Zakon o probaciji

NN 99/2018 (9.11.2018.), Zakon o probaciji

Hrvatski sabor

1910

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROBACIJI

Proglašavam Zakon o probaciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/121

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O PROBACIJI

Dio prvi
OPĆE ODREDBE

Glava I.
UVODNE ODREDBE

Osnovna odredba

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje svrha i sadržaj probacijskih poslova, način izvršavanja tih poslova i tijela nadležna za njihovo izvršenje.

Svrha i sadržaj probacijskih poslova

Članak 2.

(1) Probacijski poslovi su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se radi zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

(2) Probacijski poslovi obavljaju se pri odlučivanju o kaznenom progonu, izboru vrste kazni i izvršavanju kazni izrečenih počinitelju kaznenog djela.

Način izvršavanja probacijskih poslova

Članak 3.

(1) Probacijske poslove obavljaju probacijski službenici u probacijskim uredima i radom na terenu, na temelju zahtjeva, pravomoćnih i izvršnih odluka suda ili zahtjeva odnosno odluka državnog odvjetnika te kaznionica ili zatvora, pojedinačno za svaku osobu uključenu u probaciju.

(2) Probacijski poslovi mogu se obavljati i u zatvorima i kaznionicama.

(3) Probacijski službenik pri obavljanju probacijskih poslova prikuplja osobne i ostale potrebne podatke o osobama uključenim u postupke probacije relevantne za obavljanje probacijskog posla te može izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije bez posebnog pristanka osobe uključene u probaciju.

(4) Dobiveni podaci su neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona i smiju se koristiti samo u službene svrhe.

(5) Probacijski službenik utvrđuje istovjetnosti osobe uključene u probaciju uvidom u njezinu osobnu iskaznicu, u druge osobne dokumente te u OIB.

(6) Odluke i druga pismena izrađena pri obavljanju probacijskih poslova nisu upravni akti u smislu zakona kojim se uređuje upravni postupak te se dostavljaju sukladno odredbama o dostavi propisanim zakonom kojim se uređuje kazneni postupak.

Tijela nadležna za izvršavanje probacijskih poslova

Članak 4.

(1) Provođenje probacijskih poslova u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa koje te poslove obavlja putem nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice (u daljnjem tekstu: probacijsko tijelo), u čijem su sastavu Središnji ured i probacijski uredi.

(2) Probacijsko tijelo u izvršavanju probacijskih poslova surađuje s tijelima javne vlasti, znanstvenim i drugim ustanovama, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama ili pravnim osobama te razmjenjuje relevantne informacije i podatke.

(3) Za potrebe koordinacije i unaprjeđenja kvalitete obavljanja probacijskih poslova središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa može osnovati međuresorni odbor koji čine predstavnici probacijske službe, zatvorskog sustava, policije, sudova, državnog odvjetništva, sustava socijalne skrbi, predstavnici akademske zajednice te po potrebi i drugi relevantni sudionici u izvršavanju probacijskih poslova.

(4) Središnji ured prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja u probacijskim uredima te provodi nadzor nad radom probacijskih ureda, prati i proučava primjenu propisa o izvršavanju probacijskih poslova, neposredno poduzima ili nadležnim tijelima predlaže mjere za poboljšanje probacijskog sustava, prikuplja i obrađuje statističke podatke te obavlja i druge poslove propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

(5) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa, osim ovlasti iz općeg propisa u svezi s obavljanjem nadzora, ovlašteno je poništiti ili ukinuti svaki nepravilan ili nezakonit akt probacijskog ureda te odrediti donošenje novog akta ili samo donijeti akt.

(6) Za poslove probacije nadležnost probacijskog ureda određuje se prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe uključene u probaciju.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako iz opravdanih razloga i sukladno načelu efikasnosti proizlazi potreba za nadležnošću nekog drugog probacijskog ureda, mjesno nadležan može biti probacijski ured s obzirom na mjesto gdje se osoba uključena u probaciji nalazi.

