Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 99/2018 (9.11.2018.), Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1914

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/127

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

GLAVA I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju djelatnost, svrha i ustroj Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema status pravne osobe.

Članak 4.

Na situacije koje nisu propisane ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju propisi o osnivanju i poslovanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, osim odredbi o likvidaciji Fonda.

Definiranje pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Zakona imaju sljedeća značenja:

»član Fonda« je osoba koja sukladno članku 130. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17.) ima pravo na dodjelu udjela u Fondu, i to:

1. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji se vode u Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz članka 149. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Evidencija) kao pripadnici borbenog sektora te

2. članovi obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji se vodi u Evidenciji kao pripadnik borbenog sektora

»nasljednik«, u smislu ovog Zakona, je osoba koja temeljem propisa o nasljeđivanju, a sukladno pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, ostvaruje pravo na udjele u Fondu iza svog pravnog prednika imatelja udjela

»imatelj udjela« je član Fonda odnosno nasljednik kojemu su dodijeljeni udjeli u Fondu, sukladno ovom Zakonu

»Društvo« je društvo za upravljanje Fondom

»Depozitar« je kreditna institucija koju izabere Društvo, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda, za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun Društva

»Agencija« je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

GLAVA II.
UDJELI U FONDU I PRIPADAJUĆA PRAVA

Opći kriteriji dodjele udjela

Članak 6.

(1) Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata udjeli se dodjeljuju sukladno kriteriju vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu odnosno vremenu i razdoblju provedenom u borbenom sektoru te zatočeništvu u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu.

(2) Obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata udjeli se dodjeljuju u najviše predviđenom broju.

(3) Osobe koje ostvaruju pravo na dodjelu udjela po više osnova, odnosno kao članovi Fonda i kao nasljednici, ostvaruju pravo na broj udjela koji im pripada po svakoj od tih osnova.

(4) Ako članovi Fonda nisu ostvarili pravo na dodjelu udjela za života, pravo na dodjelu udjela se prenosi na njihove nasljednike.

Način dodjele udjela i raspodjela nove imovine

Članak 7.

(1) Broj udjela pojedinačno po članu Fonda utvrđuje se sukladno odluci o kriterijima za dodjelu udjela u Fondu.

(2) Cijena udjela u Fondu izražava se u kunama.

(3) Društvo proporcionalnom raspodjelom dodjeljuje udjele u Fondu članovima Fonda sukladno odluci iz stavka 1. ovog članka nakon unosa imovine Fonda iz članka 28. ovog Zakona od strane Republike Hrvatske.

(4) Udjeli u Fondu ne dodjeljuju se u slučaju nedostatka imovine odnosno izostanka unosa imovine iz stavka 3. ovog članka.

(5) Ako se, temeljem naknadnih saznanja, utvrdi drukčiji broj udjela koji treba pripasti članu Fonda ili nasljedniku, novi udjeli dodjeljuju se sukladno stavcima 3. i 4. ovog članka.

(6) Svakim novim prijenosom imovine, sukladno novom obračunu i broju udjela utvrđenim na temelju kriterija, Društvo dodjeljuje udjele u Fondu svim članovima Fonda, sukladno ovom Zakonu.

(7) Nasljednik se ne smatra članom Fonda te nema pravo na raspodjelu nove imovine sukladno naslijeđenom i dodijeljenom broju udjela.

(8) Odluku iz stavka 1. ovog članka donijet će Vlada Republike Hrvatske sukladno općim kriterijima iz članka 6. ovog Zakona, a na prijedlog Upravnog odbora Fonda.

Udjeli bez nasljednika

Članak 8.

(1) Ako se pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrdi da nema nasljednika udjela iza člana Fonda, udjeli prelaze u imovinu Fonda koja imovina je namijenjena za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

(2) Protuvrijednost imovine Fonda iz stavka 1. ovog članka, u roku od 60 dana od primitka pravomoćne odluke nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka, isplatit će se pravnoj osobi osnovanoj radi poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji odnosno ustanovi za pružanje podrške i usluga braniteljsko stradalničkoj populaciji i drugim pravnim osobama osnovanima za tu svrhu.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Fond nema status nasljednika.

Stjecanje i prijenos prava nad udjelima

Članak 9.

(1) Član Fonda postaje imatelj udjela dodjelom određenog broja udjela u Fondu.

(2) Prava člana Fonda prestaju njegovom smrću, osim prava koja, sukladno ovom Zakonu, prelaze na njegove nasljednike.

(3) Nasljednik postaje imatelj udjela nakon podnesenog zahtjeva Društvu i nakon dodjele navedenih udjela temeljem čega stječe prava iz ovog Zakona.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka može podnijeti i samo jedan od više nasljednika navedenih u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, a udjeli se dodjeljuju svim nasljednicima sukladno pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju.

