Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN 97/2018 (2.11.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1872

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17 i 86/17), Popis isprava i službenih obrazaca iz točke III. Odluke, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim Popisom isprava i službenih obrazaca koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Novi Popis isprava i službenih obrazaca iz stavka 1. ove točke sastavni je dio Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/321

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 24. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA
POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA
MINISTARSTVO UPRAVE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 44. Zakona o registru birača)Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/13)
2.POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. stavak 1. Zakona o registru birača)
3.PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRAZAC DSI-1)Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, br. 103/06 i 103/09)
4.OČEVIDNIK DSI-2
5.ZAPISNIK DSI-3
6.SVJEDODŽBA CRNO – BIJELA DSI-4
7.SVJEDODŽBA ŽUTA DSI-4
8.DOMOVNICAZakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, 130/11 i 110/15) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (Narodne novine br. 113/16 i 9/17)
9.IZVADAK IZ MATICE ROĐENIHZakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93 i 76/13) i Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)
10.IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH
11.IZVADAK IZ MATICE UMRLIH
12.RODNI LIST
13.VJENČANI LIST
14.SMRTNI LIST
15.SMRTOVNICAZakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)
16.POTVRDA O SMRTIPravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)
17.IZVOD IZ MATICE ROĐENIH (BEČKA KONVENCIJA)Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94)
18.IZVOD IZ MATICE VJENČANIH (BEČKA KONVENCIJA)
19.IZVOD IZ MATICE UMRLIH (BEČKA KONVENCIJA)
20.POTVRDA O ISPUNJENJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKUObiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15) i Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 67/17)
21.POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJUPravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)
22.IZVADAK IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVAZakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 92/14) i Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnogn partnerstva (»Narodne novine«, broj 99/14)
23.POTVRDA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE – BOSNA I HERCEGOVINASporazum o pograničnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je potpisan 19. lipnja 2013., Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 96/17 i 46/18) i Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13 i 129/13)
2.e – POGRANIČNA PROPUSNICA – BOSNA I HERCEGOVINA – Obrazac 1
3.R 105c POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETAPrekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17) i Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne novine«, br. 25/08 i 50/09)
4.R 106b IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA
5.R 110a IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA
6.R 112b ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA
7.R 113b ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA)
8.R 114b ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE PRIJEVOZNOG SREDSTVA I POKRETNE STVARI
9.R 118 POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA
10.R 119b OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU
11.R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE
12.R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA / KAZNA
13.R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE
14.R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA
15.R 126b PREKRŠAJNI NALOG / OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG
16.R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA
17.R 128 ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA ILI LIJEKOVA U ORGANIZMU
18.R 129 UPOZORENJE
19.R 130 BLOK OBAVIJESTI – ČLANAK 109. A PREKRŠAJNOG ZAKONA
20.NAREDBA O ODREĐIVANJU PREUZETE OBVEZE
21.NAREDBA O SMJEŠTAJU U POSEBNU PROSTORIJU DO PRESTANKA DJELOVANJA OPOJNOG SREDTVA
22.PREKRŠAJNI NALOG PROTIV PRAVNE I ODGOVORNE OSOBE
23.IZJAVA O PRISTANKU OŠTEĆENIKA
24.PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15) i Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, br. 4/10, 22/10, 85/15, 118/15 i 130/17)
25.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 3
26.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE ISPRAVE KOJE SE IZDAJU PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA – OBRAZAC 4
27.ISKAZNICA PROTUMINSKOG DJELOVANJAZakon o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, broj 110/15), Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, broj 20/06) i Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, broj 57/16)
28.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR HUMANITARNOG RAZMINIRANJA
29.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15) i Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, br. 63/15, 30/16 i 70/18)
30.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – ČEŠKI JEZIK
31.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – MAĐARSKI JEZIK
32.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – RUSINSKI JEZIK
33.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SLOVAČKI JEZIK
34.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – SRPSKI JEZIK
35.OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE – TALIJANSKI JEZIK
36.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SRPSKI JEZIK
37.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – TALIJANSKI JEZIK
38.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – MAĐARSKI JEZIK
39.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – ČEŠKI JEZIK
40.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – RUSINSKI JEZIK
41.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – SLOVAČKI JEZIK
42.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 2
43.ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARAZakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11), Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, br. 101/11 i 74/13) i Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11)
44.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – ŽUTE
45.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – ŽUTE
46.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – ŽUTE
47.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 1 – PLAVE
48.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 2 – PLAVE
49.VATROGASNE NALJEPNICE – TIP 3 – PLAVE
50.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA
51.PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRIJAVA PROMJENE ADRESE – OBRAZAC 8aZakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, br. 14/13, 26/13, 86/13, 126/14, 95/15 i 52/16), Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17 i 61/18), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/13), Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 126/12, 81/13, 38/15, 85/15 i 132/17), Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, br. 7/13 i 5/18), Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12), Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, br. 81/13 i 129/13) i Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 120/12, 81/13 i 38/15)
52.PUTNI LIST ZA STRANCA – OBRAZAC 3a
53.VIZA REPUBLIKE HRVATSKE – OBRAZAC 1
54.OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 2
55.ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU naljepnica
56.ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU – DODATAK 1
57.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI, STALNI I AUTONOMNI BORAVAK – OBRAZAC 1a
58.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – KONVENCIJA O POLOŽAJU OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA OD 28. rujna 1954. g. – OBRAZAC 11a
59.PUTOVNICA ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA – Obrazac 12a
60.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD –
OBRAZAC 9a
61.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD ZA INTERNI TRANSFER – OBRAZAC 13a
62.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA –
OBRAZAC 10a
63.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 2b
64.PRIJAVA STALNOG BORAVKA DRŽAVLJANINA EGP-a I ČLANOVA NJEGOVE OBITELJI – OBRAZAC 3b
65.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE – OBRAZAC 5b
66.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 6b
67.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a – OBRAZAC 7b
68.RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU – OBRAZAC 2
69.ISPRAVA O PRIVREMENOJ ODGODI PRISILNOG UDALJENJA – OBRAZAC 10
70.POTVRDA O ODUZETIM NOVČANIM SREDSTVIMA – OBRAZAC 1
71.POTVRDA O KRATKOTRAJNOM BORAVKU – Obrazac 5
72.POTVRDA O NAPLATI TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA – OBRAZAC 2
73.E-dozvola boravka (obrazac 3)
74.Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (obrazac 2)
75.Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, OB1
76.Zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice, OB2
77.Posebna putovnica za stranca – Obrazac 16a
78.Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca, OB15a
79.E-dozvola boravka, OB 7a
80.Zahtjev za izdavanje dozvole boravka – Obrazac 4a
81.Prijava privremenog boravka za državljane država članica EGP-a – Obrazac 1b
82.e-boravišna iskaznica OBRAZAC 4b
83.ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 6Zakon o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07, 146/08 i 59/12) i Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 33/08, 155/08, 52/13 i 80/16)
84.BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA – OBRAZAC 2
85.ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 4
86.ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA – OBRAZAC 5
87.REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA – OBRAZAC 10
88.REGISTAR IZDANIH ORUŽNIH LISTOVA, POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU KATEGORIJE C I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA – OBRAZAC 11
89.REGISTAR ODUZETOG, NAĐENOG I PREDANOG ORUŽJA – OBRAZAC 12
90.EUROPSKA ORUŽANA PROPUSNICA (Obrazac 24)
91.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – OBRAZAC 1Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 130/17), Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/13, 77/13, 155/13, 1/15, 33/16, 108/16, 86/17 i 46/18), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 132/17), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11 i 151/13), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 132/17 i 6/18 – ispravak) i Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj 16/18)
92.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) – REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA – OBRAZAC 2
93.DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ – OBRAZAC 1
94.DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE – OBRAZAC 3
95.DOZVOLA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE – OBRAZAC 1
96.DOZVOLA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI – OBRAZAC 2
97.PROMETNA DOZVOLA
98.IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA
99.KARTON TEHNNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE – Obrazac 1
100.KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
101.KNJIŽICA PROMETNIH POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE
102.POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA – OBRAZAC 22
103.POKUSNE PLOČICE 15x15 cm – 3 dana
104.POKUSNE PLOČICE 15x15 cm
105.POKUSNE PLOČICE AUTO 49x9 cm – 3 dana
106.POKUSNE PLOČICE AUTO 49x9 cm
107.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOČICA
108.IZJAVA O MJESTU ČUVANJA VOZILA
109.VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE
110.PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE
111.NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA – UNUTARNJA
112.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE – OBRAZAC 2Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj 130/17), Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/13, 73/13, 155/13, 1/15, 33/16, 108/16, 86/17 i 46/18), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 132/17), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, br. 141/11 i 151/13) i Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, br. 132/17 i 6/18 – ispravak)
113.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52 x11 cm – Obrazac 3
aobrazac 3 – Redovno (kombinacije formata)
bobrazac 3 – redovno zamjena oštećene
cobrazac 3 – po narudžbi
dobrazac 3 – po narudžbi
eobrazac 3 – po narudžbi zamjena oštećene
fobrazac 3 – prenosive pločice par
gobrazac 3 – prenosive pločice
hobrazac 3 – prenosive pločice zamjena oštećene
iobrazac 3 – izvozne pločice
jobrazac 3 – izvozne pločice
kobrazac 3 – izvozne pločice zamjena oštećene
lobrazac 3 – OT redovno/po narudžbi odobrena cijena
mobrazac 3 – OT redovno/po narudžbi
nobrazac 3 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene
114.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28 x20 cm – Obrazac 4
aobrazac 4 – redovno (kombinacije formata) komad
bobrazac 4 – redovno zamjena oštećene komad
cobrazac 4 – po narudžbi par
dobrazac 4 – po narudžbi komad
eobrazac 4 – po narudžbi zamjena oštećene komad
fobrazac 4 – prenosive pločice par
gobrazac 4 – prenosive pločice komad
hobrazac 4 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
iobrazac 4 – izvozne pločice par
jobrazac 4 – izvozne pločice komad
kobrazac 4 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
lobrazac 4 – OT redovno/po narudžbi – odobrena cijena par
mobrazac 4 – OT redovno/po narudžbi komad
nobrazac 4 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
115.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 18x18 cm – obrazac 5
aobrazac 5 – Redovno zamjena oštećene komad
bobrazac 5 – po narudžbi komad
cobrazac 5 – po narudžbi zamjena oštećene komad
dobrazac 5 – prenosive pločice komad
eobrazac 5 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
fobrazac 5 – izvozne pločice komad
gobrazac 5 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
hobrazac 5 – OT redovno/po narudžbi komad
iobrazac 5 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
116.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE – 10x15 cm – Obrazac 6
aobrazac 6 – redovno zamjena oštećene komad
bobrazac 6 – po narudžbi komad
cobrazac 6 – po narudžbi zamjena oštećene komad
dobrazac 6 – prenosive pločice komad
eobrazac 6 – prenosive pločice zamjena oštećene komad
fobrazac 6 – izvozne pločice komad
gobrazac 6 – izvozne pločice zamjena oštećene komad
hobrazac 6 – OT redovno/po narudžbi komad
iobrazac 6 – OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad
117.REGISTARSKE PLOČICE ZA OLD TIMERE
118.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52x11 cm – Obrazac 7
aobrazac 7 – redovno/po izboru komad
bobrazac 7 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
119.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28x20 cm – Obrazac 8
aobrazac 8 – redovno/po izboru komad
bobrazac 8 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
120.REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCIKLE 18x18 cm – Obrazac 9
aobrazac 9 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
121.REGISTARSKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE – 10x15 cm – Obrazac 10
aobrazac 10 – redovno/po izboru zamjena oštećene komad
122.REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA, MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH I NJIHOVA OSOBLJA KOJE IMAJU DIPLOMATSKI STATUS 52x11, cm, 28x20 cm, 20x20 cm, 10x15 cm – Obrazac 11
aobrazac 11 – Redovno zamjena oštećene komad
123.REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, NJIHOVIH OSOBLJA KOJE IMAJU KONZULARNI STATUS 52x11, cm, 28x20 cm, 20x20 cm, 10x15 cm – Obrazac 12
aobrazac 12 – Redovno zamjena oštećene komad
124.REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA ČIJI SU VLASNICI STRANCI ZAPOSLENI U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, MISIJAMA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTVIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH, A NEMAJU DIPLOMATSKI STATUS – Obrazac 13
aobrazac 13 – Redovno zamjena oštećene komad
125.DOPUNSKA PLOČICA ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI ŠEF DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA ILI MISIJE-PLOČICA SA SLOVIMA »CMD«, ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI OSOBA S DIPLOMATSKIM STATUSOM – PLOČICA SA SLOVIMA »CD«, A ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI KONZULARNI DUŽNOSNIK PLOČICA SA SLOVIMA »CC« – Obrazac 14
aobrazac 14 – Redovno zamjena oštećene
126.DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETAZakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17), Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, br. 131/08, 69/12 i 130/15), Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, br. 57/06, 21/07 i 119/07) i Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj 64/05)
127.DOZVOLA ZA MINIRANJE
128.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI
129.ZAŠTITARSKA ISKAZNICAZakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03, 31/10 i 139/10), Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zaštitara-tehničara (»Narodne novine«, broj 31/11) i Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 95/04)
130.ČUVARSKA ISKAZNICA
131.ISKAZNICA ZAŠTITARA – TEHNIČARA
132.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR PRIVATNE ZAŠTITE
133.ISKAZNICA ZA TRAŽITELJE AZILA – OBRAZAC 2Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15 i 127/17) i Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, br. 36/08, 46/08, 10/09, 88/11 i 81/13)
134.DOZVOLA BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 4
135.ISKAZNICA STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 10
136.KARTON IZDANE ISKAZNICE ZA TRAŽITELJA AZILA – OBRAZAC 3
137.KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM – OBRAZAC 11
138.PUTOVNICA ZA AZILANTA – OBRAZAC 9 – redovna
139.POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICEUredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) – stupila je na snagu 13. listopada 2006.
140.DETEKTIVSKA ISKAZNICAZakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/09) i Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (»Narodne novine«, broj 37/10)
141.OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKAZakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst,Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012. 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
142.OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PROVOĐENJU DOKAZANE RADNJE
143.ZKP – POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA (ZKP 18-01)
144.ZKP – POZIV OSUMNJIČENIKU (ZKP 18-02)
145.ZKP – POZIV GRAĐANINU (ZKP 18-03)
146.ZKP – POZIV MALOLJETNOM OSUMNJIČENIKU (ZKP 18-04)
147.ZKP – POZIV OKRIVLJENIKU (ZKP 18-05)
148.ZKP – POZIV SVJEDOKU (ZKP 18-06)
149.obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5, parZakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 63/07)
150.obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5 komad
151.obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 7 komad
152.obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 8 komad
153.obrazac 4-MUP registarska pločica s natpisom POLICIJA komad
154.registarska pločica s natpisom POLICIJA + NALJEPNICE KPL komad
155.SLUŽBENA PROPUSNICAPravilnik o službenoj propusnici Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-152-109957/2014 od 30. prosinca 2014. i broj: 511-01-152-109957/8-2014. od 1. prosinca 2015.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA MORSKOJ OBALI, UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJANO MORU REPUBLIKE HRVATSKEUredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)
2.KONCESIJSKO ODOBRENJE NA PODRUČJU MORSKE OBALE, UNUTARNJIH MORSKIH VODE I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE
3.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ALBANIJA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/95), »Protocol of the Croatian – Albanian Joint Commission on international road transport« od dana 19. travnja 2018. godine
4.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BIH I TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/96)
5.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/05)
6.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA B+T
7.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BJELORUSIJA – TREĆE ZEMLJE
8.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – BUGARSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/99)
9.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORAUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/10)
10.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – CRNA GORA E2
11.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ČEŠKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/05)
12.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – DANSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/98)
13.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ESTONIJA – TREĆE ZEMLJEZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18)
14.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – FINSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/05)
15.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – GRUZIJAZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18)
16.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – IRAN B+TUgovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/99)
17.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KAZAKSTAN B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/11)
18.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KAZAKSTAN TREĆE ZEMLJE
19.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KIRGISTAN B+TZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18)
20.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KIRGISTAN TREĆE ZEMLJE
21.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – KOSOVO – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 16/11)
22.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LATVIJA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/05)
23.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – LITVA – TREĆE ZEMLJEZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18)
24.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MAKEDONIJA TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/94)
25.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – MOLDOVA B+TZakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18)
26.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NIZOZEMSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/94)
27.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – NORVEŠKA TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/97)
28.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – POLJSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/94)
29.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUMUNJSKA – TREĆE ZEMLJEUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94)
30.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – RUSIJA B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/99)
31.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SLOVENIJA – TREĆE ZEMLJESporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/92)
32.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – SRBIJA TREĆE ZEMLJE E2Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97)
33.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – ŠVEDSKA – TREĆE ZEMLJESporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/94)
34.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E0Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/94)
35.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA B+T E3
36.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – TURSKA – TREĆE ZEMLJE
37.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+TUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/05)
38.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T E2
39.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA B+T E3
40.POJEDINAČNA DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU – UKRAJINA – TREĆE ZEMLJE
41.JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKAPravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 114/15)
42.JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (POVREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA)
43.DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU
44.DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU
45.DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU
46.DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNIKA
47.UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA
48.UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETAUredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ
49.INTERBUS KNJIGA PUTNIH LISTOVAUredba o objavi Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/03)
50.KNJIGA PUTNIH LISTOVA U UNUTARNJEM PROMETUPravilnik o putnom listu (»Narodne novine«, broj 57/18)
51.KNJIGA PUTNIH LISTOVAUredba Komisije (EU) br. 361/2014 od 9. travnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98
52.LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGUUredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta
53.OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU
54.LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGUUredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006
55.OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGU
56.POTVRDA ZA VOZAČA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU NA TEMELJU LICENCIJE ZAJEDNICEUredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta
57.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMAVodič kroz CEMT multilateralnu kvotu/International Transport Forum 2014
