Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5696/2012 od 9. listopada 2018.

NN 98/2018 (7.11.2018.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5696/2012 od 9. listopada 2018.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1909

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik, te suci Andrej Abramović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 9. listopada 2018. donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (»Narodne novine« broj 134/08.), te se ukida:

– članak 6. stavak 1. u dijelu koji glasi: »ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba«.

II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

i

RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavka 1. i članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (»Narodne novine« broj 134/08.).

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (»Narodne novine« broj 134/08.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je ministar nadležan za unutarnje poslove 11. studenoga 2008. na temelju članka 85. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.; u daljnjem tekstu: ZoSPC/08). Pravilnik je objavljen u »Narodnim novinama« broj 134 od 19. studenoga 2008., a stupio je na snagu 27. studenoga 2008.

Pravilnik do dana donošenja ove odluke nije ni mijenjan ni dopunjavan.

2. Zlatko Gledec iz Zlatar Bistrice (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 13. studenoga 2012. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavka 1., članka 3. i članka 6. stavka 1. Pravilnika.

2.1. Na temelju članka 42. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), prijedlog predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom dostavljen je dopisom od 14. ožujka 2018. na očitovanje Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koje je 19. travnja 2018. dostavilo traženo očitovanje aktom klasa: 011-02/18-05/3, ur. broj: 511-01-152-18-4 od 17. travnja 2018. (u daljnjem tekstu: očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova).

II. PREDMET OSPORAVANJA

3. Članak 2. Pravilnika u osporenom dijelu glasi:

»Članak 2.

Nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna osoba koju je za tu svrhu osnovala jedinica lokalne samouprave.

(...)«

Članak 3. Pravilnika glasi:

»Članak 3.

Tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna osoba osnovana za tu svrhu, nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.«

Članak 6. Pravilnika u osporenom dijelu glasi:

»Članak 6.

Kada ovlaštena osoba tijela jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba utvrdi prekršaj, izdat će naredbu o premještanju vozila te će izreći propisanu novčanu kaznu.

(...)«

III. PRIGOVORI PREDLAGATELJA

4. Predlagatelj smatra da su osporeni članak 2. stavak 1., članak 3. i članak 6. stavak 1. citiranog Pravilnika nesuglasni s člankom 5. Ustava i člancima 5. stavkom 4. i 84. stavkom 1. ZoSPC-a/08.

Predlagatelj navodi da je osporenim Pravilnikom ministar nadležan za unutarnje poslove, pravnim osobama osnovanima od jedinica lokalne samouprave odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama kojima su jedinice lokalne samouprave povjerile ove poslove, omogućio i obavljanje poslova nadzora nepropisano zaustavljenih i parkiranih vozila. Prema mišljenju predlagatelja ove osobe ovlaštene su obavljati samo i isključivo poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Između ostalog, u prijedlogu navodi:

»(...) Ovo opisano razlikovanje poslova nadzora od poslova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila osnažuje i propis članka 85. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kada premještanje takvih vozila smatra izvršavanjem naredbe koju mogu izdati samo policijski službenik ili službenik jedinica lokalne samouprave.

Međutim, ovakvo od zakonodavca normirano razlikovanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila od poslova premještanja takovih vozila nije uočio i zatim dosljedno primijenio ministar unutarnjih poslova u konstrukciji teksta osporenog Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.