(8) Probacijske poslove obavljaju probacijski službenici koji imaju završen odgovarajući stupanj obrazovanja u području socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti te drugih društvenih i humanističkih znanosti.

(9) Izobrazba probacijskih službenika organizira se sukladno Pravilniku o načinu obavljanja probacijskih poslova koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(10) Probacijski službenici zadužuju službenu značku i službenu iskaznicu, čiji se izgled i sadržaj propisuju Pravilnikom iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Službenici probacijskih ureda su: probacijski službenici (uključujući rukovodeće probacijske službenike – voditelje probacijskih ureda) i referenti.

(12) Službenicima probacijskih ureda zbog težine i naravi posla i posebnih uvjeta rada, kao što je povećana opasnost za život i zdravlje, pripada poseban dodatak na plaću.

(13) Poslove s posebnim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(14) O radu probacijske službe Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor jedanput godišnje, a najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Značenje izraza

Članak 5.

(1) Osoba uključena u probaciju je svaka punoljetna osoba prema kojoj se na temelju odluke i zahtjeva nadležnog tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona provode probacijski poslovi propisani ovim Zakonom, a koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Glava II.
TEMELJNA NAČELA

Zabrana nezakonitog postupanja i diskriminacije

Članak 6.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamče se prava utvrđena Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima, zakonom kojim se uređuje zaštita od diskriminacije i ovim Zakonom.

(2) Osobi uključenoj u probaciju zajamčena prava mogu se sukladno Ustavu Republike Hrvatske iznimno ograničiti ako je to propisano zakonom i prijeko potrebno radi postizanja svrhe probacijskih poslova, a kako bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak te javni moral i zdravlje.

Pristanak

Članak 7.

Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka, osim kada je zakonom drugačije propisano.

Glava III.
PRAVA I OBVEZE OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU

Prava osobe uključene u probaciju

Članak 8.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamči se zaštita osobnosti i tajnost osobnih podataka.

(2) Osoba uključena u probaciju ima pravo uvida u podatke osobnika, osim u stručne nalaze, mišljenja i procjene.

(3) Osoba uključena u probaciju ima pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika voditelju nadležnog probacijskog ureda koji je o pritužbi dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.

(4) Protiv rješenja voditelja nadležnog probacijskog ureda osoba uključena u probaciju ima pravo prigovora središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku od tri radna dana od dana primitka rješenja, koje će o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

(5) Osoba uključena u probaciju ne snosi troškove nastale primjenom ovoga Zakona, no dužna je samostalno organizirati prijevoz i podmiriti troškove prijevoza koji proizlaze iz izvršavanja kaznene sankcije.

Obveze osobe uključene u probaciju

Članak 9.

Osoba uključena u probaciju dužna je bez odgode o promjeni mjesta prebivališta odnosno boravišta, kao i o promjeni podataka za kontakt obavijestiti probacijski ured.

Dio drugi
PROBACIJSKI POSLOVI

Glava IV.
PROBACIJSKI POSLOVI I DOKUMENTACIJA

Probacijski poslovi

Članak 10.

(1) Probacijski poslovi su:

1. izrada izvješća: na zahtjev državnog odvjetnika, suda, suca izvršenja, kaznionica odnosno zatvora te tijela nadležnog za uvjetni otpust

2. nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika

3. organiziranje i nadziranje izvršavanja uvjetne osude i djelomične uvjetne osude s posebnom obvezom i/ili zaštitnim nadzorom i/ili sigurnosnom mjerom koju nadzire probacijsko tijelo

4. organiziranje i nadziranje izvršavanja sigurnosnih mjera iz nadležnosti probacije

5. organiziranje i nadziranje izvršavanja rada za opće dobro

6. izvršavanje uvjetnog otpusta uz koji je izrečen zaštitni nadzor i/ili posebna obveza

7. sudjelovanje u izvršavanju prekida kazne zatvora

8. nadzor korištenja pogodnosti izlaska tijekom izvršavanja kazne zatvora.