(5) Nasljednik se, vlastoručno potpisanom izjavom, umjesto dodjele naslijeđenih udjela može opredijeliti za otkup naslijeđenih udjela isplatom njihove novčane protuvrijednosti.

(6) Nasljedniku iz stavka 5. ovog članka primitkom isplate novčane protuvrijednosti naslijeđenih udjela prestaju prava temeljem naslijeđenih udjela u Fondu.

(7) Otkupom svih naslijeđenih udjela u Fondu nasljedniku prestaju prava iz ovog Zakona.

(8) Nasljednik ne može naslijediti pravo na buduće udjele, osim u slučaju iz članka 6. stavka 4. ovog Zakona.

Raspolaganje udjelima

Članak 10.

(1) Prava koja proizlaze iz udjela mogu se prenijeti u korist Fonda podnošenjem zahtjeva za otkup jednog, više ili svih udjela, za što imatelj udjela ima pravo na isplatu novčane protuvrijednosti.

(2) Na udjelu se ne može osnivati založno pravo niti se udjel može prenijeti u korist drugog člana Fonda, imatelja udjela ili trećih osoba.

(3) Član Fonda i nakon što prenese prava koja proizlaze iz udjela Fondu, sukladno stavku 1. ovog članka, ostaje član Fonda.

(4) Način otkupa udjela iz stavka 1. ovog članka uređuje se Statutom Fonda.

Članak 11.

(1) Imatelj udjela ima pravo na:

1. isplatu dividende, sukladno ovom Zakonu

2. potvrdu o stanju udjela

3. obaviještenost i

4. isplatu dijela ostatka likvidacijske mase, sukladno Statutu Fonda.

(2) Imatelj udjela koji Fondu prenese prava koja proizlaze iz udjela, sukladno članku 10. stavku 1. ovog Zakona, ima pravo na isplatu dividende koja mu je pripala kao imatelju tih udjela, temeljem zahtjeva za isplatu koji se podnosi do 31. prosinca godine u kojoj je utvrđen iznos dividende, u protivnom mu se odgovarajuće pretvara u njegov udio, sukladno članku 45. ovog Zakona.

GLAVA III.
AKTI FONDA I UPRAVNI ODBOR FONDA

Akti Fonda

Članak 12.

(1) Temeljni akti Fonda su Statut Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda i Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir društva za upravljanje Fondom.

(2) Statutom Fonda se uređuje:

1. status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora Fonda i Društva

2. oblik, sadržaj i način raspolaganja udjelima Fonda

3. način obračuna naknade za upravljanje Društvu iz članka 23. stavka 1. ovog Zakona

4. osnovica za izračunavanje naknade Depozitaru koja će se platiti iz imovine Fonda

5. poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda te mjesto i način objavljivanja tih činjenica

6. ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda za čije je sklapanje potrebna suglasnost Upravnog odbora Fonda, bez koje su ti ugovori i sporazumi ništetni

7. kriterije odnosno način donošenja odluka kojima Upravni odbor Fonda odobrava ugovore i sporazume iz točke 6. ovoga stavka i

8. druga pitanja važna za Fond.

(3) Poslovnikom o radu Upravnog odbora Fonda se uređuje:

1. donošenje odluka i način glasovanja

2. sazivanje sjednica i utvrđivanje dnevnog reda sjednica

3. obavljanje administrativnih i drugih poslova i

4. druga pitanja važna za rad Upravnog odbora Fonda.

(4) Pravilnikom o postupku i kriterijima za odabir Društva propisuju se postupak te sljedeći kriteriji:

1. poslovni rezultati

2. poslovno iskustvo u upravljanju fondovima

3. poslovni plan i strategija

4. financijska stabilnost

5. konkurentnost na tržištu

6. visina naknade i

7. druga pitanja važna za odabir Društva.

Sastav Upravnog odbora Fonda

Članak 13.

(1) Upravni odbor Fonda ima devet članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, a sastoji se od:

1. ministra nadležnog za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: ministar) koji je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora Fonda

2. predstavnika ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje koji obavlja dužnost zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda

3. predstavnika radnog tijela Hrvatskoga sabora u čijem su djelokrugu pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

4. predstavnika ministarstva nadležnog za financije

5. predstavnika ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom i

6. četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Predstavnike iz stavka 1. točaka 2. – 5. ovog članka Vladi Republike Hrvatske predlaže ministar, prema prethodnom prijedlogu čelnika tijela iz stavka 1. točaka 2. – 5. ovog članka.

(3) Predstavnike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz stavka 1. točke 6. ovog članka Vladi Republike Hrvatske predlaže ministar prema prethodnom prijedlogu udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za izravnu suradnju s ministarstvom nadležnim za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Administrativno-tehničke poslove za Upravni odbor Fonda obavlja Ministarstvo.