Naime, ministar unutarnjih poslova ovlašten je, na temelju članka 85. st, 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisati uvjete i način obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te uvjete za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kao i obavljanje drugih poslova iz članka 5. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kad te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave. Koristeći ovo ovlaštenje, ministar unutarnjih poslova, protivno odredbama propisa članka 5. st. 4. i članka 84. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dozvolio je člankom 2. st. 1. člankom 3. i člankom 6. st. 1. osporenog Pravilnika da i pravne osobe osnovane od jedinica lokalne samouprave odnosno druge pravne ili fizičke osobe kojima su jedinice lokalne samouprave povjerile ove poslove mogu obavljati poslove nadzora nepropisano zaustavljenih i parkiranih vozila. Po mišljenju predlagatelja ove osobe mogu obavljati samo i isključivo poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila iz ranije navedenog razloga. Ovo tim više što je ministar unutarnjih poslova Pravilnikom ... propisao koje uvjete moraju ispunjavati jedinice lokalne samouprave koje obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te koje uvjete mora ispunjavati službenik jedinica lokalne samouprave u obavljanju poslova nadzora i premještanja takovih vozila (prometni redar). U tom Pravilniku nijednom se riječju ne spominju pravne ili fizičke osobe obrtnici.

(...) Takve uvjete ministar unutarnjih poslova nije propisao i za djelatnike pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koji obavljaju poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Ovo je posve razumljivo jer je očito da su poslovi nadzora takvih vozila u svojoj suštini zahtjevniji, osjetljiviji i stoga stručniji od poslova pukog premještanja ovih vozila koje predstavlja tek fizičko odstranjivanje tih vozila za koje su policijski službenici ili službenici lokalne samouprave – prometni redari izdali naredbu da se zbog razloga sigurnosti u odvijanju cestovnog prometa moraju premjestiti s mjesta na kojem su nepropisno zaustavljena ili parkirana na posebno mjesto predviđeno za premještanje takvih vozila. (...)«

Zaključno predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom te ukidanje osporenog članka 2. stavka 1., članka 3. i članka 6. stavka 1. Pravilnika.

IV. OČITOVANJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA

5. U očitovanju Ministarstva unutarnjih poslova se navodi:

»Obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, kao i izdavanje naredbi o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na temelju članka 4. stavka 1., članka 5. stavka 4. i članka 84. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u nadležnosti je policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova i službenika jedinica lokalne samouprave.

Izvršavanje naredbe za premještanje vozila iz članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova ili jedinica lokalne samouprave koja za obavljanje poslova premještanja vozila može osnovati pravnu osobu ili obavljanje tih poslova može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja ispunjava propisane uvjete.

U vezi navedenoga mišljenja smo da odredbe Pravilnika ... i to:

– članka 2. stavka 1. u dijelu koji glasi: 'odnosno pravna osoba koju je za tu svrhu osnovala jedinica lokalne samouprave'

– članka 3. u dijelu koji glasi: 'odnosno pravna osoba osnovana za tu svrhu' i

– članka 6. stavka 1. u dijelu koji glasi: 'ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba'

nisu u skladu s mjerodavnim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama te posljedično niti s Ustavom Republike Hrvatske.«

V. MJERODAVNO PRAVO

6. Pravilnik je donio ministar nadležan za unutarnje poslove na temelju članka 85. stavka 3. ZoSPC-a/08.

U vrijeme donošenja ove odluke na snazi je Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08., 48/10. – odluka USRH broj: U-I-3084/2008 i dr., 74/11., 80/13., 158/13. – odluka i rješenje USRH broj: U-I-323/2009 i dr., 92/14., 64/15. i 108/17.; u daljnjem tekstu: ZoSPC/17). Odredbe ZoSPC-a/08 koje su mjerodavne u konkretnom slučaju sadržajno nisu izmijenjene u ZoSPC-u/17.

Članak 2. stavak 1. točke 71) i 72) ZoSPC-a/17 glase:

»Članak 2.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

(...)

71) 'zaustavljanje vozila' je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom

72) 'parkiranje vozila' je prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom,

(...)«

Članak 5. stavak 4. ZoSPC-a/17 glasi:

»Članak 5.

(...)

(4) Poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, sukladno odredbama ovoga Zakona, mogu, osim ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, obavljati i jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(...)

(11) Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju pravne osobe koje odrede jedinice lokalne samouprave.

(...)«

Članak 78. stavak 1. ZoSPC-a/17 glasi:

»Članak 78.

