajanje;

– valovi: amplitude;

– pridnena topografija: nagib, podmorske barijere – pragovi;

– struktura i sastav sedimenta;

– suspendirane tvari;

– kakvoća mora;

– količina mora u odnosu na uzgojnu biomasu;

– trofički status;

– struktura i sastav bentoskih zajednica;

– okolna autohtona ihtiofauna;

– predatori;

– stanje prijelaznih ili priobalnih voda.

2. Potrebna infrastruktura na kopnu:

– pristupni putovi i komunikacije;

– dostupnost električne energije;

– lučka infrastruktura;

– raspoloživost prostora za smještaj građevina na kopnu unutar građevinskog područja: prostor za smještaj skladišta, sortirnica, distribucijskih centara i slično.

Ocjena pogodnosti

Članak 5.

(1) Ocjena pogodnosti područja za kavezni uzgoj ribe osim tuna temelji se na biofizičkim kriterijima propisanim u Tablici 1., a za uzgoj tuna sukladno Tablici 2., s ciljem utvrđivanja prevladavajućih obilježja područja.

(2) Tablice 1. i 2. su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. (Prilog 1. i Prilog 2.).

Članak 6.

(1) U postupku ocjene pogodnosti područja za uzgoj školjkaša obavezno je:

(a) izraditi popis izvora onečišćenja ljudskog ili životinjskog podrijetla koji će vjerojatno biti izvor kontaminacije za proizvodno područje,

(b) ispitati količine organskih onečišćujućih tvari koje se oslobađaju u različitim razdobljima godine, ovisno o sezonskim varijacijama ljudi i životinja na slivnom području, očitanja kiše, obrade otpadnih voda itd. i

(c) odrediti karakteristike cirkulacije onečišćujućih tvari na temelju trenutnih uzoraka, batimetrije i plime i oseke u proizvodnom području.

(2) Uz kriterije pogodnosti u odnosu na standard kakvoće voda i područja pogodna za život i rast školjkaša, kod određivanja novih područja za akvakulturu, potrebno je uzeti u obzir već dodijeljena prava za korištenje voda/ ispuštanje otpadnih voda o kojima je podatke potrebno ishoditi od Hrvatskih voda.

Prostorno planiranje

Članak 7.

(1) Primjenom kriterija iz članaka 3. do 6. ovoga Pravilnika određuju se sljedeća područja za akvakulturu koja proizlaze iz međuodnosa akvakulture i ostalih djelatnosti u prostoru:

A1 – područja određena primarno za akvakulturu u kojima svaka druga djelatnost ne smije biti štetna za obavljanje djelatnosti akvakulture

A2 – područja u kojima akvakultura ima prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti

A3 – područja u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici akvakulture i u kojima akvakultura služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima.

(2) Područja iz stavka 1. ovoga članka određuju se u obliku stručne podloge koja predstavlja polazište za izradu prostornog plana.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 59/12).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/07
Urbroj: 525-13/0803-18-23
Zagreb, 8. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1.     Ocjena pogodnosti područja za kavezni uzgoj ribe osim tuna s obzirom na prevladavajuća obilježja područja

KRITERIJDOBROSREDNJELOŠE
Valovi1 – 3 m< 1 m> 3 m
Dubina> 3 visine
mrežnog tega
2-3 visine
mrežnog tega
< 2 visine mrežnog tega
Strujanja1> 10 cms-15 – 10 cms-1< 5 cms-1
Otopljeni kisik (%)9070 – 90< 70

Temperatura (°C)

Max

Min

22 – 25

12

25 – 27

10

> 27

< 8

Slanost (‰)> 2515 – 25<15
Struktura i sastav sedimentaPjeskovito/
šljunkovito
HridinastoMuljevito2
Trofički statusOligotrofnoMezotrofnoEutrofno
BentosNizakUmjerenRazvijen
PredatoriNemaRijetkiUčestali


1 Satni srednjak brzine strujanja u površinskom sloju do 5 metara dubine

2 Odnosi se na dubine < 30 metara

PRILOG 2.

Tablica 2.     Ocjena pogodnosti područja za kavezni uzgoj tuna s obzirom na prevladavajuća obilježja područja

KRITERIJDOBROLOŠE
Izloženost otvorenom moruOtvoreno/poluotvorenoUvale/zaljevi
Dubina> 50 m< 50 m
Strujanja> 10 cms-1< 10 cms-1
Slanost (‰)36 – 3939
Otopljeni kisik (%)>90<90
Trofički statusOligotrofnoEutrofno