(5) Ministar odlukom utvrđuje kriterije i način izbora kandidata iz stavka 3. ovog članka.

Mandat članova Upravnog odbora Fonda

Članak 14.

(1) Članu Upravnog odbora Fonda mandat traje četiri godine.

(2) Član Upravnog odbora Fonda bit će razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

1. ako sam zatraži razrješenje

2. ako mu je pravomoćnom sudskom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. ako prestane obnašati funkciju odnosno dužnost u tijelu ispred kojeg je imenovan kao predstavnik u Upravni odbor Fonda

4. ako grubo zanemaruje dužnost člana

5. ako izgubi poslovnu sposobnost

6. ako svojim ponašanjem povrijedi ugled funkcije odnosno dužnosti koju obnaša i/ili

7. u drugim opravdanim slučajevima.

Aktivnosti Upravnog odbora Fonda

Članak 15.

Upravni odbor Fonda:

1. donosi Statut Fonda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske

2. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda

3. donosi Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir Društva

4. donosi odluku o izboru Društva

5. bira i sklapa ugovor s Društvom

6. donosi odluke kojima odobrava ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda kako je propisano Statutom Fonda

7. odobrava godišnji program rada i plan prihoda i rashoda Fonda koje predlaže Društvo

8. odabire i sklapa potrebne ugovore i druge sporazume s Društvom o međusobnim pravima i obvezama

9. odobrava Strategiju raspolaganja imovinom Fonda koju predlaže Društvo

10. daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno ovim Zakonom

11. osigurava transparentnost i javnost rada Fonda

12. podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru u tekućoj godini najkasnije do kraja lipnja za proteklu kalendarsku godinu

13. raspravlja o mjesečnim izvješćima Društva i

14. obavlja druge poslove važne za rad i poslovanje Fonda.

GLAVA IV.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM

Temeljne odrednice Društva

Članak 16.

(1) Društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja na temelju odobrenja Agencije obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Temeljni kapital Društva mora iznositi najmanje 5.000.000,00 kuna, i to prilikom javljanja na natječaj za izbor društva.

(3) Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu, ne smije potjecati iz zajmova i kredita i ne smije biti opterećen na bilo koji način.

(4) Visina temeljnog kapitala u propisanom iznosu iz stavka 2. ovog članka mora se održavati kroz cijelo razdoblje upravljanja Fondom.

(5) Društvo je dužno cijelo razdoblje upravljanja Fondom održavati regulatorni kapital iznad razine propisanog minimalnog temeljnog kapitala iz stavka 2. ovog članka.

(6) Statusno vlasničke i kapitalne promjene Društvo mora prethodno prijaviti Upravnom odboru Fonda, 15 dana prije podnošenja prijave za upis u sudski registar.

Poslovi Društva

Članak 17.

(1) Društvo upravlja Fondom.

(2) Upravljanje Fondom obuhvaća:

1. upravljanje imovinom Fonda temeljem Strategije raspolaganja imovinom Fonda i

2. administrativne poslove.

(3) Administrativni poslovi iz stavka 2. točke 2. ovog članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem Fondom

2. zaprimanje i obradu upita članova Fonda

3. vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze)

4. praćenje usklađenosti s propisima

5. isplatu prihoda ili dobiti

6. izdavanje i otkup udjela

7. namiru ugovorenih obveza

8. vođenje poslovnih evidencija

9. vođenje evidencije udjela, kada je to primjenjivo, i

10. objave i obavještavanje članova Fonda.

Načela poslovanja, evidencije i razmjena podataka

Članak 18.

(1) Društvo je dužno prilikom upravljanja Fondom postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke i najboljim interesima članova Fonda, u izvršavanju svojih obveza postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika ulaganjem u financijske instrumente te u depozite u kreditnim institucijama.

(2) Društvo je dužno voditi i čuvati evidencije te poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima i transakcijama koje je izvršilo, na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema članovima.

(3) Društvo je dužno najmanje pet godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo.

(4) Društvo vodi evidenciju udjela odnosno imatelja udjela, a Ministarstvo evidenciju članova Fonda te su dužni razmjenjivati podatke o kojima vode evidencije, sukladno međusobnom sporazumu.

Izbor Društva i ugovorni odnos

Članak 19.

(1) Upravni odbor Fonda donosi odluku o izboru Društva, nakon provedenog natječajnog postupka.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka može se pobijati u postupku pred nadležnim sudom samo ako su prilikom provođenja izbora povrijeđena pravila natječajnog postupka.

(3) Temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka, Upravni odbor Fonda, u ime i za račun Fonda, sklapa ugovor s Društvom o vođenju poslova upravljanja Fondom.

