Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 99/2018 (9.11.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1916

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/129

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

(1) U Zakonu o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 79/06.) u članku 3. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavak 6. i podstavak 7. koji glase:

» – pružanjem prava na potporu za obrazovanje osobama i pod uvjetima iz članka 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17.),

– pružanjem stručne potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije i«.

(2) U dosadašnjem podstavku 6., koji postaje podstavak 8., riječ: »financijskih« briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. riječi: »socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »znanost i obrazovanje«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječ: »trećine« briše se, a iza riječi: »obitelji« dodaju se riječi: »namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Dio neto dobiti od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz koje se financira Zaklada, Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji usmjerava za financiranje Zaklade sukladno propisu kojim se uređuje Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/96

Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.