(2) Sadržaj izvješća i dokumentacije koje u obavljanju probacijskih poslova izrađuje probacijski ured propisuje se Pravilnikom iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

Procjena kriminogenog rizika i tretmanskih potreba

Članak 11.

Radi izvršavanja probacijskih poslova probacijski ured izrađuje procjenu kriminogenog rizika i tretmanskih potreba za svaku osobu uključenu u probaciju kojoj je izrečen zaštitni nadzor te za ostale osobe uključene u probaciju prema stručnoj procjeni probacijskog ureda.

Pojedinačni program postupanja

Članak 12.

(1) Pojedinačni program postupanja izrađuje probacijski ured za potrebe provođenja probacijskih poslova koji se odnose na izvršavanje zaštitnog nadzora, sigurnosnih mjera, posebnih obveza i obveza te pri izvršavanju drugih poslova po procjeni probacijskog ureda.

(2) Sadržaj pojedinačnog programa postupanja uređuje se Pravilnikom iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona, ovisno o vrsti probacijskog posla.

(3) Pojedinačni program postupanja treba se donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana početka rada s osobom uključenom u probaciju.

(4) Osoba uključena u probaciju svojim potpisom prihvaća ciljeve pojedinačnog programa postupanja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Probacijski ured nadležnom tijelu iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja sve relevantne informacije važne za postupanje u predmetu, a u slučaju nepridržavanja pojedinačnog programa postupanja probacijski službenik će nadležnom tijelu iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona bez odgode dostaviti izvješće na daljnje postupanje.

Probacijski informacijski sustav i osobnik

Članak 13.

(1) U Probacijski informacijski sustav službenici probacijskih ureda unose podatke o osobi uključenoj u probaciju, podatke o presudi odnosno rješenju na temelju kojeg je uključena u probaciju te sve bitne informacije o izvršavanju probacijskog posla.

(2) U Probacijski informacijski sustav službenici probacijskih ureda unose i sve ulazne i izlazne dokumente vezane uz osobu uključenu u probaciju i izvršavanje probacijskog posla.

(3) Probacijski službenici vode i osobnik o osobama uključenim u probaciju sukladno Pravilniku iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

Glava V.
IZVJEŠĆA

Izvješće državnom odvjetniku

Članak 14.

(1) Državni odvjetnik može zatražiti izvješće od probacijskog ureda u postupku odlučivanja o kaznenom progonu, kao i o prijedlogu vrste i mjere kaznenopravne sankcije.

(2) Probacijski ured će najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti izvješće državnom odvjetniku.

Izvješće sudu

Članak 15.

(1) Sud može zatražiti izvješće od probacijskog ureda prilikom odlučivanja o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije.

(2) Probacijski ured će u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti traženo izvješće sudu.

Izvješće sucu izvršenja

Članak 16.

(1) Sudac izvršenja može zatražiti izvješće od probacijskog ureda u postupku odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne zatvora.

(2) Izvješće sucu izvršenja sadrži podatke o konkretnim okolnostima koje sudac izvršenja navede u zahtjevu.

(3) Probacijski ured podatke i informacije prikuplja isključivo u okviru svog djelokruga.

(4) O utvrđenim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka probacijski ured će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti suca izvršenja.

Izvješće tijelu nadležnom za uvjetne otpuste

Članak 17.

(1) Na zahtjev tijela nadležnog za uvjetne otpuste probacijski ured će:

– prikupiti i dostaviti obavijesti o mogućnosti smještaja na adresi koju je dostavilo nadležno tijelo te provjeriti i druge konkretne okolnosti koje zatraži nadležno tijelo

– utvrditi mogućnosti nastavka provođenja obveza utvrđenih pojedinačnim programom izvršavanja kazne zatvora sukladno podacima dobivenim od kaznionice odnosno zatvora (nastavak školovanja, nastavak liječenja ili odvikavanja od ovisnosti, nastavak drugih posebnih programa).

(2) O utvrđenim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva izvijestiti tijelo nadležno za uvjetne otpuste.