(4) Društvo će predložiti Upravnom odboru Fonda Strategiju raspolaganja imovinom u roku od 90 dana od sklapanja ugovora iz stavka 3. ovog članka.

(5) U slučaju otkaza ili raskida ugovora iz stavka 3. ovog članka, a najkasnije u roku od 15 dana od otkaza ili raskida ugovora, Upravni odbor Fonda je dužan započeti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje za izbor novog Društva.

(6) Upravni odbor Fonda je dužan postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje i izbor novog Društva provesti u roku od 90 dana od isteka roka iz stavka 5. ovog članka.

(7) Ako nakon provedenog postupka iz stavka 6. ovog članka ne bude izabrano novo Društvo i/ili Fond ne bude prenesen na upravljanje novom Društvu, provest će se novi postupak prikupljanja ponuda i izbora Društva koji će se dovršiti u roku od 90 dana.

(8) Prilikom izbora Društva Upravni odbor Fonda dužan je isključivo voditi računa o interesima Fonda.

(9) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, od trenutka otkaza ili raskida ugovora do prijenosa poslova upravljanja Fondom na drugo Društvo Depozitar je dužan obavljati neodgodive poslove upravljanja Fondom.

Zabrana raspolaganja imovinom Fonda u korist Društva

Članak 20.

Društvu je zabranjeno prodavati, kupovati imovinu Fonda i davati kredite ili jamstva:

1. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dioničar ili vlasnik udjela u Društvu i/ili

2. bilo kojoj fizičkoj osobi koja je član Uprave ili Nadzornog odbora Društva i članovima Upravnog odbora Fonda.

Prijenos ovlasti Društva

Članak 21.

Društvo ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju Fonda niti odgovornost za poštivanje izjave o investicijskim načelima.

Odgovornost Društva

Članak 22.

(1) Društvo je odgovorno članovima Fonda odnosno imateljima udjela za uredno i savjesno obavljanje poslova Društva propisanih ovim Zakonom i Statutom Fonda.

(2) Ako Društvo ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Upravnog odbora Fonda, Društvo odgovara članovima za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) Upravni odbor Fonda može otkazati ugovor Društvu zbog neobavljanja dužnosti iz stavka 2. ovog članka, kao i propuštanja obveze iz članka 16. stavka 6. ovog Zakona.

(4) Društvo odgovara članovima za štetu sukladno načelu pretpostavljene krivnje.

(5) Društvo ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

(6) Upravni odbor Fonda dužan je Statutom Fonda, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja iz ovoga Zakona, predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete za članove, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete.

(7) Za postupak naknade štete članovima Fonda na odgovarajući način primjenjuje se i pravilnik Agencije kojim se uređuje postupak naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu.

Naknada za upravljanje Društvu

Članak 23.

(1) Najviši iznos naknade za upravljanje iznosi 0,5 % godišnje, a osnovicu za izračun naknade čini ukupna imovina Fonda.

(2) Način obračuna naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Statutom Fonda.

(3) Naknada za upravljanje isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, a Društvo iz naknade za upravljanje pokriva sve troškove Fonda.

Računovodstvo Društva

Članak 24.

Računovodstvo Društva mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

GLAVA V.
DEPOZITAR

Temeljne odrednice Depozitara

Članak 25.

(1) Depozitar može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja

2. podružnica kreditne institucije države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja

3. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja.

(2) Kreditna institucija koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele Društva ne može biti Depozitar.

(3) Depozitar i Društvo uređuju ugovorom svoje međusobne obveze i prava.

Poslovanje i odgovornost Depozitara

Članak 26.

(1) Depozitar obavlja poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i odgovara Društvu za počinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno.

(2) Depozitar odgovara Društvu, članovima Fonda odnosno imateljima udjela za počinjenu štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova Depozitara i propisima o otvorenim investicijskim fondovima, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova delegirao trećim osobama.

(3) Depozitar odgovara Društvu, članovima Fonda odnosno imateljima udjela zbog gubitka imovine Fonda koji su nastali kao posljedica propusta Depozitara u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

Članak 27.

(1) Izračun vrijednosti imovine i cijene udjela Fonda dnevno kontrolira Depozitar, koji je odgovoran za kontrolu izračuna.

(2) Na vrednovanje imovine Fonda na odgovarajući način primjenjuje se pravilnik Agencije koji uređuje vrednovanje imovine alternativnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

(3) Novčana sredstva se evidentiraju na transakcijskim računima za poslovne namjene Fonda i koriste se radi ostvarivanja vlastite djelatnosti.

GLAVA VI.
IMOVINA FONDA

Imovina, načela i strategija ulaganja

Članak 28.