(1) Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

(...)«

Mjerodavni dio članka 84. stavka 1. ZoSPC-a/17 glasi:

»Članak 84.

(1) Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno ...

(...)«

Članak 85. ZoSPC-a/17 glasi:

»Članak 85.

(1) Izvršavanje naredbe za premještanje vozila iz članka 84. ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili jedinice lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka mogu osnovati pravnu osobu ili obavljanje tih poslova mogu povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja ispunjava propisane uvjete.

(3) Ministar nadležan za unutarnje poslove propisat će uvjete i način obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te uvjete za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kao i obavljanje drugih poslova iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona, kad te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave.«

6.1. Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst; 137/15. – ispravak i 123/17.) u mjerodavnom dijelu glasi:

»Članak 19.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

(...)

– promet na svom području

(...)«

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

7. U konkretnom slučaju predmet ustavnosudske ocjene je propis donesen radi provedbe zakona.

Članak 5. stavak 1. Ustava glasi:

»Članak 5.

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

(...)«

Kad je predmet ustavnosudske ocjene propis donesen radi provedbe zakona, propis mora biti u skladu sa zakonom na temelju kojega je donesen i s Ustavom.

U postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti takvog propisa ispituje se je li ga donijela ovlaštena osoba, je li donositelj imao zakonsko ovlaštenje za njegovo donošenje (pravna osnova donošenja), te je li drugi (podzakonski) propis po svom sadržaju u granicama koje je odredio zakon.

Dakle, pravilnik kao provedbeni propis samo razrađuje zakonske odredbe te se njegov donositelj mora kretati u okviru ovlaštenja koja su mu zakonom dana.

8. U konkretnom slučaju osporeni Pravilnik je donio nadležni ministar unutarnjih poslova na temelju zakonskog ovlaštenja iz članka 85. stavka 3. ZoSPC-a/08.

Stoga je u daljnjem tijeku postupka potrebno utvrditi je li ministar nadležan za unutarnje poslove postupao prema ovlastima koje mu je dao mjerodavni zakon.

8.1. Predlagatelj u bitnome tvrdi da je ministar unutarnjih poslova donoseći Pravilnik propustio diferencirati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila od poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, te shodno tome i nadležnosti pojedinih tijela odnosno ovlaštenih osoba za obavljanje tih poslova. Smatra da je ministar, donoseći Pravilnik u osporenom dijelu, prekoračio zakonodavni okvir dajući pravnim osobama osnovanima od strane jedinica lokalne samouprave ovlast da obavljaju nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te utvrđuju prekršaj, izdaju naredbe o premještanju vozila i izriču propisane novčane kazne.

9. Predmet uređenja Pravilnika je propisivanje uvjeta i načina obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjeta za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, kao i obavljanje drugih poslova koje obavljaju jedinice lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

9.1. ZoSPC/17 između ostalog utvrđuje temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cestama, te pravila prometa na cestama.

Iz članka 5. stavka 4. ZoSPC-a/17 razvidno je da su poslove nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ovlašteni obavljati nadležno ministarstvo za unutarnje poslove, te jedinice lokalne samouprave, ali samo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iz članka 5. stavka 11. ZoSPC-a/17 proizlazi da su pravne osobe koje odrede jedinice lokalne samouprave ovlaštene vršiti nadzor parkiranja vozila, ali na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno.

Mjerodavne odredbe o zabranama za zaustavljanje ili parkiranje vozila, kao i iznimke od istih, taksativno su navedene u člancima 82. i 83. ZoSPC-a/17, dok nepoštivanje navedenih zabrana predstavlja prekršaj kažnjiv novčanim kaznama.

Člankom 84. stavkom 1. ZoSPC-a/17 propisani su slučajevi kada počinjenje prekršaja posljedično može dovesti i do premještanja vozila. To su slučajevi kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno na određeni način. Tada je policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave ovlašten naredbom odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, a prije izdavanja naredbe za premještanje vozila potrebno je položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrditi fotografijom, skicom ili video zapisom (stavak 2. istog članka).