58.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA
59.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA
60.CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEHNIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA
61.DNEVNIK VOŽNJE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA UZ CEMT DOZVOLU
62.DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ AUTOBUSOM IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S UREDBOMUredba Komisije (EU) br. 361/2014 od 9. travnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98
63.POTVRDA IZDANA ZA AUTOBUSNI PRIJEVOZ IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA ZA VLASTITE POTREBE NA TEMELJU UREDBE
64.MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILIMAPravilnik o čamcima (»Narodne novine«, br. 72/15, 81/15 i 91/16)
65.PRAZNA SVJEDODŽBAPravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16, 69/18 i 77/18)
66.POTVRDNICA – TIP 1
67.POMORSKA KNJIŽICAPravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 112/16)
68.ODOBRENJE ZA UKRCAVANJE
69.NALJEPNICA – POMORSKA KNJIŽICA
70.UVJERENJE VODITELJA BRODICE + PVC FOLIJAPravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16 i 72/17)
71.DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA
72.ISKAZNICA POMORSKOG PELJARAPravilnik o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, br. 116/10 i 43/18)
73.BRODSKA SVJEDODŽBAPravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 65/95, 79/95 i 57/04)
74.SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORAPravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 39/11, 112/14, 33/15, 86/15 i 29/16)
75.UPISNI LISTPravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 150/08)
76.UPISNI LIST PLUTAJUĆEG OBJEKTAPravilnik o plutajućim objektima (»Narodne novine«, br. 72/15 i 83/15)
77.BRODARSKA KNJIŽICAPravilnik o brodarskim knjižicama (»Narodne novine«, broj 49/15)
78.UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA ZVANJE I DOPUNSKU OSPOSOBLJENOST BRODARACA (PRAZAN OBRAZAC)Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 105/16 i 32/18)
79.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETAZakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 22/14) i Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (»Narodne novine«, broj 128/09)
80.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTA
81.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBAPravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 28/15)
82.ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARIZakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07) i Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 96/09 i 96/13)
83.ZNAČKA INSPEKTORA SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBEPravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 31/14)
84.ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠANJAPravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revozora cestovne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 16/16)
85.OČEVIDNIK NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
86.OČEVIDNIK OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI
87.OBRAZAC PEČATA I ISKAZNICE OVLAŠTENOG REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORAZakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 127/13 i 92/14)
2.KNJIŽICA ZRAKOPLOVA
3.KNJIŽICA LETENJA PILOTA – PILOT LOG BOOK
4.KNJIŽICA LETENJA – FLIGHT CREW LOG
5.KNJIŽICA PADOBRANSKIH SKOKOVA
6.KNJIŽICA LETENJA ZA OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE
7.NACIONALNA DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA A/H
8.DOZVOLA DISPEČERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA
9.DOZVOLA PILOTA
10.DOZVOLA PILOTA JEDRILICE
11.DOZVOLA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA
12.DOZVOLA PADOBRANCA
13.DOZVOLA PILOTA BALONA
14.POTVRDA O VALJANOSTI
15.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI 1/2 LAPL
16.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 2 NACIONALNA
17.CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 3
AGENCIJA ZA OBALNI I LINIJSKI POMORSKI PROMET
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OTOČNA ISKAZNICA PUTNIKAPravilnik o uvjetima i načinu ostvativanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, broj 41/17)
2.OTOČNA ISKAZNICA ZA VOZILO I VINJETA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVAPravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11 i 42/13)
2.PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINAZakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 55/11 i 14/14), Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09 i 124/10) i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13 i 14/14)
3.EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3)
4.OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGP br.1-5.)Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 66/13 i 79/16)
5.OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGrP br.1-4.)
6.OBRASCI 1. I 2. O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADA ZAGREBAPravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/13 i 14/14)
7.OBRAZAC ZA OPIS POSTAJA TRAJNOG PRAĆENJA STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAPravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 43/14)
8.OBRAZAC ZA UZORKOVANJE NA POSTAJAMA TRAJNOG PRAĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJI SE KORISTI NAKON ZASNIVANJA POSTAJA 3., 6. I 9. GODINA
9.OBRAZAC ZA UZIMANJE UZORAKA TLA KOD PRAĆENJA STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ISPITIVANJE PLODNOSTI TLA
10.KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB)Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04, 130/04 – ispravak, 140/05, 143/05 – ispravak, 83/09, 93/13 i 14/14) i Pravilnik o proizvodnjii brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/13)
11.OČEVIDNIK O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 38/18, 48/18 i 64/18)
12.OBRAZAC IZVJEŠĆA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU
13.IZVJEŠĆE O ULOVU ZA MALI RIBOLOV
14.IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTEZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 23/17)
15.FITOSANITARNI CERTIFIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (IZVORNIK)Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11) i Pravilnik o mjerama za spriječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14, 119/14 i 24/17 i 1/18)
16.FITOSANITARNI CERTIFIIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (KOPIJA)
17.FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (IZVORNIK)
18.FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (KOPIJA)
19.ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA PRIRODNE MINERALNE/PRIRODNE IZVORSKE VODEPravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 48/15)
20.ZAHTJEV ZA ZAŠTITU NAZIVA POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI ILI ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA
21.PODACI O ČLANOVIMA SKUPINE
22.POKAZATELJI PROIZVODNJE I/ILI PRODAJE PROIZVODA ZA KOJI SE TRAŽI ZAŠTITA NAZIVA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ILI ZAJAMČENO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA
23.ZAHTJEV ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET
24.GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA POLJOPRIVREDNI ILI PREHRAMBENI PROIZVOD ZAŠTIĆEN NA NACIONALNOJ RAZINI ILI REGISTRIRAN NA RAZINI EUROPSKE UNIJE ZA ____ GODINUZakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) i Pravilnik o zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/15 i 19/17)
25.OBRAZLOŽENA IZJAVA O PRIGOVORU
26.OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA
27.OBRAZLOŽENA IZJAVA O PRIGOVORU
28.OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA
29.ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNOG TIJELA
30.IZVJEŠĆE O BROJU KORIŠTENIH NACIONALNIH ZNAKOVA ZA PROIZVODE ZA KOJE JE IZDANA POTVRDA O SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA ZA PERIOD:
31.JEDINSTVENI DOKUMENT
32.SPECIFIKACIJA PROIZVODA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET
33.OBRAZLOŽENA IZJAVA O PRIGOVORU
34.OBAVIJEST O ZAVRŠETKU SAVJETOVANJA NAKON POSTUPKA PRIGOVORA
35.ZAHTJEV ZA ODOBRENJE VEĆE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA ZAŠTIĆENU OZNAKU IZVORNOSTI /ZAŠTIĆENU OZNAKU ZEMLJOPISNOG PODRIJETLAProvedbena Uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU)br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Službeni list EU L179 od 19. 6. 2014.)
36.ZAHTJEV ZA ODOBRENJE VEĆE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET
37.ZAHTJEV ZA ODOBRENJE MANJE IZMJENE
38.OBAVIJEST O PRIVREMENOJ IZMJENI
39.ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE
40.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-1Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013. 12/13, 93/16 i 104/16)
41.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-2
42.INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-3
43.POPIS U AKVAKULTURIZakon o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17) i Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11, 149/11)
44.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLJANE (OD 18. GODINE ŽIVOTA)Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14 i 130/17)
45.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLANE OD 19 I VIŠE GODINA ŽIVOTA
46.GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA RIBIČE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE
47.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SVIH (OSIM SALMONIDNIH) VRSTA RIBA
48.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SALMONIDNIH VRSTA RIBA
49.DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA RIBOLOVNOJ ZONI OTOČAC
50.POPIS TJEDNOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU (KNJIGA)Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14) i Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 96/13 i 114/13)
51.UVJERENJE O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU
52.OBRAZAC POVLASTICE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA SLATKIM VODAMA
53.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITUZakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05, 14/14) i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/16 i 3/18)
54.POPIS DNEVNOG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU
55.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-RIBIČI
56.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-RIBIČI knjižica
57.POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU-OVLAŠTENICI RIBOLOVNOG PRAVA
58.POVLASTICA ZA MALI OBALNI RIBOLOVZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, broj 17/18)
59.ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU PLIVARICOM SRDELAROMZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 105/17 i 37/18)
60.ODOBRENJEZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU PRIDNENOM KUĆOMZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 102/17 i 74/18)
61.OBRAZAC USTUPANJA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI TE ZAHTJEV ZA BRISANJE ALATA IZ POVLASTICEZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18 i 78/18)
62.ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU POJEDINIM RIBOLOVNIM ALATOM
63.ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU POJEDINIM RIBOLOVNIM ALATOMZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine«, br. 116/15, 30/18, 49/18, 62/18 i 78/18)
64.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, broj 62/13)
65.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17)
66.OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNOG TURIZMAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i registru o izdanim ovlaštenjima (»Narodne novine«, broj 59/11)
67.POVLASTICA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 116/17, 29/18 i 75/18)
68.ICCAT DEKLARACIJA O PREKRCAJUZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17)
69.IZJAVA O USTUPANJU DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV TUNE (Thunnus thynnus)
70.IZJAVA O USTUPANJU TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE ZA ULOV TUNE (THUNNUS THYNNUS)
71.POPIS BFT PLOVILA – OSTALA PLOVILA
72.OBRAZAC PRIJAVE ULOVA TUNA (THUNNUS THYNNUS) U NATJECANJU U ŠPORTSKOM RIBOLOVU
73.ZAHTJEV ZA STAVLJANJE TUNA U UZGOJNE KAVEZE
74.OBRAZAC PRIJAVE IZLOVA TUNA IZ UZGAJALIŠTA
75.OBRAZAC O ZAJEDNIČKIM RIBOLOVNIM RADNJAMA
76.OBAVIJEST O IZLOVU TUNA IZ UZGOJNIH KAVEZA
77.OBAVIJEST O ISKRCAJU TUNA S RIBARSKOG PLOVILA
78.OBAVIJEST O PREKRCAJU TUNA S JEDNOG RIBARSKOG PLOVILA NA DRUGO
79.OBAVIJEST O PREBACIVANJU TUNE
80.IZJAVA O USTUPANJU PRAVA NA POVIJESNI ULOV TUNE (THUNNUS THYNNUS)
81.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DIJELA DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV TUNE (THUNNUS THYNNUS)
82.OBAVIJEST O ISKRCAJU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE IZ REKREACIJSKOG RIBOLOVA
83.OBRAZAC O ULOVU TUNE (THUNNUS THYNNUS) U REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE
84.ICCAT DEKLARACIJA O PREBACIVANJU TUNE (ICCAT Transfer Declaration)
85.ICCAT DEKLARACIJA O PRIJENOSU TUNA
86.ICCAT DEKLARACIJA O STAVLJANJU TUNA U UZGOJNI KAVEZ
87.POTVRDA O ZAKUPLJENOJ KVOTI ZA REKREACIJSKI RIBOLOV TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNEPravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 61/18)
88.OBRAZAC O ULOVU TUNE (Thunnus thynnus) U REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE
89.IZJAVA O PPRIHVAĆANJU DIJELA DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV TUNEPravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 8/18 i 49/18)
90.IZJAVA O USTUPANJU DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV TUNE
91.IZJAVA O USTUPANJU TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE ZA ULOV TUNE
92.OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODDJELU DIJELA DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS) DODIJELJENE REKREACIJSKOM RIBOLOVU ZA ULOV TROFEJNIH PRIMJERAKA U 2018. GODINIJavni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2018. godini (»Narodne novine«, br. 43/16 – oglasni dio)
93.OBRAZAC ICCAT DOKUMENTA O ULOVU TUNE (BCD)Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, broj 13/15)
94.OČEVIDNIK O UZGOJU TUNAZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11, 52/12 i 16/13)
95.OČEVIDNIK O UZGOJU ŠKOLJKAŠA
96.OČEVIDNIK O UZGOJU BIJELE RIBE
97.OČEVIDNIK O UZGOJU ZA MRIJESTILIŠTE
98.POTVRDA O KUPNJI DOZVOLE ZAPravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, broj 122/17)
99.POTVRDA O KUPNJI POSEBNE DOZVOLE ZA
100.PRODAJNI LISTZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 154/08)
101.TRANSPORTNI DOKUMENTZakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) i Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta (»Narodne novine«, broj 140/15)
102.SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
103.Obrazac EKG-DP: EVIDENCIJA O KUPCIMA PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM KOJI GORIVO NABAVLJAJU RADI DALJNJE PRODAJE ZA RAZDOBLJE OD ____ DO ____ GODINEPravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine«, broj 29/18)
104.Obrazac ZRB: ZAHTJEV ZA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MORORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU ZA RAZDOBLJE OD ____ DO ____ MJESECA U KALENDARSKOJ GODINI
105.Obrazac ERB: EVIDENCIJA NABAVE BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA NAMIJENE U RIBOLOVU ZA RAZDOBLJE OD ____ DO ____ MJESECA U KALENDARSKOJ GODINI ____
106.Obrazac PUR-RIBA: ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KORISNIKA PRAVA NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU
107.IZJAVA O PRIHVAĆANJU DIJELA DRŽAVNE KVOTE ZA ULOV IGLUNA (Xiphias gladius)Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 39/18)
108.OBRAZAC MTUPravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (Narodne novine br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11 i 152/11)
109.OBRAZAC MTU ZA VINSKI I VOĆNI OCATPravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, br. 121/05, 53/06 i 26/11)
110.ZAHTJEV ZA FIZIKALNO-KEMIJSKU ANALIZU VINSKOG I VOĆNOG OCTA
111.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA STAVLJANJE U PROMET OCTA
112.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS I PROMJENE U VINOGRADARSKOM REGISTRUPravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16 i 127/17)
113.IZJAVA O ZALIHAMA VINA
114.IZJAVA O PROIZVODNJI VOĆNIH VINA
115.IZJAVA O PROIZVODNJI VINA
116.IZJAVA O BERBI
117.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJUPravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12)
118.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRAVO UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE
119.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZORKOVANJE (FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA I ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE)Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04 i 64/05)
120.OBRAZAC ZA ORGANOLEPTIČKAO OCJENJIVANJE VOĆNIH VINAPravilnik o voćnim vinima (»Narodne novine«, br. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12 i 59/13)
121.SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
122.ISKAZNICA FITOSANITARNOG INSPEKTORAPravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 32/06, 17/07 i 109/12)
123.SLUŽBENA ISKAZNICA VETERINARSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 99/13)
124.SLUŽBENA ISKAZNICA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA
125.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LOVNOG INSPEKTORAZakon o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05, 75/09, 14/14 i 62/17) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
126.ISKAZNICA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVAPravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11 i 42/13)
127.ZAHTJEV ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA I IZDAVANJE CERTIFIKATA O USKALĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMAPravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine«, br. 69/17 i 79/17)
128.ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE TRGOVCA VOĆEM I POVRĆEMPravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br, 111/14 i 21/17)
129.ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK TRGOVACA VOĆEM I POVRĆEM
130.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRAVU UVOZA VLASTITOG VOĆA I POVRĆA PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJUPravilnik o inspekcijksom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine«, br. 69/17 i 79/17)
131.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UZGOJ KONOPLJEPravilnik o ovjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/12 i 57/16)
132.ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE /UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJAPravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17)
133.ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE MEĐUGRANSKIH ORGANIZACIJA
134.ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU KLICAPravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15)
135.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, broj 56/15)
136.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORAZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12)
137.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LUGARAZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o čuvanju šuma (»Narodne novine«, broj 28/15)
138.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS ILI PROMJENU U UPISNIKU BOŽIĆNIH DRVACA (BD-1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o upisniku dobavljača božičnih drvaca (»Narodne novine« broj 27/15)
139.OBRAZAC EVIDENCIJE O BOŽIČNIM DRVCIMA ( BD-2)
140.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POPRATNICE ZA BOŽIČNA DRVCA
141.POPRATNICA ZA BOŽIČNA DRVCA
142.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine«, br. 137/14 i 57/17)
143.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 2)
144.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA I PRIJAVA PROMJENA (List br. 3)
145.ZAHTJEV ZA DODJELU MATIČNOG BROJA ŠUMOPOSJEDNIKA
146.ISKAZNICA ŠUMOPOSJEDNIKA
147.DOZNAČNA KNJIŽICA (Obrazac D-1)Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, br. 17/15 i 57/17)
148.MANUAL ZA UPIS DOZNAČENIH STABALA
149.OBRAČUN DOZNAČENE DRVENE MASE
150.MANUAL ZA UPIS DOZNAČENIH STABALA (Obrazac D-2)
151.REAKAPITULACIJA MANUALA DOZNAKE PO BROJU STABLA I VRSTAMA DRVEĆA PORI SELEKTIVNOJ SANITARNOJ SJEČI (Obrazac S)
152.OČEVIDNIK DOZNAČNIH KNJIŽICA
153.OČEVIDNIK ČEKIĆA FAKSIMILA
154.OČEVIDNIK POPRATNICA
155.POPRATNICA ZA OBLO DRVO (Obrazac »P-1«)
156.POPRATNICA ZA PROSTORNO DRVO (Obrazac »P-2«)
157.POPRATNICA ZA OSTALE ŠUMSKE PROIZVODE (Obrazac P-O)
158.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POPRATNICE
159.ZAHTJEV ZA DOZNAKU STABALAZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (»Narodne novine«, broj 135/14)
160.Obrazac ND
161.OBRAZAC OKFŠZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 19/15)
162.ZAHTJEV ZA IZRAČUN ŠUMSKE ŠTETEZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Šumsko – odštetni cjenik (»Narodne novine«, broj 37/15)
163.OČEVIDNIK ŠUMSKIH ŠTETA
164.OBRAZAC OT-IŠZakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (»Narodne novine«, br. 53/06 i 137/08)
165.OBRAZAC OP-IŠ
166.OBRAZAC OS-IŠ
167.Obrazac ŠGO-1Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 79/15)
168.Obrazac ŠGO-2
169.Obrazac ŠGO-3
170.Obrazac ŠGO-4
171.Obrazac ŠGO-5 (Obrazac 0-4)
172.Obrazac ŠGO-6
173.Obrazac ŠGO-7
174.Obrazac ŠGO-8 (Obrazac 0-5)
175.Obrazac ŠGO-9 (Obrazac 0-6)
176.Obrazac ŠGO-10 (Obrazac 0-7)
177.Obrazac ŠGO-11 (Obrazac 0-8)
178.Obrazac ŠGO-12 (Obrazac 0-9)
179.Obrazac ŠGO-13
180.Obrazac ŠGO-14
181.Obrazac ŠGO-15 (Obrazac 0-11)
182.Obrazac ŠGO-16 (Obrazac 0-15)
183.Obrazac ŠGO-17 (Obrazac 0-16)
184.Obrazac ŠGO-18 (Obrazac 0-17)
185.Obrazac ŠGO-19 (Obrazac 0-18)
186.Obrazac ŠGO-20 (Obrazac 0-20)
187.Obrazac 0-1
188.Obrazac 0-2
189.Obrazac 0-3
190.Obrazac 0-10
191.Obrazac 0-12
192.Obrazac 0-13
193.Obrazac 0-14
194.Obrazac 0-19
195.Obrazac S-1
196.Obrazac S-2
197.Obrazac S-3
198.Obrazac PŠ-1
199.Obrazac IDP-1
200.Obrazac IDP-2
201.Obrazac IDP-3
202.Obrazac IDP-4.1
203.Obrazac TO-1
204.Obrazac TO-2
205.Obrazac TO-3
206.ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (Obrazac SI-1)Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06) i Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, br. 74/07 i 15/15)
207.ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA (Obrazac SI-2)
208.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (Obrazac SI-3)
209.Obrazac za određivanje stupnja opasnosti od šumskog požara (Obrazac 1a i 1b)Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 33/14)
210.Obrazac za iskazivanje stupnja opasnosti od šumskog požara (Obrazac 2)
211.Obrazac za motriteljsko-dojavnu službu zaštite od požara (Obrazac 3a)
212.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe (obrazac 3b)
213.Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne službe (Obrazac 3c)
214.Obrazac za motriteljsko-dojavnu službu zaštite od požara (Obrazac 4a)
215.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe u šumama razvrstanim u i stupanj opasnosti od požara (Obrazac 4b)
216.Obrazac o uočenim aktivnostima tijekom motriteljsko-dojavne službe u šumama razvrstanim u II, III i IV stupanj opasnosti od požara (obrazac 4c)
217.Obrazac o unutarnjem nadzoru motriteljsko-dojavne službe (Obrazac 4d)
218.Obrazac o unutarnjem nadzoru stanja prohodnosti/provoznosti protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste (obrazac 5)
219.Obrazac ŠP-1Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18) i Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine«, br. 75/13, 150/14 i 21/17)
220.Obrazac ŠP-2
221.Deklaracija za šumski reprodukcijski materijalZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal (»Narodne novine«, br. 68/13 i 21/17)
222.Prijava za pregled šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvoziZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi (»Narodne novine«, br. 91/09 i 21/17)
223.Potvrda o obavljenom pregledu šumskog reprodukcijskog materijala
224.Podaci o šumskom reprodukcijkom materijalu koji se uvozi
225.Obrazac ZUD-ŠRM: ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine«, br. 4/11, 58/11 i 21/17)
226.Obrazac ZPD-ŠRM: ZAHTJEV ZA BRISANJEM / PRIJAVOM PROMJENA U UPISNIKU DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
227.Obrazac ZSM-ŠRM: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, br. 4/11 i 21/17)
228.Obrazac ZURŠSO-ŠRM: ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
229.Obrazac ZPD-ŠRM: ZAHTJEV ZA BRISANJEM IZ REGISTRA / PRIJAVOM PROMJENA PODATAKA U REGISTRU ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
230.UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA U KATEGORIJI »POZNATO PODRIJETLO« I »SELEKCIONIRAN«Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora (»Narodne novine«, broj 4/11)
231.Obrazac ZSM-ŠRM: ZAPISNIK SA STRUČNIM MIŠLJENJEM O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U REGISTAR ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA
232.Obrazac FOI – ŠSO: FENOTIPSKO OCJENJIVANJE I IZMJERA STABALA U POTENCIJALNOM ŠUMSKOM SJEMENSKOM OBJEKTU, S REKAPITULACIJOM
233.Obrazac ZSN – ŠRM: ZAPISNIK O OBAVLJENOM STRUČNOM NADZORU SA STRUČNIM MIŠLJENJEM
234.Obrazac PRS-ŠRM: PRIJAVA SAKUPLJANJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALAZakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine«, br. 4/11, 42/11 i 21/17)
235.Obrazac ZNS-ŠRM:ZAPISNIK O NADZORU SAKUPLJANJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
236.Obrazac PRM-ZND: PRIJAVA MIŠLJENJA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA SA ZAPISNIKOM
237.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ SJEMENSKIH IZVORA I SJEMENSKIH SASTOJINA
238.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ SJEMENSKIH PLANTAŽA I RODITELJSKIH STABALA
239.GLAVNA SVJEDODŽBA O ISTOVJETNOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ KLONOVA I KLONSKIH SMJESA
240.EVIDENCIJA SUSTAVA DUŽNE PAŽNJEZapisnik o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (»Narodne novine«, broj 25/18)