Izvješće kaznionici odnosno zatvoru kod pogodnosti izlaska

Članak 18.

(1) Kaznionica odnosno zatvor može zatražiti od probacijskog ureda izvješće prilikom odlučivanja o pogodnosti izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta ili boravišta.

(2) Izvješće kaznionici odnosno zatvoru sadrži podatke o konkretnim okolnostima koje kaznionica odnosno zatvor smatra važnim za odluku o pogodnosti izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta ili boravišta.

(3) Probacijski ured će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti kaznionicu odnosno zatvor o svim okolnostima važnim za donošenje odluke.

Glava VI.
IZVRŠAVANJE OBVEZA PO RJEŠENJU DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Način izvršavanja obveza po rješenju državnog odvjetnika

Članak 19.

(1) Ako je državni odvjetnik uvjetno odgodio kazneni progon ili odustao od kaznenog progona i počinitelju odredio obveze, dostavit će svoje rješenje probacijskom uredu radi nadzora nad izvršavanjem obveza.

(2) Po zaprimanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će bez odgode pozvati osobu uključenu u probaciju te će izraditi pojedinačni program postupanja iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) Probacijski ured će izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika o tijeku izvršavanja pojedinačnog programa postupanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti državnog odvjetnika o neizvršavanju utvrđenih obveza.

(5) Probacijski ured će izvijestiti državnog odvjetnika o provođenju naložene obveze po njezinu izvršenju.

Glava VII.
IZVRŠAVANJE UVJETNE OSUDE I DJELOMIČNE UVJETNE OSUDE S POSEBNOM OBVEZOM I/ILI ZAŠTITNIM NADZOROM I/ILI SIGURNOSNOM MJEROM

Zaštitni nadzor i posebne obveze

Članak 20.

(1) Sud će pravomoćnu i izvršnu odluku kojom je izrečen zaštitni nadzor i/ili posebne obveze uz uvjetnu osudu ili djelomičnu uvjetnu osudu u roku od osam dana dostaviti probacijskom uredu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika radi izvršavanja.

(2) Po zaprimanju odluke iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će bez odgode pozvati osobu uključenu u probaciju i izraditi pojedinačni program postupanja iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) Ako se osuđenik ni u roku od osam dana od dana za koji je pozvan ne javi probacijskom uredu ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresu koju je osuđenik dao sudu, probacijski ured će obavijestiti sud o nemogućnosti izvršavanja sudske odluke.

(4) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti nadležni sud ako osoba uključena u probaciju ne surađuje s probacijskim službenikom prije izrade pojedinačnog programa postupanja te ako ne ispunjava obveze utvrđene pojedinačnim programom postupanja.

(5) Ako osoba uključena u probaciju ne ispunjava obveze utvrđene pojedinačnim programom postupanja, probacijski ured može dostaviti nadležnom sudu izvješće s prijedlogom za preispitivanje izvršavanja zaštitnog nadzora.

(6) Probacijski ured će na traženje nadležnog suda dostaviti izvješće o tijeku izvršavanja pojedinačnog programa postupanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(7) Kada probacijski ured ocijeni to potrebnim, dostavit će nadležnom sudu prijedlog promjene, produljenja ili prestanka provođenja zaštitnog nadzora prije isteka roka odnosno prijedlog produljenja roka za provođenje posebne obveze, ukidanje posebne obveze ili zamjene drugom.

(8) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti i nadležnu policijsku upravu ako se radi o kršenju posebnih obveza koje se provode uz pomoć policije.

(9) Probacijski ured dostavlja sudu zaključno izvješće u roku od 30 dana od dana isteka roka izvršavanja.

(10) Ustanove i druge pravne osobe u kojima osuđenik izvršava posebne obveze i sigurnosne mjere obavještavaju probacijski ured o izvršavanju tih obveza i mjera.

(11) Ustanove i druge pravne osobe dužne su bez odgode izvijestiti probacijski ured ako postoje poteškoće u izvršavanju posebnih obveza i sigurnosnih mjera.