Imovinu Fonda u smislu dodjele pripadajuće imovine čine dionice odnosno udjeli trgovačkih društava te novčani iznosi rezervirani za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske te donacije.

Članak 29.

(1) Imovina Fonda može se ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova Fonda uz uvažavanje načela:

1. sigurnosti ulaganja imovine

2. raznolikosti ulaganja i

3. održavanja odgovarajuće likvidnosti.

(2) Društvo, sukladno načelima iz stavka 1. ovog članka, izrađuje Strategiju raspolaganja imovinom Fonda koja osobito sadrži:

1. vrstu imovine u koju se imovina Fonda može ulagati

2. način na koji će se udovoljiti odredbi iz stavka 1. ovog članka

3. postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja i

4. način izmjene strategije ulaganja Fonda.

Struktura imovine

Članak 30.

(1) Imovina Fonda može se sastojati isključivo od:

– prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru (zajedno u daljnjem tekstu: država članica) ili država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a

– prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a, ili čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a

– prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi propisa koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

– prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

– prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

– udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici te udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi članici OECD-a, pod sljedećim uvjetima:

1. takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela države članica OECD-a s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru koji je najmanje istovjetan onome propisanom propisom o osnivanju i poslovanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

2. razina zaštite za imatelje udjela takvih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima propisom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i

3. o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja

– depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite koja je najmanje istovjetna onoj propisanoj propisom o osnivanju i poslovanju kreditnih institucija

– izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi propisa koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice) pod sljedećim uvjetima:

1. temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaćenih podstavcima 1. – 5. ovog stavka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje Fond može ulagati u skladu s odredbama ovog Zakona

2. druge ugovorne strane u transakcijama s neuvrštenim (OTC) izvedenicama su institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru te pripadaju kategorijama koje može dodatno propisati Agencija i

3. neuvrštene (OTC) izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i povjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda

– novca na transakcijskom računu za poslovne namjene Fonda otvorenog kod Depozitara te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja.

(2) Imovina iz stavka 1. ovog članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– izdavatelj odnosno jamac iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovog članka mora imati kreditni rejting za dugoročni dug izdan u stranoj valuti najmanje jednak rejtingu koji ima Republika Hrvatska prema ocjeni najmanje dvije globalno priznate rejting agencije

– iznimno od odredbi ovog članka, prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog članka te prenosivi vlasnički vrijednosni papiri iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka ne moraju biti uvršteni na uređeno tržište u trenutku njihova stjecanja ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje na uređeno tržište, a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od izdanja ili

2. nadležno tijelo izdavatelja donijelo je odluku o uvrštenju izdanih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca na uređeno tržište, koja je objavljena na mrežnim stranicama izdavatelja, a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana takve objave.

(3) U slučaju nepoštivanja odredbi iz stavka 2. ovog članka, vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca smatrat će se neuvrštenima.

(4) Na dozvoljena ulaganja Fonda iz stavka 1. ovog članka posredno se primjenjuju i odredbe propisa o osnivanju i poslovanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju tog propisa u dijelu koji se odnosi na dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda.

Članak 31.

Ako se prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog Zakona te prenosivi vlasnički vrijednosni papiri iz članka 30. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona u koje je uložena imovina Fonda, a koji nisu uvršteni na uređeno tržište u trenutku njihova stjecanja, ne uvrste u roku propisanom člankom 30. stavkom 2. podstavkom 2. ovog Zakona, Društvo je dužno prodati navedenu imovinu iz Fonda odnosno uskladiti ulaganje imovine Fonda u roku od šest mjeseci po isteku navedenog roka.

Ograničenja imovine

Članak 32.

(1) Imovina Fonda može se sastojati od najviše:

1. 10 % jednog izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog Zakona

2. 15 % jednog izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira iz članka 30. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona i

3. 10 % udjela pojedinog fonda iz članka 30. stavka 1. podstavka 6. ovog Zakona.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati u trenutku stjecanja, ako tada nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u opticaju.

Ograničenja ulaganja imovine

Članak 33.

(1) Ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

– ukupno najviše 30 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona

– ukupno najviše 10 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog Zakona

– najviše 10 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona

– u udjele UCITS fondova i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz članka 30. stavka 1. podstavka 6. ovog Zakona može biti uloženo najviše:

1. 30 % netovrijednosti imovine Fonda, ako ti fondovi po karakteristikama odgovaraju novčanim i obvezničkim fondovima i

2. 10 % netovrijednosti imovine Fonda, ako ti fondovi ne pripadaju kategoriji UCITS fondova iz točke 1. ovog podstavka

– najviše 20 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 7. ovog Zakona

– izloženost Fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama iz članka 30. stavka 1. podstavka 8. ovog Zakona ne smije biti veća od:

1. 10 % netovrijednosti imovine Fonda, ako je druga ugovorna strana kreditna institucija iz članka 30. stavka 1. podstavka 7. ovog Zakona, i

2. 5 % netovrijednosti imovine Fonda, ako je druga ugovorna strana neka druga pravna osoba

– najviše 30 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 9. ovog Zakona.