241.EVIDENCIJA SLIJEDIVOSTI
242.OČEVIDNIK SUSTAVA DUŽNE PAŽNJE I SLIJEDIVOSTI
243.ZAPISNIK O UTVRĐENIM ČINJENICAMA
244.DOPUNSKI ZAPISNIK
245.RAČPRIZ – Račun – priznanicaZakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13)
246.ZABUPO – Kartica zabranjena upotreba
247.ZADRŽ – Kartica zadržano
248.PAPOZ – Papirnata oznaka
249.TESTTSE – Test TSE
250.OBRTSE – Obrazac za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE
251.PUTKUĆLJUB – Putovnica za kućnog ljubimca
252.LABNAR – Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje
253.SVJED – Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
254.UPISSVJED – Upisnik za svjedodžbe o zdravstvenom stanju
255.RAČPRIZŽIV – Račun-priznanica o veterinarskom pregledu i mjestu otpreme pošiljaka životinja
256.Potvrda o cijepljenju protiv bolesti kvrgave kože
257.IZJODAB – Izjava o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije
258.EVIDOBRBR24 – Evidencija o radu valionice
259.HVI III – Kartoni za registraciju pošiljaka u međunarodnom prometu
260.HVI III-a – Računi za graničnu veterinarsku inspekciju
261.RIBAR – Obrazac o podrijetlu proizvoda ribarstva
262.ŠKOLJK – Obrazac o podrijetlu živih školjkaša
263.VJEŽBKNJIŽ – Vježbeničke knjižice
264.UVJERSTRISP – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
265.ZAPSTRISP – Zapisnik o polaganju stručnog ispita
266.KSK-DIV Obrazac za dostavu uzorka divljih svinja na labaratorijsko pretraživanje na klasičnu svinjsku kugu
267.BARKOD – Barkod naljepnica za laboratorijske uzorke
268.ZIŠ – Zapisnik o uzimanju uzoraka za ispitivanje školjaka
269.OBRBR27A-serija A Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua
270.OBRBR28B-serija B Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua
271.RECLJEKHR – Recept za ljekovitu hranu za životinje
272.HVI 2-1 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA
273.HVI 3 VC O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PROIZVODA
274.HVI 4 JAR – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ KAZEINSKOG LJEPILA U JUŽNO AFRIČKU REPUBLIKU
275.HVI 4-7 (ENG) VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKU GLODAVACA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO U BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
276.HVI 4-8 VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U IZRAEL
277.HVI 4-10 VC ZA UVOZ SERUMA PODRIJETLOM OD KOPITARA KOJI SE KORISTE U TEHNIČKE SVRHE UKLJUČUJUĆI FARMAKOLOŠKE, DIJAGNOSTIKU IN VITRO I LABORATORIJSKE REAGENSE, NAMJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU SRBIJU
278.HVI 5 SRBIJA VC ZA UVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA JELENSKE DIVLJAČI U REPUBLIKU SRBIJU
279.HVI 5 CRNA GORA – VC ZA UVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA JELENSKE DIVLJAČI U CRNU GORU
280.HVI 6 SRBIJA VC ZA MESO DIVLJIH SVINJA IZ ULOVA NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
281.HVI 6 CRNA GORA – VC ZA SVJEŽE MESO ULOVLJENIH DIVLJIH SVINJA KOJE SE IZVOZE U CRNU GORU
282.HVI 7 BIH VZS ZA KONJE NAMIJENJENE UVOZU U BIH
283.HVI 7 MAKEDONIJA – VC ZA UVOZ U REPUBLIKU MAKEDONIJU REGISTRIRANIH KOPITARA I KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU U SKLADU S ODLUKOM 2004/211/EZ
284.HVI 7 TURSKA VC ZA PRIVREMENI UVOZ REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE I NATJECANJA U REPUBLIKU TURSKU IZ DRŽAVA ČLANICA EU
285.HVI 7 SRBIJA VC ZA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU REGISTRIRANIH KOPITARA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU
286.HVI 7-3 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA NA PODRUČJE REPUBLIKE MAKEDONIJE IZ AUSTRIJE, BJELORUSIJE, HRVATSKE, NOVOG ZELANDA, RUSIJE, UKRAJINE, CRNE GORE I SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA
287.HVI 7-4 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA ZA UTRKE, NATJECANJE I KULTURNA DOGAĐANJA U REPUBLIKU SRBIJU U RAZDOBLJU KRAĆEM OD 30 DANA
288.HVI 8 SRBIJA VC ZA UVOZ LABORATORIJSKIH UZORAKA U REPUBLIKU SRBIJU
289.HVI 8 MAKEDONIJA VC ZA UVOZ LABORATORIJSKIH UZORAKA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
290.HVI 9 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH OVACA I KOZA ZA KLANJE
291.HVI 10 TURSKA VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIS ARIES) I DOMAĆE KOZE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE TOVU U REPUBLICI TURSKOJ
292.HVI 11 SRBIJA – VC ZA UVOZ RASPLODNE ILI PROIZVODNE PERADI OSIM BEZGREBENKI U REPUBLIKU SRBIJU
293.HVI 11-1 MAK VC ZA IZVOZ PERADI ZA RASPLOD ILI PROIZVODNJU OSIM PTICA TRKAČICA (BPP)
294.HVI 12 – VC ZA PSE, MAČKE I TVOROVE ( OPĆENITO ZA TREĆE ZEMLJE)
295.HVI 12 FILIPINI VC ZA PSE I MAČKE KOJI ULAZE U REPUBLIKU FILIPINI
296.HVI 12 HONG KONG VC ZA PSE I MAČKE NAMJENJENE IZVOZU U HONG KONG IZ DRŽAVA/MJESTA IZ SKUPINE III
297.HVI 12 JAPAN VC ZA PSE, MAČKE, LISICE, RAKUNE ILI TVOROVE NAMIJENJENE UVOZU U JAPAN
298.HVI 12 MAK VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
299.HVI 12 MERCOSUR – VC I DOMAĆE MAČKE KOJI SE ŠALJU U DRŽAVE MERCOSURA (ARGENTINA, BRAZIL, PARAGVAJ, URUGVAJ)
300.HVI 12 JAR – VC ZA IZVOZ REPTILA U JUŽNU AFRIKU IZ DRŽAVA SLOBODNIH OD ENCEFALOMIJELITISA KONJA
301.HVI 12 SRBIJA VC ZA UVOZ PASA, MAČAKA, TVOROVA I NEKOMERCIJONALNO KRETANJE VIŠE OD PET PASA, MAČAKA ILI TVOROVA
302.HVI 12 NIGERIJA – VC ZA PSE I MAČKE KOJE SE OTPREMAJU U NIGERIJU
303.HVI 12-3 BR CERTIFIKAT ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ ZEMALJA KOJE NISU ZEMLJE MERCOSURA
304.HVI 12-5 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL
305.HVI 12-6 VC ZA UVOZ GLODAVACA U CRNU GORU
306.HVI 12-7 VC DIO A ZA MAČKE I PSE KOJI SE OTPREMAJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NOVI ZELAND
307.HVI 12-8 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE DOMAĆIH PASA, MAČAKA I VRETICA KOJI ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU
308.HVI 12-9 VC ZA MALE ŽIVOTINJE KOJE ULAZE U SAD
309.HVI 12-11 BIH VC ZA AKVATIČNE ŽIVOTINJE NAMIJENJENE PUTOVANJU U PRATNJI VLASNIKA U BIH
310.HVI 12-12 VC ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PTICA KUĆNIH LJUBIMACA KOJE ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU
311.HVI 13 CRNA GORA – VC ZA UVOZ U CRNU GORU PTICA UZGOJENIH U REGISTRIRANIM UZGAJALIŠTIMA, OSIM DOMAĆE PERADI
312.HVI 13 SRBIJA VC ZA GOLUBOVE NAMIJENJENE PRIVREMENOM IZVOZU I TAKMIČENJU U REPUBLICI SRBIJI
313.HVI 13-1 – DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA UVOZ PERADI I/ILI PERNATE DIVLJAČI IZ UZGOJA I/ILI DIVLJIH PTICA I DRUGIH PTICA KOJE SE DRŽE ZATVORENE U CRNU GORU
314.HVI 13-13 VC ZA GOLUBOVE I LABUDOVE NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL
315.HVI 14 SRBIJA VC ZA UVOZ ZEČEVA I KUNIĆA U REPUBLIKU SRBIJU
316.HVI 15 KOSOVO VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP) NAMIJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU KOSOVO
317.HVI 15-1 CRNA GORA VC ZA IZVOZ U CRNU GORU PROIZVODA OD JAJA
318.HVI 16 BIH VC ZA KONZUMNA JAJA NAMIJENJENA UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
319.HVI 16-5 BIH – VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U BIH
320.HVI 16-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD JAJA NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU
321.HVI 16-7 SRB VC ZA PROIZVODE OD JAJA (EP)
322.HVI 16-8 CG VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U CRNU GORU
323.HVI 16-9 SRB VC ZA JAJA NAMIJENJENA IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
324.HVI 17 KOSOVO – VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠE (ARTIODACTYLA), PORODICE JELENA (CERVIDAE) NAMJENJENE UVOZU U KOSOVO
325.HVI 17-11 BIH VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACRYLA), PORODICE JELENA (CERVIDAE) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
326.HVI 17-12 BIH VC ZA MUFLONE (OVIS MUSIMON) NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
327.HVI 17-15 VC ZA IZVOZ MAJMUNA IZ RH U IZRAEL
328.HVI 18 ENG, SLO, MAĐ VZS ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENE ŽIVOTINJSKE PROIZVODE (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
329.HVI 18 A SLO, ITA POTVRDA – PRILOG UZ HVI 18 (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
330.HVI 18-1 VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE) ZA SRBIJU
331.HVI 18-2 MAK VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
332.HVI 18-3 ALBANIJA VC ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (SAMO ZA ROBU IZ TREĆIH ZEMALJA ZA TREĆE ZEMLJE)
333.HVI 19 REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODA NA BAZI MLIJEKA NAMJENJENIH HRANIDBI ŽIVOTINJA U REPUBLIKU JUŽNU AFRIKU
334.HVI 19 BIH VC ZA IZVOZ U BIH MLIJEKA, PROIZVODA NA BAZI MLIJEKA I PROIZVODA DOBIVENIH OD MLIJEKA KOJI NISU NAMJENJENI PREHRANI LJUDI
335.HVI 20 AUSTRALIJA VC ZA IZVOZ TERMIČKI OBRAĐENOG (UKLJUČUJUĆI PASTERIZIRANOG) I TERMIČKI NE OBRAĐENOG SIRA I MASLACA
336.HVI 20 FRANCUSKA POLINEZIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU IZ HRVATSKE U FRANCUSKU POLINEZIJU
337.HVI 20 GCC VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODE OD MLIJEKA U DRŽAVE PERZIJSKOG ZALJEVA (GCC)
338.HVI-20 RUSIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
339.HVI 20 JAPAN VC ZA SIROVO MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA PAPKARANAMIJENJENIH IZVOZU U JAPAN IZ REPUBLIKE HRVATSKE
340.HVI 20 A JAPAN DODATAK CERTIFIKATU HVI 20 JAPAN
341.HVI 20 JAR – VC ZA IZVOZ MLIJEKA I PROIZVODA OD MLIJEKA U JUŽNU AFRIKU
342.HVI-20 SAD VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SAD
343.HVI 20 KAZAHSTAN – VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE IZVOZE IZ HRVATSKE U CARINSKO PODRUČJE CARINSKE UNIJE, REPUBLIKE BJELORUSIJE, REPUBLIKE KAZAHSTAN I RUSKE FEDERACIJE
344.HVI-20 BIH RM VC ZA IZVOZ U BIH SIROVOG MLIJEKA ZA DALJNJU PRERADU
345.HVI-20 BIH RMP VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD SIROVOG MLIJEKA
346.HVI 20 BIH HTB VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD PASTERIZIRANOG MLIJEKA
347.HVI-20 BIH HTC VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA OD STERILIZIRANOG MLIJEKA
348.HVI-20 MAROKO VC ZA UVOZ U KRALJEVINU MAROKO MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
349.HVI 20 HTB CRNA GORA – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLA ZA PREHRANU LJUDI NAMJENJENJENIH IZVOZU U CRNU GORU
350.HVI 20 HTC CRNA GORA – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI I NAMJENJENIH UVOZU U CRNU GORU
351.HVI 20 UKRAJINA – VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
352.HVI 20 NOVI ZELAND VC ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA PREHRANU LJUDI IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA NOVI ZELAND
353.HVI 20 PERU – VC ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ZA REPUBLIKU PERU
354.HVI 20 TURSKA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MLIJEKA NAMJENJENIH PREHRANI LJUDI U REPUBLIKU TURSKU
355.HVI-20-1 (SRB, ENG) VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO, PROIZVODE OD TERMIČKI OBRAĐENOG MLIJEKA ILI TERMIČKI OBRAĐENE PROIZVODE OD MLIJEKA I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI NAMJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU – IZMJENA
356.HVI 20-10 VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI NAMJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJU
357.HVI 20-12 ALBANIJA VC ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE IZVOZU U ALBANIJU
358.HVI 20-15 AZERBEJĐAN VZS ZA MLIJEKO I PROIZVODE OD MLIJEKA NAMIJENJENE IZVOZU U AZERBEJĐAN
359.HVI 20-16 HTB KOSOVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ DRŽAVA NAVEDENIH U STUPCU B DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
360.HVI 20-17 HTC KOSOSVO VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI IZ DRŽAVA ILI NJIHOVIH DIJELOVA NAVEDENIH U STUPCU C DODATKA I. OVE UREDBE NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
361.HVI 20-18 HTB MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD MLIJEKA KRAVA, OVACA, KOZA I BIVOLICA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU B DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU B DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 12. 9. 2013.
362.HVI 20-18 HTC MAKEDONIJA VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DJELOVA KOJI SU ODOBRENI U STUPCU C DIJELU VII. DODATKA VI. PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOM STUPCU C DODATKA I. UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 12. 9. 2013.
363.HVI 20-18 RM VC ZA SIROVO MLIJEKO, IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO DALJNJOJ PRERADI U REPUBLICI MAKEDONIJI PRIJE UPOTREBE ZA PREHRANU LJUDI – IZMJENA 14. 12. 2011.
364.HVI 20-18 RMP VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE, DOBIVENE OD SIROVOG MLIJEKA ZA PREHRANU LJUDI IZ TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA KOJI SU ODOBRENI U DODATKU 6 DIJELU 7 STUPCU A PRAVILNIKA* I/ILI ISTOVRIJEDNOG STUPCA A DODATKA I UREDBE (EU) BR. 605/2010, NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU – IZMJENA 14. 12. 2011.
365.HVI 20-19 VC ZA IZVOZ MLIJEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE – (ZA SINGAPUR, ANGOLU, OBALU BJELOKOSTI, GABON, KAMERUN, MALEZIJU, UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE, LIBIJU)
366.HVI 21 FENJ VSS ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMJENJENE LJUDSKOJ PREHRANI (ZA BIH)
367.HVI 21 BIH VC ZA UVOZ PROIZVODA OD MESA I OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA U BIH
368.HVI 21 JAR VC ZA IZVOZ TERMIČKI OBRAĐENIH PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU JUŽNU AFRIKU NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
369.HVI 21 LIBANON VC ZA IZVOZ U LIBANON MESA I PRERAĐENIH PROIZVODA OD MESA GOVEDA, OVACA, KOZA I SVINJA
370.HVI 21 SRBIJA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U REPUBLIKU SRBIJU
371.HVI 21 CRNA GORA VC ZA ODREĐENE PROIZVODE OD MESA I OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA NAMIJENJENE OTPREMI U CRNU GORU
372.HVI 21 KOSOVO VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUCA, MJEHURA I CRIJEVA U REPUBLIKU KOSOVO IZMJENA
373.HVI 21 – 1 BIH – DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA GOVEDA I PROIZVODA KOJI SADRŽE MESO GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
374.HVI 21-2 (UKR, ENG) VZS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
375.HVI 21-3 (ENG) VZS ZA PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO
376.HVI 21-5 MAK VC ZA MESNE PRIPRAVKE ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
377.HVI 21-6 MAK VC ZA PROIZVODE OD MESA / OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU
378.HVI 21-7 VC ZA POŠILJKE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJE SE PROVOZE PREKO PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE
379.HVI 22 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU SVJEŽEG MESA, IZNUTRICA I DRUGIH PROIZVODA KLANJA OVACA I KOZA
380.HVI 22 CRNA GORA VC ZA MESO OVACA I KOZA NAMJENJENO IZVOZU U CRNU GORU
381.HVI 22 SRBIJA VC ZA SVJEŽE MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO DOMAĆIH OVACA (OVIS ARIES) I DOMAĆIH KOZA (CAPRA HIRCUS)
382.HVI 23 RUSIJA VC ZA IZVOZ PRIRODNOG MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJE CARINSKE UNIJE BJELORUSIJE, KAZAHSTANA I RUSKE FEDERACIJE
383.HVI 23 BIH VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU MEDA I DRUGIH PROIZVODA OD MEDA NAMJENJENIH PREHRANI LJUDI
384.HVI 23 SINGAPUR – VC ZA IZVOZ MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELARSTVA NAMJENJENIH PREHRANU LJUDI IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SINGAPUR
385.HVI 23-3 VC ZA MED I DRUGE PROIZVODE PČELARSTVA ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
386.HVI 23-5 KOSOVO VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO/MED
387.HVI 23-6 VC ZA UVOZ MEDA I OSTALIH PČELINJIH PROIZVODA NAMIJENJENIH IZLOŽBI APIMONDIA 2011. (R ARGENTINA)
388.HVI 24-4 AUSTRALIJA VC ZA TERMIČKI OBRAĐENO GOVEĐE MESO I PROIZVODE OD GOVEĐEG MESA STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI
389.HVI 24-5 AUSTRALIJA – DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA TERMIČKI OBRAĐENO GOVEĐE MESO I PROIZVODE OD GOVEĐEG MESA STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI
390.HVI 25 BIH VC ZA MESO KOPITARA NAMIJENJENO UVOZU U BIH
391.HVI 26 BIH VC ZA UVOZ MESA PERADI U BIH
392.HVI 26 ALBANIJA VC ZA IZVOZ MESA PERADI U RAPUBLIKU ALBANIJU
393.HVI 26 TAJLAND VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U TAJLAND
394.HVI 26 CU VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD PERADI NAMIJENJENE IZVOZU IZ EU U CARINSKU UNIJU
395.HVI 26 CRNA GORA – VC ZA MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U CRNU GORU
396.HVI 26 HONG KONG – VC ZA IZVOZ PRERAĐENIH PROIZVODA OD MESA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U HONG KONG
397.HVI 26 AZERBAJDŽAN – VC ZA IZVOZ MESA PERADI U REPUBLIKU AZERBEJDŽAN
398.HVI 26-1 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJEN IZVOZU NA KOSOVO
399.HVI 26-3 VC ZA SMRZNUTE PILEĆE NOGE NAMIJENJENE IZVOZU U VIJETNAM
400.HVI 26-5 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SOCIJALISTIČKU REPUBLIKU VIJETNAM
401.HVI 26-6 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI I PROIZVODE OD MESA PERADI NAMIJENJENE IZVOZU U HONG KONG
402.HVI 26-7 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ RH U HONG KONG
403.HVI 26-8 VC ZA SVJEŽE MESO PERADI (ZA LIBERIJU)
404.HVI 26-9 VC ZA MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
405.HVI 26-10 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U HONG KONG
406.HVI 26-11 VC ZA IZVOZ MESA GOVEDA I PROIZVODA OD MESA GOVEDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU OBALA BJELOKOSTI
407.HVI 26-12 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU ANGOLU
408.HVI 26-13 VC ZA MLJEVENO MESO I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI (POU-MI/MSM) NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
409.HVI 26-14 VC ZA IZVOZ MESA SVINJA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU GANU
410.HVI 26-15 SRB VC ZA MESO PERADI I STROJNO OTKOŠTENO MESO PERADI NAMIJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
411.HVI 26-16 KATAR VC ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA DOMAĆE PERADI IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVU KATAR
412.HVI 26 – 17 DODATNA JAMSTVA UZ CERTIFIKAT ZA UVOZ MESA/JAJA PERADI ILI PERNATE DIVLJAČI IZ UZGOJA ILI DIVLJIH PTICA
413.HVI 27 ALBANIJA VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U ALBANIJU
414.HVI 27 BIH VC ZA IZVOZ U BIH PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI-04.03.14.
415.HVI 27 CRNA GORA VC ZA IZVOZ U CRNU GORU PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
416.HVI 27 MAROKO VC ZA IZVOZ U KRALJEVINU MAROKO PROIZVODA RIBARSTVA ILI AKVAKULTURE NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
417.HVI 27 TURSKA – VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI U REPUBLIKU TURSKU
418.HVI 27 GCC – VC ZA IZVOZ U ZEMLJE ČLANICE GCC-A PROIZVODA OD ŽIVOTINJA AKVAKULTURE (RIBE I PROIZVODE RIBARSTVA, UKLJUČUJUĆI MEKUŠCE, RAKOVE I BODLJIKAŠE)
419.HVI 27-1 VC ZA IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
420.HVI 27-3 RUSIJA VC ZA RIBU I PLODOVE MORA (PROIZVODE RIBARSTVA) TE NJIHOVE PRERAĐENE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
421.HVI 27-4 VC ZA UVOZ U CRNU GORU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I NJIHOVIH PROIZVODA NAMIJENJENIH DALJNJOJ PRERADI, OTPREMNIM CENTRIMA I CENTRIMA ZA PROČIŠĆAVANJE TE SLIČNIM POGONIMA PRIJE PREHRANE LJUDI
422.HVI 27-6 BIH VC ZA ŽIVE SLATKOVODNE RIBE IZ PORODICE ŠARANA NAMIJENJENE UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
423.HVI 27-7/ MAK VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
424.HVI 27-9 (SR, ENG) VC ZA RIBU I PROIZVODE OD RIBE NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
425.HVI 27-10 VC ZA PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU KOSOVO
426.HVI 27-14 VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NARODNU REPUBLIKU KINU
427.HVI 27-15 UKRAJINA VC ZA RIBU I PROIZVODE RIBARSTVA NAMIJENJENE IZVOZU U UKRAJINU
428.HVI 28 ALBANIJA VC ZA DOMAĆE SVINJE NAMIJENJENE KLANJU ODMAH NAKON UVOZA U ALBANIJU
429.HVI 28 CG VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U CRNU GORU
430.HVI 28 GRUZIJA VC ZA IZVOZ SVINJA ZA KLANJE U GRUZIJU
431.HVI 28 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU DOMAĆIH SVINJA ZA KLANJE
432.HVI 28 MOLDAVIJA – VC ZA DOMAĆE SVINJE ZA UZGOJ I PROIZVODNJU NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU MOLDAVIJU
433.HVI 28-5 MAKEDONIJA VC ZA ŽIVOTINJE IZ REDA PARNOPRSTAŠA (ARTIODACTYLA) (OSIM ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BIZON (BISON) I BIVOL (BUBALUS) I NJIHOVE KRIŽANCE), KOZE (CAPRA HIRCUS), SVINJA (SUIDAE) I PEKARIJA (TAYASSUIDAE) TE PORODICA NOSOROGA (RHINOCEROTIDAE) I SLONOVA (ELEPHANTIDAE)
434.HVI 28-7 MAK VC ZA DOMAĆE SVINJE (SUS SCROFA) NAMIJENJENE UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI NAKON UVOZA (POR-X)
435.HVI 28-8 MAK VC ZA SVJEŽE MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO DOMAĆIH SVINJA (SUS SCROFA) ZA OTPREMU U REPUBLIKU MAKEDONIJU (POR)
436.HVI 28-9 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA TOV I RASPLOD U CRNU GORU
437.HVI 28-10 VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U EGIPAT
438.HVI 28-11 VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA DOMAĆIH SVINJA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, U REPUBLIKU SRBIJU
439.HVI 28-12 CG VC ZA IZVOZ U CRNU GORU SVJEŽEG MESA SVINJA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI
440.HVI 28-14 TUR VC ZA DOMAĆE OVNOVE (OVIS ARIES) I JARČEVE (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENE KLANJU U REPUBLICI TURSKOJ
441.HVI 29 BIH VC ZA UVOZ MESA DOMAĆIH SVINJA U BOSNU I HERCEGOVINU
442.HVI 29 NOVI ZELAND VC ZA IZVOZ MESA SVINJA ZA PREHRANU LJUDI IZ EUROPSKE UNIJE NA NOVI ZELAND
443.HVI 29 OBALA BJELOKOSTI – VC ZA IZVOZ MESA I PROIZVODA OD MESA SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU OBALA BJELOKOSTI
444.HVI 30 BIH – VC ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA UVOZU U BIH
445.HVI 30 ALBANIJA – VC ZA IZVOZ CRIJEVA U ALBANIJU
446.HVI 30 CRNA GORA – VC ZA ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA IZVOZU U CRNU GORU
447.HVI 30 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENA CRIJEVA NAMJENJENA IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
448.HVI 31 (ENG, TUR) – VZS ZA NETRETIRANU OVČJU VUNU NAMJENJENU OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
449.HVI 31 SRBIJA – VC ZA ZA IZVOZ NEOBRAĐENE VUNE U SRBIJU
450.HVI 31-2 – VC ZA PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE INDUSTRIJSKOJ UPORABI
451.HVI 31-3 VC ZA NEOBRAĐENU VUNU OVACA (ZA TREĆE ZEMLJE, INDIJA)
452.HVI 32-1 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENE KOŽE PAPKARA I KOPITARA NAMJENJENE UVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
453.HVI 32 GANA – VC ZA IZVOZ KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U GANU
454.HVI 32 BIH – VC ZA UVOZ OBRAĐENIH KOŽA U BOSNU I HERCEGOVINU
455.HVI 32 INDONEZIJA – VC ZA IZVOZ KOŽA U INDONEZIJU
456.HVI 32 INDIJA – VC ZA UVOZ KOŽA U INDIJU
457.HVI 32 KINA – VC ZA KOŽE GOVEDA I OVACA NAMJENJENE IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U NARODNU REPUBLIKU KINU
458.HVI 32 KANADA – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE NAMJENJENE IZVOZU U KANADU
459.HVI 32 MAKEDONIJA VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE BJELANČEVINE KOJE NISU NAMJENJENE PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE RAZLIČITE OD HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE KOJE SADRŽE TAKVE BJELANČEVINE NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU
460.HVI 32 TUNIS VC ZA IZVOZ TRETIRANIH KOŽA UNGULATA U TUNIS
461.HVI 32-A SRB – VC ZA IZVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI
462.HVI 32 B – VC ZA IZVOZ PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA MATERIJALA KATEGORIJE 3
463.HVI 32 C SRB – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA PODRIJETLOM OD NEPREŽIVAČA KOJE NISU ZA PREHRANU LJUDI, UKLJUČUJUĆI I MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM ONIH U HRANI ZA KUĆNE LJUBIMCE, NAMJENJENE ZA OTPREMU ILI ZA PROVOZ (1) KROZ REPUBLIKU SRBIJU
464.HVI 32-3B TAI – VC ZA IZVOZ TRETIRANIH GOVEĐIH KOŽA IZ REPUBLIKE HRVATSKE (ZA TAJLAND)
465.HVI 32-6 – ENG, TUR – VZS ZA TRETIRANE KOŽE PAPKARA NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
466.HVI 32-16 – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SAMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
467.HVI 32-18 BIH – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE PTICA I UNGULATA KOJI SADRŽE KOSTI, ROGOVE, KOPITA, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE, KOŽE ILI KRZNA NAMIJENJENE UVOZU U BIH
468.HVI 33 BIH VC ZA PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE PROTEINE KOJI NISU NAMIJENJENI ZA PREHRANU LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE OSIM HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE KOJA SADRŽI TE PROTEINE, NAMIJENJENE OTPREMI U ILI ZA PROVOZ KROZ BOSNU I HERCEGOVINU
469.HVI 33 ENG, MAĐ POTVRDA OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ŽIVOTINJSKU HRANU
470.HVI 33 CRNA GORA – VZS ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU IZVOZU U CRNU GORU
471.HVI 33 GRUZIJA – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU GRUZIJU
472.HVI 33 KOSOVO – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
473.HVI 33 SRBIJA – VC ZA RIBLJE ULJE KOJE NIJE NAMIJENJENO PREHRANI LJUDI VEĆ PREHRANI ŽIVOTINJA ILI U DRUGE SVRHE IZVAN LANCA HRANE ZA ŽIVOTINJE, NAMIJENJENOG OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
474.HVI 33 TURSKA – VC ZA DODATKE HRANI ZA ŽIVOTINJE NAMJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU
475.HVI 33-1 BIH – VZS ZA RIBLJE BRAŠNO NAMIJENJENO IZVOZU U BIH
476.HVI 33-2 – VETERINARSKA POTVRDA ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE – ZA ALBANIJU
477.HVI 33-4 – VZS ZA PREDMJEŠAVINE ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE NAMIJENJENE IZVOZU NA KOSOVO
478.HVI 33-5 MAK – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENU UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