(12) Sigurnosna mjera izrečena uz uvjetnu osudu izvršava se sukladno odredbama o izvršavanju sigurnosnih mjera iz članaka 21. i 22. ovoga Zakona.

(13) Načini izvršavanja zaštitnog nadzora ili posebne obveze propisat će se Pravilnikom iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

Glava VIII.
IZVRŠAVANJE SIGURNOSNIH MJERA

Započinjanje izvršavanja sigurnosnih mjera

Članak 21.

(1) Sud će pravomoćnu i izvršnu odluku kojom je uz novčanu kaznu, rad za opće dobro i uvjetnu osudu izrečena sigurnosna mjera, a koju probacijski ured izvršava sukladno odredbama Kaznenog zakona, dostaviti u roku od osam dana probacijskom uredu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika radi izvršavanja.

(2) Po zaprimanju odluke iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će bez odgode pozvati osobu uključenu u probaciju te će izraditi pojedinačni program postupanja iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) Ako se osuđenik ni u roku od osam dana od dana za koji je pozvan ne javi probacijskom uredu ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresu koju je osuđenik dao sudu, probacijski ured će obavijestiti sud o nemogućnosti izvršavanja sudske odluke.

Obveze probacijskog ureda u izvršavanju sigurnosnih mjera

Članak 22.

(1) Probacijski ured o ostvarivanju pojedinačnog programa postupanja izvješćuje nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona o neizvršavanju sigurnosnih mjera.

(3) Probacijski ured dostavlja nadležnom tijelu iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona zaključno izvješće u roku od 30 dana od dana isteka sigurnosne mjere.

Izvršavanje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora

Članak 23.

(1) Kada je izrečena sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, kaznionica odnosno zatvor obavijestit će probacijski ured o mjestu otpusta zatvorenika tri mjeseca prije izvršenja kazne i dostaviti probacijskom uredu pravomoćnu sudsku odluku.

(2) Po zaprimanju obavijesti od kaznionice odnosno zatvora probacijski ured će o navedenom obavijestiti policiju, a po potrebi i druge institucije.

(3) Sigurnosna mjera iz stavka 1. ovoga članka izvršava se sukladno odredbama o izvršavanju zaštitnog nadzora iz članka 20. ovoga Zakona.

Glava IX.
IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Upućivanje i započinjanje izvršavanja rada za opće dobro

Članak 24.

(1) Sud će dostaviti pravomoćnu i izvršnu presudu kojom je kazna zatvora ili novčana kazna zamijenjena radom za opće dobro u roku od osam dana probacijskom uredu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika i nadležnom sucu izvršenja s nalogom za izvršenje kazne ako se radi o kazni zatvora.

(2) Probacijski ured će bez odgode pozvati osuđenika radi davanja pristanka za izvršenje rada za opće dobro.

(3) Ako se osuđenik ni u roku od osam dana od dana za koji je pozvan ne javi probacijskom uredu ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresu koju je osuđenik dao sudu ili ne dade pristanak, probacijski ured će dostaviti obavijest o tome sucu izvršenja radi izvršenja kazne zatvora odnosno sudu radi zamjene novčane kazne kaznom zatvora.

(4) Nakon davanja pristanka za izvršavanje rada za opće dobro, u smislu stavka 1. ovoga članka, probacijski ured će rješenjem uputiti osobu uključenu u probaciju na rad za opće dobro te o tome obavijestiti nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Probacijski ured će obavijestiti nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ako iz očitih okolnosti proizlazi da osoba uključena u probaciju ne može izvršavati rad za opće dobro.

Obveze probacijskog ureda u izvršavanju rada za opće dobro

Članak 25.

(1) Probacijski ured izvijestit će suca izvršenja i sud o izvršenom radu za opće dobro odnosno o izvršenom zaštitnom nadzoru ako je izrečen uz rad za opće dobro.