(2) U imovinu iz članka 30. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona Fond može ulagati bez ograničenja.

Članak 34.

(1) Najviše 20 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir i instrument tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona.

(2) Najviše 10 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir i instrument tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona.

(3) Najviše 5 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi dužnički vrijednosni papir i instrument tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovog Zakona.

(4) Najviše 5 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u pojedini prenosivi vlasnički vrijednosni papir iz članka 30. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona.

(5) Najviše 10 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele pojedinog UCITS fonda ili otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz članka 30. stavka 1. podstavka 6. ovog Zakona.

(6) Najviše 10 % netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u pojedini depozit kod kreditnih institucija iz članka 30. stavka 1. podstavka 7. ovog Zakona.

(7) Ulaganja kojima se stječe posredna izloženost prema tržištima izvan Republike Hrvatske, drugih država članica i država članica OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 10 % netovrijednosti imovine Fonda.

Članak 35.

Imovina Fonda ne može biti uložena u:

1. imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine i

2. financijske instrumente koje je izdao Depozitar ili bilo koji dioničar odnosno vlasnik Društva, ili bilo koja osoba koja je povezana s prethodno navedenim osobama ili s Upravnim odborom Fonda. Navedeno ograničenje se ne primjenjuje na financijske instrumente iz članka 30. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona.

Naknade kod ulaganja i upravljanja imovinom

Članak 36.

(1) Ako se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, takvo društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smije zaračunavati naknadu za upravljanje te ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice tih drugih fondova.

(2) Ako Fond ulaže u udjele UCITS fondova i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine tog investicijskog fonda ne smije prelaziti 3 % netoimovine tog fonda, a u revidiranim godišnjim izvještajima Fonda mora jasno biti naznačen maksimalni postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio.

Izuzeci od ograničenja ulaganja

Članak 37.

(1) Ograničenja ulaganja iz ovog Zakona ne primjenjuju se kada Fond ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine, kada mu se dodjeljuje imovina prilikom privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, prilikom prodaje imovine Fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela u Fondu te prilikom zaprimanja donacija.

(2) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovog Zakona posljedica okolnosti na koje Društvo nije moglo utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 1. ovog članka, Društvo je dužno uskladiti ulaganja Fonda u roku od tri mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i transakcije prodaje poduzimati prvenstveno u svrhu usklađenja ulaganja imovine Fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese članova Fonda odnosno imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(3) Ako su prekoračenja ograničenja propisana ovim Zakonom posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, Društvo je dužno uskladiti ulaganja Fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja te nadoknaditi Fondu tako nastalu štetu.

Upravljanje imovinom

Članak 38.

Imovina Fonda mora se ulagati na način da bude valutno usklađena s obvezama Fonda odnosno najmanje 40 % netovrijednosti imovine Fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u valuti u kojoj se isplaćuju sredstva iz Fonda.

Članak 39.

(1) Društvo prilikom upravljanja imovinom Fonda može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem.

(2) Tehnike i instrumenti iz stavka 1. ovog članka koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem uključuju, ali nisu ograničeni na, kolateral (financijsko osiguranje) u smislu propisa kojim se uređuje financijsko osiguranje, repo ugovore, primljene garancije i posuđivanje vrijednosnih papira.

(3) Kada Društvo koristi tehnike i instrumente iz stavka 1. ovog članka, primljeni kolateral mogu biti samo prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 30. stavka 1. podstavaka 1. – 5. ovog Zakona te novčana sredstva.

Zajmovi

Članak 40.

(1) Društvo za račun Fonda može pozajmiti novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu do 5 % netovrijednosti imovine Fonda, ali samo putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje, i to ne na rok duži od tri mjeseca.

(2) Iznimno, u slučaju potrebe za isplatom iz Fonda u skladu s člankom 44. ovog Zakona, Društvo za račun Fonda može pozajmiti novčana sredstva putem repo poslova i transakcija prodaje i kupnje na rok ne duži od tri mjeseca u ukupnom iznosu do 15 % netovrijednosti imovine Fonda.

(3) Najviše 5 % netovrijednosti imovine Fonda, a najviše do 50 % svakog pojedinog ulaganja dozvoljeno je pozajmiti trećim osobama.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, imovina Fonda može se pozajmljivati isključivo temeljem pisanog ugovora ili u sklopu organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru.