479.HVI 33-8 – VC ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA NE SADRŽI SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
480.HVI 33-9 – VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
481.HVI 33-10 – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
482.HVI 33-12 – VC ZA IZVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE I DODATAKA HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG PODRIJETLA U UKRAJINU
483.HVI 33-13 VC ZA MLIJEČNE ZAMJENICE – DODATKE HRANI ZA ŽIVOTINJE NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU
484.HVI 34 MAKEDONIJA VC ZA MLIJEKO, PROIZVODE NA OSNOVI MLIJEKA I PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU
485.HVI 34 SRBIJA – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
486.HVI 34-1 SRBIJA – VC ZA MLIJEKO, PROIZVODE NA BAZI MLIJEKA I PROIZVODE DOBIVENE OD MLIJEKA KOJI NISU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI ZA OTPREMU U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU SRBIJU
487.HVI 34-2/1C – GARANCIJA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ŽVAKALICA ZA PSE NAMIJENJENIH IZVOZU U IZRAEL
488.HVI 34-2/2C – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE KOJE SADRŽE SASTOJKE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U IZRAEL
489.HVI 35 BIH – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BUBALUS I BIZON VRSTE I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMJENJENA NEPOSREDNOM KLANJU NAKON UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU
490.HVI 35-1 LIBANON VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE IZ HRVATSKE U LIBANON
491.HVI 35 LIBANON – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE IZ HRVATSKE U LIBANON -OBAVEZNO GA MORA PRATITI HVI 35-8 LIBANON I 35-9 LIBANON
492.HVI 35-1 BIH – DODATNA JAMSTVA O MJERAMA NADZORA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA U POGLEDU BOLESTI KVRGAVE KOŽE UZ CERTIFIKAT ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U BOSNU I HERCEGOVINU
493.HVI 35-2 KOSOVO – VS ZA DOMAĆA GOVEDA ZA KLANJE NAMJENJENA IZVOZU NA KOSOVO
494.HVI 35-4 – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U CRNU GORU
495.HVI 35-4A – DODATAK UZ CERTIFIKAT 35-4 DODATNI UVJETI ZA UVOZ GOVEDA ZA KLANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U CRNU GORU
496.HVI 35-5 – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (BOS TAURUS, BISON BISON, BUBALUS BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMJENJENIH KLANJU NAKON UVOZA ZA R. MAKEDONIJU
497.HVI 35-6 – VC ZA IZVOZ GOVEDA ZA KLANJE U LIBIJU
498.HVI 35-7 – VC ZA DOMAĆA GOVEDA NAMIJENJENA KLANJU NAKON UVOZA (SRBIJA)
499.HVI 35-8 LIBANON DODATNA POTVRDA ZA UVOZ PREŽIVAČA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U LIBANON
500.HVI 35-9 LIBANON DODATNA POTVRDA ZA UVOZ U LIBNON PREŽIVAČA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
501.HVI 36 ALBANIJA – VC ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U ALBANIJU
502.HVI 36 EGIPAT – VC ZA SJEME BIKOVA NAMJENJENO IZVOZU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU EGIPAT
503.HVI 36 MEXICO VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U MEKSIKO
504.HVI 36 RUSIJA – VC ZA SJEME GOVEDA NAMIJENJENO ZA IZVOZ IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
505.HVI 36 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU SJEMENA BIKOVA
506.HVI 36-2 BIH – VC ZA SJEME BIKOVA NAMIJENJENO UVOZU U BIH
507.HVI 36-3 – VC ZA IZVOZ SJEMENA BIKOVA U CRNU GORU
508.HVI 36-5 – VC ZA IZVOZ SJEMENA NA KOSOVO
509.HVI 36-6 MAKEDONIJA – VC ZA UVOZ I PROVOZ SJEMENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDO KOJE JE OTPREMLJENO IZ CENTRA ZA SAKUPLJANJE SJEMENA
510.HVI 36-8 TURSKA – VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU
511.HVI 36-9 TURSKA – VC ZA SJEME DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA SAKUPLJENO, OBRAĐENO I USKLADIŠTENO PRIJE 31. PROSINCA 2004. ZA IZVOZ IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE U REPUBLIKU TURSKU
512.HVI 37 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH SVINJA ZA KLANJE
513.HVI 38 RUSIJA – VC ZA MESO SVINJA I SIROVE MESNE PRIPRAVKE NAMIJENJENE IZVOZ IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
514.HVI 38-3 – VC ZA GOTOVE PREHRAMBENE PROIZVODE KOJI SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH IZVOZU U KAZAHSTAN
515.HVI 39 BIH – VC ZA UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH OVACA I KOZA NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
516.HVI 39 TURSKA – VC ZA DOMAĆE OVCE (OVIES ARIES) I DOMAĆIE KOZE (CAPRA HIRCUS) ZA RASPLOD NAMIJENJENE IZVOZU U REPUBLIKU TURSKU
517.HVI 39 SRBIJA – VC ZA IZVOZ OVACA I KOZA ZA RASPLOD U REPUBLIKU SRBIJU
518.HVI 39 CRNA GORA – VC ZA IZVOZ U CRNU GORU DOMAĆIH OVACA I KOZA NAMJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
519.HVI 39 KOSOVO – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU KOSOVO DOMAĆIH OVACA (OVIS ARIES) I DOMAĆIH KOZA (CAPRA HIRCUS) NAMIJENJENIH UZGOJU I/ILI PROIZVODNJI
520.HVI 40 – CERTIFIKAT O SLOBODNOJ PRODAJI ZA IZVOZ U DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE EU-HRANA ILI HRANA ZA ŽIVOTINJE
521.HVI 41 – VETERINARSKI CERTIFIKAT – 13.05.13. (općeniti certifikat o sigurnosti proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla + garancije za slinavku i šap)
522.HVI 42 ARGENTINA VC ZA LOVAČKE TROFEJE ZA ARGENTINU
523.HVI 42 BRAZIL VC ZA LOVAČKE TROFEJE ZA BRAZIL
524.HVI 42 EAGU VC ZA IZVOZ LOVAČKIH TROFEJA U DRŽAVE EUROAZIJSKE GOSPODARSKE UNIJE: RUSIJU, ARMENIJU, BJELORUSIJU, KAZAHSTAN, I KIRGISTAN
525.HVI 42 CU – VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ TROFEJA U CARINSKO PODRUČJE CARINSKE UNIJE REPUBLIKE BJELORUSIJE, REPUBLIKE KAZAHSTANA I RUSKE FEDERACIJE
526.HVI 42 JAR – VC ZA IZVOZ TROFEJA U JUŽNOAFRIČKU REPUBLIKU
527.HVI 42 MAKEDONIJA – VC ZA OBRAĐENE LOVAČKE TROFEJE I DRUGE PREPARATE PTICA I PAPKARA KOJI SADRŽE SAMO KOSTI, ROGOVE, PAPKE, KANDŽE, ROGOVLJE, ZUBE ILI KOŽU, A NAMIJENJENI SU UVOZU U ILI PROVOZU KROZ (2) REPUBLIKU MAKEDONIJU
528.HVI 42 SRBIJA – ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA OBRAĐENEN LOVAČKE TROFEJE I DRUGE PREPARATE PTICA, PAPKARA I KOPITARA, KOJI SE SASTOJE SAMO OD KOSTI ROGOVA, PAPAKA, KOPITA, KANDŽI, ROGOVLJA, ZUBI ILI KOŽE NAMIJENJENE OTPREMI U SRBIJU ILI PROVOZU KROZ SRBIJU
529.HVI 43 BIH – VC ZA UVOZ PRERAĐENE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE U BOSNU I HERCEGOVINU
530.HVI 43 KOSOVO – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU IZVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
531.HVI 43 MAKEDONIJA – VC ZA IZVOZ U ILI PROVOZ KROZ REPUBLIKU MAKEDONIJU PRERAĐENE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE OSIM KONZERVIRANE
532.HVI 43 CRNA GORA – VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE NAMIJENJENU OTPREMI U/ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
533.HVI 43 SRBIJA VC ZA PRERAĐENU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE, OSIM KONZERVIRANE, NAMIJENJENE IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
534.HVI 44 AUSTRALIJA VC ZA IZVOZ TERMIČKI OBRAĐENIH KONZERVI KOJE MOGU SADRŽAVATI MESO I PROIZVODE OD MESA GOVEDA KOJE SU PODRIJETLA ISKLJUČIVO IZ HRVATSKE
535.HVI 44-1 AUSTRALIJA VC ZA IZVOZ TERMIČKI OBRAĐENIH KONZERVI KOJE MOGU SADRŽAVATI MESO I PROIZVODE OD MESA GOVEDA KOJE SU PODRIJETLA ISKLJUČIVO IZ FSANZ BSE DRŽAVE RIZIKA KATEGORIJE 1 ILI RIZIKA KATEGORIJE 2, ILI SADRŽE MESO SVINJA, PERADI I NJIHOVIH PROIZVODA, ILI KOMBINIRANIH VRSTA NAVEDENIH ŽIVOTINJA
536.HVI 44A USA – VC ZA PROIZVODE OD MESA – PASTERIZIRANI
537.HVI 44B USA – VC ZA PROIZVODE OD MESA – STERILIZIRANI
538.HVI 44-1 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE
539.HVI 44-2 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – DEHIDRIRANE JUHE – PERAD (DO 2%)
540.HVI 44-3 USA (ENG) – VZS ZA MESO I MESNE PROIZVODE – BUJON KOCKE
541.HVI 44-4 – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU SADRŽE SIROVINE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
542.HVI 44-5 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PROIZVODA KOJI U SVOM SASTAVU SADRŽE MESO SVINJA, JAJA ILI MLIJEKO – DODACI JELIMA I KONCENTRATI JUHA
543.HVI 44-6 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA
544.HVI 44-7 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU PODRIJETLOM OD GOVEDA
545.HVI 44-8 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE LAKTOZU
546.HVI 44-9 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINOZNIH KAPSULA
547.HVI 44-10 USA – VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA (PODRIJETLOM OD PERADI I GOVEDA), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD
548.HVI 44-11 USA – VC ZA IZVOZ U SAD TABLETA KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE MAGNEZIJ STEARAT PODRIJETLOM OD GOVEDA
549.HVI 44-12 JUŽNA KOREJA – VC ZA SMRZNUTE PROIZVODE OD TIJESTA I SLADOLED KOJI SADRŽE PROIZVODE OD JAJA I/ILI MLIJEKA, A NAMIJENJENI SU UVOZU U REPUBLIKU KOREJU
550.HVI 44-13 USA – VC ZA DODATKE JELIMA, MJEŠAVINE I KONCENTRATE ZA JUHE KOJE U SVOM SASTAVU SADRŽE MESO PERADI I/ILI JAJA U PRAHU (PROIZVODI PODRIJETLOM OD PERADI), A NAMIJENJENI SU UVOZU U SAD
551.HVI 44-14 USA – VC ZA IZVOZ U SAD PRAZNIH TVRDIH ŽELATINSKIH KAPSULA (PODRIJETLOM OD GOVEDA I/ILI SVINJA)
552.HVI 44-15 USA – VC ZA MESO I MESNE PROIZVODE
553.HVI 45 BIH – VC ZA UVOZ KONZERVIRANE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE U BOSNU I HERCEGOVINU
554.HVI 45 CRNA GORA – VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMJENJENU OTPREMI U/ILI PROVOZU KROZ CRNU GORU
555.HVI 45 SRBIJA VC ZA KONZERVIRANU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE NAMIJENJENU IZVOZU U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
556.HVI 46 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
557.HVI 47 MAKEDONIJA – VC ZA MAST ILI TOPLJENE MASTI NAMJENJENE PREHRANI LJUDI ZA IZVOZ U REPUBLIKU MAKEDONIJU
558.HVI 47 SRBIJA – VC ZA TOPLJENE MASTI KOJE NISU ZA PREHRANU LJUDI VEĆ ZA HRANIDBU ŽIVOTINJA, A NAMJENJENE SU OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
559.HVI 47 BIH VC – ZA IZVOZ ŽIVOTINJSKE MASTI I ČVARAKA OD DOMAĆIH GOVEDA ILI OVACA ILI KOZA ILI SVINJA U BOSNU I HERCEGOVINU
560.HVI 47-1 BIH VC ZA TOPLJENE MASTI KOJE NISU NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, ZA UPORABU KAO KRMIVO, ZA OTPREMU U BIH
561.HVI 48 (ENG,FRA) – VZS SLUŽBENE INSPEKCIJE ZA MESO ZA IZVOZ PROIZVODA OD MESA U KANADU
562.HVI 50 SRBIJA – VC ZA UVOZ MESA KUNIĆA IZ UZGOJA (RM)
563.HVI 52 BIH VC ZA SIROVU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE ZA IZRAVNU PRODAJU ILI NUSPROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA ZA HRANIDBU KRZNAŠA, KOJI SU NAMJIJENJENI OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ BOSNU I HERCEGOVINU
564.HVI 52 SRBIJA VC ZA SIROVU HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE ZA IZRAVNU PRODAJU ILI NUSPROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA ZA HRANIDBU KRZNAŠA, KOJI SU NAMIJENJENI OTPREMI U ILI PROVOZU KROZ REPUBLIKU SRBIJU
565.HVI 51 AUSTRALIJA – VC ZA IZVOZ KONZERVI SVINJSKOG MESA U AUSTRALIJU
566.HVI 51-1 AUSTRALIJA – VS ZA MESO I PROIZVODE OD MESA PERADI
567.HVI 53 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU JAJA ZA VALENJE PERADI, OSIM BEZGREBENKI -11.03.14.
568.HVI 53 SRBIJA – VC ZA IZVOZ JAJA ZA VALENJE PERADI, OSIM BEZGREBENKI, U REPUBLIKU SRBIJU
569.HVI 53 UKRAJINA – VC ZA IZVOZ JAJA ZA VALENJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U UKRAJINU
570.HVI 54 BIH VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA ZA PROIZVODNJU HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE
571.HVI 55 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU PERADI ZA KLANJE OSIM BEZGREBENKI SRP
572.HVI 55-4 – UVJETI UVOZA REPUBLIKE SRBIJE ZA DOMAĆU PERAD ZA KLANJE
573.HVI 56 BIH – VC ZA PERAD ZA UZGOJ ILI PROIZVODNJU, OSIM BEZGREBENKI, NAMJENJENU UVOZU U BOSNU I HERCEGOVINU
574.HVI 57 BIH – VC ZA UVOZ JEDNODNEVNIH PILIĆA, OSIM BEZGREBENKI, U BOSNU I HERCEGOVINU
575.HVI 58 SRBIJA – VC ZA IZVOZ JEDNODNEVNIH PILIĆA U REPUBLIKU SRBIJU
576.HVI 59 AUSTRALIJA – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U AUSTRALIJU
577.HVI 58-2 – VC ZA JEDNODNEVNE PILIĆE, OSIM BEZGREBENKI NAMIJENJENE OTPREMI NA KOSOVO
578.HVI 59 TAJLAND – VC ZA ŽVAKALICE ZA PSE NAMIJENJENE IZVOZU U TAJLAND
579.HVI 60 TURSKA – VC ZA PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE BJELANČEVINE KOJE NISU NAMJENJENE PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI MJEŠAVINE I PROIZVODE, OSIM HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, KOJI SADRŽE TAKVE BJELANČEVINE, NAMJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU TURSKU
580.HVI 61 – CERTIFIKAT ZA OTPREMU DJEČJE HRANE KOJA SADRŽI MLIJEČNE KOMPONENTE U NJEMAČKU
581.HVI 62 PRED – IZVOZNI VC ZA MLIJEČNE PROIZVODE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI IZVOZ IZ NJEMAČKE U REPUBLIKU JUŽNU AFRIKU
582.HVI 63 BIH – VC ZA ŽIVOTINJE ZA ZOO VRTOVE ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU
583.HVI 63 IZRAEL – VC ZA IZVOZ MESOJEDA IZ ZOO VRTOVA U IZRAEL – 16. 1. 2017.
584.HVI 63 SRBIJA – VC ZA PTICE IZ ZOO VRTOVA NAMJENJENE OTPREMI IZ EU DRŽAVA ČLANICA U REPUBLIKU SRBIJU
585.HVI 63 MAKEDONIJA – ZOO VC ZA UVOZ MORSKIH LAVOVA U REPUBLIKU MAKEDONIJU
586.HVI 64 SRBIJA – VC ZA IZVOZ PAPKARA IZ ZOO VRTOVA U RAPUBLIKU SRBIJU
587.HVI 66 SRBIJA – VC ZA UVOZ MESNIH PRIPRAVAKA U REPUBLIKU SRBIJU
588.HVI 67 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU DOMAĆIH SVINJA NAMJENJENIH TOVU I/ILI RASPLODU
589.HVI 67 SRBIJA – VC ZA IZVOZ SVINJA ZA RASPLOD I/ILI TOV U REPUBLIKU SRBIJU
590.HVI 68 BIH – VC ZA DOMAĆA GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BUBALUS I BIZON VRSTE I NJIHOVE KRIŽANCE) NAMIJENJENA RASPLODU I/ILI TOVU NAKON UVOZA U BIH
591.HVI 68 KOSOVO – VC ZA DOMAĆA GOVEDA NAMIJENJENA RASPLODU I/ILI TOVU NAKON UVOZA U REPUBLIKU KOSOVO
592.HVI 68 SRBIJA – VC ZA IZVOZ U REPUBLIKU SRBIJU DOMAĆIH GOVEDA ZA UZGOJ/PROIZVODNJU
593.HVI 69 BIH – VC ZA UVOZ MESA DOMAĆIH GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
594.HVI 69 ALBANIJA – VC ZA UVOZ SVJEŽEG MESA GOVEDA (BOV) U REPUBLIKU ALBANIJU
595.HVI 69 CRNA GORA – VC ZA IZVOZ U CRNU GORU SVJEŽEG MESA GOVEDA UKLJUČUJUĆI MLJEVENO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE (BISON I BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) (BOV)
596.HVI 69 CU – VC ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD GOVEDA NAMIJENJENE ZA IZVOZ IZ EU U CARINSKU UNIJU
597.HVI 69 KOSOVO – VC ZA UVOZ U REPUBLIKU KOSOVO SVJEŽEG MESA GOVEDA
598.HVI 69 -1 – VC ZA SVJEŽE MESO GOVEDA NAMJENJENO IZVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
599.HVI 69-1 BIH – DODATNA JAMSTVA ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA PODRIJETLOM OD GOVEDA U BOSNU I HERCEGOVINU
600.HVI 69-3 MAK – VC ZA SVJEŽE MLJEVENO MESO, UKLJUČUJUĆI MLJEVANO MESO, DOMAĆIH GOVEDA (UKLJUČUJUĆI VRSTE BISOM I BUBALUS I NJIHOVE KRIŽANCE) (BOV) NAMIJENJENO OTPREMI U REPUBLIKU MAKEDONIJU
601.HVI 69-4 NZ – VC, PODACI O SIGURNOSTI HRANE, ZA MESO GOVEDA I PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI, A KOJI SE IZVOZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE NA NOVI ZELAND
602.HVI 69-5 CG – VC ZA IZVOZ SVJEŽEG MESA GOVEDA U CRNU GORU
603.HVI 70 SRBIJA – CERTIFIKAT O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA UVOZ U REPUBLIKU SRBIJU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NAMIJENJENE UZGOJU, OBNAVLJANJU POPULACIJE, SPORTSKO-KOMERCIJALNOM RIBOLOVU I OTVORENIM UKRASNIM OBJEKTIMA
604.HVI 70 IZRAEL – VC ZA IZVOZ ŽIVE RIBE I GAMETA U IZRAEL
605.HVI 70 CRNA GORA – VC ZA UVOZ U CRNU GORU ŽIVOTINJA AKVAKULTURE ZA UZGOJ, PONOVNO POLAGANJE, ORGANIZIRANO PORIBLJAVANJE RIBOLOVNIH VODA U SVRHU REKREATIVNOG RIBOLOVA TE ZA OTVORENE OBJEKTE ZA UKRASNE ŽIVOTINJE ILI OBNAVLJANJE POPULACIJE
606.HVI 70 BIH – VC ZA IZVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU RIBE, BRIBLJE MLAĐI I IKRE
607.HVI 71 BIH – VC ZA UVOZ KOLAGENA ZA PREHRANU LJUDI U BOSNU I HERCEGOVINU
608.HVI 72 BIH – VC ZA UVOZ ŽELATINE ZA PREHRANU LJUDI U BOSNU I HERCEGOVINU
609.HVI 73-1 – VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U REPUBLIKU SRBIJU
610.HVI 73-5 BIH – VC ZA IZVOZ PČELA I BUMBARA U BOSNU I HERCEGOVINU
611.HVI 74 BIH – VC ZA VC ZA IZVOZ ŽIVIH KOPNENIH PUŽEVA U BIH
612.HVI 74 SRBIJA – VC ZA ŽIVE KOPNENE PUŽEVE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI
613.HVI 75 BIH – VC ZA KALIFORNIJSKE GLISTE NAMIJENJENE UVOZU U BIH
614.HVI 76 BIH – VC ZA KONDITORSKE PROIZVODE NAMJENJENE UVOZU U BIH
615.HVI 76 TURSKA – VC ZA KONDITORSKE PROIZVODE NAMJENJENE UVOZU U TURSKU
616.HVI 80 JUŽNA KOREJA – VC ZA IZVOZ KOLAGENA I ŽELATINE PODRIJETLOM OD GOVEDA ILI SVINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLIKU KOREJU
617.HVI 82 – SLUŽBENI PREDIZVOZNI CERTIFIKAT ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PODRIJETLOM OD GOVEDA I MALIH PREŽIVAČA KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
618.HVI 83 – SLUŽBENI PREDCERTIFIKAT ZA RIBU I PLODOVE MORA (PROIZVODE RIBARSTVA) TE NJIHOVE PRERAĐENE PROIZVODE KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
619.HVI 84 – SLUŽBENI PREDIZVOZNI CERTIFIKAT ZA MESO SVINJA I SIROVE MESNE PRIPRAVKE KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMJENJENI IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
620.HVI 85 – SLUŽBENI PREDCERTIFIKAT ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD GOVEDA KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMJENJENI IZVOZU U CARINSKU UNIJU
621.HVI 86 – SLUŽBENI PREDIZVOZNI CERTIFIKAT ZA MESO I SIROVE MESNE PRIPRAVKE OD PERADI KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZU U CARINSKU UNIJU
622.HVI 87 – SLUŽBENI PREDIZVOZNI CERTIFIKAT ZA ŽIVE SVINJE KOJE SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENE KLANJU I ČIJE JE MESO NAMIJENJENO IZVOZU U RUSKU FEDERACIJU
623.HVI 88 – SLUŽBENI PREDIZVOZNI CERTIFIKAT ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE OTPREMAJU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TE SU NAMIJENJENI IZVOZ U RUSKU FEDERACIJU
624.HVI 90 AUSTRALIJA VC ZA ZA OBRAĐENO PERJE NAMJENJENO UVOZU U AUSTRALIJU
625.HVI 90 SRBIJA – VC ZA OBRAĐENO PERJE NAMIJENJENO UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
626.HVI 92 A TURSKA – DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ GRAVIDNIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA ZA UZGOJ) U REPUBLIKU TURSKU
627.HVI 92 B TURSKA – DODATNA IZJAVA VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ NEGRAVIDNIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA ZA UZGO, TOV I KLANJE) U REPUBLIKU TURSKU
628.HVI 95 RUSIJA – VC ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE ZA NEPOSREDNU UPORABU U PREHRANI KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
629.HVI 96 SRBIJA – VC UVOZ MESOJEDA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
630.HVI 97 SRBIJA – VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
631.HVI 98 SRBIJA – VC ZA ZOO TAPIRE KOJI SE OTPREMAJU IZ REPUBLIKE HRVATSKE U SRBIJU
632.HVI 99 SRBIJA – VC ZA UVOZ RASHLAĐENIH, ZAMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŽABLJIH KRAKOVA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI
633.HVI 100 SRBIJA
634.VC ZA PROVOZ KROZ REPUBLIKU SRBIJU NUSPROIZVODA OD MESA PERADI ILI AKVATICNIH ZIVOTINJA – 19. 02. 14.
635.HVI 101 BIH – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U BIH
636.HVI 101 CRNA GORA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMJENJENE UVOZU U CRNU GORU
637.HVI 101 MAK – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU MAKEDONIJU
638.HVI 101 SRBIJA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE ZA PREHRANU LJUDI NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU SRBIJU
639.HVI 101 KOSOVO – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU KOSOVO
640.HVI 101 ALBANIJA – VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTNJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U REPUBLIKU ALBANIJU
641.HVI 102 POTVRDA RADIOAKTIVNOSTI
642.HVI 103 – DODATAK VETERINARSKOM CERTIFIKATU ZA IZVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA – GSE (ZA TAJLAND)
643.HVI 104 – VC ZA PTICE KOJE SUDJELUJU NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE
644.HVI 105 – VC ZA GOLUBOVE KOJI SUDJELUJU NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA U EU
645.HVI 105 SRBIJA VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ GOLUBOVA U REPUBLIKU SRBIJU
646.HVI 106 RUSIJA – DODATAK VC ZA KONZERVIRANO MESO, KOBASICE I DRUGE GOTOVE PROIZVODE OD MESA NAMIJENJENE NEPOSREDNOJ UPORABI U PREHRANI, KOJI SE IZVOZE IZ EU U RUSKU FEDERACIJU
647.HVI 107 – POTVRDA MJESTA PORIJEKLA ZA ZAJEDNIČKI UNUTRAŠNJI TRANSPORT PTICA OSIM PERADI I PAPIGA
648.HVI 109 – OPČENITI CERTIFIKAT
649.HVI 110 SRBIJA – VC ZA IZVOZ KOPITARA IZ ZOO VRTOVA U REPUBLIKU SRBIJU
650.HVI 111 SRBIJA – VC ZA UVOZ ODREĐENIH PTICA, OSIM PERADI U REPUBLIKU SRBIJU
651.HVI 112 VC ZA MJEŠOVITE PROIZVODE KOJI SADRŽE PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE UVOZU U DUBAI (UAE)
652.Obrazac UUI – Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvodaZakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99 i 14/14) i Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 69/06)
653.Obrazac UM – Upisnik marki duhanskih proizvoda
654.Obrazac UO – Upisnik obrađivača duhana
HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA – promjer 22 mmZakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14)
2.MARKICE ZA OBILJEŽAVANJE VINA I VOĆNIH VINA 50x20 mm
HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PUTNI LIST ZA SVINJE – BLOKPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11 )
2.PUTNI LIST ZA OVCE/KOZE – BLOKPravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 135/08, 154/08 i 8/11, Prilog 1.C )
3.TRAJNI PUTNI LIST ZA GOVEDAPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
4.ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR FARMI – BLOKPravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15)
5.ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR FARMI – BLOK
6.DODATNI PODACI NA GOSPODARSTVU – BLOK
7.POTVRDA O OZNAČAVANJU OVACA/KOZA – BLOKPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11)
8.POTVRDA O OZNAČAVANJU GOVEDA – BLOK OOG-5Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
9.UPUTE ZA OBVEZNO OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU OVACA I KOZA (KNJIŽICA)Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11)
10.UPUTE ZA OZNAČAVANJE SVINJA (KNJIŽICA)Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07 Prilog 8, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
11.NARUDŽBA ZAMJENSKIH UŠNIH MARKICA (OVCE/KOZE) – BLOKPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10 i 124/11)
12.NARUDŽBA IZGUBLJENE UŠNE MARKICE OOG-3Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
13.PRIJAVA PREMJEŠTANJA GOVEDA (ODLAZAK, DOLAZAK)
14.INDENTIFIKACIJSKA KARTICA – KONTROLORI
15.REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – VELIKIPravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11)
16.REGISTAR ZA OVCE/KOZE (KNJIŽICA) – MALI
17.REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – VELIKIPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
18.REGISTAR GOVEDA NA GOSPODARSTVU (FARME) – KNJIŽICA OOG-9 – MALI
19.REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4 – MALIPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
20.REGISTAR SVINJA NA GOSPODARSTVU (KNJIŽICA) OBRAZAC OOS-4/F – VELIKI
21.IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE (PUTOVNICA ) – KONJOGOJSTVOPravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/09, Prilog 1)
22.RODOVNIK – SVINJOGOJSTVOZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)
23.POTVRDA O PODRIJETLU SVINJAPravilnik o oblik i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (»Narodne novine«, broj 114/07)
24.RAČUN A6Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)
25.OBRAZAC UPISA GRLA
26.DOKAZ O STAVLJANJU GRLA U TOV – BLOK
27.POTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU – BLOKZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15) i Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/00)
28.PREDATNICA UZORAKA
29.IZVJEŠĆE KONTROLE MLIJEKAZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)
30.RAČUN ZA USLUGE
31.POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU
32.RADNI NALOG – NALOG ZA FAKTURIRANJE
33.NALOG ZA PUTOVANJE ZA ASISTENTE
34.JEDNOREDNE BARCOD NALJEPNICE
35.DVOREDNE BARCOD NALJEPNICE
36.ETIKETA SAMOLJEPLJIVA OPERATER
37.IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA KOPITARE – PUTOVNICA (UMETAK PUTOVNICE)Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/09, Prilog 1)
38.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE GOVEDAPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 108/13)
39.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE OVACE/KOZEPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11 )
40.POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTALNO OZNAČAVANJE SVINJEPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, Prilog 8, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
41.DOPISNICA: GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA OVCA/KOZA NA GOSPODARSTVUPravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, Prilog 2, 110/10 i 124/11)
42.DOPISNICA: GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA SVINJA NA GOSPODARSTVUPravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, Prilog 8, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
43.DOPISNICA: NARUDŽBA UŠNIH MARKICA ZA SVINJE
44.HB KNJIGA MALAPravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, br. 135/08, 39/12 i 110/12)
45.HB KNJIGA VELIKA
46.POTVRDA O PRIPUSTU PASTUHA PASMINE ENGLESKOG PUNOKRVNJAKAZakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)
47.POTVRDA O PRIPUSTU
48.POTVRDA O PODRIJETLU KOKOŠI HRVATICA
49.POTVRDA O PODRIJETLU ZAGORSKOG PURANA
50.POTVRDA O PRIPUSTU MAGARCA
51.POTVRDA O HAREMSKOM PRIPUSTU MAGARCA NA VLASTITOM STADU
52.PRIJAVA LEGLA – BLOK
53.MJESEČNI REGISTAR PROMJENA – BLOK
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
A.Osnovne škole