(2) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti suca izvršenja ili sud o nesuradnji osobe uključene u probaciju prije započinjanja rada za opće dobro ili o neizvršavanju rada za opće dobro te će obustaviti sva postupanja vezano uz izvršavanje rada za opće dobro do zaprimanja odluke suca izvršenja ili suda.

(3) Probacijski ured može predložiti preispitivanje izvršavanja zaštitnog nadzora izrečenog uz rad za opće dobro u slučaju neispunjavanja obveza utvrđenih pojedinačnim programom postupanja.

Način izvršavanja rada za opće dobro

Članak 26.

(1) Probacijski ured će rješenjem odrediti rok u kojem će rad za opće dobro, izrečen odlukom nadležnog tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, biti izvršen te će utvrditi mjesto obavljanja rada, vodeći pritom računa o opsegu i vrstama raspoloživih poslova, kao i o osobnim prilikama, zaposlenju osobe uključene u probaciju i njezinim sposobnostima.

(2) Protiv rješenja o rasporedu na izvršavanje rada za opće dobro dopušten je prigovor u roku od tri radna dana od dana primitka rješenja, a o prigovoru odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa.

(3) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Probacijski ured sklapa ugovor s ustanovama, tijelima javne vlasti i drugim pravnim osobama za izvršavanje rada za opće dobro.

(5) Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa osigurat će osobu uključenu u probaciju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

(6) Zbog promjene okolnosti relevantnih za izvršavanje rada za opće dobro ili na zahtjev pravne osobe ili tijela javne vlasti u kojem se izvršava rad, probacijski ured prekinut će rad za opće dobro u toj pravnoj osobi ili tijelu javne vlasti i odrediti novo mjesto izvršavanja.

Odgoda i prekid rada za opće dobro

Članak 27.

(1) Osoba kojoj je odlukom nadležnog tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona određen rad za opće dobro može podnijeti molbu za odgodu započinjanja rada za opće dobro probacijskom uredu prije donošenja rješenja o rasporedu na rad odnosno u roku od osam dana od dana nastanka razloga iz članka 28. ovoga Zakona kada je doneseno rješenje o rasporedu na rad.

(2) Tijekom rada za opće dobro osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj je određen rad za opće dobro može probacijskom uredu podnijeti molbu za prekid izvršavanja rada u roku od osam dana od dana nastanka razloga iz članka 28. ovoga Zakona.

(3) Probacijski ured će u roku od tri radna dana od primitka molbe rješenjem odlučiti o odgodi odnosno prekidu izvršavanja rada.

(4) Probacijski ured će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odgodi odnosno prekidu izvršavanja rada ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka uputi na izdržavanje kazne zatvora ili istražnog zatvora odnosno ako zbog teške bolesti ili drugih opravdanih razloga ona to sama nije u stanju zatražiti.

(5) Protiv odluke probacijskog ureda iz stavaka 3. i 4. ovoga članka osoba kojoj je određen rad za opće dobro može podnijeti prigovor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku od tri radna dana od primitka rješenja, koje će o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

(6) U slučaju odgode rada za opće dobro nakon donošenja rješenja o rasporedu na rad ili prekida izvršavanja rada za opće dobro vrijeme odgode odnosno prekida rada ne uračunava se u ukupni rok određen za izvršenje rada za opće dobro.

Razlozi za odgodu i prekid rada za opće dobro

Članak 28.

(1) Razlozi za odgodu ili prekid rada za opće dobro jesu:

1. akutna bolest osobe uključene u probaciju, nastanak teškog invaliditeta ili bitno pogoršanje kronične bolesti

2. smrtni slučaj člana obitelji, teška bolest, teški invaliditet ili obveza izbivanja člana uže obitelji osobe uključene u probaciju, čime ona postaje jedini obvezni osiguravatelj skrbi djece, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, roditelja, posvojitelja ili posvojenika, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega

3. potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugim izvanrednim događajem zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta, a u užoj obitelji osobe uključene u probaciju nema druge radno sposobne osobe