Člankom 85. ZoSPC-a/17 propisano je da izvršavanje naredbe za premještanje vozila može obavljati ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili jedinice lokalne samouprave, koje za obavljanje tih poslova mogu osnovati pravnu osobu ili obavljanje tih poslova mogu povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja ispunjava propisane uvjete.

10. Člankom 2. stavkom 1. Pravilnika ministar je propisao kako su poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ovlaštena obavljati tijela jedinice lokalne samouprave odnosno pravna osoba koju je za tu svrhu osnovala jedinica lokalne samouprave. Isto tako člankom 3. Pravilnika propisano je da će tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna osoba osnovana za tu svrhu obavljati nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila u skladu s odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

10.1. Ustavni sud napominje da svaki pravni akt mora imati primjerenu strukturu, sadržaj i precizni (nedvosmisleni) izričaj jer su to bitni čimbenici koji neposredno utječu kako na njegovu primjenu u praksi tako i na ostvarivanje namjeravanih ciljeva koji su se njegovim donošenjem željeli postići.

Iz mjerodavnih odredaba ZoSPC-a/17 jasno proizlazi da su poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila nadležni obavljati pored službenika ministarstva za unutarnje poslove i ovlaštene osobe jedinica lokalne samouprave, koje su prethodno dobile suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Pri tome se za izvršavanje naredbe za premještanje vozila odnosno za poslove premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila mogu osnovati pravne osobe ili poslove mogu povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja ispunjava propisane uvjete.

Ustavni sud primjećuje da su osporeni članak 2. stavak 1. i članak 3. Pravilnika dostatno precizni i sadržajno određeni u odnosu na ovlasti koje za obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, kao i premještaje nepropisano zaustavljenih ili parkiranih vozila, proizlaze iz sadržaja odredbi članka 5. stavaka 4. i 11., te članka 85. ZoSPC-a/17, slijedom čega navedene osporene odredbe Pravilnika nisu u nesuglasnosti sa zakonom odnosno Ustavom.

11. Člankom 6. stavkom 1. Pravilnika ministar je propisao ovlasti osobe tijela jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila kod utvrđenja prekršaja.

11.1. U odnosu na članak 6. stavak 1. Pravilnika, Ustavni sud ocjenjuje da je ministar unutarnjih poslova prekoračio zakonodavni okvir koji proizlazi iz članaka 84. stavka 1. i 85. ZoSPC-a/17 kada je propisao da je ovlaštena osoba pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ovlaštena utvrditi prekršaj, izdati naredbu o premještanju vozila i izreći propisanu novčanu kaznu.

Naime, iz sadržaja članaka 84. stavka 1. i 85. ZoSPC-a/17 razvidno je da su policijski službenici ili službenici jedinice lokalne samouprave (prometni redari) ovlašteni utvrditi počinjenje prekršaja, izdati naredbu o premještanju vozila i izreći novčanu kaznu. Takva ovlaštenja nisu propisani za djelatnike pravnih osoba koje osnivaju jedinice lokalne samouprave. Iz navedenog proizlazi da je u odnosu na tu kategoriju djelatnika pravnih osoba koje osnivaju jedinice lokalne samouprave ministar prekoračio granice svojih ovlasti propisanih zakonom.

Stoga, prekoračenje granica predviđenih zakonom dovodi do nesuglasnosti dijela članka 6. stavka 1. Pravilnika koji glasi: »ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba« s mjerodavnim člancima 84. stavkom 1. i 85. ZoSPC-a/17.

12. Slijedom navedenog, na temelju članaka 43. stavka 1. i 55. stavka 1. Ustavnog zakona odlučeno i riješeno je kao u izreci.

13. Odluka o objavi u »Narodnim novinama« temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-II-5696/2012

Zagreb, 9. listopada 2018.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.