Svjedodžbe za osnovne škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama:Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 47/17)
1.RAZREDNE SVJEDODŽBE
aza učenike osnovne škole – Obrazac 1
bza učenike u odgojno obrazovnoj skupini posebnoga programa u sustavu osnovnog obrazovanja – Obrazac 2

Pedagoška dokumentacija i evidencija za osnovne škole:
2.MATIČNA KNJIGA UČENIKA:
aza osnovne škole – MATIČNA KNJIGA A
bza ustanove koje provode posebne programe obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju u sustavu osnovnog obrazovanja – MATIČNA KNJIGA B
cza osnovne glazbene i plesne škole – MATIČNA KNJIGA C
4.REGISTAR UČENIKA UPISANIH U MATIČNU KNJIGU

RAZREDNA KNJIGA:
aRAZREDNA KNJIGA A (OD I. DO IV. RAZREDA)
bRAZREDNA KNJIGA B (OD V. DO VIII. RAZREDA)
cRAZREDNA KNJIGA K (za kombinirane razredne odjele, razredne odjele s produženim boravkom ili cjelodnevnom nastavom u osnovnim školama)
dRAZREDNA KNJIGA O (za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju programe za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakidašnjeg života i rada uz individualizirane postupke)
eRAZREDNA KNJIGA Z (za razredne odjele učenika koji se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenoj ustanovi)
6.IMENIK U OSNOVNOJ I SREDNJOJ GLAZBENOJ/PLESNOJ ŠKOLI
7.Knjiga evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole
8.Knjiga evidencije učenika u nastavi materinskog jezika i kulture – Model C
9.SPOMENICA ŠKOLE
10.Upisnica u školsku ustanovu
11.Ispisnica iz školske ustanove
12.Prijavnica i zapisnik o polaganju popravnoga ispita
13.Prijavnica i zapisnik o polaganju predmetnog/razlikovnoga/ dopunskoga/ razrednoga ispita
14.Zapisnik o polaganju godišnjega/popravnoga ispita u glazbenoj i plesnoj školi
15.Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ispitu
16.Prijepis ocjena
17.Obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta
18.Učenička mapa
19.Dosje učenika
B.Srednje škole

Svjedodžbe za srednje škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenim kompetencijama:
1.RAZREDNA SVJEDODŽBA:Pravilnik o predagoškoj dokumentacijii evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 47/17), Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/09) i Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (»Narodne novine«, broj 144/11)
za učenike programa gimnazije – Obrazac 3
Za učenike strukovnog programa obrazovanja za zanimanje (programi srednje škole koji se izvode prema nastavnome planu i programu), programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije (programi koji se izvode prema strukovnom kurikulumu) i umjetničkoga programa obrazovanja (kada je umjetnička škola matična škola) – Obrazac 4
za učenike umjetničkog programa osnovne škole (program A i program B) i umjetničkoga programa obrazovanja u srednjoj školi (kojima umjetnička škola nije matična škola) – Obrazac 5
2.Svjedodžba o završnom radu – Obrazac 6
3.Svjedodžba o državnoj maturi – Obrazac 7
4.Potvrde o položenim ispitima državne mature:
aPotvrda o položenim ispitima državne mature učeniku gimnazije koji prvi put pristupa polaganju izbornoga dijela ispita državne mature u školskoj godini u kojoj je ostvario uvjete za polaganje državne mature – Obrazac 8A
bPotvrda o položenim ispitima državne mature učeniku strukovne ili umjetničke škole, najmanje četvorogodišnje, koji prvi put pristupa polaganju ispita državne mature u školskoj godini u kojoj je završio srednje obrazovanje – Obrazac 8B
cPotvrda o položenim ispitima državne mature pristupniku koji je srednje obrazovanje završio u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te pristupniku koji je pristupio polaganju ispita nakon školske godine u kojoj je ostvario uvjete za polaganje ispita državne mature, odnosno u kojoj je završio srednje obrazovanje – Obrazac 8C
dPotvrda o položenim ispitima državne mature za pristupnika izvan Republike Hrvatske – Obrazac 8D
ePotvrda o ponovno položenim ispitima državne mature – Obrazac 8E
5.Uvjerenje o završenom dvogodišnjem općeobrazovnom programu za stjecanje zdravstvene kvalifikacije – Obrazac 9
6.Potvrdnica o završenome programu izobrazbe u programima obrazovanja pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo ili drugom odgovarajućem programu obrazovanja

PREDŠKOLSKA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA ZA SREDNJE ŠKOLE
1.Matična knjiga učenika
aza osnovne glazbene i plesne škole – MATIČNA KNJIGA C
bza gimnazije – MATČNA KNJIGA D
cza srednje strukovne škole, škole likovne i i primjenjene umjetnosti te srednje plesne škole – MATIČNA KNJIGA E
dza program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege – MATIČNA KNJIGA F
eza srednje glazbene škole – MATIČNA KNJIGA G
fMatična knjiga učenika u učeničkom domu
2.Registar učenika upisanih u matičnu knjigu
3.Razredna knjiga
aza razredne odjele gimnazija, a prema potrebi razredne odjele plesnih škola i škola likovne i primijenje umjetnosti – RAZREDNA KNJIGA G
bza razredne odjele strukovnih škola, ovisno o modelu i trajanju obrazovanja – RAZREDNA KNJIGA S
cza razredne odjele III./IV./V. razreda programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege – RAZREDNA KNJIGA M
4.Imenik i priručni imenik u glazbenoj/plesnoj školi
5.Knjiga evidencije
aKnjiga evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije
bKnjiga evidencije učenika koji koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole
cKnjiga evidencije učenika u nastavi materinskoga jezika i kulture – Model C
6.Mapa praktične nastave i vježbi
7.Mapa stručne prakse
8.Dnevnici rada/praćenja
aDnevnik praćenja tijekom vježbi u programu obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
bDnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu
9.Spomenica škole
10.Prijavnice, upisnice, ispisnice i zapisnici
aPrijavnice za natječaj za upis u učenički dom
bUpisnica u školsku ustanovu
cIspisnica iz školske ustanove
dPrijavnica i zapisnik o polaganju popravnog ispita
ePrijavnica i zapisnik o polaganju predmetnog/ razlikovnoga/ dopunskoga/ razrednoga ispita
fZapisnik o polaganju godišnjega/ popravnoga ispita u glazbenoj i plesnoj školi
gPrijavnica za obranu završnog rada
hZapisnik o izradi i obrani završnog rada
11.Potvrda o položenome razlikovnom/dopunskom ispitu
12.Prijepis ocjena
13.Pregled rada
aPregled rada tjelesne i zdravstvene kulture u školi
bPregled rada dodatne nastave
cPregled rada dopunske nastave
dPregled rada izvannastavnih aktivnosti
ePregled rada učeničkih aktivnosti u učeničkom domu
fPregled rada pripremne/dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik
14.Obrasci
aObrazac evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole
bObrazac evidencije učenika u nastavi materinskog jezika i kulture (Model C)
cObrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća
dObrazac evidencije javnih nastupa (za umjetničke programe)
15.Obavijesti/izvješća i potvrde
aObavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta
bObavijest o sudjelovanju u nastavi u razrednome odjelu zdravstvene ustanove
cObavijest o uspjehu na međunarodnoj maturi
dIzvješće o praćenju i provedbi odgojno-obrazovnoga rada s prijepisom ocjena po predmetima tijekom boravka u zdravstvenoj ustanovi
eIzvješće o postignutim rezultatima na ispitu znanja hrvatskog jezika nakon održane pripremne nastave
fPotvrda o sudjelovanju u nastavi u razrednome odjelu zdravstvene ustanove
16.Ugovor o praktičnoj nastavi
C.Obrazovanje odraslihPravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 129/08, 50/10 i 61/14)
1.SVJEDODŽBA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU (OBRAZAC BROJ 0-O2)

RAZREDNE SVJEDODŽBE
1.ZA GIMNAZIJE (OBRAZAC BROJ 1-O2)
2.ZA ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 2-O2)
3.ZA GLAZBENE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 3-O2)
4.ZA BALETNO-PLESNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 4-O2)
5.ZA TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME (OBRAZAC BROJ 5-O2)
6.ZA TROGODIŠNJE OBRTNIČKE PROGRAME PO JEDINSTVENOM MODELU OBRAZOVANJA (OBRAZAC BROJ 6-O2)
7.ZA STRUKOVNE PROGRAME U TRAJANJU OD TRI DO ČETIRI GODINE (OBRAZAC BROJ 7-O2)
8.ZA PROGRAME ZA STJECANJE NIŽE STRUČNE SPREME (OBRAZAC BROJ 8-O2)

SVJEDODŽBE O ZAVRŠNOM RADU
1.NAKON ŠKOLOVANJA (OBRAZAC 9-O2)
2.NAKON PREKVALIFIKACIJE (OBRAZAC 10-O2)
3.SVJEDODŽBA O POLOŽENIM PREDMETNIM ISPITIMA (OBRAZAC BROJ 11-O2)
4.UVJERENJE O USAVRŠAVANJU (OBRAZAC BROJ 12-O2)
5.UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU (OBRAZAC BROJ 13-O2)
6.SVJEDODŽBA O ZNANJU STRANOG JEZIKA (OBRAZAC BROJ 14-O2)

ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA
1.MATIČNA KNJIGA
2.MATIČNA KNJIGA POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
3.DNEVNIK RADA S IMENIKOM
4.DNEVNIK RADA S IMENIKOM POLAZNIKA U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
5.PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH
6.ODLUKA O UPISU U PROGRAM OBRAZOVANJA
7.PRIJAVNICA – UPISNICA
8.UGOVOR O OBRAZOVANJU
9.ODLUKA O RAZLIKOVNIM ISPITIMA
10.PRIJAVNICA I ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITAPravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (»Narodne novine«, broj 129/08)
11.PRIJAVNICA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA
12.PRIJAVNICA I ZAPISNIK ZA ZAVRŠNU PROVJERU
13.ZAPISNIK O POLAGANJU ZAVRŠNOG ISPITA
D.Znanost i tehnologija
1.Obrazac za upis u Upisnik znanstvenih organizacija (UZO – 1)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. 2/17, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. 101/14 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. 60/15) i Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04, 80/04 i 29/18)
2.Obrazac za upis promjena podataka u upisniku znanstvenih organizacija (UZO – 2)
3.Zahtjev za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnostiZakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/09) i Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (»Narodne novine«, broj 83/10)
4.Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti
5.Obrazac za upis u Upisnik znanstvenikaZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. 2/17, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. 101/14 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. 60/15) i Pravilnik o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, br. 72/04, 101/04 i 82/10)
6.Izvod iz Upisnika znanstvenika
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispituPravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (»Narodne novine«, br. 14/88 i 29/88) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (»Narodne novine«, broj 82/95)
8.Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
9.Poticaj za pokretanje postupka za podjelu državnih nagrada za znanost za 2015. godinu (Obrazac DNZZ 2015.)Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95, 104/97 i 142/98) i Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost (»Narodne novine«, br. 38/97, 99/97, 41/05, 45/05 i 52/06)
10.Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje stranaca na privremenom boravku u svrhu znanstvenog istraživanja (e-obrazac)Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja (»Narodne novine«, br. 92/12 i 22/13)
11.Obrazac za prijavu zatvorenog sustava za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (GMO – PZS)Zakon o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14 i 15/18), Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava (»Narodne novine«, broj 84/06), Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (»Narodne novine«, broj 84/06), Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti (»Narodne novine«, broj 84/06) i Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (»Narodne novine«, broj 84/06)
12.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama druge razine opasnosti (GMO – P2)
13.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama treće razine opasnosti (GMO – P3)
14.Obrazac za prijavu ograničene uporabe genetski modificiranih organizama četvrte razine opasnosti (GMO – P4)
15.Obrazac za procjenu rizika (GMO – PR)
16.Obrazac za izmjenu podataka u prijavi ograničene uporabe genetski modificiranih organizama (GMO – IP – RO)
17.Obrazac za izmjenu podataka u prijavi zatvorenog sustava za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (GMO – PZS)

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OSIGURANJAZakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proč. tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
1.NACIONALNI ISPITI I ISPITI DRŽAVNE MATURE
2.HRVATSKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
3.ISPITNE KNJIŽICE
4.LISTOVI ZA ODGOVORE
5.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
6.LISTOVI ZA KONCEPT
7.MATEMATIKA – NIŽA I VIŠA RAZINA:
8.ISPITNE KNJIŽICE
9.LISTOVI ZA ODGOVORE
10.KNJIŽICE S FORMULAMA
11.LISTOVI ZA KONCEPT
12.ENGLESKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
13.ISPITNE KNJIŽICE
14.LISTOVI ZA ODGOVORE
15.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
16.LISTOVI ZA KONCEPT
17.NJEMAČKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
18.ISPITNE KNJIŽICE
19.LISTOVI ZA ODGOVORE
20.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
21.LISTOVI ZA KONCEPT
22.TALIJANSKI JEZIK – NIŽA I VIŠA RAZINA:
23.ISPITNE KNJIŽICE
24.LISTOVI ZA ODGOVORE
25.LISTOVI ZA OCJENJIVAČE
26.LISTOVI ZA KONCEPT
27.PSIHOLOGIJA:
28.ISPITNA KNJIŽICA
29.LIST ZA ODGOVORE
30.LIST ZA KONCEPT
31.POLITIKA I GOSPODARSTVO:
32.ISPITNA KNJIŽICA
33.LIST ZA ODGOVORE
34.LIST ZA KONCEPT
35.BIOLOGIJA:
36.ISPITNA KNJIŽICA
37.LIST ZA ODGOVORE
38.LIST ZA KONCEPT
39.INFORMATIKA:
40.ISPITNA KNJIŽICA
41.LIST ZA ODGOVORE
42.POMOĆNE TABLICE
43.FIZIKA:
44.ISPITNA KNJIŽICA
45.LIST ZA ODGOVORE
46.LIST ZA KONCEPT
47.KNJIŽICA S FORMULAMA
48.SOCIOLOGIJA:
49.ISPITNA KNJIŽICA
50.LIST ZA ODGOVORE
51.LIST ZA KONCEPT
52.GEOGRAFIJA:
53.ISPITNA KNJIŽICA
54.LIST ZA ODGOVORE
55.LIST ZA KONCEPT
56.POVIJEST:
57.ISPITNA KNJIŽICA
58.LIST ZA ODGOVORE
59.LIST ZA KONCEPT
60.LIKOVNA UMJETNOST:
61.ISPITNA KNJIŽICA
62.LIST ZA ODGOVORE
63.LIST ZA OCJENJIVAČE
64.LIST ZA KONCEPT
65.FILOZOFIJA:
66.ISPITNA KNJIŽICA
67.LIST ZA ODGOVORE
68.LIST ZA OCJENJIVAČE
69.LIST ZA KONCEPT
70.KEMIJA:
71.ISPITNA KNJIŽICA
72.LIST ZA ODGOVORE
73.KNJIŽICA PSE
74.BARKODOVI UČENIKA
SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.MATIČNI LISTZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. 2/17, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. 101/14 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. 60/15), Pravilnik o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, br. 72/04, 101/04 i 82/10) i Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 9/05)
2.REGISTAR MATIČNE KNJIGE
3.MATIČNA KNJIGA STUDENATA OBRAZAC 1
4.DIPLOMEZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. 2/17, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. 101/14 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. 60/15), Pravilnik o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, br. 72/04, 101/04 i 82/10) i Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (»Narodne novine«, br. 77/08 i 149/11).
5.SVJEDODŽBE
6.DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU
7.POTVRDEZakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07 i 118/12), Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavni sud Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006., 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.), Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (»Narodne novine«, br. 77/08 i 149/11) i Pravilnik o studentskoj ispravi (»Narodne novine«, broj 90/14)
8.INDEKS
9.STUDENTSKA ISKAZNICA
10.OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-1)Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 105/04, 174/04, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. 2/17, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. 101/14 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. 60/15) i Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04 i 80/04)
11.OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA U UPISNIK VISOKIH UČILIŠTA (OBRAZAC UVU-2)
12.IZVOD IZ UPISNIKA VISOKIH UČILIŠTA
13.SUGLASNOST ZA OSNIVANJE VISOKOG UČILIŠTAZakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 45/09), Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditacije visokih učilišta (»Narodne novine«, broj 24/10), Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09) i Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
14.DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA I IZVOĐENJE PREDLOŽENOGA STUDIJSKOG PROGRAMA
15.USKRATA DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA I IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
16.DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
17.USKRATA DOPUSNICE ZA IZVOĐENJE PREDLOŽENOG STUDIJSKOG PROGRAMA
18.POTVRDA O UPISU STUDIJSKOG PROGRAMA U UPISNIK STUDIJSKIH PROGRAMA
19.POTVRDA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG UČILILŠTA ILI DIJELA DJELATNOSTI VISOKIH UČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE
20.USKRATA DOPUSNICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
ILI DIJELA DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA U POSTUPKU REAKREDITACIJE
MINISTARSTVO KULTURE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC SPOMENIČKE RENTE (OBRAZAC SR)Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17)
2.STANDARDNA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNOG DOBRA U ZEMLJE ČANICE EUPravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 75/13)
3.POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČANICE EU
4.OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA U DRŽAVE ČLANICE EU
5.POTVRDA ZA IZVOZ / IZNOŠENJE PREDMETA KOJI NISU KULTURNA DOBRA
6.OPĆA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
7.POSEBNA OTVORENA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
8.STANDARDNA DOZVOLA ZA IZVOZ KULTURNIH DOBARA
9.ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARAPravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (»Narodne novine«, br. 117/12 i 124/12 – ispravak)
10.ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
11.OČEVIDNIK O OBAVLJENIM PREGLEDIMA I PODUZETIM MJERAMA I RADNJAMA
12.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MINISTARSTVA KULTUREPravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (»Narodne novine«, broj 110/04)
13.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA GRADSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE U ZAGREBU