(5) Pozajmljivanje iz stavka 3. ovog članka dozvoljeno je samo na isključivu korist Fonda radi povećanja prinosa Fonda, bez neprimjerenog povećanja rizika te, u tom smislu, pozajmljeni vrijednosni papiri moraju biti primjereno osigurani kolateralom, a ugovori o zajmu moraju sadržavati odredbu kojom se omogućava povlačenje pozajmljenih vrijednosnih papira na poziv u roku od 15 radnih dana.

Financijske izvedenice

Članak 41.

(1) Financijske izvedenice Društvo može koristiti u svoje ime i za račun Fonda jedino u svrhu:

1. zaštite imovine Fonda i/ili

2. postizanja ciljeva ulaganja.

(2) Prilikom ugovaranja financijskih izvedenica moraju se uvažavati sljedeća ograničenja:

1. ukupna izloženost prema temeljnoj imovini koja je stvorena kroz financijske izvedenice ne smije biti veća od netovrijednosti imovine Fonda

2. izloženost prema jednoj osobi na temelju izvedenih financijskih instrumenta ugovorenih s tom osobom ne smije prelaziti 5 % netovrijednosti imovine Fonda i

3. ulaganjem u izvedenice ili druge instrumente iz članka 30. stavka 1. ovog Zakona, koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu, nije dozvoljeno stvoriti izloženost prema temeljnoj imovini kojom se prekoračuju ograničenja ulaganja propisana Zakonom.

(3) Izloženost prema financijskim izvedenicama izračunava se uzimajući u obzir:

1. trenutačnu vrijednost temeljne imovine

2. rizik druge ugovorne strane

3. buduća tržišna kretanja i

4. raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija.

(4) Imovina Fonda može se ulagati u izvedene financijske instrumente, u skladu s investicijskom politikom Fonda i propisanim ograničenjima, uz uvjet da ukupna izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi ograničenja iz stavka 2. ovog članka.

(5) Kada je temeljna imovina izvedenog financijskog instrumenta prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca, izvedeni financijski instrument se uzima u obzir prilikom izračuna ograničenja ulaganja iz ovog članka.

Imovina Fonda kao predmet zaloga i ovrhe

Članak 42.

(1) Udjeli u Fondu kao ni imovina koja proizlazi iz udjela (uključujući i dividendu) ne mogu biti predmetom zaloga niti ovrhe radi namirenja tražbine prema članu Fonda i Društvu (ili Depozitaru).

(2) Imovina Fonda ne pripada Društvu, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase niti može biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema Društvu.

(3) Imovina Fonda drži se i vodi odvojeno od imovine Društva i drugih investicijskih fondova kojima Društvo upravlja.

(4) Imovina Fonda ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara niti može biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema Depozitaru.

Oporezivanje dobiti

Članak 43.

Dobit ostvarena poslovanjem Fonda oporezuje se sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske.

Raspodjela dobiti Fonda

Članak 44.

(1) Četvrtina realizirane netodobiti od ulaganja Fonda dijeli se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela.

(2) Polovina realizirane netodobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito je namijenjena pravnoj osobi osnovanoj radi poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ustanovama za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama.

(3) Upravni odbor Fonda posebnom odlukom utvrđuje način raspodjele novčanih sredstava za namjenu iz stavka 2. ovog članka.

(4) Četvrtina realizirane netodobiti od ulaganja reinvestira se u Fond.

(5) Dan raspodjele i reinvestiranja realizirane netodobiti od ulaganja utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Fonda, uz suglasnost Agencije.

(6) Upravni odbor Fonda će za svaku godinu donijeti odluku iz stavka 5. ovog članka u roku od 30 dana od objave revidiranog godišnjeg izvještaja Fonda iz članka 46. ovog Zakona.

Članak 45.

(1) Dividenda koja pripada članu Fonda odnosno imatelju udjela, a za koju on ne podnese zahtjev za isplatu odnosno ne podigne je do 31. prosinca godine u kojoj je utvrđen iznos dividende, odgovarajuće mu se pretvara u njegov udio odnosno udjele u Fondu.

(2) Pretvorbu dividende iz stavka 1. ovog članka Društvo će obaviti u roku od 60 dana od 1. siječnja sljedeće godine.

GLAVA VII.
IZVJEŠĆIVANJE I PRIOPĆAVANJE O OBVEZAMA

Informativni prospekt Fonda

Članak 46.

(1) Društvo, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, izdaje informativni prospekt Fonda s informacijama za prethodnu godinu.