4. trudnoća osobe uključene u probaciju ako do poroda ne preostaje više od šest mjeseci, rizična trudnoća osobe uključene u probaciju i roditeljstvo do godine dana života djeteta o kojem se osoba uključena u probaciju skrbi

5. sezonski rad i povremeni rad nezaposlene osobe uključene u probaciju ako je to nužno za njezino uzdržavanje ili uzdržavanje članova uže obitelji, rad na brodu ili platformi, privremeno povećan opseg poslova kod redovitog rada

6. oduzimanje slobode i izdržavanje kazne zatvora odnosno odlazak osobe uključene u probaciju u terapijsku zajednicu radi liječenja od ovisnosti.

(2) Prekid ili odgoda izvršavanja rada za opće dobro zbog razloga označenih u stavku 1. točkama 1. i 4. ovoga članka mogu biti odobreni dok stanje bolesti odnosno rizična trudnoća traje, zbog razloga označenih u stavku 1. točki 2. ovoga članka, najdulje do mjesec dana, zbog razloga označenog u stavku 1. točki 3. ovoga članka do završetka posla, ali ne dulje od mjesec dana, zbog razloga roditeljstva označenog u stavku 1. točki 4. ovoga članka do godine dana djetetova života, zbog razloga označenih u stavku 1. točki 5. ovoga članka dok posao traje, a najdulje do godine dana, te zbog razloga označenih u stavku 1. točki 6. ovoga članka za vrijeme dok je osobi iz stavka 1. točke 6. ovoga članka oduzeta sloboda ili se nalazi u terapijskoj zajednici.

(3) Ukupno trajanje odgoda i prekida izvršavanja rada za opće dobro ne može biti dulje od 60 dana, osim zbog razloga utvrđenih u stavku 1. točkama 1., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(4) Osoba uključena u probaciju razloge iz stavka 1. ovoga članka dužna je potkrijepiti relevantnom dokumentacijom.

Zastara izvršenja rada za opće dobro

Članak 29.

Ako osuđenik nije započeo izvršavati rad za opće dobro ili ako ga nije izvršio u cijelosti, zastara izvršenja utvrđuje se prema odredbama Kaznenog zakona o zastari izvršenja kazne.

Glava X.
IZVRŠAVANJE UVJETNOG OTPUSTA

Uvjetni otpust

Članak 30.

(1) Tijelo nadležno za uvjetne otpuste će pravomoćno rješenje kojim je izrečen uvjetni otpust sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom, kao i nalog s datumom otpusta zatvorenika u najkraćem mogućem roku dostaviti probacijskom uredu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika odnosno mjestu otpusta zatvorenika, radi izvršavanja.

(2) Po zaprimanju rješenja i naloga iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će bez odgode pozvati osobu uključenu u probaciju te će izraditi pojedinačni program postupanja iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) U izvršavanju uvjetnog otpusta sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 20. stavaka 3. – 9. ovoga Zakona.

Glava XI.
PROBACIJSKI POSLOVI TIJEKOM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA

Prekid izdržavanja kazne zatvora

Članak 31.

(1) Probacijski ured sudjeluje u izvršavanju prekida izdržavanja kazne zatvora kada sudac izvršenja rješenjem odredi javljanje u probacijski ured tijekom prekida.

(2) Probacijski ured će bez odgode dostaviti sucu izvršenja obavijest ako se osuđenik ne javi u probacijski ured.

Pogodnosti izlaska

Članak 32.

(1) Probacijski ured nadzire pogodnosti izlaska duljeg od tri dana kada upravitelj zatvora odnosno kaznionice rješenjem odredi takav nadzor.

(2) Ako zatvorenik tijekom korištenja pogodnosti iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava obveze utvrđene rješenjem o korištenju pogodnosti, probacijski ured će bez odgode o tome izvijestiti kaznionicu odnosno zatvor.

Glava XII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provedbeni propisi

Članak 33.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, br. 29/13.) ostaje na snazi do dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o probaciji (»Narodne novine«, br. 143/12.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/43
Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.