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC IZJAVA O VLASNIŠTVU OTPADA (Dodatak II)Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 117/17)
2.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE, IZMJENU ILI DOPUNU DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM (Dodatak V)
3.OBRAZAC DOZVOLE ZA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM (Dodatak VI)
4.ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM (Dodatak VII)
5.Obrazac OČEVIDNIKA (Dodatak VIII)
5.aOČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA
5.bOČEVIDNIK POSREDNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM
5.cOČEVIDNIK TRGOVCA OTPADOM
5.dOČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
5.eOČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD
5.fOČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA ODREĐENOG OTPADA
6.ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM (Dodatak IX)
7.POTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK (Dodatak X)
7.aPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA
7.bPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA
7.cPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK POSREDNIKA U GOSPODARENJU OTPADOM
7.dPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK TRGOVACA OTPADOM
7.ePOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
7.fPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD
7.gPOTVRDA O UPISU U OČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA ODREĐENOG OTPADA
8.OBRAZAC O STATUSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI (DODATAK XI)
9.Obrazac OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA (DODATAK XII)
9.aONTO – OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA
9.bONTO-P OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA
10.Obrazac PL-O PRATEĆI LIST ZA OTPAD (DODATAK XIII)
11.Obrazac PGO-PO PLAN GOSPODARENJA PROIZVOĐAČA OTPADA (Dodatak XIV)
12.OBRAZAC OOO OBRAZAC O ODLAGALIŠTIMA I ODLAGANJU OTPADA (DODATAK XV )
13.OBRAZAC OV1 – Izvješće o vozilima stavljenim na tržište na području Republike Hrvatske (Prilog III.)Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18)
14.Obrazac OV2 – Zapisnik komunalnog redara (Prilog IV.)
15.Obrazac OV3 – Izvješće o sakupljenim otpadnim vozilima (Prilog VI.)
16.Obrazac OV 4 – Izvješće o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila (Prilog VII.)
17.Obrazac OV5 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima (Prilog VIII)
18.Obrazac OV 6 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila (Prilog IX.)
19.Obrazac OV 7 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila (Prilog X.)
20.Obrazac POOV – Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila (certificate of destruction) (Prilog XI.)
21.Obrazac OV 8 – Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila (Prilog XII.)
22.Obrazac OV 9 – Izvješće o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju oporabi otpadnih vozila koja nastaju u
Republici Hrvatskoj u _______. godini (Prilog XIII.)
23.OBRAZAC AO 1 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (Prilog II.)Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15, 78/16 i 116/17) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, članka 20. stavka 3., članka 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. toga Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. ovoga Pravilnika
24.OBRAZAC AO 2 – IZVJEŠĆE AMBALAŽERA (IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Prilog V.)
25.OBRAZAC AO 3 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (Prilog VII.)
26.OBRAZAC AO 4 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ I PREDANOJ NA OPORABU OTPADNOJ AMBALAŽI (Prilog VIII.)
27.OBRAZAC AO 5 – IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNANOG OTPADA O PRIKUPLJENOM OTPADNOM STAKLU I OTPADNOJ PLASTICI (Prilog IX.)
28.OBRAZAC AO 6 – POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNANOG OTPADA (Prilog X.)
29.OBRAZAC AO 7 – IZVJEŠĆE O OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE (OA)(Prilog XI.)
30.OBRAZAC AO 8 – POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (Prilog XIII.)
31.OBRAZAC AO 9 – IZVJEŠĆE O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (Prilog XIV.)
32.OBRAZAC AO 10 – IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (Prilog XV.)
33.OBRAZAC AO 11 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA (Prilog XVI.)
34.OBRAZAC AO 12 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE (Obrazac XVII.)
35.OBRAZAC OBA 1 – IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA O PROIZVEDENIM, UVEZENIM ILI IZVEZENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORAPravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.
36.OBRAZAC OBA 2 – IZVJEŠĆE UGOVORNOG SAKUPLJAČA OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA
37.OBRAZAC OBA 3 – IZVJEŠĆE O STAVLJENIM NA TRŽIŠTE I SAKUPLJENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA
38.OBRAZAC OBA 4 – IZVJEŠĆE O KOLIČINI OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA
39.PPEEOU – PRIJAVA PROIZVOĐAČA EE OPREME I UREĐAJAPravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), osim odredbi članka 4. točke 11.,12, 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13), te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
40.IU/PEEO – IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME za mjesec:_____________ godine
41.ISOEEO – IZVJEŠĆE SKUPLJAČA EE OTPADA
42.IIKOEEO – IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA EE OTPADA, DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE
43.IOOEEO – IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA EE OTPADA
44.IIKCEEO – IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA CJELOVITOG EE OTPADA, DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE
45.IPOP I – IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA I
46.IPOP II -IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA II
47.PPEEO – POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE-OTPADA
48.Obrazac EE1 – POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA U KUĆANSTVU
49.Obrazac EE2 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
50.Obrazac EE3 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (cjelovitog EE otpada i dijelova EE otpada)
51.
Obrazac EE4 – Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada (dijelova EE otpada, korisnih sirovina ili ostataka nakon obrade)
52.Obrazac EE5 – IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
53.Obrazac EE6 – IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
54.Obrazac EE7 – IZVJEŠĆE O PONOVNO UPORABLJENIM, RECIKLIRANIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA
55.Obrazac EE8 – Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada
56.Obrazac EE9 – Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada
57.Obrazac EE10 – Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada
58.Obrazac EE11 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA
59.Obrazac EE12 – IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA
60.Obrazac JCD (Jedinstvene carinske deklaracije) – ispunjava Carinska upravaPravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
61.Obrazac IU/PSMU (Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja)
62.Obrazac IISMU (Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja )
63.OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)
64.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA (ISOMU)
65.IZVEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA IOOMU
66.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
67.IZVEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH ULJA IOOJU
68.Obrazac PPU (prijava proizvođača ulja)
69.Obrazac IPG IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA GUMAPravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 113/16)
70.Obrazac ISOG IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH GUMA
71.Obrazac IOOG IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH GUMA
72.Obrazac GIPKM – Godišnje izvješće o proizvodnji i korištenju muljaPravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 38/08 )
73.Obrazac OKM – Očevidnik korištenja mulja
74.Obrazac GIKPM – Godišnje izvješće o korištenju mulja u poljoprivredi
75.Obavijest o prekograničnom prometu – Prilog I.A)Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.) izmijene i dopune: Uredba Komisije (EZ) br. 1379/2007 od 26. studenoga 2007. o izmjeni priloga I.A, I.B, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada, kako bi se vodilo računa o tehničkom napretku i promjenama dogovorenim u okviru Baselske konvencije (Tekst značajan za EGP), (SL L 309, 27. 11. 2007.), Uredba Komisije (EZ) br. 669/2008 od 15. srpnja 2008. o ispunjavanju Priloga I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 16. 7. 2008.), Uredba (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom
Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom drugi dio (SL L 87, 31. 09. 2009.), Uredba Komisije (EZ) br. 308/2009 od 15. travnja 2009. o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP), (SL L 97, 16. 04. 2019.), Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 05. 06. 2009.), Uredba Komisije (EU) br. 413/2010 od 12. svibnja 2010. o izmjeni Priloga III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uzimanja u obzir izmjena donesenih Odlukom Vijeća OECD-a C(2008) 156 (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 13. 05. 2010.), Uredba Komisije (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 12. 07. 2011.), Uredba Komisije (EU) br. 135/2012 od 16. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B toj Uredbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 46, 17. 02. 2012), Uredba Komisije (EU) br. 255/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni priloga I.C, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 79., 21. 03. 2013.), Uredba (EU) br. 660/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (SL L 189, 27. 06. 2014), Uredba Komisije (EU) br. 1234/2014 оd 18. studenoga 2014. o izmjeni priloga III.B, V. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP), (SL L 332, 19. 11. 2014.), Uredba Komisije (EU) 2015/2002 оd 10. studenoga 2015. o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 294, 11. 11. 2015), Ispravkom, SL L 299, 8. 11. 2008, str. 50 (1379/2007), Ispravkom, SL L 318, 28. 11. 2008, str. 15 (1013/2006) i Ispravkom, SL L 277, 22. 10. 2015, str. 61 (1013/2006).
76.Dokument o prometu za prekogranični promet/otpremu otpada (Prilog I.B)
77.Popratne informacije uz isporuke otpada spomenute u članku 3. stavcima 2. i 4. ( Prilog VII. )
78.Zahtjev za upis u očevidnik nusproizvodaPravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, broj 117/14)
79.Potvrda o upisu u očevidnik nusproizvoda – ispunjava MZOIP
80.Zahtjev za upis u očevidnik za ukidanje statusa otpada
81.Potvrda o upisu u očevidnik za ukidanje statusa otpada – ispunjava MZOE
82.Izjava o sukladnosti
83.Očevidnik nusproizvoda
84.Očevidnik ukidanja statusa otpada
85.Izvješće o nusproizvodima
86.Izvješće o ukidanju statusa otpada
87.OZNAKA ZA DEKONTAMINIRANU PCB OPREMUPravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 103/14)
88.OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-1)
89.OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-2)
90.OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA
91.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITUZakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17) i Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, broj 3/13)
92.OBRAZAC DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ, POTVRDE ZA OSOBNO VLASNIŠTVO I POTVRDE ZA ZBIRKU UZORAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/57 od 15 siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br.792/2012 o utvrđivanju pravila za za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbom Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnjih pravila o provedbi uredbe Vijeća br 338/97.
93.OBRAZAC OBAVIJESTI O UVOZU
94.DOPUNSKI LIST ZA POTVRDU ZA PUTUJUĆU IZLOŽBU, POTVRDU O OSOBNOM VLASNIŠTVUI POTVRDU O GLAZBENIM INSTRUMENTIMA
95.OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA VRSTA NAVEDENIH U PRILOGU A UREDBE (EZ) BR. 338/97
96.OBRAZAC NALJEPNICE ZA RAZMJENU ZNANSTVENOG MATERIJALA
97.OBRAZAC PRILOGA DOPUŠTENJA ZA UVOZ, IZVOZ ILI POTVRDE ZA PONOVNI IZVOZ VEĆEG BROJA VRSTA NAVEDENIH U PRILOZIMA A, B I C UREDBE (EZ) BR. 338/97Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, broj 94/13)
98.OBRAZAC POTVRDE ZA KOMERCIJALNO KORIŠTENJE I/ILI IZVOZ PRIMJERAKA ILI PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA STROGO ZAŠTIĆENIH ZAVIČAJNIH VRSTA
99.OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ (Prilog II.)Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17)
100.Obrazac stručne podloge zahtjeva za izdavanje okoilišne dozvole (Prilog IV. )Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine«, br. 8/14 i 5/18 )
101.Obrazac za davanje mišljenja i ocjene, kao i zahtjeva za dopunom za tijela i osobe prema posebnim propisima (Prilog V. ); V.I. ZA OPĆI OBRAZAC ZAHTJEVA, V.2.ZA OBRAZAC ZAHTJEVA PREMA OPĆIM OBVEZUJUĆIM PRAVILIMA
102.OBRAZAC O PLANIRANOJ PROMJENI U RADU POSTROJENJA (Prilog VI.)
103.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZGOJ PERADIZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18); Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine« br. 8/14 i 5/18) i Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva (»Narodne novine«, broj 140/14)
104.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZGOJ SVINJAZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18); Uredba o okolišnoj dozvoli (Narodne novine br. 8/14 i 5/18) i Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva (»Narodne novine«, broj 140/14)
105.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠAZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 156/14 i 34/18)
106.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODEZakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13 i 15/18); Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 64/14) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, br. 90/14 i 34/18)
107.SLUŽBENA ISKAZNICA ČUVARA PRIRODE
108.SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORAZakon o vodama (»Narodne novine«, br.153/09, 63/11, 130/11, 14/14 i 46/18) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine«, br. 114/10 i 142/12)
109.VODOČUVARSKA ISKAZNICAZakon o vodama (»Narodne novine«, br.153/09, 63/11, 130/11, 14/14 i 46/18) i Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (»Narodne novine«, br. 114/10)
110.OBRAZAC TNG – 1 IZJAVA O SUKLADNOSTIZakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17) i Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 113/13, 76/14 i 56/15)
111.OBRAZAC Z1 – ZAHTJEVI ZA AUTOMATSKO MJERENJE ONEĆIŠĆUJUĆIH TVARI OSIM LEBDEĆIH ČESTICA PM10 I PM2,5Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11, 47/14 i 61/17) i Pravilnik o praćenju kvallitete zraka (»Narodne novine«, broj 79/17)
112.OBRAZAC Z2 – ZAHTJEV ZA MJERENJE I ANALIZU LEBDEĆIH ČESTICA PM10 I PM2,5
113.OBRAZAC Z3 ZAHTJEVI ZA ANALIZU SASTAVA PM10
114.OBRAZAC Z4 ZAHTJEVI ZA ANALIZU PM2
115.OBRAZAC Z5 ZAHTJEVI ZA UKUPNU TALOŽNU TVAR
116.OBRAZAC Z6 ZAHTJEVI ZA DRUGE METODE
117.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU ZNAKA EU ECOLABELZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (»Narodne novine«, broj 116/16)
118.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU ZNAKA PRIJATELJ OKOLIŠAZakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Pravilnik o znaku zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« (»Narodne novine«, broj 91/16)
119.OBVEZNI SADRŽAJ PRIJAVE ZA REGISTRACIJU U SUSTAV EMAS (Prilog I)Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (»Narodne novine«, broj 77/14)
120.OBRAZAC PLANA PRAĆENJA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJAUredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ
121.OBRAZAC IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA
122.OBRAZAC PLANA PRAĆENJA PODATAKA O TONSKIM KILOMETRIMA
123.OBRAZAC PLANA PRAĆENJA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ ZRAKOPLOVA
124.OBRAZAC IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ ZRAKOPLOVA
125.OBRAZAC IZVJEŠĆA O POBOLJŠANJIMA U POSTROJENJIMA I ZRAKOPLOVIMA
126.OBRAZAC VERIFIKACIJSKOG IZVJEŠĆAUredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ
127.OBRAZAC PODATAKA O DJELATNOSTIMA U SVRHU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICAOdluka Komisije 2011/278/EU o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ
128.OBRAZAC METODOLOŠKOG IZVJEŠĆA U SVRHU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA
129.OBRAZAC O PROMJENAMA RAZINE PROIZVODNJE U SVRHU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA
130.OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA O KOLIČINI GORIVA I ENERGIJE TE EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENOG GORIVA I ENERGIJE PO ENERGETSKOJ JEDINICI STAVLJENIH NA TRŽIŠTE RHUredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješčivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (»Narodne novine«, broj 57/17)
131.OBRAZAC EVIDENCIJA O KOLIČINI I VRSTI BIOGORIVA STAVLJENIH NA DOMAĆE TRŽIŠTEUredba o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, br. 141/05 i 33/11)
132.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITUZakon o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12, 14/14 i 120/15) i Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (»Narodne novine«, br. 88/14 i 20/15)
DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.IZGLED ZNAČKE INSPEKTORA TE PREDNJE STRANICE I POLEĐINE ISKAZNICE INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 125/15)
2.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O UDOVOLJVANJU UVJETIMA PROPISANIM ZA ORGANIZIRANJE I PROVEDBU DOPUNSKE IZOBRAZBE I OBNOVE ZANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAUĆEG ZRAČENJAPravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 97/15)
3.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RADIOAKTIVNIM IZVORIMAPravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 54/48)
4.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RENDGENSKIM UREĐAJIMA, AKECELERATORIMA I DRUGIM ELEKTRIČNIM UREĐAJIMA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
5.DOZIMETRIJSKI NADZOR RADNIKA PRIJAVA I ODJAVA
6.PRIJAVA PODATAKA O ZATVORENOM RADIOAKTIVNOM IZVORU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
7.PRIJAVA PODATAKA O RENDGENSKOM UREĐAJU I DRUGOM ELEKTRIČNOM UREĐAJU KOJI PROIZVODI IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
8.PRIJAVA PODATAKA O RENDGENSKOM UREĐAJU ZA KOMPJUTORIZIRANU TOMOGRAFIJU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
9.PRIJAVA PODATAKA O AKCELERATORU ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
10.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NABAVKU ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA
11.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NABAVKU OTVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA
12.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA
13.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
14.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA
15.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
16.PRIJAVA PODATAKA O ŠTITU ILI BALASTU OD OSIROMAŠENOG URANA ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA (OBRAZAC AO11)Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, br. 88/15, 78/16 i 116/17)
2.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE i IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE (OBRAZAC AO12)
3.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA (ISOMU)Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
4.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA (IOOMU)
5.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
6.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA (IOOJU)
7.IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA EE OPREME (IU/PEEO)Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14, 48/14 107/14 i 139/14)
8.IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE2)
9.IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA NEOBRAĐENOG EE OTPADA (CJELOVITOG EE OTPADA I DIJELOVA EE OTPADA) (EE3)
10.IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA OBRAĐENOG EE OTPADA (DIJELOVA EE OTPADA, KORISNIH SIROVINA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE) (EE4)
11.IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE5)
12.IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE6)
13.IZVJEŠĆE O PONOVO UPRABLJENIM, RECIKLIRANIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA (EE7)
14.IZVJEŠĆE O STAVLJENIM NA TRŽIŠTE I SAKUPLJENIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA (OBA3)Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15)
15.IZVJEŠĆE O KOLIČINI OTPADNIH PRIJENOSNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBA4)
16.IZVJEŠĆE O UČINKOVITOSTI RECIKLIRANJA (prema Uredbi komisije (EU) br. 493/2012)
17.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI I KORIŠTENJU MULJA (GIPKM)Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 38/08 )
18.GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU MULJA U POLJOPRIVREDI (GIKMP)
19.OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (Obrazac PCB-1)Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 103/14)
20.OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (Obrazac PCB-2)
21.OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA (Obrazac PCB-4)
22.OBRAZAC OV9 O OBRADI OTPADNIH VOZILA – IZVJEŠĆE O RASTAVLJANJU, OBRADI, PONOVNOJ UPORABI, RECIKLIRANJU I OPORABI OTPADNIH VOZILA KOJA NASTAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRILOG XIII.)Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18)
23.IZVJEŠĆE O NUSPROIZVODIMA (OBRAZAC DODATAK VIII.)Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, broj 117/14)
24.IZVJEŠĆE O UKIDANJU STATUSA OTPADA (OBRAZAC DODATAK IX)
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.IZVJEŠĆE I PROIZVOĐAČA GUMA (IPG)Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 113/16)
2.IZVJEŠĆE UPORABITELJA OTPADNIH GUMA (I00G)
3.IZVJEŠĆE SKUPLJAČA OTPADNIH GUMA (IS0G)
4.OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADNIH GUMA (ONTOG)
5.OBRAZAC OV1 – Izvješće o vozilima stavljenim na tržište na području Republike HrvatskePravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18 )
6.Obrazac OV2 – Zapisnik komunalnog redara
7.Obrazac OV3 – Izvješće o sakupljenim otpadnim vozilima
8.Obrazac OV4 – Izvješće o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
9.Obrazac OV5 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima
10.Obrazac OV6 – Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila
11.Obrazac OV7 – Izvješće o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila
12.Obrazac OV8 – Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila
13.Obrazac OV9 – Izvješće o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u Republici Hrvatskoj u ______. godini
14.OBRAZAC POOV (POTVRDA O OBRAĐIVANJU OTPADNOG VOZILA)
15.IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (IU/PEEO)Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)
16.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA (OBRAZAC EE11)
17.IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA (OBRAZAC EE12)
18.Potvrda o primopredaji EE otpada u kućanstvu (Obrazac EE1)
19.Izvješće o sakupljenim količinama EE otpada (Obrazac EE2)
20.Izvječće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (Obrazac EE3)
21.Izvječće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada (Obrazac EE4)
22.Izvješće o obrađenim količinama EE otpada (Obrazac EE5)
23.Izvješće o sakupljenim i obrađenim količinama EE otpada (Obrazac EE6)
24.Izvješće o ponovno uporabljenim, recikliranim i oporabljenim količinama EE otpada (Obrazac EE7)
25.Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada (Obrazac EE8)
26.Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada (Obrazac EE9)
27.Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada (Obrazac EE10)
28.OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
29.IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA SVJEŽIH MAZIVNIH ULJA (IU/PSMU)
30.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH I MAZIVIH ULJA (ISOMU)
31.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA (IOOMU)
32.IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA (ISOJU)
33.IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA (IOOJU)
34.IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA O PROIZVEDENIM, UVEZENIM ILI IZVEZENIM KOLIČINAMA BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA1)Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 111/15)
35.IZVJEŠĆE UGOVORNOG SAKUPLAČAOTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA 2)
36.IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA (OBRAZAC OBA2 – privremeno do odabira Ugovornog sakupljača otpadnih baterija i akumualtora i zaključivanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora)
37.Izvješće o stavljanju na tržište i i sakupljenim količinama otpadnih baterija i akumulatora (Obrazac OBA3)
38.Izvješće o količini otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora (Obrazac OBA4)
39.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (AO1)Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, br. 88/15, 78/16 i 116/17)
40.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (AO2)
41.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (AO3)
42.IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ I PREDANOJ NA OPORABU OTPADNOJ AMBALAŽI (AO4)
43.IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA O PRIKUPLJENOM OTPADNOM STAKLU I OTPADNOJ PLASTICI (AO5)
44.POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (AO6)
45.IZVJEŠĆE O OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE (AO7)
46.POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (AO8)
47.IZVJEŠĆE O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (AO9)
48.IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE (A10)
49.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA (A11)
50.IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE (A12)
51.IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA ODLOŽENOG GRAĐEVNOG OTPADAPravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 69/16)
52.IZVJEŠĆE O PREVEZENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SDRŽI AZBEST
53.IZVJEŠĆE O ODLOŽENOM GRAĐEVNOM OTPADU KOJI SDRŽI AZBEST
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP A – OBRAZAC 11Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama (»Narodne novine«, broj 130/17); Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)
2.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP B – OBRAZAC 12
3.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP C – OBRAZAC 13
4.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP D – OBRAZAC 14
5.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP E – OBRAZAC 15
6.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP F – OBRAZAC 16
7.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP G – OBRAZAC 17
8.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP H – OBRAZAC 18
9.POSEBNA OSOBNA ISKAZNICA TIP I – OBRAZAC 19
10.UPITNIK/QUESTIONNAIRE – OBRAZAC 1
11.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP A -OBRAZAC 2
12.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE SKAZNICE TIP B -OBRAZAC 3
13.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP C -OBRAZAC 4
14.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP D – OBRAZAC 5
15.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP E – OBRAZAC 6
16.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP F – OBRAZAC 7
17.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP G – OBRAZAC 8
18.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP H -OBRAZAC 9
19.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNE OSOBNE ISKAZNICE TIP I -OBRAZAC 10
20.PUTOVNICA REDOVNAZakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15), Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 4/10, 22/10, 85/15 i 118/15), Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/09 i 85/15)
21.PUTOVNICA – SLUŽBENA – redovna
22.PUTOVNICA – SLUŽBENA – žurna
23.PUTOVNICA DIPLOMATSKA – redovna
24.PUTOVNICA DIPLOMATSKA – žurna
25.PUTNI LIST ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE HRVATSKE
26.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE – OBRAZAC 1Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 40/10)
27.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA – OBRAZAC 2
28.PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU – OBRAZAC 3Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/09 i 85/15)
29.PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU – OBRAZAC 4
30.REGISTAR NESTALIH PUTNIH ISPRAVA ZA DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE – OBRAZAC 10
31.VIZA – OBRAZAC 1 – zelenaUredba Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (SL L 164, 14.07.1995) kako je izmijenjena i dopunjena; Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. veljače 2002. o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje (SL L 53, 23.02.2002.); Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18); Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12)
32.OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE – OBRAZAC 2
33.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA VIZUZakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 7/13 i 5/18)
34.JAMSTVENO PISMO ZA STRANCA FIZIČKE OSOBE
35.JAMSTVENO PISMO ZA STRANCA PRAVNE OSOBE
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC 1 – EVIDENCIJA ODGOJNIH MJERAPravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine«, broj 141/11)
2.OBRAZAC 2 – IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA
3.OBRAZAC 3 – PODACI IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA
4.OBRAZAC 4 – IZVADAK IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA
5.OBRAZAC 1 – EVIDENCIJA FIZIČKIH OSOBA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJA TEMELJEM ČLANKA 63. DO 66. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBIPravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja (»Narodne novine«, broj 66/15)
6.OBRAZAC 2 – OBAVIJEST O POČETKU/PRESTANKU STATUSA RODITELJA/NJEGOVATELJA
7.OBRAZAC – OČEVIDNIK O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMAPravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (»Narodne novine«, broj 66/15)
8.OBRAZAC ODB – OČEVIDNIK O POSTUPKU DAVANJA DOZVOLE ZA SKLAPANJE BRAKA PRIJE PUNOLJETNOSTIPravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku (»Narodne novine«, broj 32/05)
9.OBRAZAC OSB – OČEVIDNIK O POSTUPKU DOPUŠTANJA SKLAPANJA BRAKA OSOBI POTPUNO LIŠENOJ POSLOVNE SPOSOBNOSTI ILI NESPOSOBNOJ ZA RASUĐIVANJE
10.OBRAZAC OPB – OČEVIDNIK O POSTUPKU PONIŠTENJA BRAKA
11.OBRAZAC ORB – OČEVIDNIK O POSTUPKU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U POSTUPKU POSREDOVANJA PRIJE POKRETANJA PARNICE ZA RAZVOD BRAKA
12.OBRAZAC OK – OČEVIDNIK SUDSKIH ODLUKA O UZDRŽAVANJU I NAGODBA SKLOPLJEIH U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRBPravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (»Narodne novine«, broj 32/05)
13.OBRAZAC OPD – OČEVIDNIK ODLUKAO POVJERAVANJU DJETETA NA ČUVANJE I ODGOJ BEZ PRISTANKA RODITELJAPravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci (»Narodne novine«, br. 155/05 i 81/06)
14.OBRAZAC OUR – OČEVIDNIK UPOZORENJA RODITELJA NA POGREŠKE I PROPUSTE U SKRBI I ODGOJU DJETETA
15.OBRAZAC ONRS – OČEVIDNIK ODLUKA O NADZORU NAD IZVRŠENJEM RODITELJSKE SKRBI
16.OBRAZAC OPLRS – OČEVODNIK PRIJEDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE RODITELJSKE SKRBI
17.OBRAZAC ORPS – OČEVIDNIK ODLUKA O STAVLJANJU RODITELJA U POLOŽAJ SKRBNIKA
18.OBRAZAC – MIŠLJENJE OBITELJSKOG DOKTORA MEDICINE OSOBE LIŠENE POSLOVE SPOSOBNOSTI O STANJU ZDRAVLJA ŠTIĆENIKA S OBZIROM NA RAZLOG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTIPravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti (»Narodne novine«, broj 106/14)
19.LISTA ZA PROCJENU RAZVOJNIH RIZIKA DJETETAPravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (»Narodne novine«, broj 123/15)
20.LISTA ZA PROCJENU RODITELJSKIH SNAGA
21.LISTA ZA PROCJENU SIGURNOSTI DJETETA
22.OBRAZAC – PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI ( ZRS/1, ZRS/2 I ZRS/3)Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (»Narodne novine«, broj 123/15)
23.OBRAZAC – ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OBITELJSKIH MEDIJATORAPravilnik o obiteljskoj medijaciji (»Narodne novine«, br. 123/15, 132/15 i 132/17)
24.OBRAZAC I – 1 – ZAHTJEVA ZA UPIS U IMENIK DADILJAPravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (»Narodne novine«, broj 96/13 )
25.OBRAZAC I – 2 – ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK POMOĆNIH DADILJA
26.OBRAZAC I – 3 – ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA EVIDENTIRANIH U IMENIKU DADILJA/IMENIKU POMOĆNIH DADILJA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA -RA-1Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 70/10)
2.UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA – RA-2
3.UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA – MA-1Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (»Narodne novine«, broj 62/10)
4.UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA -MA-2
5.OBRAZAC OBRAČUNA NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE PLAĆE, ODNOSNO NAKNADE PLAĆE – OBRAZAC NP1Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14 i 127/17) i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, br. 32/15, 102/15 i 35/17)
6.OBRAZAC OBRAČUNA NEISPLAĆENE ILI DJELOMIČNO NEISPLAĆENE OTPREMNINE – OBRAZAC NO1
7.OBRAZAC MJESEČNE EVIDENCIJE O DNEVNOM RADNOM VREMENU I SATIMA ODMORA RADNIKA NA POMORSKOM RIBARSKOM PLOVILUPravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 3/16)
8.KNJIGA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA -OBRASCI BROJ 1, 2, 3Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 32/15)
9.ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA – OBRAZAC BROJ 4Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (»Narodne novine«, broj 32/15)
10.POPIS UTEMELJITELJA UDRUGE – OBRAZAC BROJ 5
11.PRIJAVA PROMJENE PODATAKA – OBRAZAC BROJ 6
12.PRIJAVA PRESTANKA DJELOVANJA – OBRAZAC BROJ 7
13.IZVJEŠĆE O STANJU REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 8
14.IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA – OBRAZAC BROJ 9
15.OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 1. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 1Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15) i Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine«, broj 146/14)
16.OBAVIJEST O ČINJENICAMA IZ ČLANKA 7. STAVAK 2. ZAKONA – OBRAZAC BROJ 2
17.KNJIŽICA – UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI obr. USP-1Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, broj 64/12)
18.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCAPravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17)
19.ZAHTJEV ZA PRISLINU NAPLATU – OBRAZAC ZPN-01Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrasca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17)
20.ZAHTJEV ZA ISPLATU PLAĆE / NAKNADE PLAĆE U VISINI MINIMALNE PLAĆE – OBRAZAC ZMP-01
21.NALOG ZA POVLAČENJE S NAPLATE DIJELA ZAHTJEVA ZA PRISILNU NAPLATU – OBRAZAC NZP-01
22.OBRAZAC 1. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBUPravilnik o izdavanju EU potvrde (»Narodne novine«, broj 123/15)
23.OBRAZAC 2. EU POTVRDA ZA PRAVNU OSOBU
24.OBRAZAC 3. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKA
25.OBRAZAC 4. EU POTVRDA ZA FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU NEREGULIRANU PROFESIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
26.OBRAZAC 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
27.Obrazac ODP-1 ZA DOSTAVU PODATAKAPravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine«, broj 52/17)
28.Ogledni primjerak obrasca za dostavu statističkih podataka o ustupljenim radnicimaPravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 125/15)
29.Obrazac NR-1 uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnikaPravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (»Narodne novine«, broj 32/15)
30.Obrazac NR-2 svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika
31.ISKAZNICE INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada (»Narodne novine«, broj 59/14)
32.Obrazac 1-Izjava o upućivanju radnikaPravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju (»Narodne novine«, broj 105/17)
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVA O POČETKU OSIGURANJA (Tiskanica M 1P)Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15, 125/15 i 19/17)
2.PRIJAVA O PRESTANKU OSIGURANJA (Tiskanica M 2P)
3.PRIJAVA O PROMJENI TIJEKOM OSIGURANJA (Tiskanica M 3P)
4.

PRIJAVA O POČETKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 11P)

5.

PRIJAVA O PRESTANKU POSLOVANJA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 12P)

6.

PRIJAVA O PROMJENI PODATAKA OBVEZNIKA DOPRINOSA

(Tiskanica M 13P)

7.PRIJAVA-PROMJENA PODATAKA O UTVRĐENOM STAŽU OSIGURANJA I OSNOVICI (Tiskanica MPP 1)
8.PRIJAVA O PRESTANKU-POČETKU OSIGURANJA ZA VIŠE OSIGURANIKA (Tiskanica M-1PK)
9.OBRAZAC M-SEZ, PRIJAVA PROMJENE O PRERAČUNATIM TRAJANJIMA STAŽA NA SEZONSKIM POSLOVIMA
10.ISKAZNICA KONTROLORAPravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, br. 43/14 i 19/17)
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.NALAZ I MIŠLJENJE ZAVODA ZA VJEŠTAČENJEUredba o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/17 i 56/18)
2.IZVJEŠĆE S NALAZOM I MIŠLJENJEM LIJEČNIKA
(Obrazac 1-IN)
3.