(2) Informativni prospekt Fonda sadrži:

1. podatke o Fondu

2. datum osnivanja Fonda

3. portfelj Fonda

4. podatke o Društvu

5. podatke o načinu obračunavanja troškova upravljanja Fondom

6. podatke o mjestu gdje je moguće dobiti ili gdje su objavljeni od strane ovlaštenog revizora revidirani godišnji izvještaji Fonda

7. načela i Strategiju raspolaganja imovinom Fonda

8. podatke o Depozitaru i

9. druge informacije.

(3) Pod podacima o Društvu u smislu stavka 2. točke 4. ovog članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka, pravni oblik i sjedište

2. ime i prezime te dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

3. pobliže određivanje odgovornosti Društva kod donošenja investicijskih odluka i

4. podaci o mjestu gdje je moguće dobiti ili gdje su objavljeni od strane ovlaštenog revizora revidirani godišnji izvještaji Društva.

(4) Informacije se objavljuju na mrežnim stranicama Društva.

GLAVA VIII.
NADZOR NAD POSLOVANJEM FONDA

Članak 47.

(1) Agencija obavlja nadzor nad poslovanjem Fonda.

(2) Društvo je dužno jednom godišnje podnositi izvješće Agenciji.

GLAVA IX.
LIKVIDACIJA I PREOBLIKOVANJE FONDA

Likvidacija Fonda

Članak 48.

(1) Ako se tijekom djelatnosti Fonda prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ne povećava vrijednost imovine Fonda i da se cilj Fonda najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

(2) Način sudjelovanja imatelja udjela u isplati dijela ostatka likvidacijske mase uređuje se Statutom Fonda.

Preoblikovanje Fonda

Članak 49.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski fond ili u bilo koju drugu pravnu osobu.

GLAVA X.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 50.

(1) Statut Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda i Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir Društva iz članka 12. ovog Zakona Upravni odbor Fonda će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Statut Fonda, Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda i Pravilnik o postupku i kriterijima za odabir društva za upravljanje Fondom, doneseni temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.), ostaju na snazi do donošenja odnosno stupanja na snagu akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 51.

(1) Ministar će odluku iz članka 13. stavka 5. ovog Zakona donijeti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Prijedlog članova Upravnog odbora Fonda iz članka 13. stavaka 2. i 3. ovog Zakona ministar će uputiti Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Mandat članova Upravnog odbora Fonda, imenovanih temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.), traje i dalje do imenovanja novih članova Upravnog odbora Fonda iz stavka 1. ovog članka, a najdulje do isteka mandata.

Članak 52.

(1) Fond osnovan Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.) stupanjem na snagu ovog Zakona nastavlja s poslovanjem.

(2) Društvo koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona upravlja Fondom iz stavka 1. ovog članka nastavlja upravljati Fondom i nakon stupanja na snagu ovog Zakona, do raskida odnosno otkaza ugovora odnosno nastupa okolnosti temeljem kojih, a sukladno propisu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Društvo prestaje upravljati Fondom.

Članak 53.

Članovi Fonda kojima su udjeli dodijeljeni sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.) i dalje ostaju vlasnici istog broja udjela sukladno dokumentu o broju udjela u Fondu dobivenih na temelju Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.).

Članak 54.

(1) Članovi Fonda koji ostvaruju pravo na udjele u Fondu sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.), a koji im do stupanja na snagu ovog Zakona još nisu dodijeljeni, zadržavaju to pravo i nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Članovi Fonda iz stavka 1. ovog članka ostvaruju prednost pri dodjeli udjela u odnosu na osobe koje ostvaruju pravo na dodjelu udjela u Fondu sukladno ovom Zakonu.

Članak 55.

Članovi Fonda koji su ostvarili pravo na dodjelu udjela temeljem nasljednog prava, prema pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, a sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.), nakon stupanja na snagu ovog Zakona nemaju pravo na dodjelu udjela raspodjelom nove imovine sukladno ovom Zakonu.

Članak 56.

Započeti, a nedovršeni postupci pokrenuti po zahtjevima temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.) dovršit će se sukladno odredbama propisa na temelju kojeg su započeti.

Članak 57.

(1) Dividenda koja pripada članu Fonda temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.), a koju on nije podigao odnosno podnio zahtjev za isplatu do stupanja na snagu ovog Zakona odgovarajuće mu se pretvara u njegov udio odnosno udjele u Fondu.

(2) Pretvorbu dividende iz stavka 1. ovog članka Društvo će obaviti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 58.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz članka 7. stavka 8. ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 59.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 15. prosinca 2004., kojim je prihvaćen Prijedlog kriterija za dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostaje na snazi do stupanja na snagu odluke donesene na temelju članka 7. stavka 8. ovog Zakona.

Završne odredbe

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 163/03., 82/04. i 41/08.) i Pravilnik o vrednovanju imovine Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (»Narodne novine«, br. 70/06. i 100/09.).

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/101

Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.