OPĆI PODACI O OSIGURANIKU S OPISOM POSLOVA KOJE OBAVLJA

(Obrazac 2-IN)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTARZakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15); Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 22/12 i 127/14)
2.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTAR – nastavak prijave
3.PRIJAVA ZA UPIS U SUD. REGISTAR – nastavak prijave – zadnja strana
4.ZADUŽNICAPravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12 i 82/17); Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12 i 82/17)
5.BJANKO ZADUŽNICA
6.ZEMLJIŠNA KNJIGA – kao osnovni registar vlasništva nad nekretninamaZakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (»Narodne novine«, broj 123/04) i Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika) (»Narodne novine«, br. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10)
7.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK
8.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK IZ BZP-a (baza zemljišnih podataka) – evidencija usklađenih podataka katastra i zemljišne knjige
9.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI IZVADAK IZ KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA – ima snagu zemljišnoknjižnog izvatka, a izdaje se iz evidencija posebnih dijelova nekretnine gdje još nije povezana Glavna knjiga i Knjiga položenih ugovora
10.SLUŽBENA ISKAZNICA STEČAJNOG UPRAVITELJAStečajni zakon (»Narodne novine«, br. 71/15 i 104/17); Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 104/15)
11.DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERAPravilnik o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, br. 88/08 i 119/08)
12.DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA/A4
13.SLUŽBENA ISKAZNICA SUCAZakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13 i 33/15, 82/15 i 82/16) i Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu (»Narodne novine«, broj 38/14)
14.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIH OSOBA NA SUDU
15.SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG ODVJETNIKAZakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) i Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 45/96)
16.SLUŽBENA ISKAZNICA ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA
17.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
18.ISKAZNICE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAVZakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 61/02 i 141/09)
19.ISKAZNICE SEKTORA ZA PROBACIJUPravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, broj 29/13)
20.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE RASPOREĐENOG NA POSLOVE OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELAZakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13 i 33/15, 82/15 i 82/16) i Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15)
21.SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE USTROJSTVENE JEDINICE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA
22.SLUŽBENA ISKAZNICA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKAPravilnik o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, br. 38/14, 123/15 i 29/16)
23.Obrazac 1. Podaci za unos u Registar izvlaštenih nekretninaPravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (»Narodne novine«, broj 17/16)
24.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITUZakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, br. 84/08 i 75/08) i Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, br. 96/09 i 22/15)
25.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU S POSEBNOM POHVALOM
26.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STEČAJNOG UPRAVITELJAStečajni zakon (»Narodne novine«, br. 71/15 i 104/17); Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 104/15 i 17/17)
27.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STEČAJNOG UPRAVITELJA S POSEBNOM POHVALOM
28.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKAStečajni zakon (»Narodne novine«, br. 71/15 i 104/17); Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16)
29.SVJEDODŽBA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA S POSEBNOM POHVALOM
30.SLUŽBENA ISKAZNICA POVJERENIKA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČAStečajni zakon (»Narodne novine«, br. 71/15 i 104/17); Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 12/16)
MINISTARSTVO OBRANE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE VOJNIH ZRAKOPLOVAPravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 86/13)
2.ISKAZNICA ISTRAŽITELJAPravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 28/14)
3.DOZVOLA VOJNOG LETAČAPravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 72/15)
4.DOZVOLA VOJNOG PADOBRANCAPravilnik o vojnom padobranstvu (»Narodne novine«, broj 41/14)
5.SLUŽENA ISKAZNICA VOJNOG VETERINARSKOG INSPEKTORAPravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 115/15)
6.ISKAZNICA PRIPADNIKA OBALNE STRAŽEPravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže (»Narodne novine«, broj 56/09)
7.IDENTIFIKACIJSKA VOJNA ISKAZNICAPravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice (»Narodne novine«, br. 99/14 i 112/14)
8.ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE OBALNE STRAŽEPravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže (»Narodne novine«, broj 56/09)
9.SLUŽBENA ISKAZNICA VOJNE POLICIJE I SLUŽBENA ZNAČKA VOJNE POLICIJEPravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba vojne policije (»Narodne novine«, br. 144/14 i 89/17)
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i službenih obrazacaPravni izvor
1.ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-1Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, broj 129/15)
2.ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-2
3.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – Obrazac SIG-3
4.GRAĐEVINSKI DNEVNIKPravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 111/14,107/15 i 20/17)
5.GROBNI OČEVIDNIK I REGISTAR UMRLIH OSOBAPravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 143/98)
6.ZAHTJEV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATAPravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 32/14, 69/14 i 27/15)
7.IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATAPravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, br. 88/17)
8.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA FIZIČKE OSOBEPravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, br. 73/15 i 133/15)
9.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI ZA PRAVNE OSOBE
10.IZJAVA O ZAPOSLENIM OSOBAMA NA NEODREĐENO VRIJEME I IMENOVANJU OSOBE/OSOBA KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ZGRADA, ENERGETSKE CERTIFIKATE ZGRADA I IZVJEŠĆA O REDOVITIM PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA
11.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE
12.OBRAZAC IZJAVE O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI PROGRAM IZOBRAZBE I ZAPOSLENOJ ADMINISTRATIVNOJ OSOBI
13.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLUPravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15)
14.OBRAZAC IZJAVE O ZAPOŠLJAVANJU I IMENOVANJU OSOBE
15.OBRAZAC IZVJEŠĆA O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA
16.OBRAZAC IZVJEŠĆA O KONTROLI IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI
17.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE FIZIČKIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORUPravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (»Narodne novine«, broj 47/14)
18.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE PRAVNIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU
19.OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE PRAVNIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJPravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (»Narodne novine«, broj 77/15)
20.OBRAZAC ZA PRIJAVU POVREMENOG ILI PRIVREMENOG OBAVLJANJA USLUGA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE FIZIČKIH OSOBA IZ DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
21.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ
22.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA POSTAVLJANJA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICIPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava (»Narodne novine«, br. 33/15, 56/15 i 12/17)
23.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA
24.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA UGRADNJE MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICIPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – manjih kotlova i peći na biomasu (»Narodne novine«, br. 39/15, 56/15 i 12/17)
25.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE UGRADNJE MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU
26.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA UGRADNJE PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICIPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (»Narodne novine«, br. 56/15 i 12/17)
27.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE UGRADNJE PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE
28.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICIPravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (»Narodne novine«, broj 56/15)
29.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA
30.ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADETehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, br. 128/15, 70/18 i 73/18)
31.IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE NA UGRADNJI DIJELOVA ZGRADA KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVUPravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radova koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (»Narodne novine«, broj 67/17)
32.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA NA UGRADNJI DIJELOVA ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a
33.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE
34.SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK GRAĐEVINSKOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 42/14)
35.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE SVIH STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJAPravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15)
36.ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA IZRADE NACRTA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA
37.SLUŽBENI ZNAK I TRAKAPravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 42/14)
38.OBRAZAC 01 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTAPravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, br. 114/15 i 122/15)
39.OBRAZAC 02 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA STANOVA
40.OBRAZAC 03 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA POSLOVNIH PROSTORA
41.OBRAZAC 04 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA OBITELJSKIH KUĆA
42.OBRAZAC 05 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – ZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTA
43.OBRAZAC 06 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – ZAKUPNINA ZA POSLOVNE PROSTORE
44.OBRAZAC 07 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – NAJAMNINA ZA STANOVE
45.OBRAZAC 08 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA/NAJAM/ZAKUP NEKRETNINA
46.EVIDENCIJA PODATAKA ZA ZBIRKU KUPOPRODAJNIH CIJENA
47.SADRŽAJ IZVATKA IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA – KUPOPRODAJA STANA/APARTMANA, NAJAM STANA/APARTMANA, KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA, ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, KUPOPRODAJA POSLOVNE ZGRADE, ZAKUP POSLOVNE ZGRADE, KUPOPRODAJA KUĆE I KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK, NAJAM KUĆE I KUĆE ZA POVREMENI BORAVAK, KUPOPRODAJA VANJSKOG VANJSKOG PARKIRNOG MJESTA, GARAŽE I PARKIRNO-GARAŽNOG MJESTA, ZAKUP VANJSKOG PARKIRNOG MJESTA, GARAŽE, I PARKIRNO-GARAŽNOG MJESTA, KUPOPRODAJA ZEMLJIŠTA, ZAKUP ZEMLJIŠTA
48.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU OVLASTI U SUSTAVU Enekretnine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRAZAC ZAHTJEVA I POTVRDA O IMOVNOM STANJUNaputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju (»Narodne novine«, broj 92/95)
2.BILANCAPravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 95/16)
3.RAČUN DOBITKA I GUBITKA RDG/POD
4.GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PODUZETNIKE
5.NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 1Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, broj: 66/18); Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj: 115/16); Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09); Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 148/11 – proč.tekst, 25/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-885/2013 od 11.7.2014.); Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17); Zakon o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12, 153/13 i 78/15) i Sudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)
6.NALOG ZA PLAĆANJE – POREZNI POSTUPAK 2
7.OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 1
8.OMOTNICA – POREZNI POSTUPAK 2
9.SLUŽBENA ZNAČKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVEZakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave (»Narodne novine«, broj 72/17)
10.SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE
11.ISKAZNICE OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKAZakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16) i Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika (»Narodne novine«, br: 56/15 i 87/15)
12.MJENICAZakon o mjenici (»Narodne novine«, br. 79/94 i 92/10)
13.POSEBNE MARKICE ZA OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆAZakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) i Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/17 i 14/17)
14.POSEBNE MARKICE ZA OZNAČAVANJE ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA
15.DUHANSKE MARKICE 44x20
16.DUHANSKE MARKICE 23x45
17.DUHANSKE MARKICE 60x12
18.DUHANSKE MARKICE 20x44
19.DUHANSKE MARKICE 12x32
20.DUHANSKE MARKICE 16x32
21.VRIJEDNOSNI KUPONI ZA SEZONSKE RADNIKE U POLJOPRIVREDIZakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12, 120/12 i 16/17)
22.ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OIB-aZakon o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, broj 60/08) i Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, br. 1/09, 117/10, 125/13, 31/15 i 1/17)
23.POTVRDA O OIB-u
24.MEMORANDUM PURHTemeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva Financija, Odluka o primjeni knjige standarda vizualnog identiteta Porezne uprave Klasa: 030-03/12-01/41, Ur.broj: 513-07-21-03/12-2
25.BILJEZIZakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16)
26.SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE FINANCIJSKOG INSPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKEZakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/08, 55/11 i 25/12) i Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe Financijskog inspektorata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 100/08)
27.SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORAZakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, br. 125/13 i 57/15)
28.ISKAZNICA INSPEKTORA SEKTORA ZA FINANCIJSKI SUSTAVZakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16 )
29.EVIDENCIJSKA MARKICA ZA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGREPravilnik o priređivanju zabavnih igara (»Narodne novine«, broj 1/17)
FINANCIJSKA AGENCIJA
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE GORIVA POSEBNIH NAMJENAZakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15 i 115/16) i Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/17 i 14/17)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.OBRTNICAPravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, broj 100/17)
2.ODOBRENJEPravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine«, broj 100/17)
3.UGOVOR O NAUKOVANJUPravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine«, br. 63/14 i 80/18)
4.ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJEM INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE O STEČENOM MAJSTORSKOM ZVANJU I NJEZINIH POJEDINIH DIJELOVAPravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavananja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (»Narodne novine«, broj 68/08)
MINISTARSTVO TURIZMA
Red. br.Naziv službenih obrazaca i zaštićene ispravePravni izvor
1.ISKAZNICA TURISTIČKOG VODIČAPravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, br. 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10)
2.IZJAVA O PRUŽANJU USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI/ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTANPravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (»Narodne novine«, broj 7/16)
3.PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK TURISTIČKIH ZAJEDNICAPravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (»Narodne novine«, broj 114/09)
4.OBRAZAC TZ – OBRAZAC ZA PRIJAVU PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE U TURISTIČKOJ ZAJEDNICIPravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine u turističkoj zajednici (»Narodne novine«, br. 119/09 i 18/17)
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.SANITARNA ISKAZNICAPravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, br. 23/94 i 93/00) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)
2.ZBIRNA PRIJAVA OBOLJENJA SMRTI OD GRIPEZakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94)
3.KNJIGA PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI
4.ZAPISNIK ISPITNE KOMISIJE O PROVJERI ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMUPravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)
5.POTVRDA O POHAĐANJU TEČAJA ZA STJECANJE OSNOVNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGIJENI OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI I PROMETU NAMIRNICA PO OSNOVNOM/PROŠIRENOM PROGRAMUPravinik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94)
6.GODIŠNJI IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM OBVEZNIM IMUNIZACIJAMAPravilnik o načinu provođenja imunizacije serprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznh bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13)
7.PRIJAVA OBOLJENJA – SMRTI OD ZARAZNE BOLESTIPravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94) i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)
8.POTVRDA O SMRTIPravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)
9.DOZVOLE ZA KREMIRANJE UMRLE OSOBEPravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, br. 46/11, 6/13 i 63/14)
10.DOZVOLA ZA UKOP UMRLE OSOBE
11.PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENOG RADNIKAPravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, br. 2/11, 14/13, 126/14 i 135/15), Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15) i Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/13)
12.UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
13.SPECIJALISTIČKA KNJIŽICAPravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017. 89/17, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017. 90/17 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017. 91/17), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (»Narodne novine«, broj 115/07), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistra medicine biokemije (»Narodne novine«, broj 73/08), Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 123/11), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, br. 129/11, 129/12 i 120/13 i 31/17) i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (»Narodne novine«, broj 73/08)
14.SPECIJALISTIČKA KNJIŽICA ZDRAVSTVENIH RADNIKAPravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, br. 2/11, 14/13, 126/14 i 135/15), Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15), Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (»Narodne novine«, broj 145/13), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara-medicinskih tehničara (»Narodne novine«, br. 138/09 i 32/12) i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara-medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, broj 28/11)
15.UVJERENJE O POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ISPITU
16.MATIČNA KNJIGA POLAZNIKAPravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći" (»Narodne novine«, br. 78/09 i 82/14)
17.MATIČNA KNJIGA/CRVENI KRIŽ
18.IMENIK I DNEVNIK RADA
19.DOZVOLA ZA UVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARIZakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11)
20.DOZVOLA ZA IZVOZ DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI
21.DOZVOLA ZA UVOZ PREKURSORAZakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (»Narodne novine«, broj 80/13)
22.DOZVOLA ZA IZVOZ PREKURSORA
23.KARTON CIJEPLJENE OSOBE (Obrazac br. 1)Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13)
24.IZVJEŠĆE O NEPOŽELJNIM SPOREDNIM POJAVAMA U PROVEDBI OBVEZNE IMUNIZACIJE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI (Obrazac br.2)
25.GODIŠNJI PLAN IMUNIZACIJE (Obrazac br. 3)
26.POZIV ZA IMUNIZACIJU (Obrazac br. 4)
27.ISKAZNICA IMUNIZACIJE (Obrazac br. 5)
28.ISKAZNICA SANITARNOG INSPEKTORAZakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08 i 88/10) i Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 28/11 i 120/12 i 116/16)
29.ISKAZNICA I ZNAČKA FARMACEUTSKOG INSPEKTORAZakon o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13 i 90/14) i Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13)
30.ISKAZNICA ZDRAVSTVENOG INSPEKTORAPravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora (»Narodne novine«, broj 76/05)
31.OČEVIDNIK O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMAPravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima (»Narodne novine«, broj 46/07)
32.ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA U PODRUČJU PRIMJENE LJUDSKIH TKIVA I STANICAZakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 144/12) i Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica (»Narodne novine«, broj 57/13)
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.RECEPTI – JEDNOSTRANI – PLAVIPravinik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, br. 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15,113/16 i 129/17)
2.RECEPTI – JEDNOSTRANI – CRVENI
3.RECEPTI – SAMOKOPIRAJUĆI – PLAVI
4.UPUTNICAPravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15,123/16 i 129/17)
5.NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ OSIGURANE OSOBE
6.NALOG ZA SANITETSKI PRIJEVOZ OSIGURANE OSOBE NA HEMODIJALIZU
7.ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU – Isprava 1, 2 i 3Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17)
8.ISKAZNICA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAOdluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 32/09, 59/09, 118/09, 4/10, 125/13 i 11/16)
9.EUROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 144/14)

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINEZakon o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 120/09)
2.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE – NAKON POLOŽENOG SPECIJALISTIČKOG ISPITA
3.ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) ZA DENTALNE TEHNIČARE
4.DOZVOLA ZA RAD ZA DENTALNE ASISTENTE
HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJA (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, broj 87/09)
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11)
HRVATSKA KOMORA PRIMALJA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.ODOBRENJE (LICENCA) ZA SAMOSTALAN RADZakon o primaljstvu (»Narodne novine«, br. 120/08 i 145/10)
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.Godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepniceNaredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine«, br. 113/09, 134/09 i 58/11)
2.Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila u obliku naljepnice
3.Oznaka za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju u obliku naljepnice
4.Oznaka za ovjeravanje taksimetara u obliku naljepnice
5.Zaštitna oznaka za taksimetre u obliku naljepnice
6.Zaštitna oznaka u obliku naljepnice
7.Zaštitna oznaka u obliku plastične plombe
8.Osnovna oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva u obliku naljepnice
9.Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva u obliku naljepnice
10.Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI« u obliku naljepnice
11.Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO« u obliku naljepnice
12.Zaštitna naljepnica ovlaštenog servisa u obliku naljepnice
13.Naljepnica »SERVISIRANO« u obliku naljepnice
14.Osnovni ovjerni žig za utiskivanje
15.Godišnji ovjerni žig za utiskivanje
16.Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila
17.Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila
18.Žig za poništavanje žigova
19.Zaštitni žig za utiskivanje ovlaštenog servisa
20.Ovjernica
21.Potvrda o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila
22.Potvrda o službenom mjerenju
23.Obrazac evidencije o rješenjima ovlaštenih tijela za poslove ovjeravanja mjerilaPravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 44/15)
24.Obrazac evidencije o rješenjima ovlaštenih tijela za poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
25.Potvrda o sukladnosti tipa vozilaPravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (»Narodne novine«, br. 80/13 i 97/14 i 60/16)
26.Potvrda o evidenciji tipa vozila
27.Izjava o sukladnosti vozila
28.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
29.Potvrda o sukladnosti tipa traktoraPravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine«, br. 80/13, 1/16 i 60/16)
30.Potvrda o evidenciji tipa traktora
31.Izjava o sukladnosti traktora
32.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora
33.Potvrda o sukladnosti tipa vozilaPravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (»Narodne novine«, br. 80/13 i 97/14, 1/16 i 60/16)
34.Potvrda o evidenciji tipa vozila
35.Izjava o sukladnosti vozila
36.Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
37.Službena iskaznica i značka mjeriteljskog inspektoraPravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora (»Narodne novine«, broj 27/15)
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJAPravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima (»Narodne novine«, broj 18/06)
2.SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠEG INSPEKTORA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
4.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
5.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
6.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
7.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVOPravilnik o propusnici za ulazak i boravak u objektima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 011-02/06-02/15, URBROJ: 543-01-09-01-06-1 od 9.2.2006.
8.SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA VATROGASTVO
9.OBRAZACPravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 69/16)
10.ISKAZNICA SLUŽBENIKA DRŽAVNE UPRAVE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMAZakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15)
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Red. br.Naziv zaštićenih isprava i obrazacaPravni izvor
1.SLUŽBENA ISKAZNICA GEODETSKOG INSPEKTORAZakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 124/10, 121/16 i 9/17) i Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora (»Narodne novine«, broj 85/07)
2.Zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrzac SI-SGP-1)Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanjhu znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/10 i 65/13)
3.Zapisnik opolaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-2)
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih geodetskih polsova (Obrazac SI SGP-3)
5.Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-4)
6.Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova (Obrazac SI SGP-5)
7.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI OVLAŠTENOM INŽENJERU GEODEZIJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA, KATASTRA INFRASTRUKTURE I KATASTRA ZGRADA (PRILOG 1.)Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (»Narodne novine«, broj 54/18)
8.OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZAJEDNIČKOM GEODETSKOM UREDU / PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE DRŽAVNE IZMJERE I OSNIVANJE KATASTRA NEKRETNINA (PRILOG 2.)
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
1.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA PREDSJEDNICU /PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97,

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004 69/04, Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. 99/04 i 128/14) i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – proč. tekst, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. 2/14, 96/16 i 70/17)

2.POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDITATURU ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
3.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
4.OČITOVANJE POLITIČKE STRANKE DA JE KANDIDATKINJA/KANDIDAT ZA PREDSJEDNICU/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PREDLOŽENA/PREDLOŽEN U SKLADU S NJEZINIM STATUTOM ODNOSNO POSEBNOM ODLUKOM DONESENOM NA TEMELJU STATUTA
5.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
6.GLASAČKI LISTIĆ
7.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
8.PODATCI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
9.PRIJEDLOG LISTE ZA IZBOR ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABORZakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – proč. tekst, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. 104/15) i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – proč. tekst, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. 2/14, 96/16 i 70/17)
10.OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA – PREDLAGATELJA U POSTUPKU KANDIDATURE NA IZBORIMA ZA ZASTUPNICE/ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR ZA NEOVISNU LISTU
11.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR KOJE BIRAJU PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA U XII. IZBORNOJ JEDINICI
12.OČITOVANJE KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
13.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
14.GLASAČKI LISTIĆ
15.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
16.PODACI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
17.PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENTZakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13) i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – proč. tekst, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. 2/14, 96/16 i 70/17)
18.OČITOVANJE KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
19.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT
20.GLASAČKI LISTIĆ
21.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
22.PODATCI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
LOKALNI IZBORI

IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE( REGIONALNE) SAMOUPRAVEZakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16) i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. 2/14, 96/16 i 70/17)
23.PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA ČLANICE/ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA
24.POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA
25.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
26.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
27.GLASAČKI LISTIĆ
28.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
29.PODATCI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
IZBORI ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE
30.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATKINJE/KANDIDATA
31.OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA UZ KANDIDATURU
32.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
33.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE
34.GLASAČKI LISTIĆ
35.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
36.PODACI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
IZBORI ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
37.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA/GRADONAČELNIKA/ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
38.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
39.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
40.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
41.GLASAČKI LISTIĆ
42.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
43.PODACI O POSEBNOM RAČUNU ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
44.PRIJEDLOG KANDIDATKINJA/KANDIDATA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE MANJINEZakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05-proč.tekst i 109/07) i Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16)
45.PRIJEDLOG KANDIDATKINJE/KANDIDATA ZA IZBOR PREDSTAVNICE/ PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE
46.OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
47.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNE MANJINE ILI PREDSTAVNICU/PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE
48.GLASAČKI LISTIĆ
49.ZAPISNICI O RADU BIRAČKOG ODBORA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
DRŽAVNI REFERENDUM
50.IZJAVE O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMAZakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96, 92/01, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-177/2002 od 20. travnja 2006. 58/06, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-2051/2005 od 5. lipnja 2007. 69/07, 38/09, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016. 100/16 i 73/17)
51.GLASAČKI LISTIĆ
52.ZAPISNICI O RADU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA I PRIJEPISI ZAPISNIKA
OSTALO
53.GLASAČKE KUTIJE

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97,

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. 69/04, Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. 99/04 i 128/14), Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 66/15 – proč. tekst, Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. 104/15), Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05-proč.tekst i 109/07), Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16), Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96, 92/01, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-177/2002 od 20. travnja 2006. 58/06, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2051/2005 od 5. lipnja 2007. 69/07, 38/09, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016. 100/16 i 73/17)

54.SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA ZATVARANJE GLASAČKIH KUTIJA
55.SIGURNOSNE NALJEPNICE ZA ZATVARANJE OTVORA GLASAČKIH KUTIJA
56.IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE/NALJEPNICE ZA ČLANOVE IZBORNIH TIJELA I PROMATRAČE
57.KONTROLNI LISTOVI
58.OGLASI/PLAKATI ZA IZBORE I DRŽAVNI REFERENDUM
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Red. br.Naziv zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazacaPravni izvor
1.PRIJAVNICA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITAPravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, br. 88/02) i Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (»Narodne novine«, br. 22/02 i 28/09)
2.POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE
3.OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU MAJSTORSKOG ISPITA
4.ZAPISNIK O MAJSTORSKOM ISPITU ZA ZVANJE
5.DIPLOMA O MAJSTORSKOM ZVANJU
6.MATIČNA KNJIGA MAJSTORSKIH ISPITA
7.PRIJAVNICA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
8.POPIS ISPITANIKA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
9.OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
10.ZAPISNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE
11.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
12.MATIČNA KNJIGA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
13.ZAPISNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE (LICENCIJE) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJAPravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (»Narodne novine«, broj 37/15)
14.DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA
15.PRIJAVNICA ZA ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTIPravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (»Narodne novine«, broj 134/15); Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (»Narodne novine«, broj 134/15)
16.LISTA PRIJAVLJENIH ISPITANIKA ZA POLAGANJE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI
17.OBAVIJEST ISPITANIKU O POLAGANJU ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI
18.ZAPISNIK O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
19.MATIČNA KNJIGA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI
20.UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
21.ZBIRKA IZDANIH UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI